Додаток до Положення (стандарту)


Скачати 117.45 Kb.
НазваДодаток до Положення (стандарту)
Дата07.04.2013
Розмір117.45 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Додаток до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 3, затвердженого наказом

Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87 і

Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999р. за №397/3690КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2011

01

01

Підприємство ПТ «Ломбард «Партнер,Цебер і Ко»

за ЄДРПОУ

23267266

Територія Україна

за КОАТУУ

4610136600

Орган державного управління

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання пт

за КОПФГ
Вид економічної діяльності інше фінансове посередництво

за КВЕД

65.23.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

х

за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис.грн.Звіт про фінансові результати

за рік 2011р.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

326

284

Податок на додану вартість

015Акцизний збір

020


025Інші вирахування з доходу

030Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

326

284

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

86

52

Валови:

прибуток

050

240

232

збиток

055Інші операційні доходи

060У т.ч дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061Адміністративні витрати

070

52

57

Витрати на збут

080Інші операційні витрати

090

190

157

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100
18

збиток

105

2
Доход від участі в капіталі

110Інші фінансові доходи

120Інші доходи (1)

130Фінансові витрати

140Втрати від участі в капіталі

150Інші витрати

160Прибуток(збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170
18

збиток

175

2
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177Податок на прибуток від звичайної діяльності

180
5

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190
13

збиток

195

2
Надзвичайні:

доходи

200витрати

205Податки з надзвичайного прибутку

210Чистий

прибуток

220
13

збиток

225

2
Забезпечення матеріального заохочення

226(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________.

ІІ. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

0

3

Витрати на оплату праці

240

101

77

Відрахування на соціальні заходи

250

36

28

Амортизація

260

1

1

Інші операційні витрати

270

190

157

Разом

280

328

266

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330Дивіденди на одну просту акцію

340
Керівник Філіппова Г.І.

Головний бухгалтер Бигич І.О.

Схожі:

Додаток до Положення (стандарту)

Додаток до Положення (стандарту)

Додаток до Положення (стандарту)

Додаток до Положення (стандарту)

Додаток до Положення (стандарту)

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка