3 рівновеликих платежів, що проводяться протягом визначеної кількості періодів на початку або наприкінці


Скачати 163.56 Kb.
Назва3 рівновеликих платежів, що проводяться протягом визначеної кількості періодів на початку або наприкінці
Дата20.03.2013
Розмір163.56 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
а

51. Ануїтет (рента) - це серія: 3) рівновеликих платежів, що проводяться протягом визначеної кількості періодів на початку або наприкінці;

84. Активи підприємства - це: 4) усе перелічене (ресурси, які перебувають у його розпорядженні і використання яких веде до отримання економічної вигоди у майбутньому; усі матеріальні цінності, нематеріальні активи і кошти, які йому належать; контрольовані ним економічні ресурси, сформовані за рахунок інвестованого капіталу)

б

16. Брутто-результат експлуатації інвестицій - це: 2) додана вартість, зменшена на суму витрат з оплати праці;

в

74. Визначення сили впливу виробничого важеля здійснюється за формулою: 4) за всіма наведеними формулами
56. Визначення теперішньої вартості ануїтетів застосовується: 4) в усіх перелічених випадках (для обчислення постійних рівних виплат з погашення кредиту; при розрахунку постійних орендних платежів за користування активами підприємства; для порівняння теперішньої вартості цінних паперів, які дисконтуються під різні процентні ставки;)

72. Валова маржа - це: 2) виручка від реалізації продукції після відшкодування змінних витрат;

27. Вхідними грошовими потоками підприємства є: 4) усі перелічені (отримання поворотної фінансової допомоги; розміщення корпоративних цінних паперів; погашення дебіторської заборгованості)

28. Вихідними грошовими потоками підприємства є: 3) погашення векселів;

36. Вхідними грошовими потоками від фінансової діяльності підприємства можуть бути: 4) усі перелічені (отримання банківського кредиту; розміщення корпоративних облігацій; лізингове фінансування придбання основних засобів)

37. Вихідними грошовими потоками підприємства від фінансової діяльності є: 4) усі перелічені (погашення банківського кредиту; викуп власних корпоративних прав; сплата лізингових платежів)

39. Визначення чистого грошового потоку підприємства передбачає: 3) обчислення суми чистих грошових потоків від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства;

45. Використання простого процента у фінансових розрахунках передбачає, що: 3) об'єктом нарахування виступає абсолютна величина боргу;

46. Використання складного процента у фінансових розрахунках передбачає, що: 1) об'єктом нарахування виступає абсолютна величина боргу, збільшена на суму нарахованих раніше відсотків;

47. Визначення майбутньої вартості грошей має назву: 4) компаундування

48. Визначення теперішньої вартості грошей має назву: 2) дисконтування;

92. Виробничий цикл в управлінні оборотними активами підприємства - це: 2) період повного обороту оборотних активів з моменту надходження сировини, матеріалів і до відвантаження готової продукції;

78. Вплив виручки від реалізації продукції на запас фінансової стійкості підприємства відбувається таким чином: 2) зі збільшенням виручки від реалізації продукції запас фінансової стійкості підприємства збільшується;

82. Вплив розміру дивідендних виплат на можливість розвитку підприємства визначає показник: 2) внутрішні темпи росту фірми;

99. Відповідно до цілей використання капіталу виділяють: 4) продуктивний, позичковий, спекулятивний

101. Власний капітал підприємства - це: 2) частина в активах підприємства, що залишається після вирахування зобов'язань;

102. Внутрішніми джерелами формування власного капіталу виступають: 4) усі перелічені (нерозподілений прибуток; амортизаційні відрахування; кошти, отримані від реструктуризації активів)

124. Внутрішні темпи росту фірми

визначаються за такою формулою: ВТР=РВК*(1-НРП)

109. Внутрішніми джерелами формування позичкового капіталу підприємства можуть бути: 1) кошти для забезпечення майбутніх витрат і платежів;

139. В якій позиції матриці фінансової стратегії підприємство продовжує збільшувати обсяги запозичень, що пов'язано з політикою диверсифікації виробництва або активного інвестування?2) квадрат 5 "Штурм";

г

29. Грошовий потік підприємства від операційної діяльності: 2) розглядається як основне джерело фінансового забезпечення господарської діяльності;

32. Грошовий потік від інвестиційної діяльності - це: 4) сукупність усіх перелічених операцій (сукупність операцій з придбання і продажу довгострокових активів; сукупність операцій з придбання і продажу короткострокових фінансових інвестицій; сукупність операцій, що ведуть до зміни абсолютної величини і/або структури першого розділу активу балансу підприємства)

35. Грошовий потік від фінансової діяльності має такі ознаки: 4) має усі перелічені ознаки (призводить до зміни і/або структури власного та позичкового капіталу; виступає засобом коригування фінансового забезпечення підприємства; покривається в основному за рахунок доходів від операційної діяльності)

д

57. Дисконтування відстрочених ануїтетів передбачає: 3) визначення теперішньої вартості рівновеликих сум, що отримуються наприкінці періоду;

58. Дисконтування авансової ренти передбачає: 4) визначення теперішньої вартості рівновеликих сум, що отримуються на початку періоду

3. До завдань фінансового менеджменту належить: 4) усе перелічене (формування достатнього обсягу фінансових ресурсів відповідно до цілей розвитку підприємства; ефективне використання сформованого фінансового капіталу; управління грошовими потоками)

12. До функцій фінансового менеджменту належать: 1) планування, організація, мотивація, контроль;

21. До основних ознак грошових потоків на підприємстві належать такі: 4) усі перелічені ознаки (рух грошових коштів проводиться у зв'язку з виконанням договірних зобов'язань між економічними суб'єктами; грошові потоки мають виключно фінансовий характер; групування грошових потоків проводиться за певними критеріями)

30. До вхідних грошових потоків від операційної діяльності підприємства належать: 1) виручка від реалізації продукції;

31. До вихідних грошових потоків від операційної діяльності належать: 1) оплата рахунків постачальникам;

33. До вхідних грошових потоків підприємства від інвестиційної діяльності відносять: 4) доходи від спільної діяльності

34. До вихідних грошових потоків підприємства від інвестиційної діяльності належать: 3) придбання основних засобів;

89. До оборотних активів підприємства належать: 1) виробничі запаси, незавершене виробництво, поточні фінансові інвестиції;

90. До недоліків використання оборотних активів у господарському процесі можна віднести: 4) усе перелічене (можливе знецінення грошових коштів; додаткові витрати на утримання зайвих оборотних активів; вищий рівень фінансових ризиків порівняно з утриманням необоротних активів)

94. До необоротних активів підприємства належать: 3) незавершене будівництво, основні засоби;

96. До недоліків використання необоротних активів у господарському процесі можна віднести: 4) усе перелічене (низький рівень маневреності; неможливість швидко змінити структуру вкладених коштів; низький рівень ліквідності)

103. До зовнішніх джерел власного капіталу підприємства належать: 4) усі перелічені (кошти, вкладені добровільно; внески засновників; безповоротна фінансова допомога)

107. До недоліків використання тільки власного капіталу підприємством можна віднести: 4) усі перелічені (обмеженість обсягу залучення і можливостей розширення господарської діяльності; висока вартість порівняно з альтернативними позичковими джерелами формування капіталу; невикористана можливість збільшення рентабельності власного капіталу за рахунок позичених коштів)

110. До зовнішніх джерел позичкового капіталу підприємства відносять: 4) усі перелічені (банківські кредити; комерційні кредити; фінансовий лізинг)

111. До складу позичкового капіталу підприємства входять: 2) довгострокові і короткострокові фінансові зобов'язання;

112. До позитивних особливостей використання позичкового капіталу у діяльності підприємства можна віднести: 4) усі перелічені (широкі можливості залучення; забезпечення зростання фінансового потенціалу підприємства за необхідності розширення його активів; приріст фінансової рентабельності підприємства; нижча вартість завдяки вилученню витрат на обслуговування позичкових коштів з бази оподаткування прибутку)

67. До основних завдань управління доходами можна віднести: 3) обмеження впливу на формування доходів надзвичайних подій;

128. До завдань фінансового планування належать: 4) усі перелічені (забезпечення господарської діяльності необхідними фінансовими ресурсами; обґрунтування напрямів вкладення капіталу підприємства; контроль за ефективністю використання фінансових ресурсів підприємства)

130. До оперативних фінансових планів належать: 4) усі перелічені види фінансових планів (баланс надходження коштів підприємства; платіжний календар; податковий календар)

133. Для підприємства, що знаходиться у квадраті 7 "Епізодичний дефіцит" матриці фінансової стратегії, характерні: 4) усе перелічене (десинхронізація часу використання і надходження ліквідних коштів; збільшення рівня заборгованості; збільшення обсягів інвестування у капітал)

88. Для оборотних активів підприємства характерні такі ознаки: 4) усі перелічені ознаки (вони мають бути авансовані до отримання виручки від реалізації продукції; оборотні активи повинні постійно поновлюватися в господарському обігу; потреба в оборотних активах залежить від обсягу господарської діяльності підприємства)

49. Для аналізу майбутніх грошових потоків можуть використовуватися такі моделі, як: 4) усі перелічені (просте нарощення; компаундування звичайних ануїтетів; нарощення авансового ануїтету)

70. Для розподілу витрат за методом максимуму-мінімуму досліджують: 3) рівень найвищих і найнижчих витрат у минулому періоді;

54. Для визначення теперішньої вартості грошових потоків можуть використовуватися такі моделі, як: 4) усі перелічені (просте дисконтування; приведення звичайних ануїтетів; дисконтування авансового ануїтету)

е

73. Ефект виробничого важеля використовується для визначення: 3) впливу на прибуток зміни виручки від реалізації продукції;

75. Ефект виробничого важеля зростає: 1) зі збільшенням величини виручки від реалізації продукції;

з

22. За видами діяльності виділяють грошові потоки: 1) від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності;

23. За напрямами руху грошові потоки класифікують на: 2) вхідні, вихідні;

24. За масштабами діяльності підприємства є грошові потоки: 3) підприємства в цілому, підрозділу, окремої господарської операції;

25. За стабільністю формування у часі грошові потоки бувають: 4) усіх перелічених видів (регулярні з рівномірними часовими інтервалами; регулярні з нерівномірними часовими інтервалами; нерегулярні)

26. За величиною грошові потоки поділяють на: 2) валові і чисті;

11. Зовнішніми чинниками, що впливають на прийняття фінансових рішень, є: 4) усі перелічені (стабільність законодавства; рівень економічної активності країни; розвиненість фінансового ринку)

15. Зміст показника додана вартість полягає у тому, що: 2) додана вартість - це різниця між вартістю виробленої продукції (з урахуванням її запасів, неопераційних доходів) і матеріальних витрат;

43. Зниження корисності грошей і зменшення їхньої поточної вартості відбувається через: 4) усе перелічене (те, що сьогодні гроші дорожчі, ніж завтра; інфляцію; схильність до ліквідності)

77. Запас фінансової стійкості - це: 3) різниця між виручкою від реалізації продукції і порогом рентабельності;

85. За формою функціонування активи поділяються на: 1) матеріальні, нематеріальні, фінансові;

86. За характером участі у різних видах діяльності активи поділяють на: 1) операційні, інвестиційні;

87. За джерелами формування активів виділяють: 3) валові, чисті активи;

98. За ознакою належності підприємству капітал поділяють на: 2) власний, позичковий;

100. За джерелами формування капітал класифікують на: 3) внутрішній, зовнішній;

114. Загальна сума коштів, яку треба сплатити за використання певного обсягу фінансових ресурсів, має назву: 1) ціна капіталу;

132. З квадрату "Нестійка рівновага" підприємство може переміщуватися у: 1) позицію 8 "Дилема" при збільшенні власних коштів;

135. З квадрату 8 "Дилема" підприємство може перемішуватися у: 4) всі перелічені позиції матриці фінансової стратегії ( позицію 2 "Стійка рівновага", якщо відновиться рівень економічної рентабельності; квадрат 7 "Епізодичний дефіцит", якщо відновиться рівень економічної рентабельності, але кредитори не довіряють підприємству; позицію 9 "Криза", якщо рівень економічної рентабельності зменшується)

е

18. Економічну рентабельність підприємства визначають як: 1) співвідношення нетто-результату експлуатації інвестицій та активів підприємства;

40. Елементами політики управління грошовими потоками є: 4) усе перелічене (цілі і завдання, напрями і форми управління грошовими потоками; критерії прийняття фінансових рішень з управління грошовими потоками; методи кількісної оцінки грошових потоків)

118. Ефект фінансового важеля – це: 1) приріст рентабельності власних коштів за рахунок позичкових коштів;

127. Елементами фінансового планування на підприємстві є: 4) усі перелічені (прогнозування діяльності підприємства; поточне планування; оперативне планування)

к

80. Капіталізований прибуток - це частина чистого прибутку, що: 4) всі відповіді правильні (не була розподілена серед власників; використана на збільшення статутного капіталу; використана на поповнення резервного капіталу)

97. Капітал підприємства - це: 1) вартісна оцінка майна підприємства, яке можна використати на господарські потреби;

8. Концепція ціни капіталу передбачає, що: 4) в основі формування оптимальної

6. Концепція грошових потоків передбачає, що: 2) фінансовий менеджмент враховує динамічну природу бізнесу і тому об'єктом управління виступає рух грошей;

структури капіталу як критерій має бути мінімум його ціни

19. Комерційна маржа розраховується за формулою:
КМ=НРЕІ/А /*100
20. Коефіцієнт трансформації показує: 1) яку величину обороту підприємство отримує з одиниці активу;

м

61. Метою управління прибутком у фінансовому менеджменті є: 4) усе перелічене ( максимізація величини чистого прибутку підприємства; стабільність формування прибутку у часі; максимізація ринкової вартості підприємства;)

66. Метою управління формуванням доходів підприємства є: 1) зростання у сукупних доходах частки доходів від основної діяльності;

н

5. На яких концепціях базується фінансовий менеджмент? 4) на усіх перелічених концепціях (концепція підприємницького і фінансового ризику; концепція грошових потоків і концепція ціни капіталу; концепція вартості грошей у часі)

10. На механізм прийняття рішень в управлінні фінансами підприємства впливають такі внутрішні чинники: 4) усі перелічені (досконалість фінансової звітності; рівень ведення управлінського обліку; системність проведення фінансового аналізу)

52. Нарощення відстрочених ануїтетів передбачає: 3) визначення майбутньої вартості рівновеликих платежів, що здійснюються наприкінці періоду;

53. Нарощення авансових ануїтетів передбачає: 4) визначення майбутньої вартості рівновеликих платежів, що здійснюються на початку періоду

17. Нетто-результат експлуатації інвестицій - це: 2) брутто-результат експлуатації інвестицій, зменшений на суму витрат на відновлення основних засобів;

38. Непрямий метод розрахунку грошових потоків підприємства від операційної діяльності передбачає: 1) коригування абсолютної величини прибутку підприємства до оподаткування на величину впливу негрошових операцій;

105. Нерозподілений прибуток - це: 2) частка чистого прибутку, яку не було розподілено між акціонерами;

125. Норма розподілу прибутку при визначенні внутрішніх темпів росту підприємства вказує на: 1) частку дивідендних виплат у прибутку;

о

4. Об'єктом управління у фінансовому менеджменті є: 4) усе перелічене (інвестиції; активи підприємства; пасиви підприємства)

7. Основним положенням концепції вартості грошей у часі є: 1) гроші втрачають свою вартість з плином часу через інфляцію і ризик;

9. Основним положенням концепції підприємницького і фінансового ризику є те, що: 3) при фінансовому управлінні необхідно враховувати вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на результат діяльності підприємства;

13. Основними методами фінансового менеджменту є: 1) планування, страхування, система розрахунків, кредитування;

14. Основними важелями фінансового менеджменту є: 3) факторинг, оренда, лізинг, ціна;

41. Оцінка вартості грошей у часі використовується при управлінні: 4) усім переліченим (інвестиціями; грошовими розрахунками; дебіторською і кредиторською заборгованістю)

79. Оптимальний розподіл прибутку підприємства передбачає: 4) усе перелічене (забезпечення погашення податкових зобов'язань підприємства; обслуговування залученого у попередніх періодах власного капіталу підприємства; формування фондів коштів і резервів для використання у наступних періодах)

89. Основними перевагами використання оборотних активів у господарському процесі є: 3) можливість швидкого перетворення у грошові кошти;

91. Операційний цикл в управлінні оборотними активами підприємства - це: 1) період часу від придбання виробничих запасів до отримання грошових коштів від реалізації готової продукції;

95. Основними перевагами використання необоротних активів у господарському процесі є: 4) усе перелічене (менший ризик впливу інфляційного процесу; тривалий період викор у виробн процесі; здатність приносити стабільний прибуток у разі несприятливої господар діяльності)

117. Одним з критеріїв вибору джерел фінансування капіталу підприємства є: 2) залучаються ті фінансові ресурси, вартість яких є нижчою, ніж середньозважена;

123. Оберіть правильне твердження: 4) усі твердження правильні (рентабельність власного капіталу збільшується зі зростання ефекту фінансового важеля; рентабельність власного капіталу збільшується зі зростання рівня економічної рентабельності; рентабельність власного капіталу зменшується зі збільшення податкового навантаження на підприємство)

п

42. Причинами зміни вартості грошей у часі є: 4) усі перелічені чинники (інфляційні (дефляційні) процеси в економіці; комерційна надійність (ненадійність) бізнес-партнерів; надання переваги наявним грошам)

50. Просте компаундування - це: 1) визначення майбутньої вартості грошей, вкладених одноразово під певний процент;

55. Просте дисконтування - це: 1) визначення теперішньої вартості грошей, отримання яких відбудеться одноразово через відповідний період часу;

69. При збільшенні обсягів виробництва змінні витрати на одиницю продукції: 2) зменшуються;

76. Поріг рентабельності - це: 3) величина виручки від реалізації продукції, що дорівнює сукупним витратам;

106. Переваги використання власного капіталу підприємства:

1) простота залучення, оскільки рішення з управління власним капіталом приймаються власниками і менеджерами підприємства;

108. Позичковий капітал - це: 3) кошти, які залучаються для фінансування господарської діяльності на принципах строковості, повернення і платності;

120. Плече фінансового важеля вказує на ступінь ризику, пов'язаного з підприємством, таким чином: 3) чим більше плече фінансового важеля, тим вищий ступінь ризику;

136. Підприємство, що знаходиться у квадраті 9 "Криза" матриці фінансової стратегії, змушене: 4) робити усе перелічене (проводити дезінвестиції; використовувати різні види фінансової допомоги; ділитися на малі підприємства)

р

119. Рівень впливу позичкового капіталу на приріст рентабельності власного капіталу підприємства визначається за допомогою: ЕФВ=(1-С.п)*(ЕР-СРСП)*ПК/ВК

122. Рентабельність власного капіталу обчислюється за допомогою формули: РВК=(1-С.п)*ЕР+ЕФВ
129. Результатом перспективного фінансового планування є розроблення: 4) усіх перелічених фінансових планів (прогнозу прибутків і збитків; балансу грошових потоків; балансу активів і пасивів підприємства)

с

60. Система управління прибутком підприємства включає: 4) усе перелічене (управління формуванням і використанням прибутку; формування доходів підприємства; управління витратами суб'єкта господарювання;)

113. Серед недоліків використання позичкового капіталу підприємством виділяють: 1) ризик зниження фінансової стійкості і платоспроможності підприємства;

116. Середньозважена вартість капіталу обчислюється таким чином:

СВК=сума Ц*Ч
81. Сума планового прибутку з урахуванням податку впливатиме на визначення беззбиткового обсягу виробництва таким чином: 1) збільшуватиме його;

т

83. Тезаврація прибутку - це: 2) формування резервів і нерозподіленого прибутку;

у

59. У системі управління фінансами підприємств прибуток розглядається як: 4) усе перелічене (винагорода за підприємницький ризик; ефективність управління інвестиційною та фінансовою діяльністю; джерело самофінансування підприємства;)

68. Умовно-постійні витрати - це витрати, які: 2) не змінюються пропорційно до обсягу випуску продукції;

71. Умовно-змінні витрати – це ті витрати, які: 2) змінюються не пропорційно до обсягу випуску продукції;

104. У складі власного капіталу підприємства виділяють: 4) усі перелічені елементи капіталу (статутний капітал; додатково вкладений капітал; резервний капітал)

138. У квадраті 4 "Рантьє" підприємство має такі можливі варіанти розвитку: 4) усі перелічені (при зростанні рівня економічної рентабельності диверсифікувати виробництво; при зростанні рівня економічної рентабельності нарощувати оборот; при зростання рівня економічної рентабельності виплачувати дивіденди)

140. У квадраті 6 "Холдинг" підприємство: 4) усе перелічене (не може перейти з інших позицій матриці фінансової стратегії; є материнською компанією; забезпечує фінансування за рахунок збільшення позичкових коштів)
ф

1. Фінансовий менеджмент - це: 4) система управління формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів підприємства

62. Формування прибутку від звичайної діяльності включає: 4) усе перелічене (фінансовий результат від реалізації товарів, послуг; фінансовий результат від реалізації оборотних активів; дохід від списання кредиторської заборгованості;)

63. Формування прибутку від фінансових операцій включає: 2) дохід від інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства;

64. Формування прибутку від операційної діяльності включає: 4) усе перелічене (фінансовий результат від реалізації товарів, послуг; дохід від операційної оренди; дохід від реалізації іноземної валюти;)

65. Формування прибутку від іншої звичайної діяльності включає: 3) дохід від реалізації основних засобів;

93. Фінансовий цикл в управлінні оборотними активами підприємства - це: 3) період часу від погашення кредиторської заборгованості до оплати дебіторської заборгованості;

ц

115. Ціна власного капіталу акціонерного підприємства визначається за формулою:

Ціна=дивіденди/ВК
ч

44. Часова вартість грошей може розглядатися з позицій: 3) теперішньої і майбутньої вартості грошей;

121. Через величину диференціала фінансового важеля виражено величину ризику: 1) кредитора - чим більша величина диференціала, тим менший ризик;

щ

2. Що з наведеного визначає головну мету фінансового менеджменту? 3) забезпечення добробуту власників підприємства в поточному та майбутньому періодах;

я

134. Якщо підприємство частково використовує свої можливості нарощення заборгованості, але цього не достатньо для покриття дефіциту ліквідних коштів і забезпечення внутрішніх потреб, то воно перебуває у: 3) квадраті 8 "Дилема";

137. Якщо при помірних темпах зростання обороту, нейтральному рівні заборгованості, коли рівень розвитку підприємства залежить від рівня і динаміки економічної рентабельності, воно перебуває у квадраті: 2) 4. "Рантьє";

131. Якщо темпи зростання нижчі від потенційно можливих, задіяні не всі внутрішні ресурси підприємства, використовуються власні кошти, зменшується заборгованість, підприємство перебуває у "квадраті": 1) 1. "Батько сімейства"

126. Які з наведених тверджень є правильними?1) Прибуток = Дивіденди; НРП = 1, ВТР = 0;

Схожі:

Гетьманщина наприкінці XVII на початку XVIII столітті
Обладнання: Карта, “Україна наприкінці XVII – на початку XVIII ст., портрет І. Мазепи
Гетьманщина наприкінці XVII — на початку XVIII ст. І. Ма­зепа. Слайд 1
Мазепу і початок його гетьманування; з'ясувати становище Правобережної України наприкінці XVII — на початку XVIII ст.; продовжити...
1 Козацько-селянські повстання наприкінці XVI — на початку XVII ст
Наприкінці XVI — на початку XVII ст українськими землями прокотилося дві хвилі активного протесту народних мас проти існуючих порядків:...
Уроку з історії України для 9 класу на тему: "Початок національного...
Розробка уроку з історії України для 9 класу на тему: "Початок національного відродження у Наддніпрянській Україні наприкінці ХVІІІ...
ДЕПАРТАМЕНТ ФІТОСАНІТАРНОЇ БЕЗПЕКИ
Надалі з появою сходів озимих зернових жужелиця мігруватиме на посіви, де продовжуватиме відкладати яйця. Личинки відроджуватимуться...
Зареєстрований в Міністерстві Юстиції України 30 липня 2012р за №1287/21599...
При сплаті платежів до бюджету, здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поверненні коштів, помилково або...
Національний Технічний Університет України “КПІ”
Кожна група наприкінці роботи складає звіт. Звіт повинен бути набраний на комп’ютері та представлений або у роздрукованому, або в...
Національний Технічний Університет України “КПІ”
Кожна група наприкінці роботи складає звіт. Звіт повинен бути набраний на комп’ютері та представлений або у роздрукованому, або в...
Нові акцизні марки для алкогольних напоїв та тютюнових виробів
ПДВ лише у межах затверджених норм харчування в грамах або у межах визначеної грошової норми витрат на харчування та за умови, що...
ПАСПОРТ
ДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків та інших обов'язкових платежів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка