До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2


Скачати 127.75 Kb.
НазваДо Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
Дата27.03.2013
Розмір127.75 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2,

затвердженого наказом Міністерства фінансів України

від 31 березня 1999 р. N 87

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 11 грудня 2006 р. N 1176)
Коди
Дата (рік, місяць, число)

2012

07

01

Підприємство ______ ДСЛ «Миколаївська птахофабрика”____

за ЄДРПОУ

30124834

Територія ____________4824280401___________________

за КОАТУУ
Форма власності ______колективна__________

за КФВ

20

Орган державного управління _______________________

за СПОДУ

07794

Галузь ________птахівництво_______________

за ЗКГНГ

21240

Вид економічної діяльності ______ птахівництво ______

за КВЕД

01.24.0

Одиниця виміру : тис. грн.__________________________

Контрольна сума

Адреса ____Миколаївський р-н, С.Весняне, вул.. Центральна, 1-А
БАЛАНС

на 01.07.2012 року


Форма № 1

код за ДКУД

1801001
Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи


Нематеріальні активи:


залишкова вартість

010

0

0

первісна вартість

011

2

2

накопичена амортизація

012

2

2

Незавершене будівництво

020Основні засоби:


залишкова вартість

030

67753

65544

первісна вартість

031

79685

79261

знос

032

11932

13717

Довгострокові біологічні активи:


справедлива (залишкова) вартість

035первісна вартість

036накопичена амортизація

037Довгострокові фінансові інвестиції:


які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040інші фінансові інвестиції

045Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Відстрочені податкові активи

060Інші необоротні активи

070Усього за розділом І

080

67753

65544

ІІ. Оборотні активи


Виробничі запаси

100

195

168

Поточні біологічні активи

110

1662

1499

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

21

25

Товари

140Векселі одержані

150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість

160

7

6

первісна вартість

161

7

6

резерв сумнівних боргів

162Дебіторська заборгованість за розрахунками:


з бюджетом

170

95

99

за виданими авансами

180

23

34

з нарахованих доходів

190із внутрішніх розрахунків

200Інша поточна дебіторська заборгованість

210

467

475

Поточні фінансові інвестиції

220Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті

230

24

6

у.т.ч. в касі
23

5

в іноземній валюті

240Інші оборотні активи

250Усього за розділом ІІ

260

2494

2312

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270Баланс

280

70247

67856
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал


Статутний капітал

300

622

622

Пайовий капітал

310Додатковий вкладений капітал

320Інший додатковий капітал

330

73137

73186

Резервний капітал

340Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(16514)

(19403)

Неоплачений капітал

360Вилучений капітал

370Усього за розділом І

380

57245

54405

ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів


Забезпечення виплат персоналу

400Інші забезпечення

410Цільове фінансування

420Усього за розділом ІІ

430ІІІ. Довгострокові зобов’язання


Довгострокові кредити банків

440Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450Відстрочені податкові зобов’язання

460Інші довгострокові зобов’язання

470Усього за розділом ІІІ

480ІV. Поточні зобов’язання


Короткострокові кредити банків

500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510Векселі видані

520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

6027

6120

Поточні зобов’язання за розрахунками:


з одержаних авансів

540

238

247

з бюджетом

550

673

929

з позабюджетних платежів

560зі страхування

570

1886

1961

з оплати праці

580

889

893

з учасниками

590із внутрішніх розрахунків

600Інші поточні зобов’язання

610

3289

3301

Усього за розділом ІV

620

13002

13451

V. Доходи майбутніх періодів

630Баланс

640

70247

67856

Керівник__________________ К.В. Жело

Головний бухгалтер____________ О.П.Тимофєєва

Схожі:

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 10 червня 2010 р. N 382)
 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами...
До положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка