Додаток до Положення (стандарту)


Скачати 113.41 Kb.
НазваДодаток до Положення (стандарту)
Дата08.10.2013
Розмір113.41 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Додаток до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 3, затвердженого наказом

Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87 і

Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999р. за №397/3690КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2011

01

01

Підприємство ПТ «Ломбард «Ломер», Мазур В.О. і компанія»

за ЄДРПОУ

37893650

Територія Україна

за КОАТУУ

4623081801

Орган державного управління

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання пт

за КОПФГ
Вид економічної діяльності інше фінансове посередництво

за КВЕД

64.99

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

х

за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис.грн.Звіт про фінансові результати

за рік 2012р.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010Податок на додану вартість

015Акцизний збір

020


025Інші вирахування з доходу

030Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040Валови:

прибуток

050збиток

055Інші операційні доходи

060У т.ч дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061Адміністративні витрати

070Витрати на збут

080Інші операційні витрати

090Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100збиток

105Доход від участі в капіталі

110Інші фінансові доходи

120Інші доходи (1)

130Фінансові витрати

140Втрати від участі в капіталі

150Інші витрати

160Прибуток(збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170збиток

175У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177Податок на прибуток від звичайної діяльності

180Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190збиток

195Надзвичайні:

доходи

200витрати

205Податки з надзвичайного прибутку

210Чистий

прибуток

220збиток

225Забезпечення матеріального заохочення

226(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________.

ІІ. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2Матеріальні затрати

230Витрати на оплату праці

240Відрахування на соціальні заходи

250Амортизація

260Інші операційні витрати

270Разом

280ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330Дивіденди на одну просту акцію

340
Керівник Мазур В.О..

Схожі:

Додаток до Положення (стандарту)

Додаток до Положення (стандарту)

Додаток до Положення (стандарту)

Додаток до Положення (стандарту)

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додаток до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка