Положення


Скачати 190.02 Kb.
НазваПоложення
Дата22.04.2013
Розмір190.02 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Додаток

до розпорядження міського голови

від 17.06.2011 р. № 303

Положення


про порядок списання основних засобів,

що є комунальною власністю міста Тернополя
1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання основних засобів підприємствами, установами, організаціями на балансі яких перебуває комунальне майно.

1.2. З балансів підприємств, організацій, установ може бути списане майно, що відповідає таким критеріям:

а) не придатне для подальшого використання( фізично зношене);

б) виявлене в результаті інвентаризації як недостача;

в) морально застаріле;

г) пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха(за умови, що відновлення його є неможливим або економічно недоцільним і воно не може бути реалізоване).

1.3.Списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється, після відшкодування його вартості, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування неможливо.

1.4.Знос майна, що за даними бухгалтерського обліку становить 100 відсотків вартості не може бути достатньою підставою для його списання.

1.5.Здійснення організаційних заходів зі списання майна покладається на підприємства, організації, установи, що є його балансоутримувачами.
2. Списання майна.

2.1.Списання майна здійснюється після отримання на це відповідного дозволу, який надається:

2.1.1.На списання об'єктів нерухомого майна - рішенням міської ради;

2.1.2.На списання об'єктів (крім нерухомого майна) залишковою балансовою вартістю за одиницю (комплект) в розмірі понад 1000 гривень - управлінням обліку та контролю за використанням комунального майна за погодженням з уповноваженим органом до сфери управлінь якого належить підприємства, установи, організації (у разі відсутності уповноваженого органу – за погодженням з профільним заступником міського голови);

2.1.3.На списання об'єктів (крім нерухомого майна) залишковою балансовою вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 1000 гривень – згідно наказу керівника комунального підприємства, установи, організації за погодженням з уповноваженим органом до сфери управлінь якого належать підприємства, установи, організації (у разі відсутності уповноваженого органу – за погодженням з профільним заступником міського голови).

2.2.Для визначення непридатності майна і встановлення неможливості та/або неефективності проведення його відновлювального ремонту чи неможливості застосування інших шляхів його використання, а також для оформлення документації на списання цього майна наказом керівника установи (управління) створюється постійно діюча комісія.

2.3.Постійно діюча комісія створюється наказом у складі:

голови комісії:

- керівника підприємства, установи, організації або його заступника;

та членів комісії:

- головного бухгалтера підприємства установи, організації або його заступника;

- осіб, на яких покладено відповідальність за збереження майна;

- працівників інженерних, технічних, технологічних, будівельних, обліково-економічних та інших служб підприємства, які добре знають об'єкт основних засобів;

2.4.Для встановлення непридатності транспортних засобів, торгово-технологічного, холодильного обладнання, механізмів, електроприладів, при відсутності служби головного механіка залучається представник відповідних інспекцій (підприємств), який підписує акт на списання або подає комісії свій письмовий висновок, що додається до акту.

2.5.При списанні аудіо та відеотехніки, комп’ютерної, електронно-обчислювальної техніки та інших технічних засобів запрошується представник відповідних інспекцій (підприємств), який підписує акт на списання або подає комісії свій письмовий висновок, що додається до акту.

2.6.Постійно діюча комісія зі списання майна:

а) проводить інвентаризацію майна, яке пропонується до списання;

б) проводить огляд майна, що підлягає списанню, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, плани поверхів, відомості дефектів тощо), а також дані бухгалтерського обліку;

в) установлює економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна та вносить відповідні пропозиції;

г) установлює конкретні причини списання майна: знищене (виявлене як нестача), фізичне або моральне зношення, реконструкція, порушення технічних (технологічних) умов експлуатації чи зберігання, аварія тощо;

д) установлює можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів об'єкта, який підлягає списанню, здійснює їх оцінку;

є) здійснює контроль за вилученням із списаного майна, придатних вузлів, деталей та матеріалів у тому числі кольорових та дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу, контролює здачу на відповідний склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;

ж) складає акт на списання майна за встановленими типовими формами з обліку та списання основних засобів.

2.7.За результатами роботи комісія складає акт на списання майна, до якого додаються:

- довідка про вартість майна, яке пропонується до списання, згідно з даними бухгалтерського обліку;

- інші документи (про аварії, стихійне лихо, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо, за наявності).

В акті комісії зазначаються:

- терміни та результати проведення інвентаризації та огляду майна, пропозиції щодо шляхів використання майна, яке не підлягає списанню, заходи щодо відшкодування вартості майна, виявленого як нестача (знищеного, розукомплектованого);

- дані, які характеризують об'єкт: рік виготовлення або будівництва, дата введення його в експлуатацію, первісна вартість (переоцінена), сума нарахованого зносу за даними бухгалтерського обліку, кількість проведених капітальних ремонтів та інше. При списанні автотранспортних засобів, крім того, вказується пробіг автомобіля і дається технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля;

- причини вибуття майна, стан майна, основних частин, деталей та вузлів, конструктивних елементів та економічне (технічне) обґрунтування недоцільності та/або неможливості його відновлення. При списанні майна, яке вибуло внаслідок аварій, до акта про списання додається належним чином оформлена копія акта про аварію, де пояснюються причини, які призвели до аварії;

- дані про можливість використання окремих частин, матеріалів, вузлів деталей та їх вартість визначена комісією.

Акти на списання майна затверджуються керівником відповідного органу, який створив комісію.
2.8.Для розгляду питання про списання майна комунальні підприємства установи, організації направляють в управління обліку та контролю за використанням комунального майна:

- звернення комунального підприємства установи, організації про списання майна;

- техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна в якому містяться економічні та/або технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна а також напрямки використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;

- відомість про вартість майна, яке пропонується до списання, згідно з даними бухгалтерського обліку, за встановленою формою (додаток 1);

  • акти технічного стану майна, затверджений керівником суб’єкта господарювання;

  • акт інвентаризації майна що пропонується до списання згідно з (додатком 2);

- акти технічних експертиз на транспортні засоби, технічне обладнання, механізми, устаткування, енергетичне обладнання та прилади, аудіо та відеотехніку, комп’ютерну та електронно-обчислювальну техніку, інші засоби, які потребують висновку спеціалістів технічних інспекцій.

2.9.Управління обліку та контролю за використанням комунального майна

протягом 30 календарних днів з моменту надходження документів, надає дозвіл на списання комунального майна з визначенням умов його списання або обґрунтовану відмову.

2.10.Дозвіл на списання комунального майна надається листом управління обліку та контролю за використанням комунального майна.

2.11.Демонтаж, розбирання та списання з балансу майна відповідно до цього Положення здійснюється безпосередньо комунальним підприємством (установою, організацією), на балансі якого обліковується це майно.

2.12.Розбирання та демонтаж майна, яке пропонується до списання, проводиться тільки після отримання дозволу управління обліку та контролю за використанням комунального майна.

2.13.Усі деталі, вузли й агрегати розібраного та демонтованого обладнання, які придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані від ліквідації майна, оприбутковуються з відображенням на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку.

2.14.Оцінка придатних деталей, вузлів, агрегатів, матеріалів, сировини, отриманих внаслідок списання об'єктів основних засобів, здійснюється відповідно до нормативно-правових актів з оцінки майна.

2.15.Вилучені після демонтажу майна деталі і вузли, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

2.16.Забороняється знищувати, викидати, здавати в лом з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення й одночасного оприбуткування корисних деталей.

2.17.У місячний термін після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування майна, комунальні підприємства, установи, організації на балансі яких перебувало це майно, подають до управління обліку та контролю за використанням комунального майна звіт про списання майна (за встановленою формою – додаток 3 до цього Положення), підписаний комісією та затверджений керівником суб'єкта господарювання.
2.18.Управління обліку та контролю за використанням комунального майна протягом 30 календарних днів розглядає наданий звіт та приймає його до відома або

надає обґрунтовані зауваження (відмову у прийнятті) до звіту, про що листом повідомляє суб'єкта господарювання.

Суб'єкти господарювання виправляють зауваження управління обліку та контролю за використанням комунального майна та подають звіт на новий розгляд.

3. Списання об’єктів незавершеного будівництва, будівель (споруд).
3.1.Списання майна здійснюється за умови врахування особливостей правового режиму майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном (крім випадків, коли встановлено заборону розпорядження майном).

З метою отримання дозволу на списання майна балансоутримувач подає міському голові, разом із заявою на списання майна такі документи:

1) техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться економічні та/або технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна та про те, як воно вплине на фінансовий план (для державних підприємств), а також напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;

2) відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку;

3) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

4) акт технічного стану майна, затверджений балансоутримувачем;

В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів.

5) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);

6) відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів;

7) відомості про об'єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).

У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта на його списання додається належним чином завірена копія акта про аварію, в якій зазначаються причини, що призвели до неї.

3.2.З метою вивчення заяви на списання майна міський голова створює комісію, до складу якої включаються представники, управління з питань містобудування та архітектури, управління обліку та контролю за використанням комунального майна, уповноваженого органу до сфери управлінь якого належать підприємства, установи, організації та керівник, заступник чи інший відповідальний працівник підприємства, установи, організації, яке звертається за дозволом на списання.
3.3.Комісія:

1) проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, на відповідність поданих документів згідно п. 3.1. Положення.;

2) проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації (технічних паспортів, поетапних планів, відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку;

3) визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції;

4) установлює конкретні причини списання майна (моральна застарілість чи фізична зношеність, непридатність для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі);

5) визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об'єкта, що підлягає списанню;

6) за результатами роботи комісія складає акт про доцільність списання майна, та подає його на затвердження міського голови.

3.4.У разі затвердження міським головою висновку про доцільність списання майна, уповноваженим органом до сфери управлінь якого належать підприємства, установи, організації готується проект рішення міської ради про дозвіл на списання майна.

3.5.Розбирання та демонтаж майна, яке пропонується до списання, проводиться тільки після отримання дозволу міської ради.

3.6.В місячний термін після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування придатних матеріалів, отриманих від ліквідації будівлі (споруди) комунальне підприємство (установа, організація) подає в управління обліку та контролю за використанням комунального майна звіт про списання майна, підписаний постійно діючою комісією по списанню та затверджений баласоутримувачем.

3.7.Постійно діюча комісія балансоутримувача здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;
4. Прикінцеві положення

4.1.Управління обліку та контролю за використанням комунального майна при необхідності проводить на місці перевірку достовірності даних з отриманим актом на списання.

4.2.Кошти, отримані комунальними підприємствами (установами, організаціями) від реалізації матеріальних цінностей, отриманих в результаті списання необоротних активів, за здані у вигляді брухту і відходів чорні і кольорові метали, дорогоцінні метали (у тому числі відходи від використання фотоматеріалів і кіноплівки), дорогоцінне каміння, за вирахуванням документально підтверджених витрат на ліквідацію, залишаються у розпорядженні підприємства (установи, організації) з правом подальшого використання на ремонт, модернізацію або придбання нових засобів того ж призначення.

4.3.Керівники комунальних підприємств (установ, організацій) та члени комісії є відповідальними згідно з чинним законодавством за достовірність інформації, наданої управлінню обліку та контролю за використанням комунального майна.

4.4.Керівники комунальних підприємств (установ, організацій) є відповідальними за дотримання порядку списання майна.

4.5.Спори, що виникають у процесі списання майна відповідно до цього Положення, вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Додаток 2

до Положення про порядок

списання основних засобів,

що є комунальною власністю

міста Тернополя

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник комунального підприємства (установи, організації)

________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20____ р.

М. П.
АКТ

інвентаризації основних засобів,

які пропонуються до списання

__________________________________________________________________________

(назва об'єкта (підприємства, цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація)
На підставі наказу (розпорядження) від "__" ________ 20___ р. N ____ комісією у складі _____________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали членів комісії)

___________________________________________________________________________

проведено інвентаризацію основних засобів, які пропонуються до списання і обліковуються на балансовому рахунку N ____ за станом на "___" _________ 20___ р.
Інвентаризацію почато "___" ________ 20___ р.

Інвентаризацію закінчено "___" ________ 20___ р.
При інвентаризації встановлено таке:


№ з/п

Назва об’єкта

Рік ви-пуску

Номер інвентарного номера

Обліковується за станом на “___”__________ 20___ р.

Примітка

Інвен-тарний

Завод-ський

Пас-порта

Фактично виявлено

За даними бухгалтерського обліку

Кіль-кість

Первісна (переоцінена) вартість, грн.

Кіль-кість

Первісна (переоцінена) вартість, грн.
Всього

Всього за актом: _____________________________________________

(цифрами і словами)
1) загальна кількість одиниць, фактично _____________________

(цифрами і словами)
2) на суму, грн., фактично __________________________________

(цифрами і словами)

Голова комісії ________ ________ ______________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії: ________ ________ ______________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 1

До Положення про порядок списання основних засобів комунальної власності міста Тернополя


ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник комунального підприємства

(установи, організації)

________ ___________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
"____" ____________ 200__р.
М.П.

ВІДОМІСТЬ

про вартість майна, яке пропонується до списання

за станом на "___" ________200_р.


№ з/п

Найменування об’єкта

Рік випу-ску та дата введеня в експлуатацію

Номер об’єкта

Інформація про проведення модернізації, модифікації, добудови, дообладнання, реконструкції

Вартість здійснених капітальних інвестицій, грн.

Первісна (переоціненена) вартість, грн.

Сума нарахо-ваного зносу, грн.

Балансова (залишко-ва) вартість, грн.

інвентарний

заводський

паспортний
Дані про дорогоцінні метали:

(подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним об'єктом)
Головний бухгалтер комунального підприємства (установи, організації)

______________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 3

До Положення про порядок списання основних засобів комунальної власності міста Тернополя
ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________ Керівник комунального підприємства

(назва комунального підприємства (установи, організації)

(установи, організації)) ________ ______________________

_______________________________ (підпис) (прізвище та ініціали)

(місцезнаходження комунального

підприємства (установи, організації)) "____" ____________ 200__р.
Ідентифікаційний код

за ЄДРПОУ ________________ М.П.
М.П.

ЗВІТ

про списання майна


№ з/п

Найменування об’єкта

Рік ви-пуску, (побудови) та введеня в експлуатацію

Інв. №

Зав. №

Витрати на спи-сання об’єкта, грн.

Оприбутковано від списання

Отримано коштів від реалізації матеріалів, сировини тощо, грн.

Напрямки використання коштів

Документи, що підтверджують отримання коштів

Придатних вузлів, агрегатів

матеріалів

сировини

Основних засобів

Загальна вартість по об’єкту, грн.

Кількість

Вартість, грн.

Кількість

Вартість, грн

Кількість

Вартість, грн

Кількість

Вартість, грн


Голова комісії ___________________ ______________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії: ___________________ _______________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

___________________ _______________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Заступник міського голови –

керуючий справами О.Степанюк

Схожі:

Положення про Раду середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Петра Андрусіва
Це положення розроблене відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету...
Австралія: географічне положення, історія відкриття і дослідження
Мета: сформувати в учнів уявлення про своєрідність географічного положення Австралії; продовжити формування учнів складати характеристику...
Розділ І. Загальні положення
Положення про механізм справляння та порядок сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності ( далі Положення...
Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку Розділ І. Загальні положення
Положення) розроблено на основі Указу Президента України від 3 лип­ня 1998 року №727 «Про спрощену систему оподаткування, об­ліку...
1. Загальні положення
Положення про порядок укладання, реєстрації, зберігання договорів та контроль за їх виконанням у Тернопільській міській раді (далі...
Типове положення про службу охорони праці Загальні положення
Положення про службу охорони праці відповідного підприємства, визначає структуру служби охорони праці, її чисельність, основні завдання,...
Положення про механізм справляння та порядок сплати єдиного податку Розділ І. Загальні положення
Положення розроблено на підставі Податкового Кодексу України та Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України...
ПОЛОЖЕННЯ про Інформацiйно-консультаційний центр підтримки під приємництва в м. Тернополі ”
Положення про Інформацiйно-консультаційний центр підтримки підприємництва в м. Тернополі” (далі – Положення) розроблено на підставі...
Конкурс дитячої та юнацької творчості «Музи і діти» (далі Положення)
Положення про відкритий фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Музи і діти» (далі Положення) визначає порядок організації...
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №777 ПОЛОЖЕННЯ
Це Положення визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності освітнього округу (далі – округ)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка