Уроку. Тематичне оцінювання №3


Скачати 74.92 Kb.
НазваУроку. Тематичне оцінювання №3
Дата28.04.2013
Розмір74.92 Kb.
ТипУрок


Тема уроку. Тематичне оцінювання № 3.

Мета уроку: перевірка навчальних досягнень з теми «Циліндр. Конус».

І. Тематична контрольна робота № 3


Варіант 1

 1. Площа основи конуса дорівнює 36π см2, а його твірна — 10 см. Знайдіть висоту конуса. (3 бали)

 2. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює l і утворює з площиною основи кут α . Знайдіть площу осьового перерізу циліндра. (3 бали)

 3. Через вершину конуса з основою радіуса R проведено площину, що перетинає його основу по хорді, яку видно із центра основи під ку­том α, а з вершини — під кутом β. Знайдіть площу перерізу. (3 бали)

 4. Твірна зрізаного конуса дорівнює 5 см, а радіуси основ — 3 см і 6 см. Знайдіть площу осьового перерізу. (3 бали)

Варіант 2

 1. Осьовий переріз циліндра — квадрат, діагональ якого дорівнює 4 см. Знайдіть площу основи циліндра. (3 бали)

 2. Твірна конуса дорівнює l і утворює з площиною основи кут α. Знайдіть площу осьового перерізу конуса. (3 бали)

 3. У циліндрі паралельно його осі проведено площину, що перетинає основу по хордам, які стягують дугу α. Знайдіть площу перерізу, якщо відрізок, який сполучає центр верхньої основи із серединою хорди нижньої основи, дорівнює l і утворює з площиною основи кут β. (3 бали)

 4. Радіуси основ зрізаного конуса дорівнюють 3 і 7 см, а твірна — 5 см. Знайдіть площу осьового перерізу. (3 бали)

Варіант 3

 1. Осьовим перерізом циліндра є квадрат, площа якого дорівнює 64 см2. Знайдіть площу основи циліндра. (3 бали)

 2. Твірна конуса дорівнює l і утворює з висотою конуса кут β. Знай­діть площу осьового перерізу конуса. (3 бали)

 3. У циліндрі з основою радіуса R паралельно до його осі проведено площину. Вона перетинає нижню основу по хорді, що видно з центра цієї основи під кутом 2α. Відрізок, який з'єднує центр верхньої основи з точкою кола нижньої основи утворює з площи­ною основи кут β. Знайдіть площу перерізу. (3 бали)

 4. Площі основ зрізаного конуса дорівнюють 4 і 16 см2. Через середи­ну висоти проведено площину паралельно основі. Знайдіть площу перерізу. (3 бали)

Варіант 4

 1. Довжина кола основи конуса дорівнює 8я см, а його висота — З см. Знайдіть твірну конуса. (3 бали)

 2. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює d і утворює з твір­ною кут β. Знайдіть площу осьового перерізу циліндра. (3 бали)

 3. Через дві твірні конуса, кут між якими β, проведено площину. Площа осьового перерізу конуса дорівнює S, Знайдіть площу пере­різу, якщо твірна конуса утворює з висотою кут α. (3 бали)

 4. Радіуси основ зрізаного конуса дорівнюють 11 і 16 см, а твірна — 13 см. Знайдіть відстань від центра меншої основи до точки кола більшої основи. (3 бали)

Відповідь. Варіант 1. 1. 8см; 2. l2sin2α; 3. ; 4. 36 см2.

Варіант 2. 1. 4π см2; 2. l2 ·siп2α; 3. l2 sіn 2β · tg; 4. 30 см2.

Варіант 3. 1. 16π см2; 2. l2sin2β; 3. 2R2 sіn α · tg β; 4. 9 см2.

Варіант 4. 1. 5 см; 2. d2sin2β; 3. ; 4. 20см.
Тематичне оцінювання можна провести за текстами тестів, наведе­них нижче.

II. Тести

При тематичному оцінюванні враховуються тільки ті шість із вико­наних завдань, яким відповідає найбільша кількість балів.

Варіант 1


І рівень

1. Якщо осьовий переріз циліндра — квадрат, площа якого дорівнює 100 см2, то площа основи циліндра дорівнює:

а) 50 см2; б) 50π: см2; в) 25 см2; г) 25π см2. (1 бал)

2. Якщо радіус основи конуса дорівнює R, твірна — І, то висо­та конуса дорівнює:

а) ; б) ; в) ; г) . (1 бал)

3. Якщо діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює d і утворює з твірною циліндра кут α, то висота циліндра дорівнює:

а) d · sіn α; б) d · соs α; в) d · tg α; г) d · ctg α. (1 бал)

II рівень

1. Якщо площа основи циліндра дорівнює Q, а осьовий переріз його — квадрат, то площа осьового перерізу дорівнює:

а) ;б) ; в) ; г) . (1 бал)

2. Якщо радіус основи циліндра дорівнює R, а діагональ осьового пе­рерізу — 4R, то кут між твірною і діагоналлю осьового перерізу ци­ліндра дорівнює:

а) 75°; б) 60°; в) 45°; г) 30°. (1 бал)

3. Якщо осьовий переріз конуса — правильний трикутник зі стороною 2r, то площа перерізу, проведеного через дві твірні, кут між якими 60°. дорівнює;

а) r2; б) 2r2; в) r2; г) r2. (1 бал)

III рівень


1. Якщо в циліндр, осьовий переріз якого — квадрат, вписано прави­льну чотирикутну призму, то відношення висоти цієї призми до сторони основи дорівнює:

а) 2 : 1; б) 1 : 1; в) : 1; г) 1 : . (2 бали)

2. Якщо в конус, осьовий переріз якого — рівносторонній трикутник, вписано правильну чотирикутну піраміду, то відношення бічного ребра піраміди до сторони основи дорівнює:

а) 2 : 1; б) : 1; в) 1 : 1; г) 1 : . (2 бали)

3. Якщо радіуси основ зрізаного конуса дорівнюють 4 і 1 см, а твір­на — 5 см, то висота конуса дорівнює:

а) 4 см; б) 5 см; в) 6 см; г) 7 см. (2 бали)

IV рівень


1. Нехай S(х) — площа перерізу конуса площиною, паралельною основі і віддаленою від неї на відстань х (0 < х < Н, де Н — висо­та конуса), тоді графік залежності у = S (х) подано на рисунку. (З бали)2. Якщо через дві твірні конуса, кут між якими дорівнює φ, проведе­но переріз, а висота конуса дорівнює Н і утворює з його твірною кут α, то площа цього перерізу дорівнює:

а) ; б) ; в) ; г) . (3 бали)

3. Якщо в циліндрі розташовано квадрат АВСD, сторони якого АВ і СD є хордами основ циліндра, висота циліндра дорівнює 6 см, а радіус — 21 см, то площа квадрата АВСD дорівнює:

а) 36 см2; б) 256 см2; в) 400 см2; г) 900 см2. (З бали)
Варіант 2

І рівень


1. Якщо осьовий переріз циліндра — квадрат, периметр якого дорів­нює 16 см, то площа основи циліндра дорівнює:

а) 8 см2; б) 8π см2; в) 4π см2; г) 4 см2. (1 бал)

2. Якщо радіус основи конуса дорівнює R, а висота — H, то твірна до­рівнює:

а) ; б) ; в) ; г) . (1 бал)

3. Якщо діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює d і утворює з площиною основи кут α, то висота циліндра дорівнює:

а) d sіn α; б) d соs α; в) d tg α ; г) d сtg α . (1 бал)

II рівень


1. Якщо осьовий переріз циліндра — квадрат, площа якого дорівнює Q, то площа основи циліндра дорівнює:

а) ;б) ; в) ; г) . (1 бал)

2. Якщо радіус основи циліндра дорівнює R, а висота — 2R, то кут нахилу діагоналі осьового перерізу до площини основи дорівнює:

а) 30°; б) 45°; в) 60°; г) 75°. (1 бал)

3. Якщо осьовий переріз конуса — правильний трикутник зі стороною 2r, то площа перерізу, проведеного через дві твірні, кут між якими 30°, дорівнює:

а) r2; б) r2; в) r2; г) 2r2. (1 бал)

III рівень

1. Якщо в циліндр, осьовий переріз якого — квадрат, вписано прави­льну трикутну призму, то відношення висоти цієї призми до сторо­ни основи дорівнює:

а) : 2; б) 2 : ; в) : 1; г) 1 : . (2 бали)

2. Якщо в конус, осьовий переріз якого — прямокутний трикутник, вписано правильну чотирикутну піраміду, то відношення бічного ребра до сторони основи піраміди дорівнює:

а) 2 : 1; б) : 1; в) 1 : 1; г) 1 : . (2 бали)

3. Якщо радіуси основ зрізаного конуса дорівнюють 3 см і 6 см, висо­та — 4 см, то твірна дорівнює:

а) 4 см; б) 5 см; в) 6 см; г) 7 см. (2 бали)

IV рівень

1. Якщо через дві твірні конуса, кут між якими дорівнює α, проведе­но переріз, а радіус основи конуса дорівнює R, твірна утворює з площиною основи кут β, то площа перерізу дорівнює:

а) ; б) ; в) ; г) . (3 бали)

2. Нехай S(х) — площа перерізу конуса площиною, паралельною ос­нові і віддаленою від вершини конуса на відстані х (0 < х < Н, де Н — висота конуса), тоді графік залежності у = 8(х) подано на ри­сунку (с. 128). (3 бали)3. Якщо вершини прямокутника лежать на колах основ циліндра, у якого радіус 13 см, а твірна 32 см, і сторони прямокутника відно­сяться як 1: 4, то його площа дорівнює:

а) 36 см2; б) 256 см2; в) 400 см2; г) 900 см2. бали)

Таблиця відповідей

III. Домашнє завдання

Якщо тематичне оцінювання проведено у формі контрольної темати­чної роботи, то вдома виконати тести, і навпаки.

Роганін геометрія 11 клас, урок 26

Схожі:

Уроку. Тематичне оцінювання № Мета уроку: перевірка навчальних досягнень...
Тематичне оцінювання №6 можна провести шляхом виконання те­матичної контрольної роботи
Уроку Дата Тема уроку
Тематичне оцінювання “Границя, неперервність та похідна функції” (Контрольна робота №1)
Уроку. Тематичне оцінювання №8
Мета уроку: перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Комбінації геометричних тіл»
Уроку. Тематичне оцінювання №4
Мета уроку: перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Перпендикулярність прямих і площин у просторі»
Уроку. Тематичне оцінювання №2
Знайдіть площу поверхні трикутної піраміди, у якої кожне ребро дорівнює см. (3 бали)
Уроку. Тематичне оцінювання №4
Кулю радіуса 5 см перетнуто площиною на відстані 3 см від центра. Знайдіть площу перерізу. (З бали)
Уроку. Тематичне оцінювання №5
Знайдіть об'єм правильної чотирикутної піраміди, діагональ основи якої дорівнює 4 см, а бічне ребро утворює з площиною основи кут...
Уроку. Тематичне оцінювання
Основа прямої трикутної призми — прямокутний трикутник з ка­тетами 5 і 12 см. Висота призми 5 см. Знайдіть площу повної поверхні...
Урок. Тематичне оцінювання з теми «Оновлення європейського театру на межі XIX XX століття»
Тема: Підсумковий урок. Тематичне оцінювання з теми «Оновлення європейського театру на межі XIX XX століття»
Уроку
Календарно тематичне планування уроків англійської мови на 2012-2013 навчальний рік в 11 класі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка