Додаток до Положення (стандарту)


Скачати 90.81 Kb.
НазваДодаток до Положення (стандарту)
Дата19.05.2013
Розмір90.81 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Контрольна сума 691EFF2A2763B4E0B326B1003EB886415D3EFE81
Додаток до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2 'Баланс'


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата (рік, місяць, число)

23 квітня 2013 р.

Підприємство 

Товариство з додатковою відповідальністю страхова компанія "ЧАС"

за ЄДРПОУ

32509464

Територія

Одеська область

за КОАТУУ 

5110137500

Організаційно-правова форма господарювання

страхування

за КОПФГ 

96220

Орган державного управління

Держфінпослуг

за СПОДУ 

07794

Вид економічної діяльності

Інші види страхування

за КВЕД 

66.03.0

Одиниця виміру: тис. грн.

 

Контрольна сума

691EFF2A2763B4E0B326B1003EB886415D3EFE81

Адреса: 65023 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, Пастера, буд.60
БАЛАНС
станом на 31 грудня 2012 р.

Форма N 1   Код за ДКУД 1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

0

0

первісна вартість

011

0

0

накопичена амортизація

012

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

0

Основні засоби:

залишкова вартість

030

0

0

первісна вартість

031

1030

0

знос

032

1030

0

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

первісна вартість

036

0

0

накопичена амортизація

037

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

11021,70

11021,70

інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл

065

0

0

Усього за розділом I

080

11021,70

11021,70

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

0

0

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

0

0

первісна вартість

161

0

0

резерв сумнівних боргів

162

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

0

0

за виданими авансами

180

0

0

з нарахованих доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

0

Поточні фінансові інвестиції

220

20033,20

17754,30

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

324,70

89,10

у.ч. Касі

231

0,70

0

в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

20357,90

17843,40

III. Витрати майбутніх періодів

270

1,30

0

Баланс

280

31380,90

28865,10

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

20534,20

20534,20

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

7000

7000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1093,90

1316,20

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Усього за розділом I

380

28628,10

28850,40

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Страхові резерви

415

250,80

9,60

Частка перестраховиків у страхових резервах

416

1,60

3,70

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

249,20

5,90

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

0

0

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

0

0

з бюджетом

550

10,50

8,80

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

0

0

з оплати праці

580

3,90

0

з учасниками

590

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

групами вибуття, утримання для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

2489,20

0

Усього за розділом IV

620

2503,60

8,80

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

31380,90

28865,10




Керівник

Бойчук Вікторія Михайлівна

___________________

 

 

(підпис)

Головний бухгалтер

Теслик Ірина Станіславівна

___________________

 

 

(підпис)

Схожі:

Додаток до Положення (стандарту)

Додаток до Положення (стандарту)

Додаток до Положення (стандарту)

Додаток до Положення (стандарту)

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка