Сикорский Н. М. Теория и практика редактирования. М.: Высш шк., 1980. С. 9-10, 14-15,20. Терехова B. C. Литературное редактирование


НазваСикорский Н. М. Теория и практика редактирования. М.: Высш шк., 1980. С. 9-10, 14-15,20. Терехова B. C. Литературное редактирование
Сторінка4/5
Дата01.04.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
1   2   3   4   5
Тема. Загальна схема редакторського аналізу й редагування

Мета: розглянути основні питання курсу, ознайомити зі структурою редакторського аналізу тексту за метою аналітичних дій, за ознакою тексту; розвивати вміння правильно редагувати текст, визначати ознаки тексту; виховувати почуття любові до рідної мови.

Завдання: знати основні визначення курсу, орієнтуватися в основних поняттях, вчитися редагувати документи.

Методичні рекомендації: готуючись до практичного заняття, необхідно опрацювати рекомендовану літературу, осмислити процеси, що відбуваються під час редагування тексту.

План

1. Структура редакторського аналізу тексту за метою аналітичних дій.

А) спростування передбачуваних заперечень автора й читача проти редакторської оцінки;

б) встановлення причин негативної чи заниженої оцінки й пошук засобів її заміни;

в) перевірка правильності й точності редакційних змін тексту.

2. Структура редакторського аналізу за ознакою тексту.

3. Загальна схема редакторського аналізу й редагування.

Література:

1. Антонова и др. Редакторская подготовка изданий: Учебник – М., 2002. – С. 23-144. (Главы 2, 3, 4, 5, 6).

2. Бах Р. Хроники хорьков. Хорек-писатель в поисках музы / Р. Бах. – М. : София : Гелиос, 2004. – 240 с.

3. Доблаев Л.П. Вопросы психологии понимания текста. – Саратов,1995

4. Доблаев П. Логико-психологический анализ текста. – Саратов, 1999.

5. Западов А.В. В глубине строки / А.В. Западов. – М.: Советский пистель, 1975. – 296 с.

6. Іванченко Р. Літературне редагування: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: Вища школа, 1983. – 248 с. (Репринтне перевидання 2003 р., Парламентське вид-во).

7. Капелюшний А.О. Стилістика редагування журналісткьих текстів: Практичні заняття. – Львів: Паіс, 2003. – 544 с.

8. Карпенко В.О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика : підручник / В.О. Карпенко. – К. : Університет “Україна”, 2007. – 431 с.

9. Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения / М.Н. Ким. – СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2001. – 319 с.

10. Мильчин А. Издательский словарь-справочник. – М.: Юристъ. – С. 120-126.

11. Партико З. Загальне редагування: нормативні основи: Навчальний посібник. - .: ВФ Афіша, 2006. – 416с., табл.. 9, рис. 47, додатків 16.

12. Різун В.В. Літературне редагування / В.В. Різун. – К. : Либідь, 1996. – 240с.

13. Самсоненко Е.В. Педагогическая организация процесса обучения рабочих кадров в условиях ресурсного центра предприятия : автореф. дис... канд. пед. наук специальности : 13.00.08 – теория и методика профессионального образования ( педагогические науки) / Е.В. Самсоненко. – Великий Новгород, 2008. – 18 с.

14. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця. – К.: Наша культура і наука, 2005. – С. 201-362.

Завдання для самостійного опрацювання:

1. Комплексне завдання „Вдосконалюємо внутрішню структуру наукового видання”. Проаналізуйте внутрішню структуру конкретного наукового видання (бажано обласного або маловідомого приватного столичного видавництва), віднайдіть недоліки щодо внутрішньої структури книги й запропонуйте свій варіант її вдосконалення за умови уявного перевидання.

2. Написати твір: „Про лебедину вірність і людську підлість».

3. Рецензія на твір товариша: „Про лебедину вірність і людську підлість».

Практичне заняття № 6

Тема. Логічні засади редагування

1. Особливості редакторського аналізу додержання в тексті законів і норм логічного мислення.
1. Особливості редакторського аналізу додержання в тексті законів і норм логічного мислення

Аналіз тексту з логічного погляду по суті, зводиться до того, що, розглядаючи твір, редактор перевіряє, чи не відхилився автор у своїх роздумах, висновках, визначеннях від норм логічно правильного мислення1. Щоб виконати своє призначення, текст має бути досконалим з логічного погляду "Він повинен задовольняти такі вимоги логіки, як точність, визначеність, несуперечливість, обґрунтованість. Він має містити правильні й дійові з погляду логіки висновки, докази, визначення й інші наслідки розумових операцій.

Журналіст має виробити рефлекс на порушення логічної норми (К.М.НакоряковаK. Як і будь-який аналіз, логічний аналіз тексту базується на двох операціях: на уявному поділі його на частини й на дослідженні зв'язків між цими частинами, між змістовими одиницями тексту й затекстовою дійсністю. У контексті авторського мовлення логічна схема часто прихована: не всі ланки наявні, порядок слів вільний, є багато слів, які уточнюють, передають відтінки значення. Це ускладнює аналіз, а отже, треба оволодіти раціональними його прийомами-навиками, які б допомогли подолати труднощі, перевірити думку автора за допомогою логічних правил і законів.

Розгорнутий аналіз конкретного тексту виявляє два основні завдання редактора в оцінюванні твору з логічного погляду і прийоми, за допомогою яких ці завдання вирішують. Перше завдання - усвідомити, не пропустити повз свідомість випадки логічного зв'язку між поняттями або судженнями в тексті, уявно зафіксувати, виявити кожний такий зв'язок. Друге завдання - перевірити правильність виявлених, зафіксованих логічних зв'язків. Прийоми виявляння логічних зв'язків:

& виокремлення слів або розділових знаків, що передають характер логічних зв'язків;

& зіставляння суджень чи понять, логічний зв'язок між якими вербально чи пунктуаційно не позначають.

Прийоми, що допомагають перевірити правильність логічних зв'язків:

Пчітке виокремлення суджень і згортання їх до якомога простіших; ивідновлення пропущених ланок; изіставляння логічно пов'язаних ланок:

■зіставляння суджень про той самий або про близький предмет упродовж одного твору;

■зіставляння логічно однорідних членів з узагальнювальним або загальним словом і між собою;

■зіставляння конкретизувальних фактів з узагальнювальним положенням;

■зіставляння частин у визначеннях - тієї, яка визначається, й тієї, яка визначає;

■зіставляння підстави й наслідку;

■зіставляння тези й аргументів.

У всіх дослідників ідеться про чотири основні закони правильного мислення:

1. Закон тотожності.

Кожна думка, яку наводять у певному умовиводі, за повторення повинна мати той самий певний стійкий зміст.

"Будь-яка конкретна логічна одиниця тексту в процесі його аналізу має розглядатися як тотожна сама собі, скільки б разів у цьому тексті вона не зустрічалася.

Закон тотожності орієнтує редактора на те, аби бути гранично уважним під час зіставляння логічних одиниць, що наведені в тексті як рівнозначні. Пов'язана з цим законом вимога чіткості мислення зобов'язує також поєднувати в одній текстовій конструкції (організаційно самостійній) думки, які справді подібні одна до одної, а думки, що істотно різняться, композиційно відокремлювати одну від одної.

2. Закон суперечності.

Не можуть бути одночасно істинними протилежні думки про той самий предмет, узятий у той самий час і в тому самому відношенні. В.І.Свинцов розрізняє контактні й дистантні, виразні й імпліцитні суперечності:

В Контактно-виразні суперечності (Степанишин і командир корабля виходили мовчки, про щось перемовляючись між собою);

В Контактно-імпліцитні суперечності (Перший приз здобув досвідчений гросмейстер, який набрав 10 очок, отримавши 7 перемог і звівши одну партію внічию):

В Дистантно-виразні суперечності (Мистецтво не знає обмежень. А через декілька абзаців: Мистецтво має різні обмеження, зумовлені християнською етикою, законами жанру тощо);

В Дистантно-імпліцитні суперечності (Єгипетський фараонАмінготеп вступив на престол 14-річним підлітком у 1375 році до н.е. А потім через декілька абзаців: Амінготеп помер у 1336 р. до н.е. на тринадцятому році життяJ.

3. Закон виключеного третього.

З двох висловлювань, які суперечать одне одному в той самий час і в тому самому відношенні, одне неодмінно істинне. Іншими словами, "істину належить шукати серед двох висловлювань, в одному з яких заперечується те, що стверджується в іншому.

4. Закон достатньої підстави вимагає, щоб усяка думка була обґрунтована іншими думками, істинність яких доведена. Особливості застосування й додержання цього закону в журналістських текстах докладніше розглянуто в курсі "Теорії та практики журналістики", у спецкурсі "Аргументація в журналістській творчості" та ін.

2. Усунення логічних помилок. Дуже серйозною проблемою, пов'язаною з опрацюванням змісту тексту, є вироблення в редактора навиків усунення логічних помилок. Це питання більш чи менш докладно висвітлено в посібниках М.М.Сікорського6 та А.В.Абрамович і Е.А.Лазаревич.

Типові логічні помилки:

1. Підміна тези.

2. Зсув плану розповіді з однієї сфери в іншу (переважно з політичної сфери в побутову).

3. Контактно-виразні суперечності в тексті як наслідок порушення закону суперечності: згодом у міліцейському звіті комітету державної безпеки з'явилися такі слова: "По улице Любинской шли демонстранты и выкрикивали требования хлеба и колбасы" (СП. - 1998. - №2); У Парижі було затримано американського актора Роберта де Ніро у зв'язку зі справою про проституцію. Хоча володар "Оскара"проходить у цьому питанні як свідок, його все-таки допитали (СП - 1998. - №6).

4. Дистантно-виразні суперечності в тексті як наслідок порушення закону суперечності: Група 7. Румунія - Ліхтенштейн 7:0... Андріан Іліє (справа) автор хет-трику у ворота збірної Люксембурга (Е.- 1998. - 8-9 вересня).

5. Контактно-імпліцитні суперечності в тексті як наслідок порушення закону суперечності:

За інформацією, отриманою від керівництва ЛОО НДП, вони переконані, що до них найближчим часом долучиться і Республікансько-християнська партія, і на виборах блок виступить єдиним тріумвіратом в місті (ВЗ. - 1998. - 23 січня);

За повідомленням Центральної виборчої комісії, в одномандатних виборчих округах висунуто кандидатами в народні депутати України 4643 особи. В середньому на один мандат претендують 8 кандидатів. Проте у деяких округах кількість їх перевищує 20 (Т. - 1998. - №8).

6. Дистантно-імпліцитні суперечності в тексті як наслідок порушення закону суперечності: рука москви ТРІУМФ АБО ФІАСКО Верховна Рада України 305-ма голосами "за" ратифікувала Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. Договір про дружбу співпрацю й партнерство між РФ і Україною - шлях до нових цивілізованих відносин обох країн (Т. - 1998. - №4); 1899 року виходить перша збірка його [В. Стефаника] новел "Синя книжечка"... а в 1905 році - вибрані оповідання "Моє слово" (тут уміщено лише два нові твори - "Моє слово" і "Суд")... Але сам письменник через певні життєві обставини після 1902 року надовго припинив творчу працю. За наступних 15 років він не опублікував жодного твору (Українська література: 10 клас. - К.: Освіта, 1992. - С 257).

7. Порушення причиново-наслідкового зв'язку в уривку тексту чи в тексті загалом:

"Ембріональний"стан окремих політичних партій в Україні дає підстави сумніватися у серйозності їхніх намірів справді змінити на краще ситуацію у державі чи працювати на українське майбутнє довше, ніж до 29 березня (СП. - 1998. - №6);

Днями в Центрі культури Західного OK відбувся навчально-методичний збір помічників командирів із фінансової роботи об'єднань, обласних військових комісаріатів, а також інспекторського складу Західного ОК. Так, сьогодні заробітна плата особовому складу Західного OK не виплачена ще за п'ять місяців 1997-го та за 2 місяці цього року (СП. -1998. - №8);

Ось видали в Канаді Енциклопедію України англійською -і вічна слава покійному її редакторові Данилу Гузарові-Струку (ПІК - 1999. -№19.- С 39).

8. Недостатня обґрунтованість тези належною кількістю аргументів.

9. Сплутування причини й умови.

10.Сплутування причини й наслідку. И.Пропущення потрібної ланки в ланцюзі логічних розмірковувань:

Люди мусять знати, що і як робить влада. Саме за це власть імущі недолюблюють пресу (Е. - 1998. - №11); Богдан фактично залишився без засобів до існування і мене дивує: є ж така організація, як Спілка журналістів України (ТП. - 1997. - №1).

12. Подання як істинної тези, істинність якої ще треба підтвердити аргументами: Всім доводиться часто бувати пасажиром Львівської залізниці (ТП. - 1998. - №3).

13. Поєднання якоднорівневих, однопланових, однорідних тих понять, які такими не є: Місячне затемнення найбільше впливає на особисте життя, сферу кохання, дітей (УШ. - 2000. - №3).

14. Наведення аргументів, які не підтверджують, а, по суті, спростовуть тезу: Чоловіка, мого батька, вона втратила. Він помер від крововиливу в мозок, коли мені був місяць. Тому я практично ріс один. Тітки, няньки, жінки - з боку мами... (Е. - 1998. - №2).

15. Неналежне розмежування в тексті тези й аргументів.

16.Подання як однорівневих, однопланових, однорідних тих понять, зміст яких частково перетинається, обсяги значення яких частково збігаються: Жертв обирали не випадково, ними ставали так звані незахищені юнки - сироти, напівсироти, із сімей, де батькам байдужа доля своїх доньок (УШ. - 2000. - №3).
Питання для самоперевірки

1. Умови додержання законів і норм логічно правильного мислення.

2. Основні завдання редактора в оцінюванні тексту журналістського твору з логічного погляду.

3. Прийоми, за допомогою яких вирішують ці завдання.

4. Чотири основні закони правильного мислення та умови їх додержання в журналістському тексті.

5. Формування в редактора навиків усунення логічних помилок.

6. Класифікація логічних помилок.
Практичні завдання

Завдання 1. Знайти в газетних текстах (рекомендуємо для аналізу газети "Суботня пошта", "Поступ") логічні помилки. Запропонувати способи вдосконалення тексту.

Завдання 2. Виявити логічні помилки. Виконати правку тексту

1. У другій половині гри запал гірників зник, тому автогол Пуканича важко назвати логічним і справедливим. Після такої невдачі "Шахтар" просто опустив руки, а в "Динамо" відкрилося "друге дихання" (ЛГ. - 2003. - 23 травня).

2. Цікаво, що "Ювентус" уже вп'яте у своїй історії програє фінал найпрестижнішого футбольного чемпіонату. Та це - Його Величність Футбол. І тут нічого не вдієш. Саме за це його і люблять мільйони вболівальників (ЛГ. - 2003. - ЗО травня).

3. Жіноча історія

ПРИМАРА ЩАСТЯ

У всякому разі Таї Олег сподобався, навіть дуже. Тая розповіла про чоловіка-алкоголіка і про те нестерпне пекло, що довелося пережити. Таня почвалала на кухню, їй зовсім не хотілося спати, а от щось з'їсти не завадило б.

Тая ревіла ще дуже довго. Юлія Підлужна (ВЗ. - 2003. - 14 серпня).

4.

У США ЗААРЕШТУВАЛИ ОДНОГО З НАЙБІЛЬШ НЕБЕЗПЕЧНИХ ТЕРОРИСТІВ

Білий дім заявляє, що цього тижня в одній із країн південно-східної Азії зловили одного з провідних членів терористичної організації "Аль-Каїда" і главу бойового крила "Джемаа Ісламія", яка організувала вибухи на острові Балі й в готелі "Marriot", Рідуана Ісамуддіна, відомого також як Хамаблі, затримали у результаті спільної операції ЦРУ і "одного з урядів південно-східної Азії" (СП. - 2003. - 21 серпня).

5.

У нас сьогодні Кучма працює президентом в адміністрації Медведчука, і перша леді не Людмила Кучма, а Оксана Марченко. Вона значно молодша і красивіша, але констатую факт (АГ. - 2004. - 1 січня).

6.

Поступ. № 203 A258), четвер, ЗО жовтня - 5 жовтня 2003 року (C.IV).

7.

Губернатор Різак приїжджав за Марченко [слідом за дружиною Віктора Медведчука] на джипі. А одного разу прибув на будову на вертольоті. Потім з'являлася у машині з тим самим номером 076 (П. - 2004. - 29 січня).

8.

Три факти з життя "Запорожця":

1. Що обов'язково є в інструкції з експлуатації цього авто? - Розклад руху автобусів.

2. Як на халяву дістати запчастини до "Запорожця"? - Просто їхати слідом за ним.

3. Як удвічі збільшити його вартість? - Залити повний бак бензину (АГ. - 2004. - 21 січня).

9.

В Торонто квартири в кондомінімумах коштують від 1600 до 2200 доларів за 1 кв.м. Приватні будинки на 1-2 поверхи дешевші - від 1 тис. до 1,3 тис. доларів (АГ. - 2004. - 21 січня).

10.

Викладацька робота для мене не тільки праця, але й відпочинок. Я надзвичайно задоволений мисленням молоді. Вважаю своїм обов'язком продовжувати працювати в цьому напрямку (АГ. - 2004. - 21 січня).

11.

Проте знову ж таки ще один мій добрий знайомий не розуміє, чому ціни на нерухомість через цей закон (Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб") мають зрости... Дивно, але працівники більше десяти фірм, які працюють на нашому ринку нерухомості, також переконані, що новий закон України "Про податок на доходи фізичних осіб" цього року жодним чином не вплине на ціни (АГ. - 2004. - 21 січня).

12.

Дніпропетровський "Дніпро" матч Кубка УЕФА з марсельським "Олімпіком" може зіграти без свого лідера Олега Венглинського.

Найкращий гравець України за підсумками минулого року, він досі не залікував травму, якої зазнав ще у першому колі (Е. - 2004. - 5 лютого).

13.

Якби на Ющенка існував компромат, то його б давно уже використали. Тому у боротьбі з опозицією в хід іде дезінформація, тобто чорний піар. Лякають громадян байками то про радикальних націоналістів, то про нерішучість, то про неправильне оточення, то про відсутність команди. Думають, українці давно навчилися читати між рядками і розуміють різницю між журналістикою і телекілерством (АГ. - 2004. -18 лютого).

14.

Євген Марчук провів детальну розмову з Миколою Петриком про підготовку до служби в Іраку бійців 6-ї окремої бригади (сам генерал Петрук 1,5 місяця відслужив у цьому регіоні й особисто керував переміщенням 5-ї ОМБР із Кувейту в Ірак) (П. - 2004. - 1 березня).

15.

До того ж, протягом 15 років житла здавали такий мізер, що житлова проблема з кожним роком тільки поглиблювалася. Основна причина, на мою думку, у тому, що немає де будувати. Львів останніми роками пішов шляхом аукціонів. Проте така система дозволяє спорудити житла максимально на 25 тисяч кв. метрів. А Львову потрібно 250 - 300 кв. метрів на рік (П. - 2004. - 11 березня).

16.

І якщо вам більше чотирнадцяти років і ви прагнете нових вражень, то можете покружляти у двох вертикальних площинах по колу навколо його осі (Е. - 2004. - 25 березня).

17.

Але лише про медалі одних змагань - ігор Олімпіади - мріє гімнастка [Ірина Яроцька]. Можливо саме їй доля напророчить повторити досягнення Лілії Подкопаєвої, нагадати усьому світові про давні та славні традиції української спортивної гімнастики. Але це буде завтра (П. - 2004. - 8 квітня).

18.

- Скажіть, будь ласка, а що дає йому [П.Лазаренкові] статус політичного притулку в США в разі повернення до України?

- Статус політичного біженця не дає якогось імунітету на території іншої держави (ПІК. - 2004. - №12. - С.20).

19.

ВЕЛИКЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ МАЛИХ НАРОДІВ ЗА АБРАМОВИЧЕМ

Як пояснив в інтерв'ю радіостанції віце-губернатор Чукотки Василь Максимовим, споконвічно з радянських часів Чукотка є форпостом держави і розвивалася з метою оборони...

У той же час, як зазначив Максимов, Чукотка не те місце, яке можна назвати комфортним для проживання. Залишитися, при бажанні, може корінне населення і мінімум обслуговуючого персоналу, але частину потрібно відселити, сказав Максимович (СП. - 2004. - 15 квітня).

20.

МЕШКАНЦІ ЛЬВІВЩИНИ ХОЧУТЬ МАТИ ПРІЗВИЩА ЛІТЕРАТУРНИХ ТА ТЕЛЕГЕРОЇВ

Міністр юстиції О.Лавринович сказав що, найчастіше українські громадяни хотіли повернути дошлюбне прізвище... Серед інших випадків - громадянин Шабала, який став громадянином Кучмою... Змінювали також і імена - наприклад, одна з численних українських Марин стала Електрою (СП. - 2004. - 22 квітня).

КУЧМ В УКРАЇНІ ПОБІЛЬШАЛО

Як повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович, найчастіше українці хочуть повернути собі прізвище, як мали до одруження... Громадянин Шабала змінив своє прізвище на Кучма... Нерідко українці змінюють й імена: Марина - на Ойллауйллія, Алісія - на Глафіра, Василь - на Роланд, Олена - на Євангелія, Галина -на Електра... Уляна СУРМАЙ (Е. - 2004. - 22 квітня).

21.

Сьогодні можна знайти чимало причин невдалого виступу провідної команди Галичини. Безумовно, є тут вина й тренерів, які під час тривалого зимового міжсезоння так і не змогли кадрово підсилити команду. Адже на кожній прес-конференції наставники "Карпат" запевняли, що дуже задоволені черговим закордонним вояжем (ВЗ. - 2004. - 6 травня).

22.

Така незгода супроводжується нормами минулого, тобто їм дуже важко зламати свій стереотип. У зв'язку з цим псуються стосунки між невісткою та зятем, або й рідними. Батьки страждають, постійно у напрузі (СП. - 2004. - 6 травня).

23.

Усім відомо, що з роками людина стає старшою, і не виключено, що чоловік залишає сім'ю (СП. - 2004. - 6 травня).

24.

На турнірі імені пам'яті Валерія Васильовича Лобановського (УТ-1.-2004.-12 травня).

25.

Руслана разом зі своїми дикими танцями успішно виступила й вийшла у фінал (Н [ТРК "Люкс"]. - 2004. - 13 травня).

26.

Часом складається враження, що в Англії люди цікавляться лише футболом. Посперечатися у популярності з "королем спорту" можуть хіба що регбі та теніс (ВЗ. - 2004. - 13 травня).

27.

Вона [Наомі Кемпбелл] стрибає з парашута, підтримує дружні стосунки з Нельсоном Манделою (СП. - 2004. - 13 травня).

28.

Нині він за крок від затвердження конституційних змін - і можна не сумніватися: цей крок зроблено! (П. - 2004. - 20 травня).

29.

Кілька років тому триста тисяч чехів вийшло на вулиці Праги протестувати проти зміни керівника державного телебачення, підозрюючи, що він зможе завдати шкоди свободі слова (П. - 2004. - 20 травня).

30.

РЕКТОР УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОКІНЧИВ ЖИТТЯ САМОГУБСТВОМ

Близько 11.00 каретою "швидкої допомого" В.Сливка був доставлений в реанімацію обласної клінічної лікарні, де він невдовзі помер...

Пораненого ректора знайшла його дружина, він лежав напівроздягнений у ванні без води. Дружина повезла ректора до лікарні, але він помер по дорозі (СП. - 2004. - 27 травня).

31.

КІНЕЦЬ ВІЛЬНОДУМСТВУ

Останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння керівництва телекомпанії [НТВ], став сюжет "Одружитися із Зелімханом", який мав вийти у програмі "Намедни" в неділю, ЗО червня...

Сюжет "Одружитися із Зелімханом" був показаний в азійській частині Росії, але так і не потрапив на екрани в європейській частині країни (через різницю в часових поясах трансляція відбувається в середині дня за московським часом)... Олег КУКАРЦЕВ (П. - 2004. - 3 червня).

32.

Карколомна поразка російських правих на парламентських, а потім і на президентських виборах логічно показала червоне світло подальшому наступу на свободу ЗМІ. Знаменитий Шендеровіч зі своїми "Куклами" зник з телеекранів і зараз з'являється лише на хвилях ефемок, там, де не видно його ляльок (П. - 2004. - 3 червня).

33.

ФІНАЛ 40 липня 2004 року, Ліссабон, "Естадіо да Луш" (П. - 2004.-10 червня).

34.

Тому більшість висловила готовність підтримати "нашоукраїнський" законопроект з політреформи №207-1.

Як повідомив Олександр Мороз, більшість погоджується розглядати законопроект №3207-1 за двох умов (П. - 2004. - 10 червня).

35.

Книга "Моє життя" ("Му Life") стала бестселером за кількістю замовлень ще до початку її виходу у світ (ВЗ. - 2004. - 24 червня).

36.

За таких умов і з рейтингом на рівні 6% не тільки перемогти, а й посісти почесне третє місце, як на двох попередніх виборах, для Мороза практично неможливо...

Узагалі вибори 2006-го року для КПУ, вочевидь, виглядають набагато важливішими, ніж цьогорічні. І це логічно. Не є Петро Симоненко одним із лідерів цих перегонів, залишившись на позиції вічно третього (ЛГ - 2004. - 8 липня).

37.

Функціонери УЕФА найкращим футболістом Євро-2004 визнали капітана грецької збірної Теодороса Загоракіса. Півзахисники: Міхаель Баллак (Німеччина), Луїш Фігу (Португалія), Френк Лемпард (Англія), Маніше (Португалія), Павел Недвед (Чехія), Теодорос Загоракіс (Німеччина), Зінедін Зідан (Франція) (Е. - 2004. - 8 липня).

38.

Найсексуальнішою частиною свого тіла Джесіка [Симпсон] називає "буфера", а ось свої ноги 160-метрова співачка вважає коротенькими, хоча дуже привабливими (СП. - 2004. - 7 жовтня).

39.

Андрієві Шевченку - 28! Після матчу гравці "Мілана" зазвичай мають вільний день, тож саме у четвер рідні, а також товариш ще з часів київського "Динамо" Каха Каладзе привітають ювіляра у нього вдома (Е. - 2004. - 30 вересня).

40.

Другим указом Ющенко має на меті залучити до бюджету додаткові кошти, недоотримані від приватизації стратегічних об'єктів 2004 року, та спрямувати їх на компенсацію втрачених заощаджень. Зокрема від "Криворіжсталі" (П. - 2004. - 14 жовтня).

41.

5-кімнатна квартира, 2 рівні, поверх: 22-23. Площа 498 кв. метрів, вільне планування, три рівні, панорамний вигляд з вікна. Ціна 1 млн. 100 тисяч доларів (Е. - 2004. - 26 серпня).

42.

Недовіра електорату до офіційного результату майбутніх виборів і надалі залишається низькою, що фактично означає рівень довіри до чинної влади (ЛГ. - 2004. - 2 вересня).

43.

Несподівано вартісний подарунок до Дня незалежності отримав начальник управління МВСУ у Львівській області Олег Сало: напередодні національного свята йому присвоїли звання генерал-майора. Такий наказ міністр внутрішніх справ України Микола Білоконь підписав 20 серпня (П. - 2004. - 19 серпня).

44.

Півторарічне перебування Анатолія Кириловича на посаді прем'єр-міністра України, на відміну від інших екс-прем'єрів (Ющенко, Марчук, Янукович), нічим особливим для народу не запам'яталося (АГ. - 2004. - 25 серпня).

45.

Дружина:

- Я була такою дурепою, коли виходила за тебе заміж!

Чоловік:

- Так, але я був так упевнений, що цього не помітив (СП. - 2004. - 4 листопада).

46.

Ми багаті тим, що сьогодні більш ніж 114 національностей живе в Україні (ЛГ. - 2004. - 18 листопада).

47.

Перший тур президентських виборів у Росії засвідчив: якщо виграє наш кандидат Віктор Янукович (але обговорювати цього не треба- він програє вибори), то ми втратимо довіру населення України (ЛГ. - 2004. - 18 листопада).

48.

ДІАНА КРЮГЕР З "ТРОЇ" СТАЛА ПРИЧИНОЮ ВІЙНИ

Єдина представниця Німеччини в списку, Діана Крюгер одного разу стала причиною війни: коли Єлену в її виконанні викрав Паріс (Орландо Блум) (СП. - 2004. - 18 листопада).

49.

З'явившись у помешканні виборця В.Януковича, вони вимагають від нього поклястися на Біблії в підтримці Віктора Ющенка (ЛГ. - 2004.-16 грудня).

50.

Єдиний, хто зголосився представляти інтереси Януковича, так це голова місцевої СДПУ(о) В'ячеслав Шульц (АГ. - 2004. - 22 грудня).

51.

Закон України "Про особливості застосування Закону України "Про вибори Президента України" при повторному голосуванні 26 грудня 2004 р. написаний таким чином, щоб не допустити зірвання цього закону (СП. - 2004. - 16 грудня).

52.

Як повідомила "Поступ" Світлана Колодко, ймовірно, що Львівщина зараз вступає у "багатоводневий період", коли через часті дощі формуються паводки. За словами Світлани Колодко, настання такого періоду пов'язане з природними циклами. Скажімо, маловодний період на Львівщині триває 3-4 роки, багатоводний - 5-7 років (П. - 2005. - 27 січня).

53.

Під час ДТП троє пасажирів аеробуса загинули, 74 пасажири отримали травми (ВЗ. - 2005. - 27 січня).

54.

Здалися вам ці будки! Я багато їздив Україною і це абсолютно не суттєва річ у роботі ДАІ. Просто йдеться про те, щоб ДАІ усвідомило: потрібно не стояти в засідках, кущах або будках, а патрулювати, допомагати автомобілістам і стежити за порушниками й на дорозі, й на пішохідній частині (ЛГ. - 2005. - 17 березня).

55.

Одного чоловіка застукали за перевищення швидкості. ДАІшник заарештував його на кругленьку суму і виписав квитанцію (СП. - 2005.-17 березня).

Література

Абрамович A.B., Лазаревич Э.А. Практикум по литературному редактированию. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974. - С.101-102.

Капелюшний А.О. Стилістика й редагування: Практичний словник- довідник журналіста. - Львів: ПАЮ, 2002. - С.36-38, 95-97.

Капелюшний А.О. Стилістика. Редагування журналістських текстів:

Практичні заняття (Навчальний посібник з курсів: "Практична стилістика української мови", "Стилістика тексту", "Редагування в ЗМІ"). -Львів: ПАЮ, 2003. - С.384-389.

Мильчин А.Э. Методика и техника редактирования текста. - М.: Книга, 1972.-С. 188-223.

Мильчин А.Э. Методика редактирования текста.-М.: Книга, 1980. -С.219-255.

Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. - М.: Юристъ, 1998.-С.199.

Накорякова K.M. Редактирование материалов массовой информации. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - С.21-34.

Огар Е.І. Українсько-російський та російсько-український словник- довідник з видавничої справи. - Львів: Палітра друку, 2002. - С. 104.

Партико З.В. Загальне редагування: нормативні основи. - Львів: Афіша, 2001.-С175-207.

Різун В.В. Літературне редагування. - К.: Либідь, 1996. - С.90- 99.

Свинцов В.И. Логические основы редактирования текста. - М.: Книга, 1972.-272 с.

Свинцов В.И. Смысловой анализ и обработка текста. - М.: Книга, 1979. -272 с.

Сикорский Н.М. Теория и практика редактирования. - М.: Высш. шк., 1980.-С.205-211.

Практичне заняття № 7

1   2   3   4   5

Схожі:

А. А. Радько // Теория и практика экономики и предпринимательства...
А. А. Радько // Теория и практика экономики и предпринимательства / Матеріалі Х Международной научно – практической конференции....
Помістити курсор в потрібне місце і клацнути
Вкладка Главная (група Редактирование) пропонує 3 способи для швидкого і легкого пошуку інформації
Поезія Л. Костенко, О. Олесь, В. Симоненко, В. Стус
Бажан М. Поема про кохання і безсмертя // Літературна Україна. – 1980. – 4 березня
Анкета Прізвище, ім’я, по батькові
Дата і місце народження: 30 січня 1980 року, смт. Дубове, Тячівський район, Закарпатська область
Рік і місце народження: 1980 р м. Київ, сімейний стан: неодружений
Журналіст інтернет-видання «HotLine net ua» та газети «За нашу Україну» 2004-2005 р
Проект на тему: Використана література
Ашмарін В. А. Теория и методика физического воспитания. М. Просвещение, 1990. с. 270-272
Абрамова Г. С. Психологическое консультирование: Теория и опыт
Семінарське заняття до теми 1: “Загальна проблематика психологічного консультування як рівня психологічної допомоги”
Богословский В. В. Общая психология
Немов Р. С. Психология: Учеб для студ высш пед учеб заведений. – М.: Гуманит изд центр «ВЛАДОС», 2003
Богословский В. В. Общая психология
Немов Р. С. Психология: Учеб для студ высш пед учеб заведений. – М.: Гуманит изд центр «ВЛАДОС», 2003
Абрамова Г. С. Введение в практическую психологию. М., 1995. Богословский В. В. Общая психология
Немов Р. С. Психология: Учеб для студ высш пед учеб заведений. – М.: Гуманит изд центр «ВЛАДОС», 2003
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка