1. Сутність та складові бюджетного менеджменту


Скачати 409.95 Kb.
Назва1. Сутність та складові бюджетного менеджменту
Сторінка3/3
Дата15.03.2013
Розмір409.95 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУТема 1. Сутність та складові бюджетного менеджменту. Предмет та завдання курсу

 1. Визначити керуючу та керовану системи управління бюджетом.

 2. Охарактеризуйте органи управління бюджетом.

 3. Визначте структуру бюджетного процесу.

 4. Від яких чинників залежить рівень бюджетного планування?

 5. Які методи використовуються при складанні бюджету?

 6. Визначте складові бюджетного менеджменту і коротко охарактеризуйте їх.


Тема 3. Органи оперативного управління бюджетним процесом

 1. Визначте функції та структуру центрального апарату Міністерства фінансів України.

 2. Назвіть функції та структуру фінансового управління обласної державної адміністрації та районного (у місті) фінансового відділу.

 3. Визначте необхідність створення органів казначейства в Україні, їх функції та структуру.

 4. Розкрийте процес становлення податкових органів в Україні, їх функції та структуру.

 5. Визначте функції та структуру Рахункової палати України.


Тема 4. Бюджетне планування в Україні

 1. Дайте визначення бюджетного процесу.

 2. Перерахуйте основні законодавчі акти, які регламентують організацію бюджетного процесу в Україні.

 3. Визначте принципи і завдання бюджетного планування.

 4. Програмно-цільовий метод бюджетного планування, його сутність.

 5. Переваги програмно-цільового методу бюджетного планування.

 6. Мета і задачі бюджетного планування.

 7. Опишіть підготовчу роботу, яка передує складанню бюджету держави.

 8. Назвіть основні макроекономічні показники, які використовують при складанні проекту бюджету.

 9. Розкрийте зміст Постанови Верховної ради "Про основні напрями бюджетної політики України" (бюджетної резолюції).

 10. Визначте етапи і терміни складання Державного бюджету України, а також документацію, яка при цьому використовується.

 11. Опишіть процес розгляду і затвердження Державного бюджету України.

 12. Розкрийте зміст закону «Про Державний бюджет».

 13. Опишіть порядок і терміни складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів, їх взаємозв'язок із проектом Державного бюджету.

 14. У яких випадках затверджується дефіцит та профіцит Державного бюджету.


Тема 5. Організація виконання дохідної частини Державного бюджету України


 1. Опишіть основні етапи процесу виконання бюджету.

 2. Яка мета виконання бюджету?

 3. Назвіть органи, що забезпечують виконання дохідної частини бюджету. Опишіть механізм їх взаємодії.

 4. Дайте визначення бюджетного розпису, назвіть терміни його затвердження.

 5. З яких розділів складається бюджетний розпис. Опишіть процес складання бюджетного розпису.

 6. Дайте визначення бюджетної класифікації. Опишіть структуру бюджетної класифікації.

 7. Назвіть документи, які регламентують систему кодів та групування бюджетних показників.

 8. Охарактеризуйте схему класифікації доходів бюджету.

 9. Назвіть органи, які розробляють і затверджують бюджетну класифікацію в Україні..

 10. Опишіть механізм взаємодії органів казначейства з податковими органами при виконанні дохідної частини бюджету.

 11. Опишіть касове виконання дохідної частини бюджету.


Тема 6. Виконання Державного бюджету за видатками

 1. Дайте визначення видаткам та витратам Державного бюджету.

 2. Яким чином побудоване касове виконання бюджету.

 3. Дайте характеристику класифікації фінансування бюджету.

 4. Назвіть принципи фінансування витрат до бюджету.

 5. Дайте визначення кошторису, плану асигнувань, плану використання бюджетних коштів.

 6. Як здійснюється формування єдиної бази мережі розпорядників бюджетних коштів.


Тема 7. Облік виконання бюджету

 1. Назвіть складові системи обліку бюджети держави.

 2. Дайте визначення Плану рахунків обліку виконання бюджету. Дайте характеристику структури Плану рахунків виконання бюджету.

 3. охарактеризуйте бюджетні рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства..

 4. Охарактеризуйте план розрахунків з обліку виконання бюджету.

 5. Облік операцій за доходами загального та спеціального фондів.

 6. Запишіть бухгалтерські проводки з обліку доходів бюджету.

 7. Опишіть процес визначення результатів виконання бюджету. Яке сальдо та на яких рахунках вказує на дефіцит або профіцит Державного бюджету.


Тема 8. Звітність про виконання бюджету

 1. Назвіть види бюджетної звітності.

 2. Назвіть форми квартальної звітності розпорядників коштів, які фінансуються із Державного бюджету. Зазначте терміни їх подання і зміст.

 3. Назвіть форми звітності розпорядників коштів, які фінансуються із місцевого бюджету. Зазначте терміни їх подання і зміст..

 4. Яку звітність готують органи Державного казначейства України?

 5. Які органи готують звітність про виконання місцевих бюджетів?

 6. Назвіть квартальні і річні форми звітності про виконання місцевих бюджетів.

 7. Яку звітність з виконання Державного бюджету готують органи Державного казначейства.

 8. Хто і в які терміни затверджує звіт про виконання Державного бюджету України?


Тема 9. Контроль за виконанням бюджету

 1. Визначте роль і місце контролю за виконанням бюджету у бюджетному менеджменті.

 2. Назвіть органи державного контролю за виконанням бюджету в Україні.

 3. Які основні напрямки діяльності Рахункової палати України?

 4. Дайте визначення ревізії та перевірки.

 5. Які ознаки лежать в основі класифікації ревізій?

 6. Як плануються ревізії та перевірки?

 7. Яким документом оформлюється результати ревізії?

 8. Які основні структурні частини має акт ревізії?

 9. Визначте основні питання, які перевіряються в ході ревізії бюджетної установи.

 10. Зазначте заходи, які проводять для усунення виявлених недоліків і порушень під час ревізії.

Питання аудиторної контрольної роботи
1. Описати документооборот, пов'язаний з оплатою рахунків.

2. Визначити керуючу та керовану системи управління бюджетом.

3. Форми квартальної звітності розпорядників коштів, які фінансуються із Державного бюджету. Зміст і терміни їх подання.

4. Функції та структура Контрольно-ревізійної служби України.

5. Принципи і завдання бюджетного планування.

6. Завдання обліку виконання бюджету.

7. Які основні структурні частини має акт ревізії?

8. Звітність органів Державного казначейства України.

9. Назвіть органи, що забезпечують виконання дохідної частини бюджету. Опишіть механізм їх взаємодії.

10. Сформулюйте основні завдання ревізій та перевірок.

11. Механізм взаємодії органів казначейства з податковими органами при виконанні доходної частини бюджету.

12. Які методи бюджетного планування використовуються при складанні бюджету ?

13. Характеристики функціональної, економічної і відомчої та програмної класифікації видатків.

14. Охарактеризуйте складові бюджетного менеджменту.

15. Принципи фінансування витрат до бюджету.

16. Яким документом оформлюється результати ревізії?

17. Хто і в які терміни затверджує звіт про виконання Державного бюджету України?

18. Описати документооборот, пов'язаний з оплатою рахунків.

19. Необхідність створення органів казначейства в Україні, їх функції та структура.

20. Паспорт бюджетної програми , його призначення та зміст.

Література з дисципліни "Бюджетний менеджмент" 1. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 21 червня 2001 року №2542=ІІІ 9із останніми змінами, внесеними згідно з законом від 20,12,2005р. № 3225-ІV)

 2. Конституція України від 28 червня 1996 року//Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. - №30 9Із останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 222- IV від 08.12.2004р. // ВВР. -2005. - №2).

 3. Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.1991р. № 1251- XII (Із змінами, внесеними згідно із Законом від 06.12.2005р. № 2960-IV).

 4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №40. – Ст. 365.

 5. Про державну податкову службу в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - №6. – Ст. 37; Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №39. – Ст. 575; 1994. - №15. – Ст. 84; 1995. - №1. – Ст. 3; №30. – Ст. 229; 1996. - №31. – Ст. 148.

 6. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №29. – Ст. 308.

 7. Про Рахункову палату Верховної Ради України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №43. – Ст. 212 (з урахуванням рішень Конституційного суду України, грудень 1997 року).

 8. Про Національний банк України: Закон України // Урядовий кур’єр. – 1999. – 1 липня.

 9. Про Державний бюджет України на відповідний рік: Закон України // Відомості Верховної Ради України.

 10. Про основні напрямки бюджетної політики на відповідний рік (Бюджетна резолюція): Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України.

 11. Про Державне казначейство України: Указ Президента України від 27 квітня 1995 р.

 12. Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України: Указ Президента України від 26 серпня 1999 р. №1081/99.

 13. Про затвердження Положення про Державне казначейство: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 р. №590 // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. - №11. – Ст. 262.

 14. Інструкція про порядок касового виконання Державного бюджету за видатками / Державне казначейство України. – 2000.

 15. Державне казначейство;  Наказ, Форма типового документа  вiд 17.06.2003  № 125 Про затвердження змін до інструкцій про порядок складання у 2003 році місячних та квартальних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів Зареєстровано: Мін'юст України  вiд 26.06.2003  № 520/7841

 16. Державне казначейство;  Наказ, Порядок, Форма типового документа  вiд 16.04.2003  № 89
  Про затвердження Порядку подання фінансової звітності про виконання кошторисів Пенсійним фондом України, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у 2003 році Зареєстровано: Мін'юст України  вiд 30.04.2003  № 344/7665

 17. Державне казначейство;  Наказ, Інструкція, Форма  вiд 26.03.2003  № 67 Про затвердження Інструкції про порядок складання у 2003 році квартальної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів Зареєстровано: Мін'юст України  вiд 11.04.2003  № 292/7613

 18. ДПА України, Державне казначейство;  Наказ, Порядок, Форма типового документа  вiд 18.03.2003  № 125/58 Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби України та органів Державного казначейства України в процесі повернення помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) платникам податків Зареєстровано: Мін'юст України  вiд 11.04.2003  № 289/7610

Державне казначейство;  Наказ, Інструкція  вiд 31.01.2003  № 17 Про затвердження Інструкції про порядок складання у 2003 році місячної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів Зареєстровано: Мін'юст України  вiд 13.02.2003  № 113/7434

 1. Державне казначейство;  Наказ  вiд 23.12.2002  № 236 Про затвердження змін та доповнень до Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ

 2. Державне казначейство;  Наказ, Інші  вiд 23.12.2002  № 237 Про затвердження змін та доповнень до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

 3. Державне казначейство;  Наказ, Порядок, Форма  вiд 02.12.2002  № 221 Про затвердження Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства

 4. Державне казначейство;  Наказ, Порядок  вiд 18.11.2002  № 213 Про затвердження Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами

 5. Державне казначейство;  Наказ, Порядок, Форма типового документа  вiд 04.11.2002  № 205
  Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

 6. Голов КРУ;  Наказ  вiд 23.08.2002  № 172 Про затвердження змін і доповнень до Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні, затвердженої наказом Голов КРУ України від 03.10.9...

 7. Кабінет Міністрів України;  Постанова, Положення  вiд 19.08.2002  № 1204 Про затвердження типових положень про Головне фінансове управління обласної, Київської міської та фінансове управління Севастопольської міської державної адміністрації, про фінансове управління районної, районної у м. Києві та фінансовий відділ районної у м. Севастополі державної адміністрації

 8. Кабінет Міністрів України;  Постанова, Перелік  вiд 17.05.2002  № 659 Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання

 9. ДПА України;  Наказ, Порядок  вiд 29.04.2002  № 203 Про внесення змін до Порядку складання звіту про використання коштів неприбуткових організацій і установ та Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій) Зареєстровано: Мін'юст України  вiд 21.05.2002  № 443/6731

 10. Державне казначейство;  Наказ  вiд 11.04.2002  № 66 Про затвердження змін до Порядку бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 113 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.01.2000 за N 12/4233 Зареєстровано: Мін'юст України  вiд 24.04.2002  № 393/6681

 11. Кабінет Міністрів України;  Постанова, Порядок  вiд 28.02.2002  № 228 Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ

 12. Мінфін;  Наказ, Форма, Інструкція  вiд 28.01.2002  № 57 Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету Зареєстровано: Мін'юст України  вiд 01.02.2002  № 86/6374

 13. Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник.- Київ: Центр учбової літератури, 2007.-640с.

 14. Арестархов О. Казначейство хочет стать банком для бюджетных учреждений: Интервью с начальником Управления координации и развития органов Государственного казначейства Чечулиной Е. // Бизнес. – 1996. - №10. – С. 15.

 15. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?: Научное издание. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 384 с.

 16. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту / Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с.

 17. Сафонова Л.Д. Бюджетний менеджмент: Навч.-метод. посібн. для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 186с.
1   2   3

Схожі:

1 Охарактеризувати стратегічний аспект в управлінні та передумови...
Обґрунтувати зміст стратегічного менеджменту та складові системи стратегічного управління
ТЕМА Поняття і сутність менеджменту Обгрунтуйте необхідність існування...
...
Програма "Основи кадрового менеджменту" для професії "Офіс-адміністратор"
Сутність менеджменту персоналу й напрямки його розвитку. Менеджмент персоналу як суб’єктивне соціальне явище та сфера професійної...
1. Сутність і значення менеджменту Предмет, об’єкт і суб’єкт вивчення менеджменту
Наприклад, від пересічних американців дуже часто можна почути, що ефективну економіку США сформували три чинники – автомобілі, автомобільні...
Сутність та завдання інвестиційного менеджменту
Групування цінних паперів за порядком переваги щодо досягнення інвестиційних цілей
№1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 9
Навчальний посібник для студентів напрямів 100400 «Транспортні технології» і 050200 «Менеджмент організацій»
3. Управління та організаційна структура готельного комплексу Поняття...
Організація як функція координації структурних підрозділів готельного комплексу. (для самостійного вивчення на основі повторення...
№1: Сутність і значення менеджменту
Наприклад, від пересічних американців дуже часто можна почути, що ефективну економіку США сформува­ли три чинники — автомобілі, автомобільні...
№1: Сутність і значення менеджменту
Наприклад, від пересічних американців дуже часто можна почути, що ефективну економіку США сформували три чинники — автомобілі, автомобільні...
Управління сучасним підприємством Сутність менеджменту Менеджмент
Управління в економічній системі здійснюється на двох основних рівнях: макрорівні, тобто охоплює все народне господарство, і мікрорівні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка