Поточний контроль для денної та вечірньої форми навчання


Скачати 34.25 Kb.
НазваПоточний контроль для денної та вечірньої форми навчання
Дата14.05.2013
Розмір34.25 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Поточний контроль для денної та вечірньої форми навчання:

  1. Оцінювання усних відповідей з питань семінарів.

  2. Оперативний письмовий контроль.

  3. Написання та захист реферату та доповідей.

  4. Контроль за виконанням модульних завдань.

  5. Складання та презентація експертної оцінки діяльності МФО

  6. Презентація аналізу статистичного матеріалу


На семінарі оцінювання усних відповідей студентів відбувається за 3-х бальною шкалою:

«відмінно» - 5 бали;

«добре» - 4 бали;

«задовільно» - 3 бали;

«незадовільно» – 0 балів.

Максимальна кількість балів за даний вид робіт за семестр не може перевищувати 20 балів поточного контролю.

Оперативний письмовий контроль (10-15 хв.) проводиться на кожному семінарському занятті, крім першого та останнього, у формі письмової міні-контрольної роботи з питань що виносяться на обговорення на заняття.

Кожна робота може бути оцінена –“0”, “1”, “2” чи “3” бали поточного. Максимальна кількість балів за даний вид робіт за семестр не може перевищувати 30 балів поточного контролю.
Написання та захист реферату може бути оцінено від “0” до “10” балів поточного контролю з градацією “1” бал.

Захист та презентація рефератів проводяться під час семінарських занять.

Написання реферату є обов’язковим видом робіт.
Завдання для самостійного опрацювання складаються:

Написання та захист доповіді може бути оцінено від “0” до “10” балів поточного контролю з градацією “1” бал.

За семестр студент може підготувати доповідь лише один раз.

Складання та презентація експертної оцінки діяльності МФО здійснюється за бажанням студента, до того ж лише один раз за семестр. Робота може бути оцінена від «0» до «10» балів поточного контролю, з градацією 1 бал.

Презентація аналізу статистичного матеріалу здійснюється студентом один раз на семестр, за його бажанням, і може бути оцінена від «0» до «10» балів поточного контролю, з градацією 1 бал.

Бали за виконання вибіркових видів індивідуальних завдань для денної та вечірньої форми навчання не можуть перевищувати «10» балів.
За семестр студент може виконати тільки одне із завдань для самостійного опрацювання , і дотого ж лише один раз.
Виконання модульних завдань складається з двох блоків.
Блок №1 «Теоретично-методологічна частина курсу» - Модуль перший – Виконання письмової контрольної роботи або комп’ютерного тестування, що охоплює питання з 1-ї по 7-ту теми курсу.

На модуль перший відводиться 2 академічні години (90 хв.).

Робота студента може бути оцінена від “0” до “20” балів, з градацією 1 бал.

Блок №2 «Практично-аналітична частина курсу"- Модуль другий – Виконання письмової контрольної роботи або комп’ютерного тестування, що охоплює питання з 8-ї по 13-ту теми курсу.

Тривалість Модуля №2 – визначається комп’ютерною тестовою програмою, але не більше 2 академічних годин.

Робота студента може бути оцінена від “0” до “20” балів, з градацією 1 бал.
За використання недозволених джерел і підказок студент отримує 0 балів (без права повторного виконання модуля.).

Виконання модульних завдань, презентації та захисту реферату чи доповідей не може підлягати перездачі.

Уразі невиконання будь-якого з видів поточного контролю, з поважних причин, може бути надана можливість для позачергової здачі окремих видів за узгодженим з викладачем графіком та обов’язковим письмовим дозволом декана факультету та завідувача кафедри, але не пізніше останнього семінарського заняття.

Відповідно навчальної робочої програми дисципліни на семінарські заняття для студентів денної та вечірньої форми навчання відводиться 32 години, тобто 16 занять. З них 2 семінарських заняття відводяться під складання двох модульних завдань. На решті 14 семінарах студенти надають усні відповіді з питань семінарів та виконують завдання оперативного письмового контролю. Оперативний письмовий контроль (ОПК) проводиться тільки на 10-ти заняттях (2-6, 9-13), останній семінар відводиться лише під усне опитування, підбиття підсумків та оголошення підсумкових балів поточного контролю. Таким чином середньо пересічний студент, що систематично готується може потенційно отримати на одному семінарі до 8 балів (5 балів max за усну відповідь +3 бали max за оперативний письмовий контроль). При чому кількість усних відповідей регулюється викладачем таким чином, щоб сумарна кількість балів не перевищувала – 20 балів поточного контролю.

Протягом семестру середньо пересічний студент академічної групи потенційно може отримати: 20 балів (усні відповіді) + 30 балів (ОПК) + 10 балів (Реферат) + 30 балів(15б. Модуль№1 + 15б. Модуль №2) + 10 балів (індивідуальна робота) = 100 балів підсумкового контролю.

Схожі:

Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Банківські операції" для студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання / Укл к...
Студентський санаторій-профілакторій НТУУ "КПІ"
Право на отримання путівки до санаторію-профілакторію мають члени нашої профспілки — виключно студенти денної форми навчання, які...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для магістрів 1-го курсу денної форми навчання Затверджено
Робоча навчальна програма для магістрів 1-го курсу денної форми навчання "Актуальні проблеми цивільного процесуального права"
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА НАСКРІЗНОЇ ПРАКТИКИ для студентів напрямку підготовки...
Комплексна програма наскрізної практики для студентів напрямку підготовки “Комп’ютерні науки” денної форми навчання / Укл. І. О. Золотарьова,...
Розробили: проф., к е. н. В. Д. Жидченко асистент О. О. Кондрашова...
«Макроекономіка» денної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напрями підготовки : 030508„Фінанси і кредит”...
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки 030203 «Міжнародні економічні відносини»
Екзаменаційна програма з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові...
«Облік і аудит», 030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації: «Фінанси», «Банківська справа» денної форми навчання
Розвиток творчих компетентностей учнів через використання інтерактивних...
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №4 з класами вечірньої очної форми навчання м. Тернівки»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка