Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”


Скачати 38.48 Kb.
НазваЗакон України “Про оподаткування прибутку підприємств”
Дата28.03.2013
Розмір38.48 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Фінанси > Закон

Додаток Е


Порівняльна характеристика фінансового обліку основних засобів та обліку з метою оподаткування


№ п/п

Ознаки порівняння

Фінансовий облік

Облік з метою оподаткування

1

2

3

4

1

Основні норматив-ні документи

Закон України “Про бухгал-терський облік та фінансову звітність в Україні”, П(С)БО 7, План рахунків, та Інструк-ція з його застосування

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”

2

Предмет вивчення

основні засоби

основні фонди

3

Визначен-ня основного поняття

основні засоби - матеріальні активи, які підприємство ут-римує з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних та соціаль-но-культурних функцій, очі-куваний термін корисного використання (експлуатації) яких більш одного року (або операційного циклу, якщо він більше року)

основні фонди - матеріальні цінності, що використовуються у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом

4

Об’єкт обліку основних засобів (фондів)

закінчений устрій з усіма пристроями та приладдям до нього або окремо конструк-тивно відокремлений пред-мет, призначений для вико-нання певних самостійних функцій, або відокремлений комплекс конструктивно об’-єднаних предметів одного або різного призначення

за групами згідно класифікації у законі та окремий інвентарний об’єкт 1 групи основних фондів

5

Суб’єкти обліку

підприємства, організації, ін-ші юридичні особи усіх форм власності (крім бюджетних установ)

- резиденти - СПД, бюджетні, громад-ські й інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність з метою отримання прибутку,

- нерезиденти, платники податку на прибуток

продовження Додатку Е

1

2

3

4

6

Класифі-кація основних засобів

- земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення зе-мель, будівлі, споруди та пе-редавальні пристрої, машини й устаткування, транспортні засоби, інструменти, прилади й інвентар (меблі), робоча і продуктивна худоба, багато-річні насадження, інші основ-ні засоби;

-бібліотечні фонди, малоцінні незворотні матеріальні акти-ви, тимчасові (нетитульні) спорудження, природні ре-сурси, інвентарна тара, пред-мети прокату, інші незворот-ні матеріальні активи.

а) від участі у процесі виробництва:

виробничі, невиробничі

б) за видами :

1 група – будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі жилі будинки та їх частини (квартири і місця загального користування);

2 група – автомобільний транспорт та вузли до нього, меблі, побутові, електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи ЕОМ

3 група – будь-які інші основні фонди, не включені до 1 і 2 груп

4 група – ЕОМ введені в дію після 01.01.2001 р.

7

Оцінка вартості

первісна, вартість, яка амор-тизується, переоцінена, спра-ведлива, залишкова, лікві-даційна

первісна, балансова, проіндексована, ліквідаційна

8

Визначен-ня балансової вартості

залишкова вартість = первісна – знос

(зараховується до валюти балансу)

Б(а) = Б(а-1) + П(а-1) – В(а-1) – А(а-1), де

Б(а) – балансова вартість групи на початок звітного періоду;

Б(а-1) – балансова вартість групи на початок періоду, що передує звітному;

П(а-1) – сума витрат на придбання та удосконалення основних засобів про-тягом періоду, що передує звітному;

В(а-1) – сума виведених з експлуатації основних засобів протя-гом періоду, що передує звітному

А(а-1) – сума аморизаційних від-рахувань, нарахованих у періоді, що передує звітному

9

Методи нараху-вання амортиза-ції

прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничий, дозволяється податковий

податковийСхожі:

Що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених...
Постачальник”, в особі директора що діє на підставі з одного боку
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 квітня 1999 р. №663
Відповідно до підпункту 8 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" Кабінет Міністрів України п о с т а н...
На надання послуг з доступу до мережі Інтернет
Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, в особі директора Безкровного В. Ю., що діє на підставі Статуту, і містить...
Договір поставки №
Товариство з обмеженою відповідальністю “АЗС Маркет Сервіс”, (надалі іменується „Постачальник”), в особі директора Савенкова Антоніна...
Про прийняття на баланс “Об'єктів житлового та громадського призначення,...
Законами України “Про податок на додану вартість” від 03. 04. 1997р. №168/97-ВР та “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28....
Товариство з обмеженою відповідальністю «АДАМАНТ-ТЕЛЕКОМ»
«АДАМАНТ-ТЕЛЕКОМ», яке є платником податку на прибуток на загальних підставах згідно Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»,...
В Україні діє ряд законів, що здійснюють нормативно-правовове регулювання...
Про кредитні спілки від 20 грудня 2001 р. №2908-ІІІ та ін. Фінансові аспекти благодійницької діяльності відображені в законах «Про...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ ЛИСТ
Принципи  побудови  системи  оподаткування  в  Україні, податки  і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових ...
Поняття торгівлі цінними паперами
Останній визначає основні засади оподаткування прибутку юридичних осіб від операцій з торгівлі цінними паперами. Цей закон визначає...
ПІЛЬГИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка