1. Наука, що вивчає процеси взаємоперетворення теплоти і роботи в теплових двигунах і машинах, а також теплофізичні властивості робочих тіл, які приймають участь у цих перетвореннях це


Назва1. Наука, що вивчає процеси взаємоперетворення теплоти і роботи в теплових двигунах і машинах, а також теплофізичні властивості робочих тіл, які приймають участь у цих перетвореннях це
Сторінка4/8
Дата03.04.2013
Розмір0.9 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8

167. Основний закон теплопровідності – закон Фурє – формулюється так:

1. питомий тепловий потік теплопровідності прямо пропорційний градієнту температур між ізотермічними поверхнями.

2. питомий тепловий потік теплопровідності прямо пропорційний різниці температур між ізотермічними поверхнями.

3. питомий тепловий потік теплопровідності прямо пропорційний відстані між ізотермічними поверхнями.

4. тепловий потік залежить від температурного напору і площі поверхні, через яку він проходить.
168. Теплоперенос теплопровідністю описується рівнянням:

1. Стефана-Больцмана.

2. Кірхгофа.

3. Фур’є.

4. Н’ютона-Ріхмана.
169. Закон Фур’є для густини теплового потоку визначається формулою:

1)

2)

3)

4)
170. Теплоперенос теплопровідністю описується рівнянням :

1.

2.

3.

4. .
171. Який із наведених факторів найбільш суттєво впливає на збільшення величини коефіцієнта теплопровідності будівельного матеріалу, наприклад, цегли?

1. об’ємна вага.

2. твердість.

3. повітропроникність.

4. вологість.
172. Щоб дати повний опис конкретного процесу теплопровідності, треба мати:

1. диференційне рівняння теплопровідності.

2. крайові умови.

3. диференційне рівняння теплопровідності разом з крайовими умовами.

4. закон Фурє.
173. Потужністю внутрішніх джерел теплоти називають:

1. кількість теплоти, яку виділяє одиниця об’єму тіла.

2. кількість теплоти, яку виділяє джерело через одиницю поверхні тіла.

3. кількість теплоти, яку виділяє одиниця об’єму тіла за одиницю часу.

4. кількість теплоти, яку виділяє джерело через одиницю поверхні за одиницю часу.
174. Процеси теплопровідності називаються нестаціонарними, якщо:

1. температурне поле змінюється тільки в просторі.

2. температурне поле змінюється тільки в часі.

3. температурне поле змінюється в часі, але не змінюється в просторі.

4. температурне поле змінюється і в просторі і в часі.
175. Диференціальне рівняння теплопровідності описується формулою:

1) dQ = c.

2) dQ = c

3)

4) .
176. Питомий тепловий потік теплопровідності нескінченної одношарової плоскої стінки визначається за формулою:

1. q =

2.

3. q=

4. Q = qF.
177. Лінійна густина теплового потоку для нескінченної циліндричної стінки визначається за формулою:

1. q =

2. Q =

3. q = .

4. q = .
178. Регулярним тепловим режимом при нестаціонарному процесі теплопровідності називають режим, у якого:

1. швидкість зміни температур у кожній точці тіла величина стала.

2. швидкість зміни температур у кожній точці тіла величина змінна.

3. швидкість зміни температур у кожній точці тіла дорівнює нулю.

4. градієнт температур – величина стала.
179. Закон Фіка визначають за формулою:

1. j = - D grad C;

2. j = ;

3. j = -D;

4. j = .
180. Кількість теплоти, яку випромінює тіло з усієї поверхні на всіх довжинах хвиль, це:

1. енергія випромінювання;

2. інтенсивність випромінювання;

3. повний променистий тепловий потік;

4. потік монохроматичного випромінювання.
181. Ефективним випромінюванням називають випромінювання, яке:

1. випромінюється з поверхні тіла;

2. потрапляє на поверхню тіла;

3. відбивається з поверхні тіла;

4. дорівнює сумі власного і відбитого випромінювання.
182. Абсолютно чорним тілом, називається тіло у якого коефіцієнт поглинання дорівнює .

1. нулю;

2. одиниці;

3. постійній величині;

4. коефіцієнту відбивання.
183. Абсолютно білим тілом, називається тіло у якого коефіцієнт відбивання дорівнює

1. нулю;

2. одиниці;

3. постійній величині;

4. коефіцієнту відбивання.
184. Абсолютно прозорим або діатермічним тілом, називається тіло у якого коефіцієнт пропускання дорівнює

1. нулю;

2. одиниці;

3. постійній величині;

4. коефіцієнту відбивання.
185. Тіло, у якого коефіцієнт поглинання не залежить від довжини електромагнітної хвилі і має значення 1> >0 називається ______________ тілом.

1 чорним;

2. білим;

3. сірим;

4. діатермічним.
186. Абсолютно чорним тілом називають тіло, яке:

1. не поглинає променисту енергію;

2. поглинає всю променисту енергію;

3. пропускає всю променисту енергію;

4. відбиває всю променисту енергію.
187. Радіаційний теплообмін (теплове випромінювання) описується рівнянням:

1. Стефана-Больцмана.

2. Н’ютона-Ріхмана.

3. Клапейрона-Менделєєва.

4. Фур’є.

188. Теплоперенос випромінюванням описується рівнянням :

1.

2.

3.

4.
189. Закон Стефана – Больцмана визначають за формулою:

1. ;

2. E,

3. E,4) E.

4.
190. Поставити у відповідність законам випромінювання їх математичні вирази:

1 – Закон Планка

А) м К

2 – закон Стефана-Больцмана

Б)

3 – закон Віна

В)

4 – закон Кірхгофа

Г)

5 – закон Ламберта

Д)

Правильна відповідь: 1 - Д); 2 – В); 3 – А); 4 - Б); 5 - Г)
191. Встановити відповідність ознак течії:

1 – вимушена течія

А) течія за рахунок різної густини рідини або газу

2 – природна течія

Б) течія за рахунок зовнішніх сил

Правильна відповідь: 1 - Б); 2 – А)
192. Течія, у якій рідина або газ рухаються пошарово не змішуючись паралельно поверхні стінки називається

1) турбулентною ;

2) ламінарною;

3) змішаною;

4) пошаровою.
193. Течія, у якій рідина або газ рухаються хаотично постійно змінюючи напрям руху відносно поверхні стінки називається

1) турбулентною ;

2) ламінарною;

3) змішаною;

4) хаотичною.
194. Тонкий шар рідини або газу біля поверхні стінки, який формується за рахунок сил в’язкості і у якому швидкість потоку вздовж стінки міняється від нуля біля стінки до швидкості зовнішньої течії на верхній границі шару називається ........................................................шаром.

1. гідродинамічним;

2. тепловим;

3. приграничним;

4. прилипаючим

195. Режими руху рідини в каналах визначають за допомогою критерія:

1. Біо.

2. Нуссельта.

3. Прандтля.

4. Рейнольдса.

196. Критерій, який визначає теплофізичні властивості рідини:

1. Re.

2. Pr.

3. Gr.

4. Nu.

197. Фізичні властивості рідини і здатність розповсюдження теплоти в рідині характеризує критерій:

1. Прандтля.

2. Ейлера.

3. Віо.

4. Фур’є.

198. Підіймальну силу, що виникає у рідині внаслідок різної температури та густини середовища при вільній конвекції рідини характеризує критерій:

1. Архімеда.

2. Нуссельта.

3. Грасгофа

4. Рейнольдса.
199. Теплообмін на поверхні тіла при вимушеній та вільній конвекціїї характеризує критерій:

1. Грасгофа.

2. Стокса.

3. Архімеда.

4. Нуссельта.
200. В яких одиницях вимірюється коефіцієнт тепловіддачі:

1) Вт/м К

2) Вт/м2 К

3) Дж/м2 К

4) Дж/м сек
201. Поставити у відповідність числа подібності і їх математичний запис:

1) Число Нусельта А)

2) Число Рейнольдса Б)

3) Число Грасгофа В)

4) Число Ейлера Г)

Правильна відповідь: 1 - В); 2 – Г); 3 – Б); 4 - А)

202. Конвективний теплообмін описується рівнянням:

1. Гей-Люссака.

2. Н’ютона-Ріхмана.

3. Фур’є.

4. Стефана-Больцмана.
203. Для настання процесу кипіння необхідно, щоб:

1. температура рідини дорівнювала температурі кипіння;

2. температура рідини була більше температури кипіння;

3. температура рідини дорівнювала температурі стінки;

4. температура рідини була більше температури стінки.
204. Парові бульбашки можуть виникати:

1. на поверхні нагріву;

2. в об’ємі рідини;

3. на поверхні рідини;

4. вище поверхні рідини.
205. Під час бульбашкового кипіння коефіцієнт тепловіддачі:

1. зростає;

2. зменшується;

3. не змінюється.

4. спочатку зростає, потім падає
206. Плівковий режим кипіння

1. збільшує паропродуктивність;

2. зменшує паропродуктивність;

3. не впливає на паропродуктивність;

4. спочатку підвищує, а потім знижує
207. Який буває режим кипіння:

1) перехідним

2) плівковим;

3) насиченим;

4) бульбашковим;

5) конвективним
208. Розставити послідовність режимів течії при нагріванні та кипінні води, яка рухається у вертикальній трубі:

1) пробковий режим

2) емульсійний режим

3) економайзерний режим

4) кільцевий режим

5) дисперсний або паровий режим

Правильна відповідь: 3, 2, 1, 4, 5
209. Якими бувають умови або режими конденсації на плоскій поверхні:

1. плівковий;

2. бульбашковий;

3. крапельний;

4. змочувальний
210. Теплообмінним апаратом називають пристрій, призначений для:

1. теплообміну між тілами, що дотикаються;

2. теплообміну між двома середовищами, розділеними стінкою;

3. нагрівання однієї рідини за рахунок охолодження іншої;

4. теплообміну між тілами в просторі.
211. Теплообмінний апарат,в якому теплота передається від гарячого теплоносія до холодного через роздільну стінку, називають:

1. рекуперативним;

2. регенеративним;

3. струминним

4. змішувальним
212. Теплообмінний апарат, в якому одна і та ж поверхня почергово обмивається то гарячим, то холодним теплоносієм, називають:

1. рекуперативним;

2. регенеративним;

3. струминним.

4. змішувальним
213. Яке слово пропущене в реченні: „Теплообмінник, у якого теплота передається через стінку називається………………….теплообмінником”?

1. рекуперативним;

2. регенеративним;

3. струминним

4. змішувальним
214. Яке слово пропущене в реченні: „Теплообмінник, у якого теплота передається безпосередньо від одного теплоносія до іншого без розділяючих стінок називається……………………………….теплообмінником”?

1. рекуперативним;

2. регенеративним;

3. струминним

4. змішувальним
215. Яке слово пропущене в реченні: „Теплообмінник, у якого теплота передається теплообмінній поверхні періодично спочатку від гарячого, а потім до холодного теплоносія називається

…………………………….теплообмінником”?

1. рекуперативним;

2. регенеративним;

3. струминним.

4. змішувальним
216. Які бувають типи теплообмінників

1. рекуперативні;

2. регенеративні;

3. струминні.

4. змішувальні;

5. обємні
217. Які бувають схеми руху теплоносіїв у рекуперативному теплообміннику

1. прямоток;

2. криволінійний ток;

3. перехресний ток;

4. противоток;

5. вертикальний ток
218. До якого типу теплообмінників відноситься теплообмінники в когенераційних установках?

1. Регенеративного

2. Рекуперативного

3. Контактного

4. Комбінованого
219. Що ми знаходимо в результаті проектного розрахунку рекуперативного теплообмінника...........................................................

1. теплову потужність;

2. температурний перепад між теплоносіями;

3. площу теплообмінної поверхні;

4. теплові параметри
220. Складним теплообміном називають:

1. сумісну дію конвективного і променистого теплообміну;

2. теплообмін між двома середовищами, розділеними стінкою;

3. теплообмін між середовищем і стінкою;

4. теплообмін між зовнішніми поверхнями плоскої стінки.
221. Теплопередача, це:

1. сумісна дія конвективного і променистого теплообміну;

2. теплоперенос між двома середовищами, розділеними стінкою;

3. теплообмін між середовищем і стінкою;

4. теплообмін між зовнішніми поверхнями плоскої стінки.
222. Тепловий потік теплопередачі визначають за формулою:

1. Q =

2. Q = kF( t);

3. Q = ;

4. Q =
223. Основними рівняннями для теплового розрахунку рекуперативних теплообмінних апаратів є:

1. Q = kG ;

2. Q = kF;


224. За період нагрівання насадки в регенеративному теплообмінному апараті температура гарячого теплоносія:

1. не змінюється;

2. зменшується;

3. збільшується.

4. спочатку зменшується, потім збільшується
225. Протитечійний теплообмінний апарат має такі переваги порівняно з прямоточним:

1. меншу поверхню теплопередачі;

2. більшу поверхню теплопередачі;

3. більший середній температурний тиск;

4. менший температурний тиск.
226. Вставте пропущені вирази в реченні: „Кінцевим результатом теплового розрахунку рекуперативного теплообмінника є визначення …………………… ”?

1. теплової потужності;

2. температурного перепаду між теплоносіями;

3. площі теплообмінної поверхні;

4. теплових параметрів
227. Вставте пропущені вирази в реченні: „Кінцевим результатом гідравлічного розрахунку рекуперативного теплообмінника є визначення

……………………………. ”?

1) місцевих втрат тиску;

2) втрат тиску при терті;

3) загальних втрат тиску;

4) коефіцієнта гідравлічного опору
228. Які два види гідравлічних втрат розраховують у рекуперативному теплообміннику при визначенні гідравлічного опору при русі теплоносіїв:.................................................................................

1. місцеві втрати;

2. перехідні втрати;

3. втрати за рахунок тертя;

4. дисперсійні втрати
229. Які бувають методи інтенсифікації процесів теплообміну.в теплообміннику

1. оребрення;

2. перемішування теплоносіїв;

3. турбулізація потоку;

4. пульсація потоку
230. Вставте пропущені вирази в реченні: „Оребрення на поверхні теплообмінника використовується для………”?

1. турбулізації потоку на поверхні теплообміну;

2. збільшення площі поверхні теплообміну;

3. збільшення коефіцієнта теплообміну на поверхні;

4. зменшення термічного опору на поверхні


  1. Вставте пропущені вирази в реченні: Інтенсифікатори на поверхні теплообмінника використовуються для…………………………………”?

1. турбулізації потоку на поверхні теплообміну;

2. збільшення площі поверхні теплообміну;

3. збільшення коефіцієнта теплообміну на поверхні;

4. зменшення термічного опору на поверхні
232. Вставте пропущені вирази в реченні: „Для інтенсифікації процесів теплообміну на поверхні теплообмінника використовуються такі типи інтенсифікаторів……………………………………………………”?

1, оребрення;

2. накатка поверхні;

3. вібратори;

4. виступи та впадини на поверхні;
233. Вставте пропущені вирази в реченні: „Для інтенсифікації процесів теплообміну на поверхні теплообмінника використовуються такі типи оребрення……………………………………………………”?

1. трубчате;

2. поперечне;

3. геометричне;

4. повздовжнє;

5. у вигляді шипів;

6. гідравлічне
234. Вставте пропущені вирази в реченні: „При гідравлічному розрахунку рекуперативного теплообмінника знаходять такі складові гідравлічних втрат:

1) втрати за рахунок перепадів температур теплоносіїв;

2) втрати за рахунок тертя;

3) втрати за рахунок вібрації;

4) місцеві втрати.
235. Загальний тепловий потік через поверхню рекуперативного теплообмінника визначається за формулою:

1) Q =

2) Q = kF∆T;

3) Q = ;

4) Q =
236. Теплова потужність теплообмінника визначається по формулі:

1);

2);

3);

4);

5).
237. Середньологарифмічний температурний напір визначається по формулі:

1);

2);

3);

4);

5).
238. Тепловий потік теплопередачі визначається за формулою:

1) Q =

2) Q = kF( t);

3) Q = ;

4) Q =
239. Загальні втрати тиску у теплообміннику визначають за формулою:

1.

2.

3. ;

4.
240. Які слова пропущено в реченні: „Гідравлічні втрати тиску в рекуперативному теплообміннику за рахунок розширення (звуження) каналу, повороту, входу (виходу) в трубну доску, тощо називаються …………….…………………………………втратами”?

1. геометричними;

2. місцевими;

3. конструктивними;

4. перехідними
241. Площу поверхні рекуперативного теплообмінника можна знайти з формули:

1.

2.

3.

4.
242. Оребрення стінок застосовується з метою:

1) збільшення коефіцієнта теплообміну на поверхні стінок;

2) зменшення теплового потоку теплопередачі;

3) збільшення термічного опору теплопередачі;

4) збільшення коефіцієнта тепловіддачі.
243. Величина коефіцієнта оребрення лежить в інтервалі:

1) 0-10

2) 10-30;

3) 30-50;

4) 6-8;
244. Теплова ефективність ребра визначається по формулі:

1);

2);

3);

4) K=cp∆T;

5) .
245. Турбінний агрегат, в якій колесо турбіни обертається за рахунок руху продуктів згорання палива, називають:

1. активною турбіною.

2. реактивною турбіною.

3. газотурбінною установкою;

4. парогазовою установкою.
246. Турбінний агрегат, в якій якій колесо турбіни обертається за рахунок руху перегрітої пари, називають:

1. активною турбіною.

2. реактивною турбіною.

3. парогазовою установкою.

4. паротурбінною установкою.

247. Вкажіть, через які елементи ПСУ і в якій послідовності теплота водяної пари перетворюється в роботу:

а. водяний насос.

б. парова турбіна;

в. конденсатор;

г. паровий котел;

д. пароперегрівник;

Правильна відповідь: а, г, д, б, в.
248. Речовина, при згорянні якої виділяється теплота, достатня для перетворення в інші види енергії називається

1. продуктом згорання;

2. паливом;

3. енергоджерелом;

4. робочим тілом.
249. Поставте у відповідність до типу палива окремі види, які до цього типу відносяться:

A) природне тверде 1) природний газ;

B) штучне рідке; 2) кам’яне вугілля;

C) природне газоподібне. 3) бензин;

4) торф

5) сланці;

6) гас.

Правильна відповідь: А) - 2, 4, 5; В) - 3, 6; С) - 1
250. Поставте у відповідність до типу палива окремі види, які до цього типу відносяться:

A) штучне тверде; 1) кокс;

B) природне рідке; 2) коксовий газ;

C) штучне газоподібне. 3) доменний газ;

4) сира нафта;

5) брикетовані сланці;

6) біогаз.

Правильна відповідь: А) - 1, 5; В) - 4; С) - 2, 3, 6
251. Вставте пропущені вирази в реченні: „В котельній установці можуть використовуватись такі види палива”?

1. нафта;

2. природний газ;

3. вугілля;

4. мазут;

5. бензин;

6. деревина
252. Поставте у відповідність до назви маси палива особливості його складу:

Маса палива

Склад

A) робоча;

1) паливо без мінеральних негорючих домішок;

B) суха;

2 ) паливо в тому вигляді, в якому воно доставляється до споживача;

C) горюча.

3) склад палива, висушеного при температурі 105...110 оС.


253. Поставте у відповідність до складових робочої маси палива фактори, які їх визначають:

Складова робочої маси палива

Визначається вмістом

A) робоча волога;

1) у паливі мінеральних негорючих домішок;

B) аналітична волога;

2 ) вологи, яка попадає у паливо під час його видобування, транспортування та зберігання;

C) зольність.

3) вологи, яка утримується в мікрокапілярах палива.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

МОДУЛЬ ВСТУП. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІВОДИ. ГІДРОЛОГІЯ РІЧОК Блок...
Гідрологія – наука про природні води, їх властивості та явища і процеси, що в них відбуваються, а також закономірності розвитку цих...
Список ліцеїстів, школярів та студентів технікумів, які приймають...
Список ліцеїстів, школярів та студентів технікумів, які приймають участь в роботі
— наука, що вивчає процеси виховання, навчання і розвитку особистості. Етапи
Педагогіка — наука, що вивчає процеси виховання, навчання і розвитку особистості
Тренінгове заняття з
Присутні на занятті педагоги приймають також активну участь під час різних видів роботи
Дитяча психологія, психологія підлітка, психологія юнацького віку,...
Психологія – наука, яка вивчає загальні закономірності розвитку людини, її психічні процеси, стани та властивості. ( вчення про душу...
35. Вступ. Інформація та інформаційні процеси (2 год.)
Носії інформації, форми і способи подання інформації. Види інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення. Властивості інформації....
ЛЕКЦІЯ 1 ТЕМА
Педагогіка — наука, що вивчає процеси виховання, навчання і роз­витку особистості
Від грецького ψυχή (psyché) душа, дух; λόγος (logos) вчення, наука)...
Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) — душа, дух; λόγος (logos) — вчення, наука) — наука, що вивчає психічні явища (мислення,...
«Агрегатні стани речовини. Властивості пари, рідин і твердих тіл»
Навчальна: сформувати в учнів уявлення про агрегатні стани речовини,порівняти фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах
Лекція ГЛОБАЛІCТИКА ЯК НАУКА Глобалістика: особливості та предмет дослідження
Отже, це комплексна наукова дисципліна, що вивчає походження, прояви і шляхи вирішення глобальних проблем, а також взаємодію екологічних,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка