1. Наука, що вивчає процеси взаємоперетворення теплоти і роботи в теплових двигунах і машинах, а також теплофізичні властивості робочих тіл, які приймають участь у цих перетвореннях це


Назва1. Наука, що вивчає процеси взаємоперетворення теплоти і роботи в теплових двигунах і машинах, а також теплофізичні властивості робочих тіл, які приймають участь у цих перетвореннях це
Сторінка1/8
Дата03.04.2013
Розмір0.9 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПВ

ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
для проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості підготовки фахівців ОКР ″бакалавр″ напряму 6.100101 ″Енергетика
та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі″

з навчальної дисципліни ″Теплотехніка″


Київ

Аграрна освіта″

2012

ТЕРМОДИНАМІКА
1. Наука, що вивчає процеси взаємоперетворення теплоти і роботи в теплових двигунах і машинах, а також теплофізичні властивості робочих тіл, які приймають участь у цих перетвореннях це:

1. термодинаміка;

2. технічна термодинаміка;

3. теплотехніка

4. теплопередача.
2. Термодинамічна система – це сукупність матеріальних тіл, які знаходяться в енергетичній ______________ між собою і навколишнім середовищем.

1) залежності;

2) взаємозалежності;

3) взаємодії;

4) рівновазі.

3. Термодинамічна система складається з:

1) робочого тіла;

2) газової суміші;

3) джерел теплоти;

4) зовнішніх сил;

5) об’єктів роботи
4. Робочими тілами в технічній термодинаміці служать:

1) тверді тіла;

2) гази;

3) рідкі тіла;

4) пара .
5. Сукупність матеріальних тіл, що знаходяться в енергетичній взаємодії між собою і зовнішнім середовищем, це:

1. рівноважний стан;

2. термодинамічний стан;

3. термодинамічна система;

4. критичний стан.
6. Певна кількість термодинамічних параметрів термодинамічної системи характеризує:

1.термодинамічний стан;

2. термодинамічний процес;

3. термодинамічні харектеристики;

4. критичний стан.
7. Будь-яка зміна термодинамічного стану, це:

1. термодинамічний стан;

2. критичний стан;

3. термодинамічний процес;

4. термодинамічний параметр.
8. Термодинамічний процес відбувається в результаті обміну ____________ між термодинамічною системою і зовнішнім середовищем:

1. енергією;

2. молекулами;

3. масою;

4. ентальпєю.
9. Форма передачі енергії, обумовлена силовим впливом одного тіла на інше у процесі видимого спрямованого руху, це:

1. ентальпія;

2. робота;

3. теплота;

4. внутрішня енергія.
10. Форма передачі енергії, обумовлена різницею температур між тілами і хаотичним рухом молекул, це:

1. робота;

2. внутрішня енергія;

3. теплота;

4. ентальпія.
11. Загальною міра енергії в термодинамічній системі визначається таким параметром як:

1. внутрішня енергія;

2. робота;

3. теплота;

4. ентальпія.
12. Загальна зміна кількості переданої енергії від одного тіла до іншого визначається:

1. роботою;

2. внутрішньою енергією;

3. теплотою;

4. ентальпією.
13. Речовина, яка бере участь у термодинамічних перетвореннях, це:

1. робоче тіло;

2. теплове джерело;

3. термодинамічна субстанція;

4. вода.
14. Робочими тілами в технічній термодинаміці служать:

1. тверді тіла;

2. гази;

3. рідкі тіла;

4. пара .
15. Термодинамічний стан однозначно визначають фізичні величини:

1. критичні параметри;

2. термічні параметри;

3. робочі параметри;

4. калоричні параметри.
16. Сумарна енергія всіх мікрочастинок ідеального газу, це:

1. потенціальна енергія;

2. внутрішня енергія;

3. кінетична енергія;

4. повна енергія.
17. Тиск ідеального газу є функцією:

1. температури;

2. маси;

3. теплоти;

4. питомого об'єму.
18. Внутрішня енергія реального газу залежить:

1. тільки від температури.

2. тільки від тиску.

3. тільки від питомого об’єму.

4. від тиску, питомого об’єму і температури.
19. Зміна внутрішньої енергії газу залежить від:

1. маси газу;

2. зміни температури;

3. характеру процесу;

4. абсолютного тиску.
20. Робота газу є функцією:

1. термодинамічного стану;

2. термодинамічного процесу.

3. температури;

4. параметрів стану
21. Згідно з одиницями SI роботу вимірюють у:

1. Джоулях.

2. Кілокалоріях.

3. Кілограмах.

4. Кіловаттах.
22. Ентальпія ідеального газу є функцією:

1. загального обєму;

2. параметрів стану;

3. термодинамічного процесу;

4. загальної маси.
23. Основними термічними параметрами стану є:

1. тиск;

2. температура;

3. об'єм;

4. абсолютний тиск;

5. надлишковий тиск;

6. абсолютна температура;

7. питомий об'єм .
24. Термодинамічний стан робочого тіла, це:

1. співвідношення між внутрішньою енергією та зовнішньою роботою;

2. зв’язок тільки термічних параметрів;

3. зв’язок тільки калоричних параметрів;

4. зв’язок термічних і калоричних параметрів.
25. У термодинаміці при рівноважному стані робочого тіла, однаковими для нього мають бути:

1. тільки температури і тиски;

2. тільки всі термічні параметри;

3. термічні і калоричні параметри;

4. тільки калоричні параметри.
26 Абсолютний тиск , питомий обєм , абсолютна температура - це _____________ параметри.

1) термодинамічні;

2) фізичні;

3) калоричні;

4) термічні.

27. Внутрішня енергія , ентальпія , ентропія - це ______________ параметри.

1) термодинамічні;

2) фізичні;

3) калоричні;

4) термічні.
28. Відношення є показником:

1. ізохори;

2. політропи;

3. адіабати;

4. ізотерми.
29. Закон Майєра встановлює зв'язок між такими параметрами:

1. політропною і ізохорною теплоємністю;

2. політропною і ізобарною теплоємністю;

3. ізобарною і ізохорною теплоємністю;

4. ентропією і ентальпією.
30. Основними формами передачі енергії від одного тіла до іншого є:

1. зміна калоричних параметрів.

2. робота і теплота.

3. зміна термічних параметрів.

4. величина потенціальної і кінетичної енергії.
31. У термодинаміці термічними параметрами стану робочого тіла є:

1. парціальний тиск, ентальпія і ентропія.

2. парціальний тиск, ентальпія і питомий об’єм.

3. абсолютний тиск, абсолютна температура і питомий об’єм.

4. парціальний тиск, температура і внутрішня енергія.
32. У термодинаміці калоричними параметрами стану робочого тіла є:

1. ентальпія, температура і питомий об’єм.

2. ентальпія, ентропія і внутрішня енергія.

3. ентальпія, ентропія і парціальний тиск.

4. ентальпія, питомий об’єм і парціальний тиск.
33. Політропний процес це процес, що протікає при:

1. постійній температурі;

2. постійному тиску;

3. постійній ентропії;

4. постійній теплоємності.
34. Сила, яка діє на одиницю площі, це:

1. тиск;

2. робота;

3. густина;

4. енергія.
35. Середня сила, яка виникає в результаті ударів молекул об поверхню, що обмежує об'єм газу за нормаллю до неї і діє на одиницю поверхні, це:

1. кінетична енергія;

2. абсолютний тиск;

3. робота;

4. густина.
36. Основна одиниця вимірювання тиску в системі SI, це:

1. Паскаль;

2. Ньютон;

3. Ватт;

4. Фізична атмосфера.


  1. Один паскаль це:

1) кг/сек

2) дж/м3

3) н/м2

4) н/м
38. Абсолютний тиск атмосферного повітря вимірюють за допомогою:

1. манометра.

2. барометра.

3. психрометра.

4. потенціометра.

39. Парціальним тиском компонента газової суміші називається тиск, який діє на поверхню, коли :

1. він має об’єм і ентальпію суміші.

2. він має об’єм і ентропію суміші.

3. він має об’єм і внутрішню енергію суміші.

4. він один займає об’єм суміші.
40. Тиск газової суміші дорівнює:

1. тиску окремого компонента суміші газів.

2. сумі парціальних тисків газів, що входять у суміш.

3. сумі добутків парціальних тисків газів на їх температури.

4. сумі добутків парціальних тисків газів на їх питомі об’єми.

41. ″Тиск суміші газів дорівнює сумі парціальних тисків її компонентів″.

Автор цього закону:

1. Менделєєв.

2. Дальтон.

3. Клаузіс.

4. Ломоносов.
42. Міра середньої кінетичної енергії поступального руху молекул називають:

1. абсолютним тиском ;

2. роботою;

3. абсолютною температурою;

4. тиском
43. Одиниця вимірювання абсолютної температури, це:

1. Дж;

2. Кельвін;

3. Вт;

4. °С.
44. Абсолютну температуру в молекулярно-кінетичній теорії газів визначають за формулою:

1.

2.

3.

4.
45. Питомий об'єм газу визначають за формулою:

1. ;

2. ;

3. .

4.
46. Густину газу визначають за формулою:

1. ;

2. ;

3. .

4.
47. Об'єм, який займає 1 кг маси, називають:

1. певним об'ємом ;

2. питомим об'ємом;

3. парціальним об'ємом;

4. пустиною.
48. Кількість кг маси, яка знаходиться в 1 м3 об'єму газу, називають:

1. густиною ;

2. силою;

3. концентрацією;

4. об’ємом.
49. Одиниця вимірювання питомого об'єму, це:

1. м3/кг ;

2. м3/кмоль;

3. м3;

4. кг.
50. Одиницею вимірювання густини є:

1. ;

2. ;

3. ;

4. .
51. 1 Па має розмірність:

1. ;

2. ;

3. ;

4. .
52. Що таке ентальпія:

1)

2)

3)

4)
53. Що таке ентропія:

1)

2)

3)

4)
54. Зміну внутрішньої енергії газу визначають за формулою:

1. ;

2. ;

3. ;

4. .
55. Зміну ентальпії визначають за формулою:

1. ;

2. ;

3. ;

4. .
56. Під час розрахунку кількості теплоти для нагрівання речовини у формулі використовують теплоємкість:

1. об’ємну.

2. масову.

3. мольну.

4. ізохорну об’ємну.
57. Що таке питома теплоємність:

1)

2)

3)

4)
58. Питома теплоємність буває:

1) ізотермічна;

2) ізобарична;

3) адіабатична;

4) ізохорна;

5) політропна
59. Якою є питома теплоємність при постійному обємі:

1) ізотермічна;

2) ізобарична;

3) адіабатична;

4) ізохорна;

5) політропна
60. Питому масову теплоємність газу визначають за формулою:

1. ;

2. ;

3. .

4.
61. Питому об'ємну теплоємність визначають за формулою:

1. ;

2. ;

3. .

4.
62. Кількість теплоти, яку слід підвести до тіла, щоб змінити його температуру на 1 градус, називають:

1. теплоємністю ;

2. питомою теплоємністю;

3. теплотою пароутворення;

4. питомою теплотою.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

МОДУЛЬ ВСТУП. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІВОДИ. ГІДРОЛОГІЯ РІЧОК Блок...
Гідрологія – наука про природні води, їх властивості та явища і процеси, що в них відбуваються, а також закономірності розвитку цих...
Список ліцеїстів, школярів та студентів технікумів, які приймають...
Список ліцеїстів, школярів та студентів технікумів, які приймають участь в роботі
— наука, що вивчає процеси виховання, навчання і розвитку особистості. Етапи
Педагогіка — наука, що вивчає процеси виховання, навчання і розвитку особистості
Тренінгове заняття з
Присутні на занятті педагоги приймають також активну участь під час різних видів роботи
Дитяча психологія, психологія підлітка, психологія юнацького віку,...
Психологія – наука, яка вивчає загальні закономірності розвитку людини, її психічні процеси, стани та властивості. ( вчення про душу...
35. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (2 год.)
Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення. Властивості інформації....
ЛЕКЦІЯ 1 ТЕМА
Педагогіка — наука, що вивчає процеси виховання, навчання і роз­витку особистості
Від грецького ψυχή (psyché) душа, дух; λόγος (logos) вчення, наука)...
Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) — душа, дух; λόγος (logos) — вчення, наука) — наука, що вивчає психічні явища (мислення,...
«Агрегатні стани речовини. Властивості пари, рідин і твердих тіл»
Навчальна: сформувати в учнів уявлення про агрегатні стани речовини,порівняти фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах
Лекція ГЛОБАЛІCТИКА ЯК НАУКА Глобалістика: особливості та предмет дослідження
Отже, це комплексна наукова дисципліна, що вивчає походження, прояви і шляхи вирішення глобальних проблем, а також взаємодію екологічних,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка