ПОЛОЖЕНН Я про фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради


Скачати 67.33 Kb.
НазваПОЛОЖЕНН Я про фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради
Дата16.11.2013
Розмір67.33 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Затверджено

рішенням сесії міської ради

від_______________№_____
Міський голова

______________А.В.Колесник
П О Л О Ж Е Н Н Я

про фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1.Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

є виконавчим органом міської ради, підзвітне і підконтрольне раді, підпорядковане її виконавчому комітету, міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольне головному фінансовому управлінню Черкаської обласної державної адміністрації.

  1. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами

України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями голови виконавчого комітету, наказами Міністерства фінансів України і головного фінансового управління, рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування, прийнятими в межах його компетенції, а також цим Положенням.
II. ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ І ПРАВА УПРАВЛІННЯ  1. Управління складає проект і організовує виконання міського бюджету;


реалізує державну фінансову, бюджетну та податкову політику на території міста;
готує пропозиції щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах економіки міста, фінансове забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення;
розробляє пропозиції по удосконаленню діючих форм фінансових взаємовідносин держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
забезпечує дотримання законодавства у фінансовій сфері на відповідній території.


  1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
 1. бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів міста, аналізує і визначає

тенденції розвитку його фінансової бази та враховує їх при складанні міського бюджету;

 1. організує роботу, пов’язану із складанням проекту міського бюджету, за

дорученням виконавчого комітету, визначає порядок і термін подання міськими управліннями (відділами) матеріалів для підготовки проектів міського бюджету. Складає проект міського бюджету, готує пропозиції про нормативи відрахувань частини загальнодержавних податків, зборів і платежів до нижчестоящих бюджетів і подає їх на розгляд виконавчому комітету; 1. організує виконання міського бюджету по доходах і видатках. Разом з міськими

управліннями (відділами), податковими адміністраціями, відділеннями державного казначейства забезпечує надходження доходів до міського бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

 1. забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням актів законодавства

з фінансово-бюджетних питань;

 1. складає поквартальний розпис доходів і видатків міського бюджету, забезпечує

фінансування заходів, передбачених міським бюджетом, приймає рішення про пересування квартальних призначень коштів у межах річних бюджетних асигнувань, проводить в установленому порядку взаємні розрахунки міського бюджету з обласним бюджетом і з бюджетами нижчого рівня;

 1. здійснює разом з відділенням Державного казначейства контроль за виконанням

міського бюджету і за додержанням установами банків правил касового виконання бюджету по доходах;

 1. веде облік виконання міського бюджету і облік змін, що вносяться в установленому

порядку до затверджених призначень по доходах і видатках міського бюджету;

 1. розглядає звіти про виконання міських бюджетів, кошторисів видатків управлінь

(відділів) виконавчого комітету, складає зведення про виконання бюджетів, що входять до бюджету міста, і подає його головному фінансовому управлінню. Інформує виконавчий комітет про хід виконання міського бюджету для внесення його на затвердження міської Ради;

 1. контролює правильність проведення виплат і відшкодування за рахунок

державного та місцевих бюджетів, передбачених чинним законодавством України;

 1. готує пропозиції про встановлення на території міста місцевих податків, платежів

і зборів;

 1. за дорученням виконавчого комітету розглядає матеріали про надання відповідно

до законодавчих актів окремим категоріям платників пільг по податках і платежах, які надходять до міського бюджету, і готує відповідні пропозиції з цього питання;

 1. відповідно до рішень судових і адміністративних органів, у передбачених законом

випадках, забезпечує виплату грошової компенсації реабілітованим громадянам;

13) на базі статистичних і бухгалтерських звітів, аналітичних і прогнозних розрахунків аналізує економічний і фінансовий стан місцевого господарства, тенденції та динаміку розвитку різних форм власності, готує пропозиції про вишукання та мобілізацію додаткових фінансових ресурсів;

14) бере участь у підготовці пропозицій з фінансових питань, пов’язаних із зміною форм власності, розвитком підприємницької діяльності в регіоні;

15) готує пропозиції про випуск в обіг для розміщення серед населення місцевих позик, місцевих грошових, речових і грошово-речових лотерей і контролює проведення цієї роботи;

16) здійснює фінансування підприємств і господарських організацій, що входять до

складу місцевого господарства, природоохоронних заходів, інші заходи, що фінансуються відповідно до законодавства України з місцевих бюджетів;

17) забезпечує в межах компетенції на підприємствах, в організаціях і установах

дотримання єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку і звітності;

18) бере участь у розробці пропозицій про вдосконалення структури місцевих органів виконавчої влади та здійснює контроль за витрачанням коштів на їх утримання. Готує пропозиції про чисельність, фонд оплати праці і витрат на утримання працівників апарату місцевих органів виконавчої влади;

19) організує своєчасний і якісний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян, вживає заходів до усунення причин їх виникнення.

2.3. Управління має право:


 1. залучати спеціалістів інших підрозділів виконавчого комітету, підприємств,

організацій, установ, об’єднань громадян (за погодженням їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

 1. одержувати безкоштовно для здійснення функцій, покладених на фінансове

управління, інформацію від статистичних та контролюючих органів з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади;

 1. скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

 2. одержувати від місцевих органів виконавчої влади матеріали для складання проекту

міського бюджету, здійснення контролю за виконанням міського бюджету;

5) одержувати від установ банків відомості щодо стану поточних бюджетних рахунків підприємств, установ і організацій;

6) проводити в управліннях (відділах) виконавчого комітету, на підприємствах,

установах і організаціях, в установах банків та інших фінансово-кредитних установах, незалежно від форм власності, перевірку фінансово-бухгалтерських документів, звітів, кошторисів та інших документів, пов’язаних із зарахуванням, перерахуванням і використанням бюджетних коштів, а також отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, що виникають у процесі перевірок;

7) надавати з міського бюджету в разі виникнення тимчасових касових розривів при виконанні нижчестоящих бюджетів позички, які повинні бути погашені в установлені терміни у межах поточного року.

Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством України.


  1. Управління при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з іншими

місцевими органами виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями, а також з місцевими податковими адміністраціями, контроль-ревізійною службою та відділенням Державного казначейства.
III. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ


  1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до чинного законодавства.


Начальник має заступників, які за його поданням, призначаються на посаду і звільняються з посади відповідно до чинного законодавства.


  1. Начальник управління:


здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників завідуючого управлінням, керівників його структурних підрозділів та інших працівників;

затверджує структуру і штатний розпис управлінням в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників й асигнувань на утримання, встановлених для управління;

видає у межах компетенції накази, організує і контролює їх виконання;
затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників управління;
розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління;
призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління.


  1. Управління утримується за рахунок коштів бюджету м.Сміла.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання фінансового управління виконкому міської ради встановлюється відповідно міською радою.
3.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Схожі:

ПОЛОЖЕННЯ про відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради
Відділ утворений в межах затвердженої структури та чисельності апарату в частині переданих повноважень у галузі культури відповідно...
Україна Смілянська міська рада Черкаської області ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ...
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21. 05. 97 №280/97-ВР із змінами і доповненнями, з метою забезпечення відкритості...
ПОЛОЖЕНН Я про «Алею педагогічної слави»
«Алея педагогічної слави» це Дошка Пошани управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради, на яку заносяться кращі...
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», регламентом виконавчого комітету міської...
Про план роботи виконавчого комітету Глухівської міської ради на 2013 рік
Регламенту виконавчого комітету, його апарату, управлінь та відділів міської ради, керуючись пунктом 6 статті 59 Закону України «Про...
Про план роботи виконавчого комітету Глухівської міської ради на ІІ квартал 2013 року
На підставі Регламенту виконавчого комітету, його апарату, управлінь та відділів міської ради, керуючись пунктом 6 статті 59 Закону...
Про план роботи виконавчого комітету Глухівської міської ради на ІV квартал 2013 року
На підставі Регламенту виконавчого комітету, його апарату, управлінь та відділів міської ради, керуючись пунктом 6 статті 59 Закону...
Про план роботи виконавчого комітету Глухівської міської ради на І квартал 2013 року
На підставі Регламенту виконавчого комітету, його апарату, управлінь та відділів міської ради, керуючись пунктом 6 статті 59 Закону...
Про план роботи виконавчого комітету Глухівської міської ради на ІІІ квартал 2013 року
На підставі Регламенту виконавчого комітету, його апарату, управлінь та відділів міської ради, керуючись пунктом 6 статті 59 Закону...
Про затвердження плану роботи виконавчого комітету міської ради на І півріччя 2008року
Розглянувши пропозиції управлінь та відділів міської ради, виконавчий комітет міської ради вирішив: Затвердити план роботи виконавчого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка