РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ Зміст Підсумки роботи школи за минулий рік: Інформаційна довідка


НазваРІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ Зміст Підсумки роботи школи за минулий рік: Інформаційна довідка
Сторінка15/27
Дата22.04.2013
Розмір2.78 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27


2.8 Заходи з виконання рекомендацій атестаційної
комісії за підсумками державної атестації школиз/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний, виконання

1

Спланувати контрольно-аналітичну діяльність школи в 2012—2013 н. р. з ура­хуванням проблем та недоліків в управ­лінні та організації НВП, виявлених в процесі державної атестації навчального закладу

Серпень

Дирекція

2.

За підсумками роботи за навчальний рік та під час щорічної атестації стимулюва­ти ефективну роботу вчителів через пред­ставлення їх до почесних знань: старший вчитель, вчитель-методист, «Відмінник освіти України».

Серпень

Завуч

3.

Брати участь у дослідницько-експе­риментальній роботі в районі, області. Створити метод. об'єднання вчителів для вивчення і впровадження інтер­активних технологій, розвиваючого навчання в 1—9-х кл. Спланувати цю роботу на рік

Постійно

Завуч

4.

Розробити, обговорити на нарадах, спланувати на 2012—2013 н. р. ефективну модель методичної роботи

1-й семестр

Завуч

5.

Ввести в практику двічі на семестр проводження семінарів з інтерактивних форм роботи на уроці

Постійно

Керівники МО

6.

Ввести в практику проведення моніторингу профмайстерності вчителів школи двічі на рік. За його підсумками проводити співбесіди з вчителями після закінчення навчального року

Постійно

Дирекція

7.

За наявності вакансій в школі запрошу­вати до роботи молодих фахівців

Постійно

Директор

8.

Класному керівнику 11-го кл. та за­ступнику директора з виховної роботи спрямовувати профорієнтаційну роботу на вибір випускниками школи педаго­гічних професій

Постійно

Заступник з ВР

9.

За рахунок спонсорів, батьків, депутатів різних рівнів проводити поточний і капітальний ремонти:

• підлоги початкової школи;

• водозабезпечення шкільної їдальні;

• каналізації початкової школи;

• майстерні;

• спортзалу;

• рекреацій.

Постійно

Дирекція, кл.керівники, батьківський комітет.

10.

Виділити із позабюджетних коштів до 500 грн на майстерню для забезпечення демонстраційним матеріалом і обладнанням.

Вересень

Дирекція

11.

Забезпечити навчальний процес обладнанням з географії в 5 кл., з біології в 6—11-х класах за рахунок позабюджетних коштів (до 500 грн)

Вересень

Дирекція

12.

Учителю англійської мови провести систематизацію навчально-методичного забезпечення кабінету, спланувати план розвитку та поповнення кабінету ТЗН, навчальною літературою, ілюстративним матеріалом. Узгодити плани розвитку кабінетів з адміністрацією школи

вересень

Зав. кабінетами

13

Скласти перспективний план потреби і забезпечення кабінетів технічними засобами навчання

серпень

Зав. кабінетами

14.

Вирішити питання на раді школи щодо стимулювання творчих досягнень учнів школи

Жовтень

Заступник з ВР кл.керівники

15.

Продовжити практику проведення днів учнівського самоврядування в школі для набуття учнями соціального досвіду

постійно

Педагог-організатор

16.

Створити систему контролю за виконан­ням та рівнем управлінських рішень

постійно

Дирекція

17.

Розробити план прогнозування резуль­тативності заходів в Концепції розвитку навчального закладу

листопад

Дирекція

18.

Формувати вступну частину річного плану роботи школи з урахуванням динаміки змін роботи школи, недоліків за минулі роки, аналізу профільного навчання

Березень

Комісія по складанню річного плану

19.

На засіданнях МО школи розглянути питання нормативності ведення клас­них журналів і неухильно їх дотримува­тися в роботі

Постійно

завуч

20

Секретарю школи слідкувати за охай­ністю записів в книзі реєстрації наказів обліку руху учнів, інших книгах діло­водства школи

Постійно

директор

21

Відповідально ставитися до обліку відві­дування учнями школи кл. керівникам 2—11-х класів

Постійно

завуч

22

Облік дітей в мікрорайоні проводити відповідно до нормативних вимог

Постійно

секретар

23.

Не рідше одного разу на семестр аналі­зувати роботу щодо харчування учнів на нарадах при директорові, раді школи. Включити ці питання в річний план роботи школи

Постійно

директор

24

Провести поточний ремонт приміщення та обладнання харчоблоку

Червень

завгосп

25.

Організовувати, проводити і аналізува­ти літнє оздоровлення учнів в червні, вересні, січні кожного року, з наступним обговоренням на нарадах

Згідно плану роботи

Заступник з ВР

26.

Проводити аналіз виконання Закону України «Про мови» з наступним обго­воренням на нарадах не рідше одного разу на рік

Згідно плану роботи

завучПідсумки роботи по розділу «Організаційна робота...» підвести у грудні 2012 та травні 2013 року. Ознайомити з підсумками роботи педколектив на нарадах. Інформацію включити до річного звіту з НВР.

Відповідальний Сімченко Т.І..
3. ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ
З метою вдосконалення управління навчальним закладом, визначення стратегії розвитку, координування та раціоналізації діяльності керівної ланки школи, реалізації концептуальних завдань, виконання статуту, оптимальної організації навчально-виховного процесу та здійснення внутрішньошкільного контролю розподілити обов'язки між членами адміністрації та іншими працівниками школи відповідно до визначених напрямків діяльності школи.
3.1.Функціональні обов'язки адміністрації, працівників школи
Директор школи
Здійснює: безпосереднє керівництво школи, забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені навчального закладу. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та чинним законодавством у галузі освіти.

Організовує і несе відповідальність за:

• реалізацію постанов уряду, наказів, інструкцій Міністерства освіти і науки України та його органів на місцях;

• забезпечення функціонування школи згідно зі статутом та нормативно-правовими документами;

• визначення стратегії і тактики розвитку школи, рівень ефективної та якісної роботи школи;

• своєчасне і якісне перспективне та поточне планування роботи школи, виконання планових заходів;

• добір і розстановку педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу;

• комплектування класів;

• регулювання відносин суб'єктів освітнього процесу;

• створення сприятливих умов для здійснення навчально-виховної роботи, забезпечення техніки безпеки, дотримання санітарно-гігієнічного режиму (опосередковано);

• підвищення професійної кваліфікації, організацію самоосвіти та атестацію педагогічних працівників;

• дієвість роботи педагогічної ради, виконання її постанов;

• розробку науково-методичних засад діяльності школи;

• відстеження результативності освітнього процесу, виконання дер­жавних освітніх стандартів;

• роботу адміністративно-технічних служб, здійснення заходів щодо матеріально-фінансового забезпечення розвитку школи;

• здійснення зв'язків школи з органами освіти, державного управ­ління, громадськими організаціями, співробітництво та вико­нання договірних умов з іншими навчальними закладами;

• своєчасну звітність школи;

• роботу батьківської ради.

Підтримує систему внутрішньошкільного контролю на оптималь­ному рівні; вживає заходів щодо її вдосконалення.

Керує та контролює:

• роботу адміністративно-управлінського персоналу;

• виконання Правил внутрішнього розпорядку згідно з чинним за­конодавством (внесення змін і доповнень);

• кошторисно-фінансову діяльність;

• діяльність учителів, стан викладання та рівень навчальних до­сягнень учнів з математики, інформатики, фізичної культури, трудового навчання, ЗВ, хімії, біології, географії, економіки, фізики;

• відвідування навчальних занять учнями 9-11-х класів;

• чергування заступників директора по школі;

• роботу методичної ради, методичних об'єднань по предметам та класних керівників, вихователя ГПД, керівників гуртків, психо­лога, бібліотекаря, педагога-організатора, лаборанта та обслуго­вуючого персоналу (опосередковано, через своїх заступників);

• роботу медичних працівників і працівників їдальні;

• стан збереження і використання навчально-матеріальної бази школи;

• організовує та контролює набір учнів до 1-го та 10-го класів;

• роботу з кадровим резервом;

• контролює роботу з ОП та ТБ.

Координує роботу ради школи щодо залучення позабюджетних коштів та здійснює контроль за їх використанням. Очолює педагогічну раду.

Має право:

• приймати і звільняти з посад керівників гуртків і обслуговуючий персонал;

• визначати функціональні обов'язки працівників школи;

• затверджувати розклад навчальних, додаткових занять, спец курсів, занять гуртків, плани роботи школи та її підрозділів;

• представляти школу перед громадськістю;

• розпоряджатися майном школи і коштами;

• видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції.
Заступник директора з навчально-виховної роботи

Здійснює організаційно-педагогічні та загальнодидактичні функції.

Організує та несе відповідальність за:

• запровадження і виконання державних стандартів освіти галузей знань;

• формування навчальних планів школи з відповідним програмно методичним супроводженням;

• своєчасне складання і коригування розкладу уроків, факультативів, графіку контрольних робіт, лабораторних, практичних робіт, тематичного оцінювання;

• навчально-виховний процес в школі: режим роботи, виконання навчальних планів, навчальних програм, результативність навчання, відвідування учнями навчальних занять, вжиття заходів з регулювання освітнього процесу;

• роботу щодо календарно-тематичного планування в школі;

• розробку вчителями навчально-методичних матеріалів згідно з освітніми програмами, які реалізуються;

• діяльність учителів школи, аналіз і корекцію стану викладання навчальних предметів та рівня навчальних досягнень учнів;

• впровадження досягнень педагогічної науки в практику навчаль­ної роботи вчителів, здійснення принципів наукової організації праці;

• підвищення кваліфікації (графіки) і атестацію педагогічних пра­цівників школи;

• оформлення та ведення навчальної документації (класних жур­налів, журналів ГПД, особових справ учнів, щоденників і зошитів учнів тощо);

• індивідуальне навчання учнів школи та допомогу учням, що стикаються з труднощами навчання та розвитку;

• проведення контрольних робіт (згідно з графіком), навчальних екскурсій;

• складання тарифікації педагогічних працівників; якісну заміну пропущених уроків;

• складання документації для нарахування зарплати вчителям, ве­дення журналу обліку пропущених та заміщених уроків;

• комплектування класів школи, групи продовженого дня, розподіл педагогічного навантаження між учителями, планування зайня­тості вчителів під час канікул;

• координацію роботи вчителів з батьками;

• участь школи в МАН, олімпіадах, турнірах, конкурсах, семінарах, тощо;

• аналіз педагогічної діяльності вчителів, визначення їх потреби в підвищенні професійної кваліфікації і педагогічної майстер­ності;

• зв'язки з вузами;

• узагальнення результатів інноваційної роботи, поширення досві­ду через проведення семінарів, конференцій, відкритих уроків, педагогічних рад та інших внутрішньошкільних заходів.

Очолює методичну раду, забезпечує дієвість її роботи та виконання рішень.

Керує та контролює:

• роботу вчителів школи;

• рівень навчальних досягнень учнів школи, відвідування ними навчальних занять;

навчальне навантаження учнів школи;

• дотримання єдиних педагогічних вимог, режиму навчальних за­нять, санітарно-гігієнічних вимог, стан збереження і використан­ня навчально-матеріальної бази школи;

• діяльність учителів, стан викладання предметів: української мови і літератури, російської мови, світової літератури, історії, права, іноземної мови, предметів початкової школи, індивідуальних занять, факультативів, спецкурсів;

• графіки щорічної відпустки педпрацівників;

• проведення навчальної практики в школі;, охорону праці та ТБ з педпрацівниками;

• роботу з кадровим резервом;

• роботу із здібними та обдарованими учнями;

• створення комплексу методичного забезпечення навчальних кабінетів;

• організацію методичної роботи: атестацію вчителів, роботу з молодими спеціалістами, участь у педярмарку, курсову перепідготовка, роботу методкабінету, впровадження ППД;

• ведення шкільної документації (планування, графіки, класні журнали).

Складає:

• розклад уроків і роботи ГПД;

• графік контрольних робіт, тематичних атестацій, навчальної практики учнів;

• статистичні звіти;

• проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань на вчально-виховної роботи;

• графіки предметних олімпіад;

• проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань ніі у ково-методичної роботи.

Погоджує свою роботу з директором, завідуючою бібліотекою.

Користується правом:

• виконувати обов'язки директора за умови його відсутності в школі;

• представляти вчителів і учнів до відзнаки;

• вимагати застосування стягнень до порушників трудового і навчального розпорядку школи.
Заступник директора з виховної роботи

Організовує і несе відповідальність за:

• запровадження Концепції національного виховання в школі;

• розроблення та забезпечення системи виховної роботи в школі в мікрорайоні школи, аналіз результативності виховної роботи;

• координацію реалізацію цільових програм виховання, спеціальних програм підтримки учнів та охорони дитинства;

• забезпечення внутрішньошкільного обліку учнів груп соціального ризику, здійснення взаємодії школи з органами в справах неповнолітніх;

• роботу з батьками;

• соціально-педагогічну допомогу учням та їх сім'ям;

• координацію позакласної та позашкільної виховної роботи, забезпечення зв'язків школи з закладами культури і додаткової освіти,

• планування та проведення загальношкільних свят та виховній справ;

• створення умов для роботи гуртків, органів учнівського самовря­дування, шкільної преси;

• проведення методичної роботи з класними керівниками, вивчен­ня, узагальнення та впровадження передового досвіду виховної роботи в школі;

• надання організаційно-методичної допомоги класним керів­никам у розвитку колективів класів, у підготовці та проведенні позакласних виховних справ, складанні методичних матеріалів з позакласної роботи з учнями;

• проведення професійно-профорієнтаційної роботи з учнями; роботу щодо збереження життя і здоров'я учнів;

• роботу методичного об'єднання класних керівників; чергування класних керівників і класів у школі; • літнє оздоровлення учнів;

• позакласну, позашкільну діяльність у канікулярний час;

• діяльність учителів, стан викладання предметів та рівень на­вчальних досягнень з ОБЖ, основ здоров’я, етики, музики, образотворче мистецтво, роботою гуртків, спорт секцій, ГПД.

Керує та контролює:

• роботу педагога-організатора;

• діяльність класних керівників;

• роботу батьківського активу;

• роботу шкільної бібліотеки;

• дієтичне та пільгове харчування учнів;

• чергування класних керівників і класів школи;

• роботу щодо попередження дитячого травматизму, правопору­шень і злочинності;

• роботу і порядок ведення документації гуртків, спортивних секцій;

• медичне обслуговування учнів у школі;

• роботу з виховання потреб здорового способу життя в учнів;

• чергування вчителів школи;

• контроль за обліком дітей в мікрорайоні;

• реалізацію цільових програм виховання в школі;

• вихователя ГПД.

Складає:

• розклад роботи гуртків, спортивних секцій;

• графіки чергування класних керівників і учнів;

• проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань ви­ховної роботи.
Погоджує свою роботу з директором, психологом, завідуючою бібліотекою.

Користується правом:

• виконувати обов'язки директора школи за умови відсутності його та заступника директора з навчально-виховної роботи;

• представляти вчителів і учнів на відзнаки;

• вимагати застосування стягнень до порушників трудового розпорядку школи.
Завгосп

Організовує і несе відповідальність за:

• забезпечення сприятливих умов (матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, безпечних) для організації навчально-виховного процесу;

• своєчасний і якісний ремонт приміщення школи;

• забезпечення обладнанням школи;

• економне використання електроенергії, тепла, води, газу;

• охорону матеріальних цінностей школи;

• протипожежну безпеку;

• роботу за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у харчоблоці і туалетах;

• прибирання території школи;

• роботу орендарів;

• своєчасну інвентаризацію та облік майна школи;

• звітність (матеріально-фінансову) перед ЦБ управління освіти;

• дотримання обслуговуючим персоналом правил внутрішнього трудового розпорядку школи.

Керує та контролює:

• роботу обслуговуючого персоналу (МСП, чергових, гардеробника, робітників з обслуговування будівлі, сторожів, двірника, лаборантів — опосередковано);

• стан збереження майна школи;

• дотримання техніки безпеки (протипожежної безпеки, санітарно гігієнічних вимог).

Складає:

• графіки роботи та відпусток обслуговуючого персоналу;

• проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань адміністративно-господарчої роботи.

Погоджує свою роботу з директором.

Користується правом:

• представляти вчителів і учнів до відзнаки;

• вимагати застосування стягнень до порушників внутрішнього трудового розпорядку школи.
3.2. Наради педагогічного та обслуговуючого персоналу
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27

Схожі:

Напрями методичної роботи П едагогічна рада школи
Про підсумки роботи за минулий навчальний рік та завдання щодо підвищення якості освіти школярів у новому навчальному році
Тематика засідань методичної ради
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи на новий навчальний рік. Затвердження планів...
РІЧНИЙ ПЛАН роботи Карабинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
РОЗДІЛ Організаційно-педагогічне забезпечення загальної середньої освіти (ст. 7-10)
Доповідь ректора М. В. Полякова на зборах трудового колективу серпень 2013 р. Дніпропетровськ
На серпневій нараді ми, як завжди, підводимо підсумки роботи за минулий навчальний рік і накреслюємо завдання, першочергові заходи...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ середньої загальноосвітньої школи...
Батьківський комітет школи керується у своїй роботі Положенням про батьківський комітет загальноосвітньої школи, планом роботи школи,...
Невігластво – прокляття Господа, знання – крила, щоб злетіти до небес
Ала у 1986 році після закінчення історичного факультету Миколаївського державного педагогічного інституту з відзнакою. Працювала...
Про підсумки виховної роботи закладів району за 2012-2013 навчальний...
Концепції «Сім’я і родинне виховання, «Національної програми патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя,...
Папка методичного забезпечення
Аналіз виховної роботи за минулий рік і постановка цілей на наступний навчальний рік
ПЛАН РОБОТИ школи молодого педагога
Мета «Школи молодого педагога» – надати молодим вчителям методичну допомогу в розв’язанні першорядних проблем, подоланні труднощів,...
Про підсумки роботи агропромислового
Заслухавши та обговоривши інформацію в о начальника управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації Хименко...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка