Районної цільової програми “Духовне життя” на 2012-2015 роки  


Скачати 183.9 Kb.
НазваРайонної цільової програми “Духовне життя” на 2012-2015 роки  
Дата12.07.2013
Розмір183.9 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
ПАСПОРТ

районної цільової програми “Духовне життя”

на 2012-2015 роки

 

1.     Ініціатор розроблення Програми (замовник) – районна рада, районна державна адміністрація

2.     Розробник програми – сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації

3.     Термін реалізації програми – 2012-2015 роки.

4.     Етапи фінансування Програми – щорічно.

5.     Обсяги фінансування Програми (тис.грн): 400,00

 

Роки

Обсяги фінансування, тис.грн

Всього

в т.ч. за джерелами фінансування

районний бюджет

інші
джерела


2012-2015

345,50

345,50

 

в т.ч.

 

 

 

2012

45,50

45,50

 

2013

100,00

100,00

 

2014

100,00

100,00

 

2015

100,00

100,00

 

               

6.     Очікувані результати виконання Програми:

– покращення умов для задоволення духовних потреб жителів району;

– забезпечення в сучасних умовах спадковості поколінь, консолідації суспільства на основі народних традицій;

– забезпечення просвітницької, виховної ролі національної духовної культури;

– вирішення актуальних питань духовно-релігійної сфери;

– поліпшення співпраці між владними структурами, громадськістю та церквами;

– розширення ролі церкви у суспільному житті, становлення її як повноцінного інституту громадянського суспільства;

– активізація громад шляхом надання фінансових та інформаційних ресурсів у вирішенні релігійно-духовних проблем;

– збереження та належне використання культових споруд, пам’яток архітектури; охорона пам'яток сакральної архітектури та мистецтва, недопущення дій, що призводять до їх втрати;

– вирішення питання будівельних та ремонтно-реставраційних робіт церков;

– створення умов для вільної та різноманітної мистецької творчості духовно-релігійного спрямування;

– фінансова підтримка засобів масової інформації духовно-релігійного спрямування;

– створення інформаційної бази даних ініціативних груп та організацій, які діють в релігійно-духовних інтересах територіальних громад з подальшим її поповненням;

– створення умов для належного міжконфесійного функціонування.

 

7. Терміни проведення звітності: щоквартально, за звітний період року.

 

 

Керівники Програми:

 

Заступник голови

районної ради                                                       Михайло Угорський

 

Заступник голови,

т.в.о. керівника апарату 

районної державної адміністрації                      Леся Білищак

 

Заступник голови

районної державної адміністрації                     Любов Михайлишин

 

 
Вступ


            В умовах незалежності України, формування громадянського суспільства та демократизації роль духовної сфери суспільства повинна набути нового змісту.

         В Україні розпочалося відродження релігійно-церковного життя та відновлення зруйнованої в радянські часи релігійно-церковної мережі. Докорінно змінилося ставлення населення до релігії та церкви, значно зріс рівень суспільної довіри до неї. Сформувалася суспільна потреба у церкві як важливій інституції громадянського суспільства. Церква стала важливим соціальним інститутом, який висловлює своє глибоке занепокоєння станом суспільної моралі в нашій країні та закликає разом шукати правильні шляхи подолання існуючої моральної кризи. Свідченням цього є звернення Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій до учасників парламентських слухань “Стан суспільної моралі в Україні”, в якому міститься заклик до ухвалення законодавчих актів, які повинні забезпечувати належний рівень суспільної моралі.

Але практика здійснення державної політики в цій сфері не сприяє піднесенню її ролі в державотворчих процесах, не формує структури громадянського суспільства для єдиного духовного простору, не сприяє розвитку позитивних тенденцій у духовно-культурній сфері суспільного буття України. Все це виходить з того, що “церква (релігійні організації) в Україні відокремлена від держави” – так написано в Законі України “Про свободу совісті та релігійні організації”. Цей закон зіграв певну роль у нормалізації взаємовідносин держави і церкви. Але необхідно відмітити, що ним не регулюються відносини між церквою та місцевим самоврядуванням, особливо його представницькими органами – радами.

Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади району покликані сприяти національно-культурному розвитку українського народу, утвердженню його духовності, пошуку правильних шляхів подолання існуючої моральної кризи.

Прийняття цієї Програми зумовлено такими причинами:

– потребою інтенсифікації становлення громадянського суспільства в Україні та задоволення зростаючої потреби громадянського суспільства в існуванні церкви як його важливої інституції;

– динамізмом суспільно-політичного та релігійно-церковного життя в Україні;

– потребою у забезпеченні паритету взаємовідносин церкви і держави;

– необхідністю забезпечення належного рівня суспільної моралі;

– невідповідністю окремих положень чинного законодавства України вимогам і реаліям сучасного релігійно-церковного життя і суспільного життя у цілому;

– унеможливленням втручання органів державної влади у внутрішню діяльність релігійних організацій;

– необхідністю сприяння мінімізації та подолання міжцерковних протиріч та конфліктів;

– необхідністю нейтралізації спроб використання церкви та релігійних організацій у політичних цілях;

– необхідністю окреслення кола сучасних потреб у взаємовідносинах церкви і місцевої влади, шляхів та механізмів їх розв'язання;

– потребою свободи творчості, доступу до культурних надбань, активної участі людей, особливо молоді, у культурно-мистецьких і релігійно-церковних процесах;

– необхідністю збереження національної культурної спадщини як основи національної культури та забезпечення розвитку культури і духовності Української нації, формування цілісної національно-культурної ідентичності;

– необхідністю виховання шанобливого ставлення людей до історичної пам'яті українського народу: пам'яток нашої історії, культури, археології та архітектури, а також їхнього збереження;

– необхідністю подальшої демократизації владно-церковних взаємовідносин.

Законодавча база


- Закон України від 23.04.1991 № 987-ХІІ “Про свободу совісті та релігійні організації”;

- постанова Верховної Ради Української РСР від 23.04.1991р. № 988-ХІІ «Про порядок введення в дію Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”;

- Указ Президента України від 21.03.2002р. № 279/2002“Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій”;

- доручення Президента України від 08.07.2005р. № 1-1/657“Про удосконалення владно-церковних відносин, відновлення порушених прав і законних інтересів релігійних організацій, прискорення розв’язання актуальних проблем у їхній діяльності”;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2002р.№ 564-р “Про перспективний план невідкладних заходів щодо остаточного подолання негативних наслідків політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій”;

- рішення Івано-Франківської обласної ради від 25 листопада 2011 року № 314-11/2011“Про  регіональну цільову програму “Духовне життя” на 2012-2015 роки”.

Мета Програми


Мета Програми полягає у створенні умов для забезпечення конституційного права мешканців району на свободу совісті, остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР щодо релігії, забезпечення відновлення порушеної справедливості, захисту прав і законних інтересів релігійних організацій, дальшого процесу їх морально-політичної реабілітації, поліпшення відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості.

Програма є нормативним документом для збереження і всебічного розвитку духовної культури, з урахуванням соціально-економічних, культурних, національних та інших особливостей району.

Програма відкрита для доповнення, коригування, спільних дій органів місцевої влади, релігійних та громадських об’єднань у справі розвитку духовного життя населення району.

Головною метою Програми є забезпечення розвитку духовності українського суспільства, впровадження в суспільну свідомість загальнолюдських моральних цінностей, формування цілісної культурно-національної ідентичності шляхом:

– вироблення і нормативного закріплення дієвої моделі владно-церковних взаємовідносин в районі, яка, з урахуванням духовно-релігійних традицій українського народу та досвіду демократичних країн світу, найбільшою мірою відповідала б сучасним реаліям релігійно-церковного життя та перспективам його подальшого розвитку;

– посилення співпраці між органами місцевої влади, релігійними та громадськими об’єднаннями на паритетних засадах на благо суспільства;

– утвердження цивілізованих, демократичних форм співіснування владних структур і церкви в районі;

– сприяння вирішенню релігійно-духовних проблем на території району;

– врегулювання правил суспільної моралі;

– надання системної фінансово-матеріальної підтримки релігійним громадам та об’єднанням громадян щодо їхньої діяльності;

– формування цілісного національного духовно-культурного простору;

– активізації духовно-культурної творчості.

Районна цільова програма «Духовне життя» на 2012-2015 роки визначатиме стратегію, основні правові та організаційні принципи політики та напрями діяльності української держави у сфері відносин з церквою та релігійними організаціями, як складової внутрішньої і зовнішньої політики. Програма має забезпечувати кожній людині свободу совісті та віросповідання, а також правовий і соціальний статус церкви в умовах демократизації, становлення громадянського суспільства та правової держави.

Завданням Програми є створення сприятливих умов для утвердження принципів свободи совісті та віросповідної рівності, розвитку можливостей кожної людини сповідувати або не сповідувати релігію, духовно розвиватися відповідно до вимог суспільства, виконання положень та вимог чинного законодавства у сфері владно-церковних відносин.

Реалізація Районної цільової програми “Духовне життя” на 2012-2015 роки, що дасть можливість визначити взаємовідносини між церквою і місцевою владою, пріоритети та перспективи подальшого розвитку владно-церковних та міжконфесійних стосунків, зумовлена багатьма причинами, зокрема: суспільним запитом на активну участь церкви у становленні громадянського суспільства; динамізмом суспільно-політичного та релігійно-церковного життя в Коломийському районі та в Україні; потребою мінімізації та подолання міжцерковних конфліктів; невідповідністю окремих положень базового Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” реаліям сучасного релігійно-церковного життя; потребою приведення у відповідність окремих положень чинного законодавства України до міжнародних нормативно-правових документів та Конституції України; необхідністю закріплення досягнутого рівня розвитку релігійно-церковного життя, владно-церковних та міжконфесійних взаємовідносин; розробкою механізмів унеможливлення втручання органів державної влади у діяльність релігійних організацій; потребою окреслення кола сучасних проблем у відносинах церкви і держави, визначення шляхів та механізмів їх розв'язання; нейтралізацією спроб окремих політичних сил використати церкву в політичних цілях.

 

Завдання програми:


– вивчити найбільш гострі духовні потреби місцевих громад Коломийського району;

– залучити фінансово-матеріальні ресурси для вирішення питань релігійно-духовної сфери;

– налагодити систему надання підтримки релігійним громадам та об’єднанням громадян, які беруть на себе вирішення матеріально-фінансових проблем релігійних громад та об’єднань громадян, пов’язаних із реалізацією релігійно-духовних проектів;

– сприяти формуванню всебічно розвиненої високоосвіченої, соціально активної особистості, виховання високої духовності;

– сприяти спільній діяльності органів місцевої влади усіх рівнів, громадських і релігійних організацій, навчальних і культурно-просвітницьких закладів, пов'язаній з розвитком духовності та захистом моралі;

– утверджувати в масовій свідомості громадян історично притаманні українському народу високі моральні цінності;

– використовувати для виховання громадян кращі здобутки вітчизняної та світової духовної спадщини;

– сприяти духовно-моральному розвитку та вихованню патріотизму населення;

– вживати заходів щодо запобігання розповсюдженню інформації, яка має негативний вплив на свідомість громадян;

– впроваджувати в суспільну свідомість розуміння переваг здорового способу життя, заснованого на дотриманні Божих заповідей;

– спрямовувати діяльність на розширення ролі церков та релігійних організацій у суспільному житті, становлення їх як повноцінних інституцій громадянського суспільства;

– організовувати проведення досліджень щодо виявлення причин руйнування та погіршення технічного стану пам'яток історії та культури, у зв'язку з чим розробити і затвердити режим збереження та порядку їх використання;

– створити умови для збереження пам'яток історії та культури;

– розробити програму регенерації історичного середовища шляхом розроблення проектно-кошторисної документації, а також проведення робіт з реставрації, консервації пам'яток архітектури.

Фінансове забезпечення


Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету у межах загальних асигнувань, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів виконавцям відповідних заходів протягом 2012-2015 років, залучення можливих благодійних внесків та інших джерел фінансування, передбачених законодавством України.

Очікувані результати


Виконання заходів Програми дасть змогу об’єднати потужний потенціал району у забезпеченні прав громадян на свободу совісті, сприянні релігійним громадам Коломийського району у духовному розвитку, соціальному та гуманітарному забезпеченні потреб мешканців району, духовної освіти молоді та усіх бажаючих, реалізації релігійних потреб кожного мешканця, збереження та зростання суспільної моралі громадян.

Організація і контроль за виконанням Програми


Системний моніторинг виконання Програми здійснюється сектором з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату районної державної адміністрації шляхом підготовки та проведення загальнорайонних заходів та їх фінансового забезпечення, соціологічних досліджень, опитувань учасників тощо.

Відповідно до Програми відбуватиметься активізація співпраці з боку церкви і місцевих органів влади, що стимулюватиме взаємні контакти між ними, зможе реально спричиняти подолання протистоянь і розколу та дотримання принципу рівності усіх релігій перед законом, незалежно від кількості їх послідовників, тривалості існування в Україні, а також регіонів поширення. Тут важливого значення набуває формування толерантності, головною метою якої є досягнення такого стану відносин між вірними різних релігій, у якому це стане ознакою не слабкості, а сили українського суспільства, багатоманітності його духовної культури. Виходячи з реалій релігійно-церковного життя, державі, що стала на шлях побудови демократичного суспільства, варто всіляко сприяти встановленню та утвердженню відносин конфесійної терпимості і поваги до людей, які сповідують ту чи іншу релігію, або не сповідують ніякої.

 

 

 

 

 

Додаток

до районної

цільової Програми

«Духовне життя»

на 2012 – 2015 роки

 

Перелік заходів

районної цільової програми “Духовне життя”

на 2012-2015 роки

з/п

Найменування заходу

Виконавці

Термін
виконання
1

2

3

4

 

1

Надавати всебічну допомогу в межах, дозволених законодавством України, церквам і релігійним організаціям у реалізації їхніх статутних завдань із можливим залученням до цього процесу підприємств та організацій Коломийського району.

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації та органи місцевого самоврядування

2012-20152

Забезпечити ремонтні і реставраційні роботи з упорядкування пам’яток сакральної архітектури.

Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації, відділ культури райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

2012-2015
3

Сприяти церквам і релігійним організаціям у будівництві храмів.

Районна рада, райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування

2012-2015

4

Сформувати банк даних про земельні ділянки, передані в користування релігійним організаціям, а також перелік наявних проектів землевідведень і забезпечити постійне їх поновлення.

Управління Держкомзему у Коломийському районі, сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

2012-2015
5

Сприяти поширенню соціальної реклами в районі, спрямованої на піднесення та зміцнення духовно-моральних цінностей суспільства.

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

2012-2015

6

Сприяти релігійним організаціям району в отриманні гуманітарної допомоги, яка надходить на адреси релігійних організацій.

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

2012-2015
7

Сприяти проведенню культурних заходів, присвячених державним і релігійним святам, ювілеїв, офіційних дат, визначних подій.

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

2012-2015
8

Сприяти проведенню екуменічних молебнів, прощ до паломницьких місць району. Популяризувати релігійний туризм.

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

Відділ культури та туризму райдержадміністрації

2012-2015
9

 

Сприяти в організації молодіжних клубів здорового способу життя.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

2012-2015
0

Сприяти організації і підтримувати заходи (лекції, диспути, вікторини), спрямовані на популяризацію засад християнства із залученням науковців і богословів вищих світських і теологічних вузів, представників духовенства.

Відділ освіти райдержадміністрації , відділ культури та туризму райдержадміністрації

2012-2015
11

Сприяти висвітленню у засобах масової інформації питань у сфері державно-церковних відносин, розширивши час використання ефірного простору для духовно-просвітницьких програм, у тому числі за участю релігійних організацій.

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

2012-2015
12

Ініціювати проведення краєзнавчих експедицій з дослідження проблем християнсько-регіональної історії, етнографії, фольклору, народного побуту.

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

2012-2015
13

Підтримувати молодіжний рух, національно-патріотичне та духовне виховання молоді з метою всебічного виховання та самовиховання молодої особистості, її моральних, духовних і фізичних якостей, патріотичне виховання підростаючого покоління, відродження історичних та культурних традицій українського народу.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

2012-2015
14

Сприяти у організації тематичних круглих столів, семінарів, конференцій, форумів та громадських слухань з питань розвитку релігійно-християнських, громадських організацій, благодійництва, волонтерства тощо.

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

2012-2015
15

Сприяти комплектуванню бібліотечних фондів бібліотек району літературою з питань розвитку національно-духовної культури.

Відділ культури та туризму райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

2012-2015
16

Організувати на районному телебаченні цикли передач та рубрик за тематикою: “Історія церков мого краю”.

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

2012-2015
17

Створити спеціальну веб-сторінку “Духовне життя Коломийщини”.

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

2012-2015
 

Керівники Програми:

 

Заступник голови

районної ради                                                               Михайло Угорський

 

Заступник голови,

т.в.о. керівника апарату 

районної державної адміністрації                                  Леся Білищак

 

Заступник голови

районної державної адміністрації                                  Любов Михайлишин

 

 Розробник програми:

Сектор з питань внутрішньої політики

та зв’язків з громадськістю апарату      

районної державної адміністрації           ____         Оксана Будько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схожі:

До районної цільової програми
Завдання і заходи з виконання районної цільової програми „Шкільна парта” на 2011-2015 роки
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Про проект районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки
Районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 -2015
Районної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2015 роки
Ініціатор розроблення програми :  відділ у справах молоді та спорту...
Виконання районної цільової соціальної програми з оздоровлення та відпочинку дітей на 2013-2015 роки дасть змогу
Районної цільової Програми підвищення безпеки дорожнього руху на  2013 -2016 роки
Програми  (замовник) -  відділення державної автомобільної інспекції Коломийського МВ УМВС.                           
Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної...
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про затвердження...
Проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми “Формування...
Загальнодержавної цільової соціальної програми “Формування здорового способу життя молоді України” на 2013-2017 роки
До Програми підтримки соціально-економічного розвитку міста Синельникового...
Бюджетного Кодексу України, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29. 11. 2010 №1090 «Про затвердження державної...
ПЛАН роботи відділу освіти Богородчанської райдержадміністрації на 2011 2012 н р. ВСТУП
«Концепції державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року»,...
Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки Перелік заходів,...
Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування цільової соціальної програми протидії В1Л-інфекції/СН1Ду
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка