ББК Ш 141. 14 9


НазваББК Ш 141. 14 9
Сторінка7/15
Дата03.04.2013
Розмір2.4 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
ТЕМА 1. ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКА Й ІНШОМОВНА ЛЕКСИКА
ЗАВДАННЯ 1. Прочитайте текст. Підготуйтесь до відповіді на запитання.
Лексика – це слова й словосполучення, скорочення, які вживаються в мові на позначення об´єктів, суб´єктів, процесів, явищ. Слово “лексика” походить від грецького слова “лексикос”, що означає словесний, словниковий.

Лексика кожної мови формувалася протягом багатьох тисячоліть. За походженням у лексиці сучасної української мови можна виділити:

1) успадковані слова, тобто такі, які ведуть свій початок з індо-європейської мовної єдності (наприклад, мати, син, брат, жінка, серце, дерево, дім, небо);

2) власноукраїнські слова, що з’явилися на українському ґрунті і були засвідчені в історичних пам’ятках, у художніх творах україн-ського народу (людина, держава, громада, сіяч, жовтень, віч-на-віч тощо);

3) іншомовні слова (менеджмент, комп’ютер, інтерфейс).

Українська мова запозичувала протягом свого розвитку з інших мов слова та окремі елементи слів, оскільки запозичувалися поняття, предмети. Тому запозиченими ставали й слова, що давали їм назву. Але багато запозичень втратили ознаки своєї первісної мови й зараз сприймаються як українські.

Згадаймо такі слова, як огірок, левада, м’ята. запозичені слова складають 10 % від усього словникового фонду української мови. У сучасній українській мові вживаються слова, які засвоєні з слов’янських, романо-германських, тюркських мов. Вони приходили в українську мову з різних джерел і поводили себе по-різному. Значна кількість слів пристосувалась до правил українського словотвору, граматики, фонетики. Інша група слів, що означають назви понять і явищ, які не є загальновідомими, рідко вживаються і мають ознаки іншомовних слів, які не властиві українській мові (наприклад, кафе, пюре, таксі, пасаж, попурі тощо) мають наголос на останньому складі, не відмінюються. Із грецької мови засвоєно чимало власних імен людей (Олена, Явдоха, Олексій, Степан тощо), термінів науки, культури, мистецтва (апостроф, граматика, математика, сцена, магніт і інші).

В українській мові багато слів, запозичених з латинської, фран-цузької, німецької, англійської, голландської, східних мов. Наприклад: із латинської мови прийшли слова: ректор, декан, університет мотор, прокурор, гумор, цирк (найчастіше це слова, які визначають поняття науки, техніки, мистецтва, юридичну, політичну, медичну термінологію). Із французької було засвоєно слова, що стосуються побуту, назв одягу, науки, техніки, мистецтва, військових понять: люстра, абажур, одеколон, сюжет, костюм, пальто, корпус, маршал. Німецька мова дала нам назви рослин, птахів, технічні терміни (штат, шахта, квершлаг, бинт, масштаб, бутерброд). Англійські запозичення – лідер, комбайн, бюджет, аут, бокс, тролейбус, мічман, піжама, кекс, тунель, вокзал.

Визначити іншомовне слово можна за фонетико-граматичним оформленням і лексичним значенням. Так, слова, які починаються літерами п, ф, запозичені з інших мов. Специфічним для української мови є поєднання приголосних звуків у словах німецького походження. Наприклад, бутерброд, штаб, шахта, квершлаг. Багато запозичень зустрічається в діловому мовленні (наприклад: акт, біржа, баланс, резюме, вето, прерогатива, маркетинг менеджер тощо).

Контрольні запитання

  1. Що таке лексика?

  2. На які групи слів і за якими ознаками поділяють лексику?

  3. З яких мов відбулося запозичення слів?

  4. За якими ознаками визначають іншомовні слова?


ЗАВДАННЯ 2. Складіть і запишіть номінативний план тексту. Використайте для цього речення з кожного абзацу, що передає основний зміст тексту.
ТЕМА 2. СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ ЛЕКСИКИ

(СИНОНІМИ, АНТОНІМИ, ПАРОНІМИ)
ЗАВДАННЯ 3. Прочитайте текст. Дайте відповіді на запитання: у чому виявляється багатство й різноманітність мовлення; що таке синоніми, антоніми, пароніми?
Українська мова – багата і різноманітна, а мовлення кожної людини може бути багатим і бідним, різноманітним чи одноманітним. Багатство й різноманітність мовлення залежить від того, хто є мовець: весь народ чи окрема особа, дитина обо доросла людина. Великий вплив на багатство і різноманітність мовлення мають його стиль сфера спілкування. Про багатство мовлення судять по його лексичному складу. Середній запас слів у добре освіченої людини становить 6-9 тисяч, тлумачний словник української мови містить понад 200 тисяч слів, а в народній скарбниці – 300 тисяч слів. Якщо багатство мовлення досягається за рахунок використання великої кількості мовних одиниць, то різноманітність мовлення забезпечується вираженням однієї і тієї ж думки різними мовними засобоми.

Особливе місце в лексиці належить багатозначним словам, синонімам, антонімам, паронімам. Синоніми – слова, близькі або тотожні за значенням, які по-різному називають те саме поняття, наприклад, мовознавство – лінгвістика, авторитет – престиж, буква літера. У науковому, ділових стилях синоніми вживаються здебільшого як терміни. Наприклад, слід сказати телевізійна вежа, башта танку Т38, до речі, слово авторитет і його похідні форми переважно вживаються у контекстах, що містять позитивну оцінку, а слово престиж – у нейтральних або нагативно- чи зневажливооцінних. Порівняйте: авторитетний вчений, престижне знайомство. Надзвичайно важливо не сплутати значення близькозвучних слів – паронімів. Слід розрізняти, наприклад, дільниця (виборча) і ділянка (дослідна), адреса (підприємства, особи) і адрес (ювілейний, вітальний).

Важливу роль у мовленні відіграють антоніми ­­­– слова, які називають протилежні за змістом поняття. Це зумовлено тим, що антоніми дають контрастну характеристику предметів, явищ, дій, використовуються у всіх стилях. Так, у художньому і публіцистичному стилях антоніми виступають як засоби образності: розкошувати ­­­– бідувати, старатися – лінуватися; велика риба маленьку цілою ковтає. У науковому стилі за допомогою антонімів протиставляються одні поняття іншим: дзвінкі і глухі звуки, відняти і додати число.
ЗАВДАННЯ 4. Як ви думаєте, в яких функціональних стилях синонімів більше, в яких – менше. Назвіть синоніми, пароніми, антоніми, що вживаються у Вашій професійній сфері.
Орфоепічна примітка

Запам’ятайте наголошення таких часто вживаних іншомовних слів: діалóг, каталóг, монолóг, міліметр, сантимéтр, кіломéтр, демокрáтія, бюрокрáтія, фарфóр, аристокрáтія, кулінáрія, цемéнт, цéнтнер.

Зверніть увагу!

Наголос в українській мові може змінювати лексичне значення слова: нáцінка – нацíнка, крéдит – кредúт, зáмазка – замáзка, юрма – юрмá, зáмок – замóк, заняття – заняття, дорóга – дорогá, пóділ – подíл, брóня – броня, харáктерний – характéрний.

Можна дати тлумачення.

Крéдит – права сторона бухгалтерського рахунку, де записуються усі витрачення цінності, а також борги й видатки, зазначені в цьому рахунку; позика, асигнування; протилежний дебет.

Кредúт – надання в борг матеріальних цінностей, грошей; позика.
ЗАВДАННЯ 5. З наведеними словами складіть 6 речень.
ІІ. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ
ВПРАВА 1. Визначте серед поданих нижче слів власне українську та іншомовну лексику. Обґрунтуйте свою думку.

Рефері, фабрика, дзвони, Батьківщина, алфавіт, ажіотаж, масштаб, квершлаг, вражий, імміграція, альтернатива, ректор, кафедра, кафе, таксі, взагалі, осторонь, достеменний.
ВПРАВА 2. Назвіть українські відповідники до поданих нижче іншомовних слів, які часто зустрічаються в діловому і науковому мовленні.

Апелювати, анархія, дебати, дефект, домінувати, екстраорди-нарний, конвенція, координувати, лімітувати, прерогатива, пріоритет, реєструвати, репродукувати, симптом.
Граматична довідка
Правила написання недавно запозичених слів бувають зовсім інші, ніж українських. Для правопису важливо розрізніти їх. Ознаки іншомовних слів такі:

 • майже всі слова, що починаються на а,е, більшість слів на і – іншомовного походження: аудит, акція, абсолютний; економіка, екологія, емісія; істина, ідея, інвестиція, індекс.

 • всі слова, що мають ф, – іншомовні: ефект, фінанси, графік;

 • в іншомовних словах буває збіг голосних у корені слова: аудиторія, лауреат, реальний, теорія;

 • іншомовним словам властиві важкі для вимови збіги приголосних: абстрактний, контракт, конструювати;

 • в іншомовних словах не чергувається о,е з і та немає випадних о,е: графік – графіка, демпінг-демпінгу; порівняйте: укр. день-дня, торговельний – торгівля;

 • в іншомовних словах рідко виділяються префікси та суфікси, і вони відмінні від українських, а корінь має три і більше складів: а-симіляція, ди-симіляція, ін-фляція, де-фляція, стагфляція, гіпер-ін-фляція; дисципліна – 3 скл., акредитив – 4 скл., амортизація – 5 скл.

(У слов’янських мовах корені мають переважно 1-2 склади: заощадження, податковий, безробіття).
При написанні іншомовних слів І пишеться

 1. на початку слова: істина, індекс;

 2. перед голосними: варіант, радіус;

 3. після б, п, в, м, ф, г, к, х, н, л, перед наступними приголосними: фінанси, бізнес;


При написанні іншомовних слів И пишеться:

 • у загальних назвах після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р перед приголосними (правило "дев’ятки"): сигнал, шифр;

 • Ї пишеться після голосних :


Подвоєння приголосних звуків в іншомовних словах зазвичай немає.

Воно зберігається лише:

  1. у загальних назвах типу: брутто, тонна, нетто;

  2. у власних назвах і похідних від них голосних словах: Голландія – голландський;

  3. при збігу однакових голосних префікса і кореня: імміграція, ірраціональний.


Зверніть увагу!

Щоб запам’ятати всі ознаки іншомовних слів, досить пам’ятати слово - аерофільтр.
ВПРАВА 3. Подані слова запишіть українською мовою. Поясніть їх правопис.

Иммиграция, миссия, касса, коэффициент, аннотация, регресс, эфффект, регістр, матрица, цитата, визит, диплом, иллюстрация, акционеры, транснациональные компании, субсидии, тарифы, спираль инфляции, финансовая система, термин, организация, опцион, номинал, индустриализация, монетаризм.
ВПРАВА 4. Вставте потрібні літери, поясніть правопис поданих слів.

Апеляц...я, дистриб...ер, оф...с, б...джет, ф...нанси, бюл...тень, су...а, ж...рі, пр...оритет, б...ржа.
ВПРАВА 5. Напишіть десять іншомовних слів, пов’язаних з Вашою майбутньою спеціальністю.
ВПРАВА 6. До поданих слів підберіть антоніми.

Логічний, бадьорий, інфляція, гармонія, початок, минуле.
ВПРАВА 7. Перекладіть подані нижче речення українською мовою. Назвіть випадки неправильного або стилістично недоречного вживання іншомовних слів. Виправте речення.

  1. Самоходное шасси – в том или ином амплуа – может работать весь год. 2. Нечёткое поступление комплектующих узлов лимитирует работу ремонтных бригад. 3. Принятое решение следует квалифицировать по крайней мере как несвоевременное. 4. Новый станок – настоящий ас среди своих собратьев. 5. Во время испытаний станок ДГ-1 сохранял свой приоритет. 6. Сообщаем наши реквизиты: Донецк, ул. Артёма, 58.


ВПРАВА 8. Прочитайте текст. Запам’ятайте рекомендації щодо вживання іншомовних слів.

 1. Іншомовні слова слід вживати лише в разі потреби, коли в украхїнській мові немає потрібного відповідника.

 2. Запозичене слово слід вживати правильно відповідно до його значення, з яким воно зафіксовано в українському словнику.

 3. Не рекомендується вживати в одному тексті власне українське слово та іншомовний відповідник.

ІІІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ 1. Прочитайте текст. Назвіть іншомовні слова. Визначте функцію запозичених слів у науковому тексті. Законспектуйте інформацію одним реченням, узагальнивши її.
Привілейовані акції – це акції, власникам яких виплачуються дивіденди за фіксованою ставкою, що робить ці акції подібними до облігацій з їхніми фіксованими виплатами відсотків. Привілейовані акції вважаються вигіднішими, ніж звичайні, хоча вони не дають права голосу. Коли компанія банкрутує, з власниками цих акцій розраховуються в першу чергу.
ЗАВДАННЯ 2.Поясніть, за якими ознаками ви впізнали в тексті попереднього завдання іншомовні слова.
ЗАВДАННЯ 3. Поясніть різницю у значенні і вживанні запозичених синонімів і паронімів.

Конфлікт – інцидент; регіон – район; професія – спеціальніст- фах; контраст – конвенція; дилема – проблема – альтнрнатива; будинок – будівля, пам’ятка – пам’ятник, прогрес – регрес, дослід– досвід, писемний – письмовий.
ЗАВДАННЯ 4. Поясніть, як правильно сказати:

 1. Ставлення чи відношення до мене?

 2. Збірка чи збірник державних документів?

 3. Музикальна чи музична школа?

 4. Газету на рік передплатити чи підписати?

 5. Аптека працює круглу чи цілу добу?


ЗАВДАННЯ 5. Складіть речення зі словами одержувати, набувати, здобувати.
ВПРАВА 6. Запишіть українською мовою наведені нижче тексти оголошень, використовуваних у науковому спілкуванні фахівців.

А.

Издательский дом

«Руда и металлы»

Предлагаем Вашему вниманию электронный версии журналов

«Горный журнал», «Цветные металлы», «Черные металлы», «Обогащение руд» и «Материалы электронной техники»

При их создании используется программное обоспечение, полностью отвечающее международным требованием и поддерживающее все отечественные библиографические стандарты и форматы.

Электронная продукция предназначена для применения на самых разных уровнях. Библиотекам, уже использующим автоматизированные библиотечные системы, предлагаем готовые базы данных статей журналов, которые они могут включить в свои каталоги. Организациям, их подразделениям и отдельным специалистам предлагаем информацию на CD вместе с необходимым программным обеспечением. Помимо возможности просмотреть выпуски журнала за интересующие годы, можно осуществить поиск информации (публикаций отдельных авторов и организаций, тематических подборок и т.д.), записать её в файл, сделать распечатку списка литературы.

Начиная с 2001 года электронные веси содержит полные тексты опубликованнях статей, которые также можно распечатать.

Электронные версии

Расценки на электронные версии журналов (с учетом НДС)

«Горный журнал»

2006г. (полнотекстовая база данных) …………….. 12 000 руб. за год

2002-2005гг. (полнотекстовые базы данных) ………9 600 руб. за год
Наш адрес:

119049, Москва, а/я №71

Тел./факс: (495) 230-45-18

E-mail: rim@rudmet.ru

Internet: www.rudmet.ru
Б. Общество с ограниченной ответственностью

«Горная техника и оборудование»

«Горнная техника и оборудование» - предприятие по производству и риализации горной техники и оборудования. Поставляет буровые станки, скреперные лебедки, буровые коронки, пневмоударники, компрессоры, буровые шнатги.

Длительное время успешно работает с потребителями горно-шахтной продукции у Уральском, Дальневосточном и Восточно-Сибирском регионах.

Основное направление деятельности компании- производство буровых штанг и капитальный ремонт буровых станков СБУ–100ГА–50.

Буровые станки: НКР-100МА,

НКР-100МПА

454092, г. Челябинск, ул.Елькина,63б, оф.221; тел/факс: (351) 237-46-87; e-mail: gortech@narod.ru

ЗАВДАННЯ 7. Перекладіть поданий текст документа. Визначіть його стильову належність. Порівняйте наведене нижче оголошення із перекладеними текстами у попередньому завданні.

Объявление

12 апреля 2004 года в 15 00 в помещении Дома учёных состоится встреча с президентом Академии наук Б.Е. Патоном.

Приглашаем всех желающих

Проспект Независимости, 9 Администрация

294-79-96

Розділ VI
НАУКОВО-ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА.

СТІЙКІ СПОЛУЧЕННЯ В НАУКОВОМУ МОВЛЕННІ.

СКЛАДАННЯ РЕФЕРАТУ НАУКОВОГО ТЕКСТУ НА МАТЕРІАЛІ 1-ГО ДЖЕРЕЛА.

АНАЛІЗ ПЕРЕКЛАДЕНИХ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Схожі:

Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141 )

2015 УДК ББК

Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141)
Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх національностей
ЗАКОН УКРАЇНИ
Внести зміни до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №30, ст. 141; 2005 р., №2, ст. 44), виклавши її в...
ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ МЕТОДИКИ...
Садлівська О.І. Текст: тональність і композиція. – Дрогобич, 2012. – с. 141 – 8,8 др ар
ББК 81. 432. 1-7 К68
Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. Вінниця. «Нова Книга», 2001 -448 с
ББК 67. 9(4УКР)ЗООя73 Ф89
Затверджено Міністерством науки і освіти України (лист від 3 червня 2002 р за №14/18. 2-1154)
Тема: Адміністративно-правовий статус громадських об'єднань
Конституція України: Закон України вiд 28. 06. 1996 // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — №30. — Ст. 141
Публікації Єжунінова В. В
Державне управління та місцеве самоврядування: Зб наук пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1 (1). – С. 166 – 172. (316 с.) ББК 67....
ББК 67. 301. 163 УДК351. 74
Схвалено Вченою радою Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. Протокол №8 від 3 квітня 2002 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка