Управління персоналом у системі менеджменту організацій


НазваУправління персоналом у системі менеджменту організацій
Сторінка1/5
Дата13.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи
  1   2   3   4   5
Управління персоналом у системі менеджменту організацій

 1. Яке з наведених визначень характеризує поняття "персонал "?

  1. Сукупність усіх працівників організації, які приймають участь у здійсненні господарської діяльності підприємства.

  2. Сукупність робітників, які реально існують як спільність у певному просторі і часі.

  3. Керівники та службовці, які виконують функції де переважає розумова праця.

  4. Об'єднання громадян для спільної діяльності за соціальними чи соціально-психологічними характеристиками.
 1. Здатність людини до праці, сукупність її фізичних, інтелектуальних здібностей, набутих знань і досвіду, які вико­ристовуються в процесі виробництва товарів та послуг, харак­теризує категорію:

  1. Робоча сила.

  2. Персонал.

  3. Формальна група.

  4. Соціальна група.
 1. В історичному розвитку управління персоналом можна виділити послідовну зміну наступних сучасних концепцій:

  1. Управління трудовим ресурсами, управління персоналом, управління людськими ресурсами, управління людиною.

  2. Управління персоналом, управління кадрами, управління людиною.

  3. Менеджмент персоналу, управління трудовими ресурсами, управління людськими ресурсами, управління людиною.

  4. Управління кадрами, управління персоналом.
 1. Визначення: "Людина розглядається як неповторний елемент соціальної організації в єдності трьох компонентів: трудової функції, соціальних відносин, стану працівника" — належить до концепції:

  1. Управління людськими ресурсами.

  2. Управління персоналом.

  3. Управління кадровим потенціалом.

  4. Усі відповіді правильні.
 1. Виконання традиційних функцій кадрових служб та підготовка кадрів притаманні:

  1. Класичному підходу "управління персоналом".

  2. Концепції "управління людськими ресурсами".

  3. Сучасному підходу під назвою "управління людиною".

  4. Бюрократичному підходу "управління трудовими ресурсами".
 1. Професіоналізація сфери управління персоналом та орієнтація на цілі організації належать до:

  1. Класичного підходу "управління персоналом".

  2. Концепції "управління людськими ресурсами".

  3. Бюрократичного підходу "управління трудовими ресурсами".

  4. Правильної відповіді немає.
 1. На які групи за участю в процесі виробництва поді­ляється персонал?

  1. Виробничий персонал - робітників та управлінський службовців.

  2. Керівників та спеціалістів.

  3. Керівників, службовців та допоміжний персонал.

  4. Основний персонал - спеціалістів та допоміжний - робітників.
 1. Персонал підприємства - це:

  1. Всі працівники, які виконують виробничі та управлінські операції та зайняті переробкою предметів праці з використанням засобів праці.

  2. Сукупність кадрів однієї професійної групи.

  3. Основний (штатний) склад працівників установи, підприємства, організації тієї чи іншої сфери діяльності.

  4. Всі постійні працівники, які пройшли попередню професійну підготовку та мають спеціальну освіту, трудові навички та досвід роботи в обраній ними сфері діяльності.
 1. До основних категорій персоналу підприємства належать:

  1. Робітники, спеціалісти, керівники.

  2. Керівники, спеціалісти, службовці.

  3. Службовці, основні робітники, керівники.

  4. Інженери, спеціалісти, допоміжні робітники.
 1. Поняття "кадри " означає:

  1. Постійний штатний склад працівників.

  2. Працівники апарату управління.

  3. Оперативний персонал підприємства.

  4. Працівники підприємства високої кваліфікації.
 1. Що характеризує визначення: "Сукупність та єдність методів, процедур, прийомів впливу на працівників з метою використання їх nomemfiany у досягненні цілей організації"?

  1. Процеси управління персоналом.

  2. Функції управління персоналом.

  3. Ключові компетенції керівного складу працівників підприємства.

  4. Правильної відповіді немає.
 1. В якій концепції людина розглядається як невідновний ресурс або елемент соціальної організації?

  1. Управління людиною.

  2. Управління персоналом.

  3. Використання трудових ресурсів.

  4. Управління людськими ресурсами.
 1. Сукупність прав і обов'язків працівника, що визнача­ється його трудовими функціями і межами компетентності, — це:

  1. Посада.

  2. Професія.

  3. Спеціальність.

  4. Кваліфікація.
 1. Здатність до кваліфікованої праці певної професіїце:

  1. Загальна працездатність.

  2. Спеціальна працездатність.

  3. Професійна працездатність.

  4. Кваліфікація працівника.
 1. Вкажіть, які Ви знаєте види безробіття:

  1. Структурне та фрикційне.

  2. Офіційне та інституціональне.

  3. Технологічне, економічне та молодіжне.

  4. Всі вищевказані.
 1. Персонал підприємства - це:

  1. Сукупність кадрів однієї професійної групи.

  2. Всі працівники, які виконують виробничі та управлінські операції та зайняті переробкою предметів праці з використанням засобів праці.

  3. Основний (штатний) склад працівників установи, підприємства, організації тієї чи іншої сфери діяльності.

  4. Всі постійні працівники, які пройшли попередню професійну підготовку та мають спеціальну освіту, трудові навички та досвід роботи в обраній ними сфері діяльності.
 1. Поняття "кадри" визначає:

  1. Працівників апарату управління.

  2. Оперативний персонал підприємства.

  3. Постійний штатний склад працівників.

  4. Працівників підприємства високої кваліфікації.
 1. До основних категорій персоналу підприємства належать:

  1. Керівники, спеціалісти, службовці.

  2. Робітники, спеціалісти, керівники.

  3. Службовці, основні робітники, керівники.

  4. Інженери, спеціалісти, допоміжні робітники.
 1. Управління кадрами - це:

  1. Керівництво персоналом з метою досягнення спільної мети.

  2. Процес планування, підбору, підготовки, оцінки та безперервної освіти кадрів, спрямований на їх раціональне використання і підвищення ефективності виробництва.

  3. Процес управління трудовим колективом підприємства.

  4. Послідовність етапів з набору та раціонального використання працівників.
 1. Предметом курсу "Управління персоналом" є:

  1. Організація ефективності виробництва.

  2. Вивчення відносин між працівниками в процесі виробництва.

  3. Планування умов праці персоналу підприємства.

  4. Координація роботи працівників організації.
 1. Кваліфіковані працівники, які пройшли попередню підготовку, мають спеціальну освіту, трудові навички і (або) досвід роботи, - це:

  1. Керівники підприємства.

  2. Весь персонал підприємства.

  3. Кадри підприємства.

  4. Управлінський персонал.

 2. В якій концепції людина розглядається як невідновний ресурс або елемент соціальної організації:

  1. Управління людиною.

  2. Управління персоналом.

  3. Використання трудових ресурсів.

  4. Управління людськими ресурсами.

 3. Професіоналізація сфери управління персоналом та орієнтація на цілі організації належать до:

  1. Класичного підходу "управління персоналом".

  2. Концепції "управління людськими ресурсами на підприємстві".

  3. Сучасного підходу під назвою "управління людиною".

  4. Бюрократичного підходу "використання трудових ресурсів".
 1. Головний напрям діяльності кадрових служб на початку XXI cm. - це:

  1. Реалізація кадрової політики підприємства.

  2. Формування трудових ресурсів: планування потреби і організація їх набору, вирішення конфліктів і проведення соціальної політики.

  3. Реєстрація всіх процесів, що відбуваються з кадрами підприємства (прийом, просування, звільнення і т.д.).

  4. Вивчення психологічних складових роботи з людьми на підприємстві.
 1. Комплекс спеціальних теоретичних знань і практичних навичок, набутих людиною в результаті спеціальної підготовки і досвіду у певній галузі, - це:

  1. Професія.

  2. Спеціальність.

  3. Кваліфікація.

  4. Посада.
 1. Про яку категорію йдеться: "Постійний склад штат­них кваліфікованих працівників, які пройшли попередню професійну підготовку, володіють спеціальними знаннями, трудовими навичками або досвідом роботи у вибраній сфері діяльності"?

  1. Кадри.

  2. Персонал.

  3. Трудові ресурси.

  4. Робоча сила.
 1. Виберіть правильний варіант відповіді: "Щорозумієть­ся під частиною населення, що має необхідний фізичний розвиток, здоров'я, освіту, культуру, здібності, кваліфікацію, професійні знання для роботи у сфері суспільно-корисної діяльності?

  1. Робоча сила.

  2. Трудові ресурси.

  3. Людський фактор.

  4. Персонал.


Управління персоналом як соціальна система

 1. Що характеризує соціальна структура персоналу?

  1. Сукупність груп, класифікованих за соціальними ознаками (вік, освіта, сімейний стан).

  2. Кількісно-професійний склад персоналу, розміри оплати праці та фонд заробітної плати працівників.

  3. Склад і розподіл творчих, комунікативних і поведінкових ролей між окремими працівниками.

  4. Класифікацію працівників залежно від виконуваних функцій.
 1. Оберіть правильне визначення кваліфікації працівника.

  1. Ступінь і вид професійної підготовки працівника, наявність спеціальних знань, умінь та навичок для виконання певної роботи.

  2. Певний вид трудової діяльності, якою володіє працівник на підприємстві.

  3. Рівень практичних навичок та умінь працівника.

  4. Спеціальні знання, уміння та навички працівника для виконання певної роботи на посаді.
 1. Який перелік визначає штатну структуру персоналу?

  1. Кількісно-професійний склад персоналу, розміри оплати праці і фонд заробітної плати працівників.

  2. Склад і розподіл творчих, комунікативних і поведінкових ролей між окремими працівниками.

  3. Класифікацію працівників залежно від виконуваних функцій.

  4. Сукупність груп, класифікованих за соціальними ознаками (вік,
   освіта, сімейний стан).
 1. Рівень кваліфікації працівника визначається:

  1. Кваліфікаційною комісією.

  2. Тарифно-кваліфікаційним довідником.

  3. Адміністрацією підприємства.

  4. При прийманні на роботу.
 1. Що визначає рольова структура персоналу?

  1. Склад і розподіл творчих, комунікативних і поведінкових
   ролей між окремими працівниками.

  2. Кількісно-професійний склад персоналу, розміри оплати праці
   та фонд заробітної плати працівників.

  3. Класифікацію працівників залежно від виконуваних функцій.

  4. Сукупність груп, класифікованих за соціальними ознаками (вік,
   освіта, сімейний стан).

 2. чим пов'язаний зміст посадових обов'язків на підприємстві?

  1. 3 повноваженнями, обов'язками, відповідальністю.

  2. 3 посадовими інструкціями.

  3. Із знанням виконавця.

  4. 3 обсягами діяльності підприємства.
 1. Якими є повноваження менеджера з персоналу в організації надання консультації лінійним керівникам?

  1. Функціональними рекомендаційними.

  2. Неформальними.

  3. Функціональними паралельними.

  4. Обов'язковими формальними.
 1. Вихідними даними для складання штатного розкладу є:

  1. Фонд заробітної плати, чисельність управлінського персоналу, посадові оклади.

  2. Планові обсяги виробництва, планова рентабельність.

  3. Схема організаційної структури управління, фонд заробітної
   плати.

  4. Планові обсяги виробництва, чисельність управлінського персоналу
 1. Професія-це:

  1. Певний вид трудової діяльності на підприємстві.

  2. Теоретичні та практичні знання певної роботи.

  3. Рівень спеціальних знань певної роботи.

  4. Рівень практичних навичок певної роботи.
 1. Суміжна професія - це:

  1. Одночасне виконання трудових функцій різних професій.

  2. Виконання трудових функцій на суміжних підприємствах.

  3. Виконання трудових функцій на суміжних виробництвах.

  4. Все вищеназване.
 1. Кваліфікацію працівника визначає:

  1. Рівень спеціальних знань та вмінь працівника.

  2. Певний вид трудової діяльності на підприємстві.

  3. Рівень практичних навичок працівника.

  4. Все вищеназване.
 1. Низка відносно відокремлених функцій, пов'язаних із виконанням певного, як правило, невеликого кола обов'язків — це:

  1. Спеціальність.

  2. Професія.

  3. Кваліфікація.

  4. Посада.
 1. Ступінь професійної підготовки, необхідної для вико­нання певних трудових функцій, — це:

  1. Посада.

  2. Професія.

  3. Спеціальність.

  4. Кваліфікація.
 1. Сукупність прав і обов'язків працівника, що визнача­ється його трудовими функціями і межами компетентності, - це:

  1. Посада.

  2. Професія.

  3. Спеціальність.

  4. Кваліфікація.
 1. Робітники, молодший обслуговуючий персонал, службовці, інженерно-технічні працівники — це:

  1. Кваліфікаційні рівні працівників.

  2. Групи професій персоналу організації.

  3. Кваліфікація персоналу.

  4. Спеціальності персоналу в організації.
 1. Яку функцію виконує менеджер з персоналу, коли здійснює адміністративний контроль за дотриманням вимог за­конодавства:

  1. Опікуна своїх працівників.

  2. Архітектора кадрового потенціалу.

  3. Спеціаліста з трудових договорів (контрактів).

  4. Інструктора з кадрової роботи.
 1. Які риси характеру повинні бути притаманні менед­жеру з персоналу:

  1. Впевненість у собі, особиста порядність, повага до інших.

  2. Особиста порядність, навички командної роботи, продуктивність.

  3. Навички командної роботи, цілеспрямованість, комунікабельність.

  4. Вміння організувати роботу інших, комунікабельність та самоствердження.
 1. Трудовий стаж: —це:

  1. Загальна тривалість трудової діяльності людини.

  2. Тривалість роботи та іншої діяльності, яка на підставі закону прирівнюється до роботи.

  3. Тривалість роботи в одній організації чи на одній посаді.

  4. Завершення ділової кар'єри.
 1. Що передбачає необхідний кількісний і якісний склад працівників.

  1. Кадрове забезпечення.

  2. Робоча сила.

  3. Трудовий потенціал.

  4. Кадри.
 1. Яким показником визначається сума спискового складу персоналу за всі дні місяця, включаючи вихідні і святкові, поділена на кількість календарних днів у місяці?

  1. Середньоспискова чисельність персоналу.

  2. Спискова чисельність персоналу.

  3. Явочний склад персоналу.

  4. Норми часу.
 1. До якої категорії належать працівники, прийняті на роботу без визначення конкретного терміну роботи?

  1. Постійні.

  2. Сезонні.

  3. Тимчасові.

  4. Немає вірної відповіді.
 1. Частина населення, яка має необхідний фізичний роз­виток, здоров'я, освіту, культуру, здібності, кваліфікацію, профе­сійні знання для роботи у сфері суспільно-корисної діяльності — це:

  1. .Робоча сила.

  2. Трудові ресурси.

  3. Людський фактор.

  4. Персонал.


  1   2   3   4   5

Схожі:

Тема Управління персоналом у системі менеджменту організацій
...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» (для бакалаврів) Київ 2010
Підготовлено старшим викладачем кафедри управління персоналом та медичного менеджменту Головач Н. В
Роль і значення управління персоналом як науки і навчальної дисципліни
Чим відрізняється система управління персоналом від служби управління персоналом?
40. Нормативно-методичне забезпечення в управлінні персоналом Технологія...
Керівники і робітники підрозділів системи управління персоналом організації також вирішують питання оцінки діяльності підрозділів...
ТЕМА: Сфери відповідальності підрозділу управління персоналом. Основні...
МЕТА: познайомити учнів з сферами відповідальності підрозділу управління персоналом;основними тенденціями в сфері управління персоналом;...
Календарно-тематичний план "Основи кадрового менеджменту" для професії...
Теоретико-методологічні основи управління персоналом. Концепція управління людськими ресурсами
Управління сучасним підприємством Сутність менеджменту Менеджмент
Управління в економічній системі здійснюється на двох основних рівнях: макрорівні, тобто охоплює все народне господарство, і мікрорівні...
ТЕМА Поняття і сутність менеджменту Обгрунтуйте необхідність існування...
...
Етапи історичного розвитку управління персоналом
Розкрийте сутність понять: "управління персоналом", "трудові ресурси", "трудовий колектив", "персонал", "кадри", "людські ресурси",...
ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
Дати визначення стратегічному менеджменту. Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка