ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ


Скачати 261.99 Kb.
НазваТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Сторінка1/2
Дата17.03.2013
Розмір261.99 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ЮРИДИЧНИЙ факультеТ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни
КОНСТИТУЦІЙНА ЮСТИЦІЯ

Укладач: кандидат юридичних наук, доцент Грабильніков А.В.


Дніпропетровськ 2009
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з навчальної дисципліни «КОНСТИТУЦІЙНА ЮСТИЦІЯ»
Змістовний модуль 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ КОНСТИТУЦІЙНОЇ

ЮСТИЦІЇ
Тема 1. Поняття, предмет і зміст конституційної юстиції


  1. Конституційна юстиція як галузь права: поняття, предмет

Конституційна юстиція (від лат. буквально: справедливість) — це особливого роду судові органи — конституційні суди або квазісудові органи та їх діяльність із здійснення конституційного контролю. Конституційна юстиція є найважливішою формою здійснення конституційного контролю. Іншими формами конституційного контро­лю є контроль, здійснюваний гла­вою держави, парламентом, урядом та іншими державними органами. В Україні органом конституційної юстиції є Консти­туційний Суд України, який визначається в Україні як орган конституційної юрисдикції.

Конституційна юстиція – самостійна галузь права, норми якої спрямовані на забезпечення реалізації компетенції Консти­туційного Суду України як органу конституційної юрисдикції, являє собою сукупність норм права, що регулюють суспільні відносини, що складаються у процесі організації і функціонування органів конституційної юрисдикції та здійснення ними конституційного контролю шляхом конституційного судочинства.

Предметом конституційної юстиції є публічні суспільні відносини, складаються у процесі організації і функціонування органів конституційної юрисдикції та здійснення ними конституційного контролю шляхом конституційного судочинства.

Обов’язковим суб’єктом цих відносин є Консти­туційний Суд України, як єдиний орган конституційної юрисдикції, який наділений владними контрольними функціями і відповідними владними повноваженнями з вирішення справ щодо перевірки на відповідність Конституції України законів та інших нормативно-правових актів та інших об’єктів контрольної діяльності органу конституційної юрисдикції.

2. Конституційне правосуддя і судове конституційне право та процес

Новим етапом українського державотворення стало прийняття Верховною Радою України 28 червня 1996 року Конституції України. В ній Україна визначена як суверенна і незалежна, демократична, со­ціальна, правова держава. Впровадження в життя вказаних положень Основного Закону, як і реалізація Конституції загалом можлива за умови існування відповідного механізму реалізації і захисту консти­туційних принципів і норм. Основним елементом цього механізму, головною гарантією правової охорони Конституції є діяльність спеці­алізованого органу судового конституційного контролю – органу конституційної юстиції (юрисдикції), яким в Україні є Конституцій­ний Суд України.

Завданням Конституційного Суду України є гарантування верховенства і прямої дії Конституції України як Основного Закону держави на всій території України, захист прав і свобод людини і громадянина, а також обмеження влади шляхом здійснення своїх повноважень у системі стримувань і противаг.

Відповідно до Конституції України, Конституційний Суд Украї­ни вирішує питання про відповідність законів та інших правових ак­тів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції Укра­їни та законів України. Ухвалюючи з цих питань рішення, які є обов'язковими до виконання на території України, Конституційний Суд України по суті виступає учасником, суб'єктом правотворення, а його рішення є джерелом права, частиною національного законодав­ства України. Цим і зумовлюється необхідність врахування правових позицій Конституційного Суду України, викладених в його актах, як в правозастосовчій діяльності, так і в підготовці майбутніх правозна­вців.

Структура конституційної юстиції як галузі права поділяється на дві підгалузі – судове конституційне право та судовий конституційний процес.

Судове конституційне право – система норм права, що встановлює правовий статус консти­туційного суду та його суддів, спосіб формування консти­туційного суду, принципи та гарантії його організації та діяльності, компетенцію консти­туційного суду, права та обов’язки суддів, гарантії їх незалежності.

Судовий конституційний процес являє собою систему норм права, що регулюють процедуру розгляду у консти­туційному суді у порядку конституційного судочинства окремі категорії судових справ щодо відповідності Конституції України законів та інших нормативно-правових актів та інших об’єктів контрольної діяльності органу конституційної юрисдикції.

3. Конституційне правосуддя як галузь законодавства

Однією з відмінних ознак консти­туційного правосуддя є особлива система законодавства, яке його регулює.

Правову регламентацію утворення та функціонування органів конституційного правосуддя встановлюють:

  • Конституція України (Розділ ХІІ «Конституційний Суд України»);

  • Закону України від 16 жовтня 1996 р. «Про Конституційний Суд України»;

  • Регламент Конституційного Суду України від 5 березня 1997 р.;

  • Рішення Конституційного Суду України.
  1. Ознаки судового конституційного контролю

У науковій і навчальній літературі поряд з поняттям «конституційна юстиція» вживаються дуже широко поняття «конституційний контроль», «конституційна юрисдикція» і «конституційний нагляд».

Найбільш вдалим і найбільш вживаним є поняття «конституційна юстиція», яке поєднує в собі судові органи та їх юрисдикційну діяльність із здійснення конституційного контролю.
5. Конституційне правосуддя як наука: вітчизняні та зарубіжні концепції

Конституційна юстиція як наука являє собою систему знань, наукових ідей, гіпотез та висновків про конституційну юстицію як правове явище та механізми її дії з метою забезпечення конституційної законності у сфері реалізації конституційних норм через конституційне судочинство.

Зародження ідеї правової охорони конституції припадає на ХУІІ століття. У Великобританії в ХУІІ ст. Таємна рада визнавала за­кони законодавчих нарад (легіслатур) американських колоній недійс­ними, якщо вони суперечили законам англійського парламенту або загальному праву. На той час, та й тепер, вона зводиться в основному до інсти­туту скасування актів, які суперечать конституції. Тобто мова йде про конституційний контроль за відповідністю правових актів Основному Закону держави.
6. Конституційня юстиція як навчальна дисципліна

Навчальна дисципліна «Конституційна юстиція» вивчає конституційну юстицію як систему державних органів України та зарубіжних країн, які у процесі своєї діяльності здійснюють конституційний контроль за відповідністю чинного законодавства положенням конституцій.

Вивчення навчальної дисципліни «Конституційна юстиція» є необхідним для підготовки майбутніх юристів високої кваліфікації, сприяє формуванню у студентів розуміння змісту конституційного принципу верховенства права, вищої юридичної сили Основного Закону України, потреби звернення до правових позицій Конституційного Суду України при вирішення юридичних справ у всіх сферах правового регулювання.

Тема 2. Історія становлення та розвитку конституційної юстиції.
1. Витоками історії спеціалізованого конституційного контролю вважають створення наприкінці ХУІІ ст. у Франції державного орга­ну, до повноважень якого було віднесено встановлення неконститу­ційності законодавчих актів. Ідею охорони конституції у 1795 р. висунув Е. Сійєс, котрий наголошував на необхідності з метою реаліза­ції конституції створення "спеціальної влади", яка могла б скасовува­ти законодавчі акти, що суперечать конституції. Е. Сійєс вважав, що судова влада не повинна охороняти конституцію, і пропонував наді­лити відповідними повноваженнями спеціальний орган, який він на­зивав "конституційним журі". Ідея Е. Сійєса щодо охорони конститу­ції була реалізована в Конституції Франції 1799 р., яка містила окре­му главу про охоронний сенат. Останній міг скасовувати законодавчі акти з підстави їх неконституційності .

Ідея спеціалізованого судового конституційного контролю актив­но втілюється в життя на європейському континенті після першої сві­тової війни у вигляді спеціалізованих конституційних судів з виклю­чними повноваженнями по перевірці конституційності законодавчих актів. Ця модель судового конституційного контролю отримала назву "європейської".

2. «Чиста теорія права» Ганса Кельзена та її вплив на формування Європейської моделі конституційного правосуддя.

Важливу роль у формуванні інституту судового конституційного контролю відіграв професор права Віденського університету Ганс Кельзен. Значною мірою завдячуючи йому у вересні 1919 р. був ство­рений Вищий Конституційний суд Австрії, а в Конституції 1920 року був закріплений інститут конституційного судового провадження. Наслідуючи австрійську модель, перед другою світовою війною су­довий конституційний контроль був заснований також в Чехословаччині (1920 р.), Греції (1927 р.), Іспанії (1931 р.), Ірландії (1937 р.).

Особливо широкого поширення судовий конституційний контроль в різних модифікаціях отримав після другої світової війни. Він був за­проваджений в Японії, Італії (1947 р.), Німеччині, Індії (1949 р.), Сирії, Люксембурзі (1950 р.), Уругваї (1952 р.), в Туреччині (1961 р), Алжирі, Югославії (1963 р.). В деяких країнах конституційний контроль засно­ваний після усунення диктаторських режимів - в Греції (1968 р.), Пор­тугалії (1976 р.), Іспанії (1978 р.). В різних формах він утвердився в ряді інших країн Азії, Африки, Центральної і Північної Америки.

3. Доктрина неспеціалізованого судового конституційного контролю найбільш чітко була сформульована у знаменитій справі "Мербері проти Медісона" (1803 р.), в якій Верховний Суд США встановив, що закон Конгресу, який суперечить федеральній Конституції, може бути визнаний судом неконституційним, тобто наділив себе повноваження­ми судового контролю за відповідністю законів Конституції. Вказаний прецедент, закріплений в 1810-1824 роках Верховним Судом шляхом винесення аналогічних рішень, заклав основи так званої "американсь­кої" (англосаксонської) моделі конституційної юстиції, згідно з якою конституційний контроль здійснюють суди загальної юрисдикції.
4. Сучасний інститут конституційного правосуддя характеризується такою багатоманітністю форм, яку все важче зводити до двох основ­них моделей - американської і європейської. Все більш помітною стає тенденція до виникнення різноманітних змішаних форм, в яких в тій чи іншій комбінації поєднуються деякі риси, притаманні кожній з моделей. В цьому зв'язку, очевидно, можна говорити про відносну умовність традиційно протиставлюваних понять "американська мо­дель" і "європейська модель". За збереження між ними принципової різниці в організаційному відношенні (суди загальної юрисдикції" і спеціалізовані суди) у всіх інших відношеннях кожна з них в багатьох країнах набула гібридного характеру (за компетенцією судових орга­нів, формами, які ними застосовуються і видах конституційного кон­тролю). Такі гібридні системи (особливо в країнах, які розвиваються) лише умовно можна характеризувати як американську чи європейсь­ку моделі в їх "класичному" варіанті. Разом з тим в ряді країн утвер­джується і справді "змішана модель", для якої характерно поєднання не тільки різних форм і видів контролю, але і здійснення його як су­дами загальної юрисдикції, так і спеціалізованими органами консти­туційного правосуддя (наприклад Греція, Португалія, ПАР).

Таким чином, можна стверджувати, що сьогодні інститут консти­туційної юстиції набув універсального характеру - він притаманний переважній більшості сучасних держав. Крім цього, він став не­від'ємним атрибутом демократичної правової держави, найбільш ефективною правовою гарантією верховенства конституції, головним елементом в механізмі її правової охорони.

5. В Україні інститут правової охорони конституції має своєрідну історію. В умовах бездержавного існування українського народу ця ідея зводилась в основному до її закріплення в нереалізованих кон­ституційних проектах та конституційно-правових доктринах.

Так, за Конституцією Пилипа Орлика 1710 р. гарантом дотри­мання законів, привілеїв, прав і вольностей простого народу оголо­шувався Гетьман Війська Запорізького (ст.ст. II, X, ХУІ), а король Швеції, крім цього, ще й гарантом недоторканості кордонів України (ст.ст. II, ХУІ). Значне місце в справі охорони конституції відводилось Генеральній старшині (ст. УІ). Передбачався механізм контролю за діяльністю Гетьмана: "Якщо буде помічено щодо Ясновельможно­го Гетьмана щось супротивне справедливості й таке, що відхиляється від законів або завдає шкоди вольностям і небезпечне для батьківщи­ни, тоді Старшина, Полковники і Радники можуть ... публічно на раді висловити докір Його Ясновельможності, вимагаючи звіту щодо по­рушення законів і вольностей".

Про окремі елементи правової охорони конституції йшлося в Проекті основ статуту українського суспільства "Вільна спілка" Ми­хайла Драгоманова (1884 р.), Основному законі "Самостійної Украї­ни" Спілки народу українського (проект Миколи Міхновського) 1905 р. Ідеї правової охорони конституції відображені також в конститу­ційно-правових доктринах Г. Л. Андрузького, М. С. Грушевського, С. С. Дністрянського, О. О. Ейхельмана, 1.1. Петрушевича.

Питання контролю за дотриманням Основного За­кону отримало конституційне врегулювання лише в 1937 р., а потім і в 1978 р., коли Основний Закон республіки вперше у консти­туційній правотворчості ввів формулу "контроль за виконанням Кон­ституції". Єдиним суб'єктом, правомочним здійснювати вказане пов­новаження конституційно визнавалася тільки Верховна Рада УРСР. Вона здійснювала цю функцію безпосередньо або через створювані нею органи, найголовнішим серед яких була Президія Верховної Ради.

Функція безпосереднього конституційного контролю виражалася насамперед в законодавчій і контрольній діяльності парламенту. Приймаючи той чи інший акт, Верховна Рада повинна була встанови­ти, чи відповідає він Конституції. Особлива роль в цьому процесі від­водилась постійним комісіям, завданням яких був розгляд проектів законів з правової точки зору, в тому числі і з точки зору їх відповід­ності Конституції. Парламент був вправі перевірити відповідність ак­тів інших органів Основному Закону, своїм власним актам. Така пе­ревірка здійснювалась, зокрема, при затвердженні указів Президії Верховної Ради. Конституційний контроль парламенту був можливий по відношенню до вже прийнятих ним законодавчих актів. В тому випадку, коли Верховна Рада встановлювала, що діючий закон супе­речить Конституції, вона могла законодавчим шляхом змінити чи скасувати такий акт.

Постійно діючим парламентським органом, який здійснював кон­ституційний контроль була Президія Верховної Ради. Відповідно до п. 8 ст. 108 Конституції УРСР 1978 р. вона мала право скасовувати постанови і розпорядження Ради Міністрів, рішення обласних, місь­ких Рад у разі невідповідності їх Конституції і законам республіки.

Конституційна реформа Основного Закону України від 27 жовтня 1989 р., зберігши норми щодо контролю за дотриманням Конституції, згідно з якими він відносився до відома Верховної Ради (ст. 97) і її Президії (п. 6 ст. 106), водночас позначилася новим вирішенням у до­сліджуваному контексті. Уперше в конституційній правотворчості України передбачалося введення нової інституції, досі невідомої практиці державно-правового будівництва республіки - Комітету конституційного нагляду УРСР. Згідно з Конституцією, він мав обиратися Верховною Радою строком на десять років з числа спеціа­лістів у галузі політики і права в складі голови, його заступника і се­ми членів (ст. 112).

Декларація про державний суверенітет України проголосила здійснення державної влади за принципом її розподілу на законодав­чу, виконавчу і судову (гл. III), що диктувало необхідність творення нової моделі конституційного контролю. З цією метою Законом про внесення змін і доповнень до Конституції УРСР від 24 жовтня 1990 р. замість колишнього Комітету конституційного нагляду передбача­лось створення Конституційного Суду. Основний Закон визначив порядок обрання КС, його склад, строк повноважень, принципи і правові основи діяльності".

З червня 1992 р. був прийнятий Закон про Конституційний Суд України . До компетенції Конституційного суду було віднесено роз­гляд справ про: конституційність актів Верховної Ради України, Пре­зидента України, Кабінету Міністрів України, Президії Верховної Ра­ди України, Верховної Ради і Ради Міністрів Республіки Крим; кон­ституційність міжнародних договорів України; розпуск партій; спори між територіальними утвореннями України; додержання Президен­том, Прем'єр-міністром, іншими членами Уряду, Головою Верховно­го Суду, Головою Вищого Арбітражного Суду, Генеральним проку­рором України, а також дипломатичними та іншими представниками України Конституції і законів України у разі порушення питання про дострокове припинення їх повноважень (ст. 4).

Але незважаючи на те, що Постановою Верховної Ради України про порядок введення цього Закону в дію вибори Конституційного Суду передбачалось провести в червні 1992 р., Конституційний Суд, крім його Голови (проф. П. Юзькова), за цим законом так і не був об­раний. Причиною цього була незавершеність та слабкість положень про Конституційний Суд, зокрема недосконалий порядок формування Конституційного Суду.

Новим етапом у процесі визначення правових засад створення і діяльності Конституційного Суду України стало прийняття Верхов­ною Радою України 28 червня 1996 р. Конституції України. За нею Конституційний Суд було визначено як єдиний в державі орган кон­ституційної юрисдикції, змінено порядок формування Конституцій­ного Суду, його компетенцію.

На основі конституційних положень 16 жовтня 1996 року Верхо­вною Радою України був прийнятий Закон "Про Конституційний Суд України" 15. Ним було деталізовано порядок формування Конститу­ційного Суду, визначено статус суддів, засади організації і діяльності Суду, правила конституційного провадження. Невдовзі був сформо­ваний і розпочав свою діяльність сам Конституційний Суд України.

  1   2

Схожі:

Львівський регіональний інститут державного управління Національної...
Особливості державного управління інституціями культури на прикладі (міста, області)
Львівський регіональний інститут державного управління Національної...
Особливості державного управління інституціями культури на прикладі (міста, області)
1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІ 5 Тема ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНОГО...
Конотопцев Олег Сергійович, кандидат наук з державного управління, доцент, Київ, 2010
ТЕМА: Поняття, сутність та основні риси державного управління. Принципи державного управління

Поняття, зміст, принципи державного управління
...
ПОЛОЖЕННЯ про процедури підготовки та захисту магістерських досліджень...
...
Стаття до збірника наукових статей
«Нова модель системи управління сферою освіти має бути відкритою і демократичною. У ній передбачається забезпечення державного управління...
Територія за СПАТО Орган державного
СПАТО Орган державного управління за СПОДУ Галузь /вид діяльності/ за ЗКГНГ Одиниця виміру : тис грн. Контрольна сума
ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОГО...
ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Органи державного управління в системі державного регулювання економіки України
У демократичному, правовому суспільстві державна влада базується на засадах її поділу на законодавчу виконавчу і судову. В Україні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка