ТОВАРОЗНАВСТВО


НазваТОВАРОЗНАВСТВО
Сторінка1/9
Дата03.04.2013
Розмір1.13 Mb.
ТипДержавний стандарт
bibl.com.ua > Економіка > Державний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ДЕРЖАВНИИ СТАНДАРТ УКРАЇНИТОВАРОЗНАВСТВО

Терміни та визначення
ДСТУ 3993-2000

Видання офіційне
БЗ №7 – 2000/58

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2000

ДСТУ 3993-2000
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИТОВАРОЗНАВСТВО

Терміни та визначення

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2000
ДСТУ 3993-2000
ПЕРЕДМОВА
1. РОЗРОБЛЕНО Українською академією зовнішньої торгівлі

ВНЕСЕНО Департаментом політики у сфері обігу споживчих товарів і побутових послуг Міністерства економіки України
2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 31 жовтня 2000 р. № 627
3. Цей стандарт відповідає ІSО8402:1994 «Управління якістю та забезпечення якості. Словник» у частині терміна 5.3.16 та Настанові ІSО/ІЕС2:1996. «Стандартизація і суміжні види діяльності. Загальний словник» у частині терміна Б.2
4. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
5. РОЗРОБНИКИ: від УАЗТ — Р.Андрющенко, канд.екон.наук; Г.Бондарева; А.Мізрухіна, канд.екон.наук (керівник розробки); від КДТЕУ — Н.Кисляк, канд.техн.наук; Н.Тихонова, канд.техн.наук; від Мінекономіки України — Ю.Родіонов, О.Шалимінов© Держстандарт України, 2000
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту України
ДСТУ 3993-2000
ЗМІСТ
1. Сфера застосування 1

2. Нормативні посилання 1

3. Основні положення 1

4. Загальні поняття 2

5. Об’єкти товарознавства З

5.1. Товар, як об’єкт товарознавства З

5.2. Асортимент товарів та його складники 5

5.3. Якісна характеристика товару 8

5.4. Інформація про товар 10

6. Споживання товарів 12

7. Товарознавча діяльність 13

Абетковий покажчик українських термінів 15

Абетковий покажчик англійських термінів 18

Абетковий покажчик французьких термінів 18

Абетковий покажчик російських термінів 18

Додаток А. Терміни та визначення засобів зберігання та захисту товарів 21

Додаток Б. Загальноекономічні терміни та їх визначення 23

Додаток В. Пояснення значення слів, похідних від дієслова «Споживати» 24
ДСТУ 3993-2000
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


ТОВАРОЗНАВСТВО

Терміни та визначення
ТОВАРОВЕДЕНИЕ

Термины и определения
STAPLE COMMODITIES

Terms and definitions


Чинний від 2001-01-01
1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт установлює терміни та визначення в сфері товарознавства.

Терміни, регламентовані у цьому стандарті, є обов’язковими для застосування в усіх видах нормативних документів, науково-технічній, довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до товарознавства, для робіт зі стандартизації, сертифікації або для використання результатів цих робіт, що містять програмні засоби для комп’ютерних систем.

Вимоги стандарту чинні для застосування у роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2391-94 Система технологічної документації. Терміни та визначення;

ДСТУ 2462-94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення;

ДСТУ 2887-94 Паковання та маркування. Терміни та визначення;

ДСТУ 2890-94 Тара і транспортування. Терміни та визначення;

ДСТУ 3038-95 Гігієна. Терміни та визначення основних понять;

ДСТУ 3230-95 Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення;

ДСТУ 3293-95 Зовнішньоекономічна діяльність. Терміни та визначення основних понять;

ДСТУ 3294-96 Маркетинг. Терміни та визначення основних понять.
З. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
3.1. Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. Терміни-синоніми подано як довідкові і вони не є стандартизованими. Недозволені до вживання терміни-синоніми наведено в круглих дужках після стандартизованого терміна з позначкою «Нд».

3.2. Позначку, що вказує на галузь застосування багатозначного терміна, подано в круглих дужках світлим шрифтом після терміна. Позначка не є частиною терміна і може бути вилучена в разі використання терміна в документах зі стандартизації.

3.3. Узята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена в разі використання терміна в документах зі стандартизації.

3.4. Подані визначення можна, в разі потреби змінювати, вводити до них похідні ознаки, які розкривають значення застосовуваних термінів, зазначати об'єкти, що входять в обсяг визначуваного поняття. Але зміни не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

3.5. У стандарті, як довідкові, подано англійські (еn), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних і державних стандартів. Російські (ru) відповідники стандартизованих термінів і визначень, подані в круглих дужках, є перекладом з української мови.

3.6. У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів, а також покажчики іншомовних відповідників термінів кожною мовою окремо.

3.7. Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, а синоніми набрані – курсивом.

3.8. Терміни та визначення загальнотехнічних понять, необхідних для розуміння тексту стандарту, подано в додатках А, Б, В.
4. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ


4.1

товар

Будь-яка річ, що на момент надходження в обіг, повинна бути виокремлена з-поміж інших за визначальними ознаками для конкретного договору купівлі-продажу

ru

(товар

Любая вещь, которая на момент поступления в оборот должна быть выделена среди других по определяющим признакам для конкретного договора купли-продажи)

4.2

товарні ресурси

Продукція промислового чи сільськогосподарського виробництва, яка надходить у сферу обігу з метою продажу споживачам, а також для створювання товарних запасів

ru

(товарные ресурсы

Продукция промышленного или сельскохозяйственного производства, поступающая в сферу обращения с целью продажи потребителям, а также для создания товарных запасов)

4.3

товарознавство

Наукова дисципліна, яка системно вивчає товари на всіх етапах життєвого циклу, методи пізнання їхньої споживної вартості (цінності), закономірності формування асортименту та вимог до якості для забезпечення ефективності їх виробництва, обігу та споживання

ru

(товароведение

Научная дисциплина, системно изучающая товары на всех этапах жизненного цикла, методы познания их потребительной стоимости (ценности), закономерности формирования ассортимента и требований к качеству для обеспечения эффективности их производства, обращения и потребления)

4 4

об’єкт товарознавства

Товари як продукти праці для задоволення потреб споживача та методи їх теоретичного і практичного пізнання

ru

(объект товароведения

Товары как продукты труда для удовлетворения потребностей потребителя и методы их теоретического и практического познания)

4.5

предмет товарознавства

Споживна вартість (цінність) товарів, закономірності її прояву і збереження

ru

(предмет товароведения

Потребительная стоимость (ценность) товаров, закономерности ее проявления и сохранения)

4.6

метод товарознавства

Системний підхід до пізнання споживної вартості (цінності) товарів і вивчення закономірностей її прояву і збереження

ru

(метод товароведения

Системный подход к познанию потребительной стоимости (ценности) товаров и изучение закономерностей ее проявления и сохранения)

4.7

товарознавець

Фахівець у галузі товарознавства.

ru

(товаровед

Специалист в области товароведения).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

«ЧЕРКАСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» Збірник тестових завдань і кросвордів...
Збірник тестових завдань і кросвордів з предмету «Товарознавство продовольчих товарів»
До уваги студентів-заочників ІV курсу центру післядипломної освіти...
До уваги студентів-заочників ІV курсу центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації (ЦПО та ПК) спеціальності: «Товарознавство...
До уваги студентів-заочників I курсу центру післядипломної освіти...
До уваги студентів-заочників I курсу центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації (ЦПО та ПК) напрямів підготовки: 030510...
До уваги студентів-заочників IІІ курсу центру післядипломної освіти...
До уваги студентів-заочників IІІ курсу центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації (ЦПО та ПК) напряму підготовки: 030510...
Т. П. Койнаш Основи експертизи культурних цінностей
Товарознавство та експертиза в митній справі” факультету маркетингу, торгівлі та митної справи
Навчально-методичний посібник Товарознавство продовольчих товарів
Організація торгово-технологічного процесу в гастрономічному відділі при продажі варених ковбасних виробів
«Форми і методи роботи предметних гуртків»
Коваль Світлана Юріївна – спеціаліст вищої категорії, викладач дисципліни «Товарознавство продовольчих товарів» Вищого комерційного...
Тема: Вступ. Загальні поняття товарознавства продовольчих товарів
...
Навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних занять...
Автори: Ісичко Л. В., асистент кафедри вищої математики та фізики Полтавського університету економіки і торгівлі
Навчальні предмети
Авчально – виховну мету. Розрахований на учнів ПТНЗ та студентів. На основі базових знань з предметів кулінарія, товарознавство,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка