ПОЛОЖЕННЯ


Скачати 83.11 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ
Дата26.08.2013
Розмір83.11 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови райдержадміністрації

від 18 січня 2013року № 9

ПОЛОЖЕННЯ


про управління фінансів

Чуднівської районної державної адміністрації  1. Управління фінансів Чуднівської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації.
  1. Управління фінансів районної державної адміністрації керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, наказами Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації, актами районної ради, прийнятими у межах компетенції.
  1. Основними завданнями управління фінансів Чуднівської районної державної адміністрації є :

забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

складання розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд районної державної адміністрації;

підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація в межах своєї компетентності діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання районного бюджету.
4. Завданнями управління фінансів районної державної адміністрації відповідно до покладених повноважень є :

розробка і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

визначення порядку та термінів розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

проведення на будь-якому етапі складання і розгляду проекту районного бюджету аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районною державною адміністрацією;

участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, підготовки пропозицій щодо доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналіз соціально-економічних показників розвитку району та врахування їх під час складання районного бюджету;

організація роботи, пов’язаної зі складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації визначення порядку і термінів подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних, міської рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складання проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди; підготовка пропозицій щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подання їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

складання, затвердження тимчасового розпису місцевого бюджету та розпису місцевого бюджету, внесення в установленому порядку змін до розпису місцевого бюджету, забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

затвердження паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

здійснення у встановленому порядку взаємних розрахунків районного бюджету з державним бюджетом і обласним бюджетом;

погодження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів структурних підрозділів районної державної адміністрації;

здійснення за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналізу надходження доходів до відповідного місцевого бюджету;

організація виконання районного бюджету, разом із іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних, міської рад, органами державної податкової служби, Державної казначейської служби України забезпечення надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

підготовка і надання відповідній місцевій раді офіційних висновків про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду відповідного місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього місцевого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів місцевого бюджету;

проведення моніторингу змін, що вносяться до відповідного бюджету;

розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

проведення на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідній території, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, підготовка пропозицій щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

інформування керівництва районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подання річного та квартального звіту про виконання районного бюджету;

розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету;

участь у розробці пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, підготовка пропозицій щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснення контролю за витрачанням цих коштів;

здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів;

застосування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

прийняття рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах встановлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

розгляду у межах своєї компетенції звернень громадян, підприємств, установ і організацій;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

забезпечення створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;

забезпечує захист персональних даних.
5. Управління фінансів районної державної адміністрації має право :

- одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчого органу районної ради, органів державної податкової служби, Державної казначейської служби України, інших державних органів, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, банків та інших фінансових установ пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

- залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції управління фінансів районної державної адміністрації ;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
6. Управління фінансів районної державної адміністрації під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, органами державної податкової служби, Державної казначейської служби України, державної фінансової інспекції України.
7. Управління фінансів районної державної адміністрації очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації і директором Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації.

Начальник управління фінансів районної державної адміністрації має заступника , який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з директором Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації.


  1. Начальник управління фінансів районної державної адміністрації :

здійснює керівництво діяльністю управління, несе відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників його структурних підрозділів;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління фінансів районної державної адміністрації ;

затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов’язки працівників управління;

затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов”язки між ними;

планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції структурного підрозділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси управління фінансів районної державної адміністрації у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням голови районної державної адміністрації;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

здійснює інші повноваження, визначені законом;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання управління;

затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

здійснює добір кадрів;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління .


  1. Управління фінансів районної державної адміністрації утримується за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетних асигнувань доведених Департаментом фінансів Житомирської обласної державної адміністрації, наданих за рахунок бюджетних призначень Міністерству фінансів України законом про Державний бюджет України.


10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис та штатний розпис управління фінансів районної державної адміністрації затверджує директор Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації.11 . Управління фінансів районної державної адміністрації є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

Схожі:

Положення про Раду середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Петра Андрусіва
Це положення розроблене відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету...
Австралія: географічне положення, історія відкриття і дослідження
Мета: сформувати в учнів уявлення про своєрідність географічного положення Австралії; продовжити формування учнів складати характеристику...
Розділ І. Загальні положення
Положення про механізм справляння та порядок сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності ( далі Положення...
Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку Розділ І. Загальні положення
Положення) розроблено на основі Указу Президента України від 3 лип­ня 1998 року №727 «Про спрощену систему оподаткування, об­ліку...
1. Загальні положення
Положення про порядок укладання, реєстрації, зберігання договорів та контроль за їх виконанням у Тернопільській міській раді (далі...
Типове положення про службу охорони праці Загальні положення
Положення про службу охорони праці відповідного підприємства, визначає структуру служби охорони праці, її чисельність, основні завдання,...
Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку Розділ І. Загальні положення
Положення розроблено на підставі Податкового Кодексу України та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України...
ПОЛОЖЕННЯ про Інформацiйно-консультаційний центр підтримки під приємництва в м. Тернополі ”
Положення про Інформацiйно-консультаційний центр підтримки підприємництва в м. Тернополі” (далі – Положення) розроблено на підставі...
Конкурс дитячої та юнацької творчості «Музи і діти» (далі Положення)
Положення про відкритий фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Музи і діти» (далі Положення) визначає порядок організації...
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №777 ПОЛОЖЕННЯ
Це Положення визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності освітнього округу (далі – округ)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка