До відома акціонерів ВАТ “Зміна”


Скачати 42.54 Kb.
НазваДо відома акціонерів ВАТ “Зміна”
Дата08.07.2013
Розмір42.54 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
До відома акціонерів ВАТ “Зміна”:

ВАТ «Зміна» повідомляє про завершення процедури дематеріалізації, переведення випуску цінних паперів в бездокументарну форму існування та повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів. Загальні збори акціонерів відбудуться 23 квітня 2013р. об 11,00 год. за адресою:

Відкрите акціонерне товариство “Зміна”

80100 Україна Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова,4.

Приміщення ДП “Галич”.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах з 9.30 год. до 11.00 год.

Перелік питань, що виносяться на голосування ( порядок денний):

1.Про обрання голови та секретаря зборів.

2.Про обрання лічильної комісії.

3.Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів.

4.Звіт органів управління про роботу у звітному періоді та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії.

5.Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2012р.

6.Затвердження річного звіту товариства за 2009р., 2010р., 2011р.,2012р.

7.Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків товариства за 2012р.

8.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

9.Відкликання (дострокове припинення повноважень) Голови та членів Наглядової ради, Ревізійної комісії.

10.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту, у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами ЗУ "Про акціонерні товариства".

11.Здійснення дій з реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

12.Затвердження нової редакції положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, виконавчий орган, Ревізійну комісію Товариства та інших внутрішніх документів Товариства.

13.Про утворення Наглядової ради, визначення її кількісного складу та обрання членів Наглядової ради.

14.Про утворення та обрання виконавчого органу АТ. Про затвердження умов договору з Головою та членами виконавчого органу АТ.

15.Про утворення та обрання Ревізійної комісії.

16.Зміна найменування Відкритого акціонерного товариства «Зміна» на Публічне акціонерне товариство «Зміна» у відповідності із вимогами ЗУ «Про акціонерні товариства від 17.09.2008 року №514-VІ.

17.Про затвердження акту щодо ліквідації ДП “Сигнал” ВАТ “Зміна” ліквідатора Голови Правління Даценка М.М.

18.Про затвердження ліквідаційного балансу ДП “Сигнал” ВАТ “Зміна”.

19.Внесення змін до Статуту ДП «Ритм» ВАТ «Зміна».

20.Виведення гуртожитку із статутного фонду ВАТ та передача його до комунальної власності.
Для участі у зборах Вам необхідно мати при собі:

Документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт);

Доручення на право участі у зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Додаткова інформація для акціонерів Товариства:

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до Загальних зборів акціонерів за адресою:

80100 Україна м. Червоноград Львівської обл., вул. Промислова,4 Адмінкорпус, у робочі дні: понеділок-п’ятниця з 8.00 год. до 16.00 год., перерва з 11.30 год. до 12.00 год. та в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Савчук Людмила Миколаївна, телефон (03249) 3-99-79.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

підприємства в (тис. грн.).

Найменування показника

Період


Звітний

2012р.

Попередній 2011р.

Усього активів


60285,0

64962,0

Основні засоби

20071,0

21803,0

Довгострокові фінансові інвестиції

2676,0

2676,0

Запаси

16905,0

11806,0

Сумарна дебіторська заборгованість

12989,0

10717,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

4647,0

14918,0

Нерозподілений прибуток

451,0

-1584,0

Власний капітал

50037,0

48002,0

Статутний капітал

8652,0

8652,0

Довгострокові зобов’язанняПоточні зобов’язання

10248,0

16960,0

Чистий прибуток (збиток)

2035,0

331,0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

34608120

34608120

К-сть власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періодуЧисельність працівників на кінець періоду

211

207


Правління ВАТ ”Зміна

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в газеті “Бюлетень Цінні папери України” №45 від 11.03.2013р.

Схожі:

ВАт “Вінстандартметрологія”
Відділ кадрів (далі ВК ) є структурним підрозділом ВАТ “Віноблдрукарня”, що створюється на підставі рішення зборів акціонерів. ВК...
ВАт “Вінстандартметрологія”
Відділ кадрів (далі ВК ) є структурним підрозділом ВАТ “Вінстандартметрологія”, що створюється на підставі рішення зборів акціонерів....
РОЗДІЛ РЕЄЕСТРАЦІЯ І ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ
ВАТ. Відкрите акціонерне товариство – форма організації публічної компанії; акціонерне товариство. Основною відмінністю від закритого...
До відома акціонерів відкритого акціонерного товариства
Україна, 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 176, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться...
До відома акціонерів приватного акціонерного товариства
Малий Любiнь, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 04 липня 2013 року,...
Додаток №2 до Протоколу про підсумки голосування на чергових (річних)...
Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію
Додаток №1 до Протоколу про підсумки голосування на чергових (річних)...
Реквізити випуску простих іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію
Додаток №3 до Протоколу про підсумки голосування на чергових (річних)...
Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, якщо не всі власники до дати припинення...
До уваги акціонерів відкритого акціонерного товариства «Бродирембуд»!
Право участі у загальних зборах, мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного...
ПРОТОКОЛ №14 Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» станом на 18 квітня 2013р. Реєстрацію акціонерів на зборах здійснила реєстраційна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка