РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ Зміст Підсумки роботи школи за минулий рік: Інформаційна довідка


НазваРІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ Зміст Підсумки роботи школи за минулий рік: Інформаційна довідка
Сторінка15/27
Дата22.04.2013
Розмір2.78 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27


2.8 Заходи з виконання рекомендацій атестаційної
комісії за підсумками державної атестації школиз/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний, виконання

1

Спланувати контрольно-аналітичну діяльність школи в 2012—2013 н. р. з ура­хуванням проблем та недоліків в управ­лінні та організації НВП, виявлених в процесі державної атестації навчального закладу

Серпень

Дирекція

2.

За підсумками роботи за навчальний рік та під час щорічної атестації стимулюва­ти ефективну роботу вчителів через пред­ставлення їх до почесних знань: старший вчитель, вчитель-методист, «Відмінник освіти України».

Серпень

Завуч

3.

Брати участь у дослідницько-експе­риментальній роботі в районі, області. Створити метод. об'єднання вчителів для вивчення і впровадження інтер­активних технологій, розвиваючого навчання в 1—9-х кл. Спланувати цю роботу на рік

Постійно

Завуч

4.

Розробити, обговорити на нарадах, спланувати на 2012—2013 н. р. ефективну модель методичної роботи

1-й семестр

Завуч

5.

Ввести в практику двічі на семестр проводження семінарів з інтерактивних форм роботи на уроці

Постійно

Керівники МО

6.

Ввести в практику проведення моніторингу профмайстерності вчителів школи двічі на рік. За його підсумками проводити співбесіди з вчителями після закінчення навчального року

Постійно

Дирекція

7.

За наявності вакансій в школі запрошу­вати до роботи молодих фахівців

Постійно

Директор

8.

Класному керівнику 11-го кл. та за­ступнику директора з виховної роботи спрямовувати профорієнтаційну роботу на вибір випускниками школи педаго­гічних професій

Постійно

Заступник з ВР

9.

За рахунок спонсорів, батьків, депутатів різних рівнів проводити поточний і капітальний ремонти:

• підлоги початкової школи;

• водозабезпечення шкільної їдальні;

• каналізації початкової школи;

• майстерні;

• спортзалу;

• рекреацій.

Постійно

Дирекція, кл.керівники, батьківський комітет.

10.

Виділити із позабюджетних коштів до 500 грн на майстерню для забезпечення демонстраційним матеріалом і обладнанням.

Вересень

Дирекція

11.

Забезпечити навчальний процес обладнанням з географії в 5 кл., з біології в 6—11-х класах за рахунок позабюджетних коштів (до 500 грн)

Вересень

Дирекція

12.

Учителю англійської мови провести систематизацію навчально-методичного забезпечення кабінету, спланувати план розвитку та поповнення кабінету ТЗН, навчальною літературою, ілюстративним матеріалом. Узгодити плани розвитку кабінетів з адміністрацією школи

вересень

Зав. кабінетами

13

Скласти перспективний план потреби і забезпечення кабінетів технічними засобами навчання

серпень

Зав. кабінетами

14.

Вирішити питання на раді школи щодо стимулювання творчих досягнень учнів школи

Жовтень

Заступник з ВР кл.керівники

15.

Продовжити практику проведення днів учнівського самоврядування в школі для набуття учнями соціального досвіду

постійно

Педагог-організатор

16.

Створити систему контролю за виконан­ням та рівнем управлінських рішень

постійно

Дирекція

17.

Розробити план прогнозування резуль­тативності заходів в Концепції розвитку навчального закладу

листопад

Дирекція

18.

Формувати вступну частину річного плану роботи школи з урахуванням динаміки змін роботи школи, недоліків за минулі роки, аналізу профільного навчання

Березень

Комісія по складанню річного плану

19.

На засіданнях МО школи розглянути питання нормативності ведення клас­них журналів і неухильно їх дотримува­тися в роботі

Постійно

завуч

20

Секретарю школи слідкувати за охай­ністю записів в книзі реєстрації наказів обліку руху учнів, інших книгах діло­водства школи

Постійно

директор

21

Відповідально ставитися до обліку відві­дування учнями школи кл. керівникам 2—11-х класів

Постійно

завуч

22

Облік дітей в мікрорайоні проводити відповідно до нормативних вимог

Постійно

секретар

23.

Не рідше одного разу на семестр аналі­зувати роботу щодо харчування учнів на нарадах при директорові, раді школи. Включити ці питання в річний план роботи школи

Постійно

директор

24

Провести поточний ремонт приміщення та обладнання харчоблоку

Червень

завгосп

25.

Організовувати, проводити і аналізува­ти літнє оздоровлення учнів в червні, вересні, січні кожного року, з наступним обговоренням на нарадах

Згідно плану роботи

Заступник з ВР

26.

Проводити аналіз виконання Закону України «Про мови» з наступним обго­воренням на нарадах не рідше одного разу на рік

Згідно плану роботи

завучПідсумки роботи по розділу «Організаційна робота...» підвести у грудні 2012 та травні 2013 року. Ознайомити з підсумками роботи педколектив на нарадах. Інформацію включити до річного звіту з НВР.

Відповідальний Сімченко Т.І..
3. ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ
З метою вдосконалення управління навчальним закладом, визначення стратегії розвитку, координування та раціоналізації діяльності керівної ланки школи, реалізації концептуальних завдань, виконання статуту, оптимальної організації навчально-виховного процесу та здійснення внутрішньошкільного контролю розподілити обов'язки між членами адміністрації та іншими працівниками школи відповідно до визначених напрямків діяльності школи.
3.1.Функціональні обов'язки адміністрації, працівників школи
Директор школи
Здійснює: безпосереднє керівництво школи, забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені навчального закладу. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та чинним законодавством у галузі освіти.

Організовує і несе відповідальність за:

• реалізацію постанов уряду, наказів, інструкцій Міністерства освіти і науки України та його органів на місцях;

• забезпечення функціонування школи згідно зі статутом та нормативно-правовими документами;

• визначення стратегії і тактики розвитку школи, рівень ефективної та якісної роботи школи;

• своєчасне і якісне перспективне та поточне планування роботи школи, виконання планових заходів;

• добір і розстановку педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу;

• комплектування класів;

• регулювання відносин суб'єктів освітнього процесу;

• створення сприятливих умов для здійснення навчально-виховної роботи, забезпечення техніки безпеки, дотримання санітарно-гігієнічного режиму (опосередковано);

• підвищення професійної кваліфікації, організацію самоосвіти та атестацію педагогічних працівників;

• дієвість роботи педагогічної ради, виконання її постанов;

• розробку науково-методичних засад діяльності школи;

• відстеження результативності освітнього процесу, виконання дер­жавних освітніх стандартів;

• роботу адміністративно-технічних служб, здійснення заходів щодо матеріально-фінансового забезпечення розвитку школи;

• здійснення зв'язків школи з органами освіти, державного управ­ління, громадськими організаціями, співробітництво та вико­нання договірних умов з іншими навчальними закладами;

• своєчасну звітність школи;

• роботу батьківської ради.

Підтримує систему внутрішньошкільного контролю на оптималь­ному рівні; вживає заходів щодо її вдосконалення.

Керує та контролює:

• роботу адміністративно-управлінського персоналу;

• виконання Правил внутрішнього розпорядку згідно з чинним за­конодавством (внесення змін і доповнень);

• кошторисно-фінансову діяльність;

• діяльність учителів, стан викладання та рівень навчальних до­сягнень учнів з математики, інформатики, фізичної культури, трудового навчання, ЗВ, хімії, біології, географії, економіки, фізики;

• відвідування навчальних занять учнями 9-11-х класів;

• чергування заступників директора по школі;

• роботу методичної ради, методичних об'єднань по предметам та класних керівників, вихователя ГПД, керівників гуртків, психо­лога, бібліотекаря, педагога-організатора, лаборанта та обслуго­вуючого персоналу (опосередковано, через своїх заступників);

• роботу медичних працівників і працівників їдальні;

• стан збереження і використання навчально-матеріальної бази школи;

• організовує та контролює набір учнів до 1-го та 10-го класів;

• роботу з кадровим резервом;

• контролює роботу з ОП та ТБ.

Координує роботу ради школи щодо залучення позабюджетних коштів та здійснює контроль за їх використанням. Очолює педагогічну раду.

Має право:

• приймати і звільняти з посад керівників гуртків і обслуговуючий персонал;

• визначати функціональні обов'язки працівників школи;

• затверджувати розклад навчальних, додаткових занять, спец курсів, занять гуртків, плани роботи школи та її підрозділів;

• представляти школу перед громадськістю;

• розпоряджатися майном школи і коштами;

• видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції.
Заступник директора з навчально-виховної роботи

Здійснює організаційно-педагогічні та загальнодидактичні функції.

Організує та несе відповідальність за:

• запровадження і виконання державних стандартів освіти галузей знань;

• формування навчальних планів школи з відповідним програмно методичним супроводженням;

• своєчасне складання і коригування розкладу уроків, факультативів, графіку контрольних робіт, лабораторних, практичних робіт, тематичного оцінювання;

• навчально-виховний процес в школі: режим роботи, виконання навчальних планів, навчальних програм, результативність навчання, відвідування учнями навчальних занять, вжиття заходів з регулювання освітнього процесу;

• роботу щодо календарно-тематичного планування в школі;

• розробку вчителями навчально-методичних матеріалів згідно з освітніми програмами, які реалізуються;

• діяльність учителів школи, аналіз і корекцію стану викладання навчальних предметів та рівня навчальних досягнень учнів;

• впровадження досягнень педагогічної науки в практику навчаль­ної роботи вчителів, здійснення принципів наукової організації праці;

• підвищення кваліфікації (графіки) і атестацію педагогічних пра­цівників школи;

• оформлення та ведення навчальної документації (класних жур­налів, журналів ГПД, особових справ учнів, щоденників і зошитів учнів тощо);

• індивідуальне навчання учнів школи та допомогу учням, що стикаються з труднощами навчання та розвитку;

• проведення контрольних робіт (згідно з графіком), навчальних екскурсій;

• складання тарифікації педагогічних працівників; якісну заміну пропущених уроків;

• складання документації для нарахування зарплати вчителям, ве­дення журналу обліку пропущених та заміщених уроків;

• комплектування класів школи, групи продовженого дня, розподіл педагогічного навантаження між учителями, планування зайня­тості вчителів під час канікул;

• координацію роботи вчителів з батьками;

• участь школи в МАН, олімпіадах, турнірах, конкурсах, семінарах, тощо;

• аналіз педагогічної діяльності вчителів, визначення їх потреби в підвищенні професійної кваліфікації і педагогічної майстер­ності;

• зв'язки з вузами;

• узагальнення результатів інноваційної роботи, поширення досві­ду через проведення семінарів, конференцій, відкритих уроків, педагогічних рад та інших внутрішньошкільних заходів.

Очолює методичну раду, забезпечує дієвість її роботи та виконання рішень.

Керує та контролює:

• роботу вчителів школи;

• рівень навчальних досягнень учнів школи, відвідування ними навчальних занять;

навчальне навантаження учнів школи;

• дотримання єдиних педагогічних вимог, режиму навчальних за­нять, санітарно-гігієнічних вимог, стан збереження і використан­ня навчально-матеріальної бази школи;

• діяльність учителів, стан викладання предметів: української мови і літератури, російської мови, світової літератури, історії, права, іноземної мови, предметів початкової школи, індивідуальних занять, факультативів, спецкурсів;

• графіки щорічної відпустки педпрацівників;

• проведення навчальної практики в школі;, охорону праці та ТБ з педпрацівниками;

• роботу з кадровим резервом;

• роботу із здібними та обдарованими учнями;

• створення комплексу методичного забезпечення навчальних кабінетів;

• організацію методичної роботи: атестацію вчителів, роботу з молодими спеціалістами, участь у педярмарку, курсову перепідготовка, роботу методкабінету, впровадження ППД;

• ведення шкільної документації (планування, графіки, класні журнали).

Складає:

• розклад уроків і роботи ГПД;

• графік контрольних робіт, тематичних атестацій, навчальної практики учнів;

• статистичні звіти;

• проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань на вчально-виховної роботи;

• графіки предметних олімпіад;

• проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань ніі у ково-методичної роботи.

Погоджує свою роботу з директором, завідуючою бібліотекою.

Користується правом:

• виконувати обов'язки директора за умови його відсутності в школі;

• представляти вчителів і учнів до відзнаки;

• вимагати застосування стягнень до порушників трудового і навчального розпорядку школи.
Заступник директора з виховної роботи

Організовує і несе відповідальність за:

• запровадження Концепції національного виховання в школі;

• розроблення та забезпечення системи виховної роботи в школі в мікрорайоні школи, аналіз результативності виховної роботи;

• координацію реалізацію цільових програм виховання, спеціальних програм підтримки учнів та охорони дитинства;

• забезпечення внутрішньошкільного обліку учнів груп соціального ризику, здійснення взаємодії школи з органами в справах неповнолітніх;

• роботу з батьками;

• соціально-педагогічну допомогу учням та їх сім'ям;

• координацію позакласної та позашкільної виховної роботи, забезпечення зв'язків школи з закладами культури і додаткової освіти,

• планування та проведення загальношкільних свят та виховній справ;

• створення умов для роботи гуртків, органів учнівського самовря­дування, шкільної преси;

• проведення методичної роботи з класними керівниками, вивчен­ня, узагальнення та впровадження передового досвіду виховної роботи в школі;

• надання організаційно-методичної допомоги класним керів­никам у розвитку колективів класів, у підготовці та проведенні позакласних виховних справ, складанні методичних матеріалів з позакласної роботи з учнями;

• проведення професійно-профорієнтаційної роботи з учнями; роботу щодо збереження життя і здоров'я учнів;

• роботу методичного об'єднання класних керівників; чергування класних керівників і класів у школі; • літнє оздоровлення учнів;

• позакласну, позашкільну діяльність у канікулярний час;

• діяльність учителів, стан викладання предметів та рівень на­вчальних досягнень з ОБЖ, основ здоров’я, етики, музики, образотворче мистецтво, роботою гуртків, спорт секцій, ГПД.

Керує та контролює:

• роботу педагога-організатора;

• діяльність класних керівників;

• роботу батьківського активу;

• роботу шкільної бібліотеки;

• дієтичне та пільгове харчування учнів;

• чергування класних керівників і класів школи;

• роботу щодо попередження дитячого травматизму, правопору­шень і злочинності;

• роботу і порядок ведення документації гуртків, спортивних секцій;

• медичне обслуговування учнів у школі;

• роботу з виховання потреб здорового способу життя в учнів;

• чергування вчителів школи;

• контроль за обліком дітей в мікрорайоні;

• реалізацію цільових програм виховання в школі;

• вихователя ГПД.

Складає:

• розклад роботи гуртків, спортивних секцій;

• графіки чергування класних керівників і учнів;

• проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань ви­ховної роботи.
Погоджує свою роботу з директором, психологом, завідуючою бібліотекою.

Користується правом:

• виконувати обов'язки директора школи за умови відсутності його та заступника директора з навчально-виховної роботи;

• представляти вчителів і учнів на відзнаки;

• вимагати застосування стягнень до порушників трудового розпорядку школи.
Завгосп

Організовує і несе відповідальність за:

• забезпечення сприятливих умов (матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, безпечних) для організації навчально-виховного процесу;

• своєчасний і якісний ремонт приміщення школи;

• забезпечення обладнанням школи;

• економне використання електроенергії, тепла, води, газу;

• охорону матеріальних цінностей школи;

• протипожежну безпеку;

• роботу за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у харчоблоці і туалетах;

• прибирання території школи;

• роботу орендарів;

• своєчасну інвентаризацію та облік майна школи;

• звітність (матеріально-фінансову) перед ЦБ управління освіти;

• дотримання обслуговуючим персоналом правил внутрішнього трудового розпорядку школи.

Керує та контролює:

• роботу обслуговуючого персоналу (МСП, чергових, гардеробника, робітників з обслуговування будівлі, сторожів, двірника, лаборантів — опосередковано);

• стан збереження майна школи;

• дотримання техніки безпеки (протипожежної безпеки, санітарно гігієнічних вимог).

Складає:

• графіки роботи та відпусток обслуговуючого персоналу;

• проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань адміністративно-господарчої роботи.

Погоджує свою роботу з директором.

Користується правом:

• представляти вчителів і учнів до відзнаки;

• вимагати застосування стягнень до порушників внутрішнього трудового розпорядку школи.
3.2. Наради педагогічного та обслуговуючого персоналу
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27

Схожі:

Напрями методичної роботи П едагогічна рада школи
Про підсумки роботи за минулий навчальний рік та завдання щодо підвищення якості освіти школярів у новому навчальному році
Тематика засідань методичної ради
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи на новий навчальний рік. Затвердження планів...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ середньої загальноосвітньої школи...
Батьківський комітет школи керується у своїй роботі Положенням про батьківський комітет загальноосвітньої школи, планом роботи школи,...
Невігластво – прокляття Господа, знання – крила, щоб злетіти до небес
Ала у 1986 році після закінчення історичного факультету Миколаївського державного педагогічного інституту з відзнакою. Працювала...
Папка методичного забезпечення
Аналіз виховної роботи за минулий рік і постановка цілей на наступний навчальний рік
Про підсумки виховної роботи закладів району за 2012-2013 навчальний...
Концепції «Сім’я і родинне виховання, «Національної програми патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя,...
ПЛАН РОБОТИ школи молодого педагога
Мета «Школи молодого педагога» – надати молодим вчителям методичну допомогу в розв’язанні першорядних проблем, подоланні труднощів,...
Про підсумки роботи агропромислового
Заслухавши та обговоривши інформацію в о начальника управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації Хименко...
Річний план роботи методиста КЗ «Інноваційно-методичний центр» Косенчук...
Аналітичний звіт про стан розвитку і діяльності соціально-психологічної служби системи освіти
Л. А. Задворська, заступник директора школи з виховної роботи Христинівської...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка