РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Скачати 254.78 Kb.
НазваРОЗПОРЯДЖЕННЯ
Дата28.03.2013
Розмір254.78 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи

УКРАЇНА

,

РОЗПОРЯДЖЕННЯГОЛОВИ НОВОМИРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІвід 17 лютого 2005 року № 131-р

м. Новомиргород

Про районну програму створення

сприятливих умов для стабілізації

та розвитку тваринництва на 2005-

2010 роки

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 року №557-р “Про схвалення Концепції Державної програми створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку тваринництва на 2005 – 2010 роки” та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 січня 2005 року № 11-р “Про обласну програму створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку тваринництва на 2005 –2010 роки” та з метою визначення основних напрямків розвитку і державної підтримки галузей тваринництва району :
1.Схвалити районну програму створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку тваринництва на 2005 –2010 роки ( далі – Програма, додається).
2.Управлінню сільського господарства і продовольства райдержадміністрації та управлінню ветеринарної медицини в районі забезпечити виконання завдань і здійснення заходів, передбачених Програмою та щороку до 10 січня подавати головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації інформацію про хід її виконання.
3. Виконкомам місцевих рад розробити та схвалити протягом місяця місцеві програми створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку тваринництва на 2005-2010 роки, рекомендувати при формуванні місцевих бюджетів на 2005 та наступні роки передбачити виділення коштів на фінансування заходів щодо реалізації місцевих програм створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку тваринництва на 2005- 2010 роки.

2
4. Управлінню сільського господарства і продовольства райдержадміністрації подавати узагальнену інформацію про хід виконання Програми заступнику голови районної державної адміністрації Пуголовкіну С.І. щороку до 10 січня.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Пуголовкіна С.І .

Голова районної

державної адміністрації В.АВКСЕНТЬЄВ

СХВАЛЕНО

розпорядженням голови Новомиргородської

районної державної адміністрації

Кіровоградської області

від 17 лютого 2005 року № 131-р

РАЙОННА ПРОГРАМА

створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку

тваринництва на 2005 – 2010 роки

I. Загальні положення
Районна програма створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку тваринництва на 2005 –2010 роки (далі - Програма) розроблена на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 року №557-р “Про схвалення Концепції Державної програми створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку тваринництва на 2005 –

2010 роки”.
Відповідальними виконавцями Програми є управління сільського господарства і продовольства райдержадміністрації, управління ветеринарної медицини в районі.

II. Мета та основні завдання Програми
Забезпечення раціонального харчування населення високоякісними екологічно чистими продуктами тваринного походження за доступними цінами є одним із пріоритетних напрямів державної політики. Проте ця проблема протягом тривалого часу залишається нерозв’язаною, а в останні роки - загострилась.
Значне скорочення споживання продуктів тваринного походження обумовлено різким зменшенням обсягів виробництва продукції, а також і низькою платоспроможністю населення.
Допущений спад тваринництва обумовлений відсутністю ефективного економічного механізму управління агропромисловим комплексом. Зокрема, через високі ціни на матеріально – технічні ресурси, які використовуються у тваринництві та низькі ціни на його продукцію від її реалізації за 1996 –2003 роки.


2
Отже, в умовах диспаритету цін на матеріально – технічні ресурси і продукцію тваринництва її власникам невигідно нарощувати обсяги виробництва та реалізації продукції, оскільки це призводить до збільшення суми збитків і різкого погіршення їх фінансового стану. Тому переважна більшість власників худоби і птиці не має власних коштів для забезпечення навіть простого відтворення виробництва. Внаслідок цього руйнується матеріально-технічна і племінна база галузі, зменшується чисельність поголів’я худоби і птиці та знижується його продуктивність при збільшенні матеріальних, кормових, трудових та інших затрат на одиницю продукції.
Недосконалою є система регулювання ринку. Переважна кількість продукції тваринництва реалізується через посередників, які привласнюють значну частку прибутку, створену на стадії виробництва.
Головною метою Програми є визначення основних напрямків державної політики щодо створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку тваринництва на 2005-2010 роки з тим, щоб досягти виконання таких стратегічних завдань :
зупинити спад чисельності поголів’я худоби і птиці та забезпечити його поступове нарощування ;
довести обсяги виробництва продукції тваринництва до рівня, який забезпечить мінімальні норми її споживання населенням, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 року №656 “Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення” ;
забезпечити прибуткове ведення тваринництва на основі вигідного збуту продукції за рахунок оптимальних витрат на її виробництво та державної підтримки цін і доходів товаровиробників ;
створити нові робочі місця в агропромисловому комплексі, поліпшити зайнятість та підвищити доходи сільського населення.
Розв’язання зазначеної комплексної проблеми потребує державної підтримки, координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також забезпечення міжгалузевих і міжрегіональних зв’язків технологічно пов’язаних галузей та виробництв.
III. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем
Збільшення обсягів власного (вітчизняного) виробництва продукції тваринництва є безальтернативним гарантуванням продовольчої безпеки
3

країни. Це обумовлено наступними природними і соціально-економічними чинниками:
наявністю виробничої та племінної бази тваринництва і кормовиробництва;
природною родючістю грунтів, значними площами луків і природних пасовищ;
перевагами ведення розширеного великотоварного виробництва ;
наявність потужних промислових переробних підприємств;
усталеними традиціями населення України щодо виробництва та споживання якісної натуральної вітчизняної продукції;
благополучним станом території держави щодо наявності гострих інфекційних хвороб сільськогосподарських тварин ;
резервами робочої сили на селі .
Зростання обсягів виробництва тваринницької продукції буде досягнуто шляхом призупинення спаду поголів’я тварин і поступового нарощування їх чисельності, насамперед, у сільськогосподарських підприємствах , підвищення його продуктивності та ефективного використання в усіх категоріях господарств.
Для цього будуть застосовані такі засоби:
реалізація генетичного потенціалу продуктивності тварин на базі оптимізованих норм і систем їх годівлі, рецептури комбікормів та методів підвищення ефективності використання поживних речовин;
відпрацювання та освоєння новітніх біотехнологічних методів в селекції і розведенні тварин ;
охоплення селекційно - племінною роботою сільськогосподарських тварин особистих селянських та фермерських господарств;
створення нових високоефективних засобів діагностики лікування та профілактики хвороб сільськогосподарських тварин;
розроблення та освоєння ефективних енерго – і ресурсозберігаючих технологій виробництва та переробки продукції тваринництва;
поліпшення забезпечення власників сільськогосподарських тварин повноцінними комбікормами та білково-вітамінними добавками;
4
створення сприятливих умов для запровадження сучасної системи матеріально-технічного забезпечення тваринництва через механізм здешевлення за рахунок бюджетних коштів коротко – та довготермінових кредитів, удосконалення практики фінансового лізингу , системи економічних відносин між споживачами і постачальниками матеріально - технічних ресурсів;
стимулювання розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів та приватних підприємств з переробки та збуту продукції тваринництва, сервісних формувань з селекції та відтворення сільськогосподарських тварин.
Програмою передбачається : пріоритетний розвиток свинарства і птахівництва - галузей з швидким оборотом капіталу та м’ясного скотарства;
розвиток великотоварного виробництва та відновлення роботи тваринницьких комплексів ;
підвищення продуктивності худоби і птиці на основі зміцнення кормової бази та поліпшення якісного складу поголів’я;
розвиток комбікормової промисловості і виробництва комбікормів , як необхідної умови ефективної роботи промислових тваринницьких комплексів і птахофабрик ;
фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників при придбанні машин і обладнання для тваринництва;
впровадження ефективних методів регулювання ринків тваринницької продукції;
підтримка виробництва продукції тваринництва шляхом встановлення дотацій на товарну продукцію та утримання маточного поголів’я сільськогосподарських тварин ;
запровадження системи моніторингу цін на продукцію тваринництва;
узгодження нормативних витрат виробництва, рівня цін та доходів товаровиробників, переробників і збутових підприємств та організацій ;
удосконалення інфраструктури ринків тваринницької продукції ;
захист внутрішнього ринку та економічне обгрунтування експортно – імпортної політики щодо продукції тваринництва.

5
IV. Основні напрямки виконання Програми
Основними напрямками розвитку тваринництва в 2005 – 2010 роках є :
у молочному скотарстві:
істотне підвищення рівня якості годівлі молочної худоби. Річну норму годівлі корів необхідно довести до 40- 50 центнерів кормових одиниць з розрахунку на одну корову у товарних стадах і не менше 60 центнерів кормових одиниць – у племінних ;
інтенсивне використання високопродуктивних спеціалізованих молочних порід вітчизняної селекції в усіх категоріях господарств та залучення до селекційного процесу високоцінних племінних ( генетичних) ресурсів ;
відновлення і збільшення маточного стада в сільськогосподарських підприємствах за рахунок власного відтворення і закупівлі поліпшених телиць і нетелей в особистих селянських господарствах;
впровадження енергозберігаючих технологій виробництва молока, які базуються на безприв’язному утриманні худоби і доїння в автоматизованих доїльних залах ;
створення культурних та поліпшення природних пасовищ ;
у м’ясному скотарстві:
розведення м’ясної худоби, насамперед у сільськогосподарських підприємствах району;
використання високопродуктивних спеціалізованих м’ясних порід і типів з високою продуктивністю ;
застосування промислового, перемінного та ротаційного схрещування маток молочних і молочно-м’ясних порід з бугаями м’ясних порід ;
пасовищне утримання худоби протягом 7 –8 місяців з виділенням на одну дорослу голову 0,5 га пасовищ (при продуктивності 40 –50 цнт/га кормових одиниць на 1 га), для молодняку віком до року –0,12 га, старше року - 0,3 га та 15 % резервної площі;
організація дорощування і відгодівлі до високих вагових категорій телят, отриманих в особистих господарствах населення ;


6
у свинарстві :
збереження і нарощування природного генофонду свиней та використання нових високопродуктивних спеціалізованих порід, типів і ліній ;
організація штучного осіменіння і міжпородного схрещування свиней;
збільшення частки м’ясного і гібридного молодняку на відгодівлі до 70 %.
створення репродукторів для забезпечення молодняком свиней особистих господарств населення;
реконструкція існуючих і створення нових виробничих потужностей;
забезпечення комплексної механізації на свинофермах сільськогосподарських підприємств ;
у вівчарстві :
розведення овець м’ясо-вовнового напрямку продуктивності;
організація промислового або перемінного схрещування вівцематок з високопродуктивними м’ясо-вовновими баранами з наданням переваг виробництву високоякісної дієтичної ягнятини та молодої баранини;
впровадження інтенсивного відтворення овець шляхом штучного осіменіння маток;
створення організацій щодо надання власникам вівцеферм послуг з селекційно-племінної роботи, стрижки овець, оцінки якості вовни, підготовки та реалізації продукції вівчарства;
у птахівництві :
відновлення роботи племінних заводів і репродукторів першого і другого порядку ;
розширення та поглиблення селекційно-племінної роботи з високопродуктивними кросам птиці, адаптованими до умов України ;
відновлення роботи великих птахокомплексів з виробництва та переробки продукції галузі ;


7
організація виробництва повноцінних комбікормів на давальницькій основі для забезпечення потреб великих птахокомплексів;

Для цього передбачається:
відновлення роботи підприємств комбікормової промисловості з переорієнтацією їх на виготовлення переважно преміксів , кормових добавок і спецкомбікормів;
забезпечення виробництва комбікормів, преміксів і кормових добавок для різних вікових і технологічних груп тварин ;
формування регіональних контрактів заготівлі фуражного зерна та білкової сировини для забезпечення підприємств комбікормової промисловості сировиною ;
доведення обсягів виробництва кормів у 2010 році до 74,3 тис.тонн кормових одиниць, з вмістом 105-110 г перетравного протеїну на одну кормову одиницю, у тому числі (в натурі) комбікормів - 120 тис.тонн, сіна 29,2 тис.тонн, сінажу – 2,3 тис.тонн , силосу – 10,1 тис.тонн, кормових коренеплодів -83,6 тис.тонн.
Намічені обсяги виробництва кормів буде досягнуто шляхом реалізації таких заходів :
доведення площ кормових угідь до 22,7 тис. га, у тому числі посівів бобових трав і бобово-злакових кормових сумішей до 5,1 тис. гектарів , з них люцерни - до 1,5 тис. га ;
розширення площ посіву кукурудзи на зерно для фуражних цілей до 6,9 тис. гектарів , сої - до 2,0 тис. га (додаток 1);
створення нових сортів і гібридів кормових культур, удосконалення їх насінництва;
підвищення ефективності використання меліорованих земель ;
інтенсифікація виробництва кормів на луках ;
розширення площ кормових угідь за рахунок вилучення з ріллі земель , розташованих на схилах ярів та балок;
зміцнення матеріально - технічної бази кормовиробництва;

8
впровадження технології зберігання вологого зерна кукурудзи з використанням консервантів вітчизняного виробництва.


Інфраструктура ринків тваринницької продукції


Ринок продукції тваринництва сьогодні характеризується незбалансованістю попиту і пропозиції, низьким рівнем внутрішнього споживання, а також недостатньо розвинутою ринковою інфраструктурою.
Товарообмін здійснюється в основному за допомогою посередників, які у сфері збуту продукції привласнюють значну частину прибутку, створеного у процесі виробництва.
Нині основна частка у формуванні сировинного ринку молока та м’яса належить особистим селянським господарствам. З метою включення продукції зазначеної категорії населення в ринковий обіг, пропонується формувати на основі економічних інтересів кооперативну систему обслуговування вказаного сектора, створивши різноманітні форми організації заготівель сільськогосподарської продукції.
Самостійно господарюючи, сільськогосподарські товаровиробники за допомогою кооперативів різного рівня зможуть створити свою ринкову інфраструктуру - оптові ринки, аукціони, ярмарки тощо, де вони будуть повновласними господарями. Перенесення місць зустрічі продавця і покупця з господарств на централізовані ринки значно зміцнить економічні позиції виробників, дозволить їм спільно захищати цінові пропозиції перед консолідованими покупцями. Отже, створюючи власні збутові та постачальницькі кооперативні канали, сільськогосподарські товаровиробники значною мірою самі вирішуватимуть проблему уникнення диспаритету цін.
Розвиток ринкових інституцій в галузі тваринництва - це складна соціально – економічна проблема, яка потребує, особливо на першому етапі створення, різнопланової підтримки. Зокрема, сільські ради повинні об’єднати людей за спільними інтересами, адже процес створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів має проходити крізь свідомість людей, оскільки він неможливий без їх власного переконання, взаємної довіри і неабиякої особистої віддачі. Шлях до створення лежить через просвітницьку роботу серед потенційних кооператорів, висвітлення реальних переваг справжніх кооперативів та їх порівняння з псевдокооперативними організаціями. Не обійтися у вирішенні цього питання без інформаційного забезпечення агроринку, відчувається нагальна потреба у створенні мережі сільськогосподарських дорадчих служб.

9

Однак проблему продовольчої безпеки особисті селянські господарства не вирішуватимуть, так як мають переважно натуральний екстенсивний характер виробництва, що базується на ручній праці. . Вони не спроможні забезпечити зростаючий попит населення на продукти тваринного походження в умовах підвищення його добробуту . Необхідно розвивати тваринництво у всіх формах господарювання. Структурні зміни на ринку продукції тваринництва змусять переробні підприємства застосовувати нові підходи до закупівлі сировини. Зокрема , одним з найперспективніших шляхів розвитку є інтеграція сільськогосподарських підприємств з підприємствами – переробниками.
З метою стабілізації ситуації на ринку продукції тваринного походження, посилення боротьби з монопольними проявами та забезпечення проведення моніторингу цін на сільськогосподарську продукцію і прозорості розрахунків між переробними підприємствами та сільськогосподарськими товаровиробниками за продані ними молоко та м’ясо в живій вазі повинні активно працювати узгоджувальні комісії з питань координації міжгалузевих відносин на ринку продукції тваринного походження.

Розвиток інфраструктури ринків тваринницької продукції

протягом 2005 – 2010 років:

Стратегія розвитку та удосконалення інфраструктури ринків тваринницької продукції на 2005 –2010 роки передбачає:
удосконалення наявної інфраструктури ринків тваринницької продукції, зокрема облаштування заготівельних пунктів сільськогосподарської продукції та укомплектування їх спеціальним обладнанням і приладами ;
стимулювання розвитку сільськогосподарських кооперативів та приватних підприємств з переробки та збуту продукції тваринництва, сервісних формувань з селекції та відтворення великої рогатої худоби , свиней, кіз та коней;
організацію аукціонів живої худоби та стимулювання власників тварин і птиці до участі в них ;
стимулювання власників тварин і птиці до участі у біржовій торгівлі через заготівельно-збутові кооперативи, аукціони живої худоби;
запровадження системи моніторингу цін на продукцію тваринництва, зокрема рівня закупівельних і оптово-відпускних цін, доведення до сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності і господарювання, включаючи особисті селянські господарства громадян, результатів моніторингу та рекомендацій щодо цінової ситуації на ринку продукції тваринного походження;
10
розвиток інтеграційних процесів з переробними підприємствами продукції тваринного походження;
узгодження нормативних витрат виробництва, рівня цін та доходів шляхом створення узгоджувальних комісій за участю товаровиробників , переробників та збутових підприємств і організацій.
Технічне оснащення тваринництва буде здійснюватись шляхом :
налагодження виробництва конкурентоспроможної техніки для впровадження енергоощадних технологій виробництва;
часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки для сільськогосподарських товаровиробників, а також лізингу фермської техніки;
часткової компенсації кредитної ставки за позиками комерційних банків, що надаються сільгосптоваровиробникам для закупівлі техніки і обладнання , у тому числі танків –охолоджувачів для комплектування пунктів приймання молока від населення;
забезпечення пільгових тарифів на електроенергію для виробників тваринницької продукції на рівні тарифів для сільського населення.
Основні напрями селекційно –племінної роботи у тваринництві регламентується Законом України “Про племінну справу у тваринництві” і Загальнодержавною програмою селекції у тваринництві на період до 2010 року, затвердженою Законом України, та іншими нормативними документами, що діють і розробляються для подальшого розвитку цієї галузі.
Обов’язки підприємств, установ, організацій і громадян у сфері ветеринарного та епізоотичного благополуччя, встановлення порядку здійснення державного ветеринарного контролю визначені Законом України “Про ветеринарну медицину” і Законом України “Про відповідальність підприємств, установ та організацій за порушення законодавства “Про ветеринарну медицину” та відповідними підзаконними актами.
V. Етапи виконання Програми
Програма виконується у два етапи.
На першому етапі (2005-2006роки) передбачається стабілізувати поголів’я всіх видів худоби і птиці та розпочати нарощування виробництва м’яса, молока й іншої продукції .
11
На другому етапі (2007-2010 роки) прогнозується збільшення виробництва продукції тваринного походження в обсягах, які забезпечують мінімальні норми споживання.
VI. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми дасть можливість довести у 2010 році обсяги виробництва м’яса у живій вазі до 1950 тис.тонн, молока – до 12952 тонн, яєць – до 8400 тис.штук (Додаток2 ).
Зростання обсягів виробництва продукції тваринництва буде забезпечено за рахунок підвищення продуктивності та поступового нарощування чисельності худоби і птиці.

,0

Зокрема, на кінець 2010 року чисельність великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств області становитиме 13,0 тис.голів, у тому числі корів молочних і комбінованих порід –6,5, свиней- 18,0, овець і кіз –2,3 , птиці – 1650 тис.голів (Додаток 3 ).
У результаті виконання Програми буде досягнуто :

підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності основних видів продукції тваринництва;

створення додаткових робочих місць у сільській місцевості ;,

зростання доходів населення.
VII. Фінансове забезпечення

Загальний обсяг фінансування заходів Програми на 2005 – 2010 роки становить 5,9 млн гривень (Додаток 4).

Фінансування Програми за рахунок державного бюджету (5,5 млн.гривень) здійснюється через головного розпорядника бюджетних коштів – Міністерство аграрної політики України.

Розрахунок розмірів бюджетної та спеціальної бюджетної дотацій проводиться відповідно до методики визначення мінімально допустимого рівня цін на продукцію тваринництва.

Кошти місцевих бюджетів , інвестиції та інші джерела надходження використовуватимуться для будівництва і обладнання пунктів штучного осіменіння худоби та його здешевлення для особистих селянських господарств та розширення і удосконалення ринкової інфраструктури (Додаток 5).

Державна підтримка племінної справи і селекції у тваринництві здійснюється за напрямками та в обсягах, визначених Законом України “Про Загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до 2010 року” та іншими нормативними документами, що діють і розробляються для подальшого розвитку тваринництва.
__________________

Додаток 1

до районної програми створення

сприятливих умов для стабілізації

та розвитку тваринництва на

2005 – 2010 роки , схваленої

розпорядженням голови Новомиргородської

районної державної адміністрації

Кіровоградської області

від 17 лютого 2005 року № 131-р


О Б С Я Г И

виробництва кормів на 2005 – 2010 роки


2005 рік


2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Бобові трави, га

2100

2100

2100

2100

2100

2100

Бобово-злакові суміші, га

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Із них люцерна, га

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Кукурудза на зено, га

6700

6700

6700

6700

6700

6900

Соя, га

1700

1700

1700

1700

1700

2000

Ріпак, га

1100

1100

1100

1100

1100

1100

Культурні пасовища, га

7600

7600

7600

7600

7600

7600________________


Додаток 2

до районної програми створення

сприятливих умов для стабілізації та

розвитку тваринництва на

2005 – 2010 роки, схваленої

розпорядженням голови Новомиргородської

районної державної адміністрації

Кіровоградської області

від 17 лютого 2005 року № 131-р

ВИРОБНИЦТВО

продуктів тваринництва

2005 рік


2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Молоко (всі категорії господарств) суспільний сектор (тонн)

11844

11855

11891

12065

12480

12852

М’ясо (всі категорії господарств) сільгосппідприємства (тонн)

1810

1850

1890

1910

1930

1950

Яйця (всі категорії господарств) сільгосппідприємства (тис.штук)

8015

8020

8120

8200

8300

8400

Осіменіння ВРХ (всі категорії господарств) сільгосппідприємства

--

--

--

--

--

--

Осіменіння свиней (всі категорії господарств) сільгосппідприємства

--

--

--

--

--

--

_________________

Додаток 3

до районної програми створення

сприятливих умов для стабілізації та

розвитку тваринництва на

2005 – 2010 роки , схваленої

розпорядженням голови Новомиргородської

районної державної адміністрації

Кіровоградської області

від 17 лютого 2005 року № 131-р

П О Г О Л І В ’Я
худоби та птиці на 2005 – 2010 роки

(голів)

2005 рік


2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

ВРХ (всі категорії господарств) суспільний сектор

12000

4100

12000

4100

12000

4100

12000

4100

12500

4300

13000

4500

в т.ч. корови (всі категорії господарств) сільгосппідприємства

6200

1500

6200

1500

6200

1500

6250

1500

6400

1600

6450

1600

свині (всі категорії господарств) сільгосппідприємства

15110

4300

15110

4300

15865

4515

16600

4700

17400

4900

18000

5100

вівці (всі категорії господарств) сільгосппідприємства

2300

248

2300

260

2300

260

2300

260


2300

260

2300

260

птиця (всі категорії господарств) сільгосппідприємства

165000

165000

165000

165000

165000

165000________________

Додаток 4

до районної програми створення

сприятливих умов для стабілізації

та розвитку тваринництва на

2005 – 2010 роки , схваленої

розпорядженням голови Новомиргородської

районної державної адміністрації

Кіровоградської області

від 17 лютого 2005 року № 131-р
Фінансове забезпечення програми стабілізації

та розвитку тваринництва на 2005 – 2010 роки

2005 рік


2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Кошти на здешевлення вартості придбання племінного молодняку:

ВРХ (тис.грн./гол.)

свиней (тис.грн. /гол.)


500/92

40/25


200/40

20/12


200/40

20/12


30/10

20/12

20/12

20/12

Кошти на здешевлення штучного осіменіння худоби в сільгосппідприємствах

200

(тис.грн.)

10/1500

тис.грн./ спермо-доз

10/1500

тис.грн./ спермо-доз

10/1500

тис.грн./ спермо-доз

5/1600

тис.грн./ спермо-доз

5/1600

тис.грн./ спермо-доз

Кошти на здешевлення штучного осіменіння худоби в особистих господарствах
20/4500

тис.грн./ спермо-доз

20/4500

тис.грн./ спермо-доз

20/4500

тис.грн./ спермо-доз

20/4600

тис.грн./ спермо-доз

20/4600

тис.грн./ спермо-доз

Кошти на прискорений розвиток свинарства та птахівництва

100

тис.грн.

100

тис.грн.

100

тис.грн.

100

тис.грн.Виділення коштів з обласного бюджету

150

тис.грн.

150

тис.грн.

150

тис.грн.

150

тис.грн.

150

тис.грн.

150

тис.грн.

Селекція тваринництві”

тис.грн .

740

240

240

70

35

35

Стабілізація та розвиток основних галузей тваринництва”

тис.грн .

100

100

100

100Селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу”

тис.грн.

150

150

150

150

150

150


__________________

Додаток 5

до районної програми створення

сприятливих умов для стабілізації

та розвитку тваринництва на

2005 – 2010 роки , схваленої

розпорядженням голови Новомиргородської

районної державної адміністрації

Кіровоградської області

від 17 лютого 2005 року № 131-р


П О Т Р Е Б А
у фінансовому забезпеченні з місцевих бюджетів районної програми

створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку тваринництва на 2005 –2010 роки
(тис.грн..)

2005 рік


2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Придбання племінних тварин

40

40

40

40

40

40

Здешевлення вартості послуг штучного осіменіння

20

20

20

20

15

15


__________________

Схожі:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 04. 08. 2011 року №351
Позивач: Відповідач
Розпорядження Київської міської державної адміністрації (далі – відповідач) №1574 30. 10. 2006 року «Про впорядкування розмірів квартирної...
Екологічна група ПЕЧЕНIГИ
Згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2008 р. N 610-р «Деякі питання розпорядження земельними лісовими ділянками»...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
України та звільнення в запас військовослужбовців у 2013 році”, розпорядження голови облдержадміністрації від 17. 12. 2012р. №431...
РОЗПОРЯДЖЕНН Я
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року №731-р „Про затвердження плану дій щодо поліпшення...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Для службового користування", "Конфіденційно" розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 8 червня...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Відповідно до статті 53 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” на виконання розпорядження голови районної державної...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
Міністрів України від 05. 07. 04 №835, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31. 01. 08 №27 «Про порядок контролю...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
Міністрів України від 05. 07. 04 №835, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31. 01. 08 №27 «Про порядок контролю...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
Міністрів України від 05. 07. 04 №835, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31. 01. 08 №27 «Про порядок контролю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка