Що таке філософія, її предмет і функції?


Скачати 148.16 Kb.
НазваЩо таке філософія, її предмет і функції?
Дата17.03.2013
Розмір148.16 Kb.
ТипВопрос
bibl.com.ua > Філософія > Вопрос
Питання модульної контрольної роботи № 1

 1. Назвіть історичні форми світогляду.

 2. Що таке філософія, її предмет і функції?

 3. Коротко охарактеризуйте структуру філософського знання.

 4. Що вивчає історія філософії?

 5. Які основні історичні різновиди світогляду ви можете назвати?

 6. Дайте коротку характеристику міфології як історично першої форми світогляду.

 7. Охарактеризуйте релігію як другу історичну форму світогляду.

 8. Дайте коротку характеристику філософії як найвищої теоретичної форми світогляду.

 9. Як співвідносяться філософія та релігія, філософія та наука.

 10. У чому суть основного питання філософії?

 11. Назвіть основні філософські школи Стародавньої Індії та їх характерні риси.

 12. Проаналізуйте характерні особливості філософських поглядів буддизму і джайнізму.

 13. Охарактеризуйте вихідні принципи філософії Стародавнього Китаю.

 14. Охарактеризуйте основні філософські ідеї Конфуція.

 15. Розкрийте сутність релігійно-філософської системи даосизму.

 16. Назвіть відомі вам етапи розвитку філософії Стародавніх Греції та Риму.

 17. Яку головну філософську проблему вирішувала Мілетська школа?

 18. У чому сутність діалектики Геракліта?

 19. Що означає буття в філософії Парменіда?

 20. Що таке апорії Зенона?

 21. Хто такі софісти? Що характерно для їхніх поглядів?

 22. Назвіть філософів античності, які розвивали атомістичні погляди на природу.

 23. Визначте характерні особливості філософії Сократа.

 24. Розкрийте сутність філософських ідей Платона.

 25. Дайте загальну характеристику філософії Арістотеля.

 26. Які характерні риси філософії Стародавнього Риму ви можете назвати?

 27. Епікуреїзм у Стародавньому Римі.

 28. Стоїцизм у Стародавньому Римі.

 29. Скептицизм у Стародавньому Римі.

 30. Неоплатонізм у Стародавньому Римі.

 31. Рання християнська філософія.

 32. Назвіть основні риси Середньовічної філософії.

 33. Що таке патристика? Назвіть основних представників.

 34. Дайте характеристику релігійно-філософського вчення Авґустина Блаженного.

 35. У суть суперечки між номіналістами та реалістами?

 36. Дайте коротку характеристику вчення Фоми Аквінського.

 37. Що таке схоластика? Назвіть основних представників.

 38. У чому сутність гуманізму філософії Відродження?

 39. Що означає антропоцентризм філософії епохи Відродження?

 40. Охарактеризуйте натурфілософію Джордано Бруно та його пантеїстичні ідеї.

 41. Дайте коротку характеристику реформаційному напряму філософії епохи Відродження.

 42. Охарактеризуйте основні риси філософії Нового часу.

 43. Розкрийте сутність раціоналізму як одного з основних напрямів філософії Нового часу.

 44. Проаналізуйте специфіку філософії емпіризму. Назвіть головних представників цього напрямку.

 45. У чому полягає проблема методу в філософії Ф. Бекона.

 46. Окресліть характерні риси і сутність пантеїзму Б. Спінози.

 47. Проаналізуйте суспільно-політичне вчення Т. Гоббса.

 48. Які домінуючі риси філософії Просвітництва ви можете назвати?

 49. Що означає термін «категоричний імператив» І. Канта?

 50. Чому філософію І. Канта називають агностицизмом?

 51. Що таке «річ у собі» Канта?

 52. Поняття Абсолютної ідеї у філософії Ґ. Геґеля.

 53. Основні закони діалектики, сформульовані Геґелем.

 54. У чому полягає протилежність між методом і системою Ґ. Геґеля?

 55. У чому полягає антропологізм філософії Л. Фейєрбаха?

 56. Назвіть основні теоретичні положення діалектичного матеріалізму К. Маркса та Ф. Енгельса.

 57. Дайте коротку характеристику економічної теорії К. Маркса та Ф. Енгельса.

 58. Дайте коротку характеристику діалектико-матеріалістичного розуміння історії Марксом та Енгельсом.

 59. Марксизм про релігію.

 60. Перелічіть основні періоди та етапи розвитку української філософії.

 61. Проаналізуйте особливості філософської думки Києво-Могилянської академії.

 62. Дайте характеристику філософії Г. Сковороди.

 63. «Філософія серця» П. Юркевича. У чому її суть?

 64. Філософія В. Вернадського.

 65. Коротко охарактеризуйте узагальнюючі риси української філософії.

 66. Назвіть основні соціальні та духовні передумови світової філософії ХХ ст.

 67. Які основні риси сучасної світової філософії ви знаєте?

 68. Назвіть головні напрями й школи світової філософії.

 69. Дайте коротку характеристику позитивізму, неопозитивізму і постпозитивізму.

 70. Назвіть головні концепції філософської антропології.

 71. Охарактеризуйте філософію екзистенціоналізму та її сучасні погляди.

 72. Дайтке загальну характеристику концепції герменевтики.

 73. Охарактеризуйте особливості розвитку сучасної релігійної філософії.

 74. Дайте загальну характеристику сучасної філософії постмодернізму.

 75. Що таке онтологія?

 76. Охарактеризуйте основні форми буття.

 77. Дайте визначення понять “матерія”, “простір”, “час” і “рух”.

 78. Дайте визначення поняття “свідомість”.

 79. Індивідуальна і суспільна свідомість. Їх структура.

 80. Діалектика як загальна концепція розвитку.

 81. Дайте коротку характеристику законам діалектики.

 82. Розкрийте сутність альтернативних концепцій діалектики.

 83. Сутність пізнавального процесу. Принципи пізнання.

 84. Коротко охарактеризуйте структурні елементи процесу пізнання.

 85. Концепція істини в сучасній гносеології. Критерії істини.

 86. Діалектична взаємодія між чуттєвим та раціональним рівнем пізнання.

 87. У чому сутність наукового пізнання?

 88. Охарактеризуйте значення методу та методології в науковому пізнанні.

 89. Які елементи, форми і методи наукового пізнання ви можете перелічити?

 90. Практика в процесі пізнання.

 91. У чому полягає предмет і метод соціальної філософії?

 92. Дайте коротку характеристику діяльності як способу існування соціального.

 93. Охарактеризуйте діалектику взаємодії між суспільством і природою.

 94. Дайте оцінку негативним наслідкам антропогенного впливу на природу.

 95. Що вивчає соціальна екологія? Перелічіть найважливіші екологічні проблеми сучасного світу.

 96. Назвіть соціальні заходи, що сприятимуть подоланю екологічної кризи.

 97. Охарактеризуйте концепцію ноосфери і коеволюції з погляду вирішення глобальних проблем сучасності.

 98. Предмет філософії історії та сутність історичного процесу.

 99. Дайте коротку характеристику головних підходів в аналізі історії.

 100. У чому виявляється роль особистості в історії?

 101. Дайте коротку характеристику духовному життю суспільства.

 102. Розкрийте рівні, сфери і форми суспільної свідомості.

 103. Охарактеризуйте багатогранність виявів культури.

 104. Що таке цінність?

 105. Дайте визначення поняття «ціннісна орієнтація».

 106. Коротко охарактеризуйте найголовніші цінності людського існування.

 107. Проблема сутності людини як предмет філософської антропології.

 108. Вкажіть на співвідношення понять «людина», «індивід», «індивідуальність» та «особистість».

 109. Розкрийте соціальні характеристики особистості.

 110. Проаналізуйте такі фандаментальні риси особистості, як потреби та інтереси.

 111. Що таке життєва позиція?

 112. Що таке сенс життя людини?

 113. Охарактеризуйте співвідношення с вободи і відповідальності людини.

Питання модульної контрольної роботи № 2

 1. Сформулюйте основні підходи до проблеми визначення поняття «релігія».

 2. Дайте коротку характеристику основним елементам структури релігії.

 3. Назвіть основні підходи в аналізі природи й сутності релігії.

 4. Які функції виконує релігія?

 5. Які основи для класифікації релігій ви знаєте?

 6. Охарактеризуйте предмет, метод і місце релігієзнавства в системі суспільних наук.

 7. Дайте узагальнену характеристику релігійним віруванням та культам у первісному суспільстві.

 8. Що таке фетишизм?

 9. Що таке тотемізм?

 10. Що таке анімізм?

 11. Щотаке магія?

 12. Яке значення для розвитку світових релігій мав шаманізм?

 13. Назвіть особливості розвитку етнонаціональних релігій.

 14. Дайте коротку характеристику релігійним уявленням Давнього Єгипту.

 15. Які релігії Давньої Індії ви знаєте?

 16. У чому полягають основи віровчення і культу в джайнізмі?

 17. У чому полягають основи віровчення і культу в конфуціанстві?

 18. У чому полягають основи віровчення і культу в даосизмі?

 19. У чому полягає специфіка зороастризму?

 20. Розкрийте специфіку іудаїзму як національної релігії євреїв.

 21. У чому полягають спільні особливості виникнення й розвитку світових релігій?

 22. У чому полягає особливість віровчення й культу в буддизмі?

 23. У чому полягає особливість віровчення й культу в християнстві?

 24. У чому полягає особливість віровчення й культу в ісламі?

 25. Біблія як священна книга і пам’ятка світової культури.

 26. Ісус Христос як засновник християнства.

 27. Поділ християнської церкви на православ’я, католицизм і протестантизм.

 28. Розкрийте особливості віросповідання і культу в католицизмі.

 29. Розкрийте особливості віросповідання та культу в православ’ї.

 30. Проаналізуйте Реформацію XV–XVI ст. як основу виникнення й розвитку протестантизму.

 31. Розкрийте особливості віросповідання і культу в протестантизмі.

 32. Охарактеризуйте Коран як священну книгу мусульман.

 33. Проаналізуйте основні течії ісламу (шиїзм, сунізм, хариджизм).

 34. Коли і як відбулася християнізація Русі-України?

 35. Як розвивалася греко-католицька церква в Україні?

 36. У чому проблеми розвитку та функціонування християнських церков у сучасній Україні?

 37. Яке місце посідає протестантизм в історії України?

 38. Розкрийте зміст категорії свобода совісті, свобода релігії і свобода церков.

 39. Проаналізуйте зміст поняття «свобода совісті».

 40. У чому виявляється толерантність у міжконфессійних відносинах?

 41. Що ви знаєте про новітні релігійні течії в світі і в Україні зокрема.

 42. У чому суть екуменічних процесів у сучасному світі?

 43. Які існують пріоритети державної політики України щодо релігії та церкви?

Питання модульної контрольної роботи № 3

 1. Надайте визначення предмета логіки як науки.

 2. Охарактеризуйте структуру логіки.

 3. Проаналізуйте поняття як форму мислення. Види понять.

 4. Що таке зміст і обсяг поняття?

 5. Проаналізуйте логічну операцію поділу понять.

 6. Проаналізуйте логічну операцію обмеження понять.

 7. Проаналізуйте логічну операцію визначення понять.

 8. Які операції над класами понять ви знаєте?

 9. Проаналізуйте логічну операцію класифікації понять.

 10. Що таке судження та яка його структура?

 11. Проаналізуйте прості і складні суджененя.

 12. Дайте коротку характеристику атрибутивним, релятивним та екзистенціальним судженням.

 13. Що таке логічний квадрат? Як за допомогою логічного квадрату можна класифікувати судження за кількістю і якістю?

 14. Охарактеризуйте процес розподіленості термінів судження.

 15. Що ви знаєте про модальні судження?

 16. Дайте коротку характеристику складним судженням. Як користуватися таблицею істинності складних суджень?

 17. Що ви знаєте про безпосередні умовиводи?

 18. Дайте коротку характеристику логічному силогізму, його фігурам та модусам.

 19. Охарактеризуйте умовні та розділові силогізми.

 20. Що таке полісилогізми, сорит?

 21. Що таке ентинема?

 22. Що таке епіхейрема?

 23. Дайте коротку характеристику індуктивному умовиводу.

 24. Що таке аналогія?

 25. Що таке гіпотеза та версія?

 26. Дайте коротку характеристику логічним операціям доведення і спростування.

 27. Проаналізуйте поняття “дискусія”, “полеміка”.

 28. Закони логіки.

 29. Основні етапи розвитку логіки як науки.

 30. Логічні школи України.

Підсумковий контроль знань студентів

Підсумковий контроль знань студентів проводиться у формі письмового іспиту. До переліку завдань екзаменаційного білета входить:

два питання з історії філософії,

два питання з системи філософії,

одне питання з релігієзнавства,

одне питання з логіки.

Перелік питань для підготовки до іспиту з філософії

 1. Становлення і розвиток філософії Стародавньої Індії.

 2. Становлення і розвиток філософії Стародавнього Китаю.

 3. Основні риси і етапи розвитку античної філософії.

 4. Антична філософії: космоцентризм.

 5. “Лінія Платона” і “лінія Демокріта” в філософії античності.

 6. “Наївний матеріалізм” філософів Мілетської школи.

 7. Стихійна діалектика (Геракліт).

 8. Філософія Сократа.

 9. Ідеальна держава Платона.

 10. Арістотель як систематизатор античної філософії та логіки.

 11. Етика стоїків.

 12. Основні риси філософії Середньовіччя.

 13. Апологетика: примат віри.

 14. Патристика: віра для розуміння.

 15. Схоластика: проблема універсалій (номіналізм і реалізм).

 16. Томізм та проблема гармонії віри з розумом.

 17. Основні риси філософії Відродженя.

 18. Діалектика доби Відродження (Микола Кузанський).

 19. Соціально-політичні погляди мислителів доби Відродження.

 20. Філософія Реформації (М. Лютер та Ж. Кальвін).

 21. Натурфілософія доби Відродження (Д. Бруно, М. Копернік).

 22. Передумови та основні риси філософії Нового часу.

 23. Емпірична філософія Ф. Бекона.

 24. Раціоналізм і дуалізм філософських поглядів Декарта.

 25. Соціально-філософська концепція Т. Гоббса.

 26. Натуралістичний пантеїзм Б. Спінози.

 27. Монадологія В. Лейбніца.

 28. Британське просвітництво (Д. Локк).

 29. Французьке просвітництво (Ж.-Ж. Руссо, Вольтер).

 30. Феномен німецького просвітництва та його основні риси.

 31. Агностицизм філософії І. Канта.

 32. Етичні погляди І. Канта. “Категоричний імператив”.

 33. Антропологічна філософія Л. Фейєрбаха.

 34. Метод і система філософії Г. Гегеля.

 35. Філософія історії Г. Гегеля.

 36. Громадянське суспільство і правова держава у філософії Г. Гегеля.

 37. Позитивізм О. Конта і Г. Спенсера. Другий позитивізм Р. Авенаріуса та Е. Маха.

 38. Філософія ірраціоналізму.

 39. Філософія життя (А. Шопенгауер, Ф. Ніцше).

 40. Прагматизм.

 41. Філософія марксизму (діалектичний та історичний матеріалізм).

 42. Екзистенційна філософія.

 43. Фрейдизм.

 44. Неофрейдизм.

 45. Герменевтика.

 46. Неотомізм.

 47. Філософська антропологія.

 48. Філософський дискурс постмодерну.

 49. Філософська думка Київської Русі.

 50. Українська філософська думка доби Відродження (XIV–XVI ст.).

 51. Філософія в Києво-Могилянській академії.

 52. Філософія Г. С. Сковороди.

 53. Університетська філософія в Україні XVIII ст. – поч. XIX ст. (М. Костомаров, П. Куліш).

 54. “Філософія серця” П. Юркевича.

 55. Філософські ідеї Т. Г. Шевченка.

 56. І. Я. Франко про українську національну ідею.

 57. Філософські погляди В. І. Вернадського.

 58. Консерватизм соціально-філософських поглядів В. Липинського.

 59. Соціально-філософські погляди Д. Донцова.

 60. “Філософія переживання” Л. Українки.

 61. Філософія як світогляд.

 62. Історичні типи світогляду.

 63. Проблема визначення предмету філософії.

 64. Система філософії та її структурні складові.

 65. Основні функції філософії.

 66. Буття та його основні форми.

 67. Матерія та основні форми її існування. Види і властивості.

 68. Рух, основні його форми і властивості.

 69. Простір і час, основні характеристики.

 70. Свідомість як вища форма відображення дійсності. Рівні відображення.

 71. Вихідні принципи гносеології.

 72. Чуттєве пізнання та його форми.

 73. Істина як процес.

 74. Критерії істини.

 75. Інтуїція та її різновиди.

 76. Моральні регулятиви пізнання.

 77. Форми наукового пізнання: ідея, факт, проблема, гіпотеза, теорія.

 78. Емпіричні методи пізнання.

 79. Теоретичні методи пізнання.

 80. Методи пізнання, що використовуються як на теоретичному, так і на е емпіричному рівні.

 81. Основі поняття і задачі праксеології (практика, успіх, дія).

 82. Поняття природи (суспільство як частина природи).

 83. Взаємодія природи і суспільства.

 84. Форма буття людини.

 85. Сутність людини і сенс її життя.

 86. Проблема свободи і відповідальність людини.

 87. Філософська антропологія.

 88. Людина, індивід, індивідуальність, особа, особистість.

 89. Історичні типи взаємовідношень людини і суспільства.

 90. Основні підходи до розуміння суспільства.

 91. Суспільство як система, що саморозвивається.

 92. Роль народонаселення і природних умов у розвитку суспільства.

 93. Формаційна теорія суспільного розвитку К.Маркса.

 94. Цивілізаційні моделі розвитку суспільства А.Тойнбі.

 95. Сутність духовного життя суспільства, суспільна свідомість.

 96. Суспільна свідомість та її структура.

 97. Роль матеріального виробництва в житті суспільства.

 98. Політична свідомість.

 99. Правова свідомість.

 100. Економіка і мораль.

 101. Екологічна свідомість.

 102. Методологія, рівні методологічного знання.

 103. Плюралізм філософських методологій.

 104. Методології загально-наукового рівня (системний аналіз, синергетика тощо).

 105. Парадигма, стиль мислення, наукова картина світу.

 106. Основні принципи діалектики.

 107. Альтернативи діалектики.

 108. Категорії діалектики.

 109. Закон єдності і боротьби протилежності.

 110. Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін.

 111. Проблема єдності світу.

 112. Проблема методологічного забезпечення сучасних економічних досліджень.

 113. Сутність духовного життя суспільства.

 114. Культура як специфічна соціальна реальність.

 115. Поняття цінностей та їх роль у суспільстві.

 116. Класифікація цінностей.

 117. Ціннісна орієнтація та її соціальна детермінація.

 118. Соціальне прогнозування: види, типи, методи.

 119. Пробеми сенсу і спрямованості історичного процесу.

 120. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.

 121. Проблема визначення поняття “релігія”.

 122. Проблема походження релігії.

 123. Структура релігії.

 124. Функції релігії.

 125. Релігієзнавство як специфічна сфера гуманітарного знання.

 126. Проблема класифікації релігій.

 127. Ранні релігійні вірування: анімізм, фетишизм, тотемізм, магія.

 128. Релігія Стародавнього Єгипту.

 129. Релігія Стародавньої Греції.

 130. Релігія Стародавнього Риму.

 131. Ведичні релігії Стародавньої Індії.

 132. Джайнізм.

 133. Конфуціанство.

 134. Даосизм.

 135. Язичництво стародавніх слов’ян.

 136. Іудаїзм.

 137. Зороастризм.

 138. Буддизм.

 139. Соціально-економічні та духовні передумови виникнення християнства.

 140. Ісус Христос як засновник християнської релігії.

 141. Біблія (Святе Письмо) як головне джерело християнського віровчення.

 142. Особливості віросповідання і культу в православ’ї.

 143. Особливості віросповідання і культу в католицизмі.

 144. Особливості віросповідання і культу в протестантизмі.

 145. Особливості віросповідання і культу Української греко-католицької церкви.

 146. Іслам, основні напрями та релігійні течії.

 147. Коротка характеристика конституційно-правових основ забезпечення свободи совісті в Україні.

 148. Свобода совісті й толерантність.

 149. Новітні релігійні течії.

 150. Екуменізм у християнському світі.

 151. Предмет логіки, логічна культура мислення.

 152. Основні історичні етапи розвитку логіки.

 153. Арістотель як фундатор формальної логіки.

 154. Логічна структура поняття (зміст та обсяг).

 155. Закон оберненого співвідношення між змістом і обсягом поняття.

 156. Правила визначення понять.

 157. Операція доповнення понять.

 158. Узагальнення як логічна операція з поняттями.

 159. Обмеження як логічна операція з поняттями.

 160. Правила поділу понять.

 161. Формально-логічні відношення між несумісними поняттями.

 162. Прості судження та їх види.

 163. Атрибутивні судження та їхня класифікація.

 164. Правила логічного квадрату.

 165. Складні судження та їх види.

 166. Види суджень за якістю і кількістю.

 167. Модальні судження.

 168. Основні закони логіки.

 169. Умовиводи та їх види.

 170. Безпосередні умовиводи.

 171. Категоричний силогізм: поняття, стуктура приклади.

 172. Фігури категоричного силогізму, правила фігур.

 173. Полісилогізми.

 174. Індуктивні умовиводи.

 175. Аналогія і різновиди.

 176. Логічна характеристика доведення.

 177. Види доведень.

 178. Правила доведень (правила тези, правила аргументів, правила зв’язку тези з аргументом).

 179. Спростування.

 180. Дискусія і полеміка як різновиди суперечки.

Схожі:

Що таке філософія?
Антична філософія: особливості, періодизація та значення для формування європейської культури
ТЕМА ФІЛОСОФІЯ ЯК СИСТЕМА ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ
Філософія та буденність. Філософія як любов до мудрості. Філософія та мудрість: суперечливість їх буття. Філософія як проблема для...
Курс лекцій Тема 1: Філософія, її предмет і роль в суспільстві
Пізнавальна: познайомитись з поняттям філософія, її предметом, структурою, категоричним апаратом
Усні питання на іспит з „ФІЛОСОФІЇ” (макс. 10 балів за два питання в білеті)
Що таке філософія, її предмет, структура, та поясніть кожен елемент цієї структури. Які історичні типи світогляду Ви знаєте та поясніть...
Філософія техніки: історія становлення та предмет вивчення
Сучасна філософія техніки не є завершеною, вона навіть не являє собою певної філософської цілісності. Переважно це зумовлено «дитячим»...
1. Історичні типи світогляду: міф, релігія, філософія. Предмет філософії
Наївний матеріалізм у філософії стародавньої Греції і Риму. Персоналізм М. О. Бердяєва
Тема уроку
Продовжити формування понять: функція, аргумент функції, значення функції. Ввести і сформувати поняття графіка функції. Навчити учнів...
Питання до екзаменаційних білетів
Предмет та завдання курсу “Економічна історія”. Суспільні функції економічної історії
ФІЛОСОФІЯ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
Філософія стародавньої Індії. Ортодоксальні (санкхья, йога, вайшешика, ньяя, міманса, веданта) й неортодоксальні (локаята-чарвака,...
1. Філософія в системі університетської освіти та її цінність для міжнародників
Філософією нині наз не тільки відповідну науку чи навчальну дисципліну, а й загальнотеоретичні засади та сукупність принципів будь-якої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка