Урок №115 Тема. Паралельні прямі


Скачати 59.04 Kb.
НазваУрок №115 Тема. Паралельні прямі
Дата19.05.2013
Розмір59.04 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок

V. Раціональні числа і дії над ними Тема 9. Перпендикулярні і паралельні прямі.

Координатна площина

Урок № 115

Тема. Паралельні прямі

Мета: сформувати уявлення про зміст поняття «паралельні прямі»; виробити вміння знаходити на рисунку паралельні прямі та будувати за допомогою косинця і лінійки пряму, паралельну до даної, що проходить через точку поза даною прямою.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент
II. Перевірка домашнього завдання

 Перевіряємо найбільш цікаве завдання 3 з домашньої роботи і ко­ментуємо наведені рисунки:

1)

2)

3)

Бажано прокоментувати два випадки: вид чотирикутника зале­жить не тільки від кутів, але й від співвідношення між сторонами чотирикутника.
III. Актуалізація опорних знань

 1. Серед прямих, зображених на ри­сунку, знайдіть пари перпендику­лярних прямих.

 2. На якому з рисунків показано, як правильно побудувати пряму b,
  перпендикулярну до прямої а через т.А. 1. Чи можуть дві прямі:

а) перетинатись в одній точці;

б) перетинатись удвох точках;

в) не перетинатись (не мати спільних точок)?
IV. Формування знань

 Зважаючи на вік шестикласників та рівень їх математичної підготовки, означення паралельних прямих даємо на наочно-конкрет­ному рівні (тобто йдемо від прикладів до означення, причому факт належності двох паралельних прямих одній площині прого­ворюємо, але не дуже зосереджуємося на цьому факті).

План викладення матеріалу

 1. Приклади з навколишнього середовища, що дають уявлення про паралельні прямі.

 2. Означення паралельних прямих, паралельних відрізків.

 3. Властивість паралельних (перпендикулярних) прямих.

 4. Побудова прямої, що проходить через точку поза даною прямою паралельно до даної прямої.
 1. Звичайно, приклади з життя, які можуть бути пов'язані з уявленням
  про паралельні прямі, учням добре знайомі: це рельси; відбиток по­лоззя санок; відбиток автомобільних шин на прямолінійному відрізку шляху і т. ін. Зрозуміло, що всі ці приклади лише ілюструють поняття паралельних прямих.

 2. Означення паралельних прямих:

Дві прямі площини, що не мають спільних точок, називаються паралельними.

При цьому слід показати, що найпрос­тіше зобразити дві паралельні прямі за до­помогою лінійки (див. рис.), провівши дві прямі з обох боків лінійки, не відриваючи лінійки від аркуша.

Зауваження. Для короткого способу позначення паралельних прямих, також як і для перпендикулярних прямих, викори­стовуємо спеціальну позначку (символ); на рисунку а b.

(Для допитливих учнів, якщо виникне таке питання, можна показа­ти дві прямі, що не мають спільних точок, але не лежать в одній пло­щині, за допомогою імпровізованих моделей прямих — двох ручок); але загострювати увагу не варто, бо учні мають не досить розвинену просто­рову уяву прямих, що «належать одній площині», або не зрозуміють чи зрозуміють неправильно, а це відбере час на уроці.)

Так само, як і під час вивчення теми «Перпендикулярні прямі», ра­зом із поняттям паралельних прямих розглядаємо поняття «паралельних відрізків» як таких, що лежать на паралельних прямих (або відрізки па­ралельних прямих).

У програмі не передбачено вивчення властивостей паралельних пря­мих, але автор вважає за доцільне принаймні дві з них розглянути, бо вони є основою для розв'язування задачі на побудову прямої, паралельної даній, яка проходить через дану точку поза даною прямою. Такими властивостями є:

а) через точку, що не лежить на даній прямій, можна провести тільки одну пряму, паралельну до даної;

б) якщо дві прямі перпендикулярні до третьої, то вони між собою не паралельні.

Приклад: у прямокутнику ABDC сторони АВ і CD перпендикулярні до ВС, тому відрізки АВ і CD пара­лельні (прямі АВ і CDпаралельні).

АВВС, CDBC, отже, AB CD.

 1. З попереднього пункту випливає алгоритм побу­дови прямої, паралельної даній прямій, що про­ ходить через дану точку поза даною прямою. (Бажано прокоментувати побудову відповідно до запису у п. 3 (б).)

1) са; 2) b c, c b (b проходить через т. А), отже, ас, Ьс i a b. Усі записи і коментарі, які учні і вчитель виконують у ході пояснень у зошитах і на дошці, відповідно можуть мати вигляд конспекту 36.


Конспект 36

Паралельні прямі

1. Якщо прямі а і b не перетинаються, то вони паралельні.2. Якщо ас, bс, то аЬ.3. Через точку А, що не належить прямій а, можна провести єдину пряму b так, що а b:1-й крок: провести с а;

2-й крок: провести через т. А пряму b, bc;

3-й крок: маємо: ас, bс, отже, а b (у ролі прямої с може бути лінійка, яка не рухається)


V. Закріплення знань, вироблення вмінь

Усні вправи

 1. Які з прямих на рисунку паралельні? Встановіть спочатку «на око», а потім перевірте за допомогою лінійки та косинця.

 2. Наведіть приклади паралельних прямих на предметах, що вас оточують.

 3. На рисунку 1 KLMN — прямокутник. Назвіть паралельні відрізки. 1. На рисунку 2 ABCDпрямокутник. Чи паралельні прямі МС i АD.
  Письмові вправи


 1. Через точку, що не належить прямій b, проведіть пряму с, паралельну
  до b.

 2. Накресліть дві паралельні прямі а i b. На прямій а виберіть точки А i В.
  Проведіть із цих точок перпендикуляри до прямої b. Виміряйте дов­жини цих перпендикулярів та порівняйте їх.

 Після виконання цього завдання доречно буде дати означення (яке не є обов'язковим для розгляду) відстані між двома паралель­ними прямими.

 1. Накресліть трикутник ABC. Виміряйте довжину АВ та позначте сере­дину сторони AB точкою D. Через точку D проведіть пряму, паралель­ну прямій АС. У якому відношенні ділить побудована пряма сторону ВС?

 2. Сума двох чисел дорівнює 47. Одне з них більше від другого на 9.
  Знайдіть ці числа.


VI. Підсумки уроку

Ігровий момент

Учитель. Зараз ми перевіримо, чи добре ви засвоїли нові поняття та поняття, що були розглянуті на попередніх двох уроках. Виконаємо «німий диктант». (На готовому рисунку, який виконано на відкидній дошці зазда­легідь, учитель показує різні фрагменти, а учні повинні назвати ці фрагменти, ви­користовуючи вивчену термінологію, і записати ці терміни в зошит), потім пе­ревіримо записи і проведемо рефлексію «як я засвоїв поняття перпендикулярних та паралельних прямих».
VII. Домашнє завдання

 1. Доданої прямої а проведіть дві паралельні прямі b і с (b а та с а). Користуючись лінійкою і косинцем, переконайтеся, що b с.

 2. Накресліть прямокутник KLMN зі сторонами KL = 4 см і LM = 2 см.
  Через середину сторони KL проведіть пряму, паралельну до LM. Переконайтеся, що пряма ділить сторону навпіл.

 3. Сума двох чисел дорівнює 13. Одне з них більше за інше на 25.
  Знайдіть ці числа.С.П.Бабенко. Уроки математики 6 клас

Схожі:

Урок №7 Тема. Паралельні прямі
Мета: домогтися свідомого розуміння учнями змісту таких понять: «паралельні прямі», «паралельні відрізки», «аксіома паралельних прямих»....
Уроки 8-9 Тема. Перпендикулярні і паралельні прямі
Мета. Повторити відношення перпендикулярності і паралельності прямих на площині, розглянути властивос­ті перпендикулярних прямих,...
Урок 1 (1-2) Тема. Точки і прямі
Уроки геометрії в 7 класі Розділ І. Найпростіші геометричні фігури та їх властивості
УРОК 115 Тема: Середнє значення величин. Самостійна робота №24
ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ ТЕМА 10. МАСШТАБ. ВІДСОТКИ. СЕРЕДНЄ АРИФМЕТИЧНЕ КІЛЬКОХ ЧИСЕЛ. МІКРОКАЛЬКУЛЯТОР
УНІАН спільно з “Бізнес Радіо” (93,8 FM) проводить прямі трансляції...
Р/р №26008053103974 в ф-ї “Київське головне регіональне управління “ПАТ КБ “ПриватБанк”
Соціально-економічне становище Кіровоградської області за січень 2013 року Промисловість
У січні 2013р порівняно з попереднім місяцем та січнем 2012р. індекс промислової продукції становив відповідно 82,7% та 115,5%
Урок №54 Тема
Тема. Підсумковий урок з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Київської області селищі Червона Слобода з свердловини глибиною 115 метрів. На підприємстві розроблена, впроваджена та сертифікована...
УРОК У «ДІЛОВА ГРА»
Мета ділової гри поглибити та розширити діапазон знань учнів, формувати діловий стиль спілкування у практично-професійній діяльності....
Самостійна робота №19
Накреслити пряму АВ. Позначити точки М і N так, що точка М належить прямій АВ, а точка N розташована поза нею. Провести через кожну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка