76 Еволюція управлінської думки цифічні проблеми і особливі методи їх дослідження та вирішення. Об'єкт


Назва76 Еволюція управлінської думки цифічні проблеми і особливі методи їх дослідження та вирішення. Об'єкт
Сторінка1/6
Дата13.03.2013
Розмір0.81 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5   6
Еволюція управлінської думки

Глибоке усвідомлення основних концепцій менеджменту як науки потребує аналізу причин виникнення, періодизації її розвитку, особливостей наукових шкіл та сучасних концепцій. Історія і напрями наукових досліджень проблематики управління виробничо-господарськими організаціями українських учених та сучасні наукові підходи до формування моделі менеджменту є основою побудови життєздатної моделі вітчизняного менеджменту.

2.1. Зародження та розвиток менеджменту як науки

Тривалий час науковці-економісти сперечалися щодо того, вважати управління наукою чи мистецтвом. Натепер ні в кого не викликає сумнівів, що менеджмент є самостійною галуззю знань і сферою досліджень, оскільки наука у загальному розумінні — це сфера дослідницької Діяльності, спрямована на продукування нових знань.

Сутність менеджменту як науки, її предмет і методи

Менеджмент є специфічною сферою знань, наукою, яка виокремилася в самостійну галузь знань на початку XX ст. Ця наука має власні об'єкт і предмет вивчення, свої спе-

76

Еволюція управлінської думки

цифічні проблеми і особливі методи їх дослідження та вирішення.

Об'єкт (лат. оЬ§есіиз—предмет) вивчення науки менеджментускладна соціотехноекономічна система (підприємство, фірма, організація), яка діє у будь-якій сфері суспільного виробництва незалежно від форми власності з наявними у ній процесами і явищами та їх носіями (людьми).

Такий багатогранний об'єкт дослідження, як соціотехноекономічна система, може вивчатися з різних позицій та підходів, різними науками. Менеджмент як наука досліджує управлінську складову функціонування організацій (підприємств).

Предмет вивчення науки менеджменту теоретично і практично значущі властивості, особливості, відносини і процеси, пов'язані з організацією спільної виробничої діяльності людей і управлінням нею для досягнення поставлених цілей.

Науковий зміст менеджменту формує цілісна система знань про управління, нагромаджена за тисячоліття практичної діяльності людей і подана у вигляді теорій, концепцій, закономірностей, принципів, способів, форм і методів управління.

Менеджмент як галузь наукового знання містить два взаємопов'язаних розділи: стратегічний (концептуальний) — теорія менеджменту; тактичний (прикладний) — систематизований набір теоретично осмислених і обґрунтованих практичних рекомендацій для конкретних ситуацій, які виникають у процесі управління різними типами організацій. Теорію менеджменту визначають як систему, побудовану на синтезі певних сфер суспільного знання (рис. 2.1)1.

Наука і практика менеджменту запозичують і асимілюють з інших сфер знань те, що може принести реальну користь менеджерам. Тому теорію менеджменту потрібно розглядати як засіб організації знань і досвіду, спрямований на вдосконалення практики управління за допомогою досліджень, емпіричної перевірки теоретичних принципів і методів та практичного оволодіння ними.

Наука менеджменту орієнтована на пояснення природи управлінської праці, встановлення зв'язків між причиною і наслідком, виявлення внутрішніх і зовнішніх чинників і умов, за яких спільна праця людей виявляється кориснішою і ефективнішою. Для оволодіння наукою ме-

1 Кунц Г., О'Доннел С. Управление: системний и ситуацион-ньш анализ управленческих функций. — Т.1. — М.: Прогресе, 1981. — С. 105.

Зародження та розвиток менеджменту як науки

77

Теорія

прийняття

рішень

Соціологія,

соціальна

психологія

Теорія систем

Соціотехно-

економічні

системи

Кооперовані

соціальні

системи

Групова поведінка

Раціональний вибір

менеджменту

Міжособистісна

Комунікативні центри

Концентро ваний

управлінський досвід

«Наука управління»Інформаційні системи і оброблення інформації

/ ---------

Історія управління конкретний досвід, практика

Рис. 2.1. Теорія менеджменту як система, побудована на базі інших сфер знання

неджменту необхідні упорядковані знання про управління, які дають змогу не тільки своєчасно і якісно управляти поточними справами, а й прогнозувати розвиток подій та відповідно розробляти стратегію й тактику діяльності організацій. Тому сучасна наука менеджменту активно створює власну теорію, змістом якої є закони і закономірності, принципи, функції, форми і методи цілеспрямованої діяльності людей у процесі управління.

Будь-яка наука відрізняється від інших не тільки об'єктом та предметом вивчення, а й використовуваними методами їхнього дослідження. У науці менеджменту використовують загальнонаукові і спеціальні методи пізнання об'єктивної реальності.

Загальнонаукові методи. До них належать діалектичний підхід, спостереження, аналіз, синтез, індукція і дедукція, моделювання, експериментування, вивчення передового досвіду.

Діалектичний підхід полягає у вивченні явищ і процесів управління у взаємному зв'язку та взаємній обумовленості з навколишнім середовищем діяльності організацій.

78

Еволюція управлінської думки

Аналіз (грец. апаіузіз — поділ на складові) — фізичний або розумовий поділ цілого на частини. У теоретичних дослідженнях науки менеджменту аналіз дає змогу виявити ті особливості управлінських процесів, явищ, систем і т. п., які нівелюються при цілісному представленні.

Синтез (грец. зупіпезіз — з'єднання) — відновлення цілого з частин. Проаналізувавши управлінські процеси, явища, системи тощо, необхідно синтезувати отримані дані, розглянути їх в єдності і взаємозв'язку.

Індукція (лат. ішіисМоп — наведення) — дослідження явищ і процесів, під час якого від окремих фактів переходять до загальних положень та висновків.

Дедукція (лат. йейисііоп — вивід) — певне логічне твердження, сформульоване на підставі одного або кількох інших тверджень. Вивчення конкретних фактів і цифр методами аналізу і синтезу, індукції і дедукції дає змогу узагальнити та виявити найсуттєвіші причинно-наслідкові зв'язки всередині систем управління, класифікувати чинники, які позначаються на результатах господарювання.

Моделювання — відтворення характеристик певного об'єкта на іншому, спеціально створеному для його вивчення. Наука менеджменту широко застосовує економіко-матема-тичне моделювання як різновид моделювання методи балансових, оптимізаційних та інших розрахунків.

Експеримент ( лат. ехрегітепіиш — випробування) — дослідження явищ шляхом активного впливу на них за допомогою створення відповідних цілям дослідження умов або зміни перебігу процесу в необхідному напрямі. Наука менеджменту широкого застосовує економічні експерименти.

Вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду, в тому числі досвіду управління в інших країнах, теж є важливим методом науки менеджменту.

Спеціальні методи пізнання. їх поділяють на групи: методи збирання та первинного оброблення конкретних даних (інформації) та методи вивчення, оцінювання та узагальнення інформації з погляду управлінських відносин.

Методи збирання та первинного оброблення конкретних даних — це різноманітні прийоми та форми анкетування, інтерв'ю, вибірка статистичних даних, групування їх, побудова динамічних рядів, графічних зображень, розрахунок середніх величин.

Методи вивчення, оцінювання та узагальнення інформації, яка характеризує управлінські відносини — це вивчення процесів підготовки рішень, характеристика кад-

Зародження та розвиток менеджменту як науки

79

рів управління, узагальнення кращих здобутків управлінського досвіду, стимулювання праці та ін.

Ефективність застосування методів залежить від кваліфікації наукових кадрів, якості організації та стимулювання праці, зрілості та досконалості всіх інших елементів науки менеджменту. Ця галузь потребує комплексного і системно-структурного підходу у вирішенні управлінських проблем. Комплексний підхід передбачає вивчення досліджуваних явищ у зв'язку з різними методами, які застосовують і в інших науках, що вивчають аналогічні явища. Системно-структурний підхід полягає, з одного боку, у розгляді управлінської системи, тобто всієї сукупності управлінсько-організаційних зв'язків як єдиного динамічного організму, а з іншого — у поділі його на структурні елементи, ланки з метою вивчення сутності, місця і ролі кожного з них у системі взаємодії з іншими елементами. Системно-структурний аналіз дає змогу розкрити причинно-наслідкові зв'язки між елементами системи та закономірності її розвитку.

Серед учених і практиків поширена думка, що менеджмент є не тільки наукою, а й мистецтвом. Такий підхід поєднує науку і мистецтво у єдиний процес, який вимагає не тільки постійного поповнення наукових знань, а також умінь і таланту для керівництва людьми в різноманітних організаціях. Щоб працівники організації спрямовували свої зусилля на досягнення її цілей, менеджери повинні постійно взаємодіяти з ними і забезпечувати необхідні умови для найповнішого розкриття їх потенціалу.

Періодизація зародження

та розвитку науки менеджменту

Історія виникнення управління організаціями нараховує кілька тисячоліть. Протягом цього часу нагромаджувалися знання, вміння, досвід, які передавалися із покоління в покоління, фіксувалися, узагальнювалися, однак науково ще не осмислювалися. Тобто наука менеджменту (управління) виникла значно пізніше, ніж зародилася практика управління, хоча щодо цього є й інші міркування. Так, американський дослідник Клод-Стюарт Джордж-мо-лодший склав управлінський континуум (лат. сопйіпиит — безперевне, суцільне), який відображає історичний шлях розвитку науки менеджменту (див. табл. 2.1), але не можна стверджувати, що він це робить вичерпно й історично обґрунтовано, оскільки в континуумі не відображено досвід країн Східної Європи та Азії, а відлік часу початий надто рано.

80

■ Еволюція управлінської думки

Таблиця 2.1

Управлінський континуум1

Роки

Індивід або етнічна група

Основний внесок у розвиток управління

1

2

3

5000

ДО н.е.

Шумери

Писемність; реєстрація фактів

4000

Єгиптяни

Визнання необхідності планування, організації та контролю

2700

Єгиптяни

Визнання необхідності «чесної гри»; довірчі бесіди «полегши свою душу»

2600

Єгиптяни

Визнання необхідності письмових запитів, використання рекомендацій «штабу»

1800

Хаммурапі

Використання свідків і письмових документів для контролю; встановлення мінімальної заробітної плати; визнання недопустимості перекладання відповідальності

1600

Єгиптяни

Централізація в організації управління

1491

Євреї

Концепції організації, скалярний принцип, принцип виключення

1100

Китайці

Визнання необхідності організації, планування, керівництва і контролю

600

Навуходоносор

Контроль за виробництвом і стимулювання через заробітну плату

500

Менціус

Визнання необхідності систем і стандартів

Китайці

Визнання принципу спеціалізації

Сун-Цзи

Визнання необхідності планування, керівництва і організації

400

Сократ

Формулювання принципу універсальності управління

Ксенофонт

Визнання управління як особливого виду мистецтва

Кір

Визнання необхідності контактів між людьми, проведення досліджень мотивації, складання планів і оброблення матеріалів

1 Карлоф Б. Деловая стратегия: Пер. с англ. / Научн. ред. и авт. послесл. В. А. Приписнов. — М.: Зкономика, 1991. — С. 31—37.

Зародження та розвито»менеджменту як науки

81

Продовження таблиці 2.1

1

2

3

350

Греки

Використання наукових методів праці і робочого ритму

Платон

Формулювання принципу спеціалізації

325

Олександр Великий

Створення штабу

175

Като

Використання описів робіт

50

Варрон

Використання робочих специфікацій

20

н.е.

Ісус Христос

Єдиноначальність; золоте правило; людські стосунки

284

Діоклетіан

Делегування повноважень

900

Альфарабі

Вимоги до управління

1100

Газалі

Вимоги до керівника

1350

Л. Пачолі (Генуезець)

Подвійна бухгалтерія

1395

Франсіско Ді Марко

Облік витрат виробництва

1410

Брати Сорансо

Використання журналу доходів і гросбухів

1418

Барбаріго

Форми підприємницької організації; обробка статистичної звітності

1436

Арсенал Венеції, Венеціанці

Облік витрат виробництва; чеки і баланси для контролю; присвоювання номерів при інвентаризації; використання методу контейнерів; використання управління кадрами; стандартизація і взаємозамінність деталей; контроль товарних запасів; контроль собівартості

1500

Томас Мор

Заклик до посилення спеціалізації; аналіз недоліків недосконалого управління і керівництва

1525

Нікколо Макіавеллі

Усвідомлення принципу масової згоди; визнання необхідності цілеспрямованості в організації; визначення якостей керівника

1767

Джеймс Стюарт

Джерела теорії влади; дослідження впливу автоматизації
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Еволюція управлінської думки
Усвідомлення цілей, внесення моменту істини — лейтмотив книги. Певною мірою він зашифрований в одному з афоризмів Д. Фуллера: «Важливо,...
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Медичні факультети
...
1. Об’єкт та предмет соціології громадської думки Сучасний стан досліджень...
У науковій літературі підкреслюється, що соціологічний підхід до вивчення громадської думки має базуватися як на розумінні її структурного...
Тема Сутність педагогічного дослідження
На практиці, як правило, дослідник використовує як теоретичні, так і емпіричні методи дослідження. Таке дослідження прийнято називати...
Практичні заняття, їх тематика та обсяг
Методи дослідження спілкування та міжособистісної взаємодії. Вивчення особистісно-комунікативних властивостей. Методика діагностики...
Суддівство конкурсу проводиться
Відображення пошуково-дослідницької роботи чітко поставлено мету, визначено об’єкт, його пізнавальне значення та методи дослідження,...
«Попередження та вирішення конфліктів в освітніх організаціях» Мета
Мета: актуалізація знань про прийоми та методи вирішення конфлікту, відпрацьовування практичних навичок та умінь розв’язання конфліктних...
Методи політології
Сучасна політологія використовує різнобічні теоретичні, філософські, загальнологічні та емпіричні методи дослідження
Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі і проблеми...
Зародження економіко-теоретичних знань. Економіка як об'єкт вивчення економічної теорії. Загальні засади економічного розвитку. Мікроекономіка....
Закон і норма в державному управлінні
НДР студента є закінченою творчу роботу, з обов'язковою постановкою цілей і завдань дослідження, виявлення проблеми і шляхів її вирішення....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка