ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки


Скачати 80.77 Kb.
НазваПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Дата21.06.2013
Розмір80.77 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
“ З А Т В Е Р Д Ж У Ю “

Начальник________

П Л А Н - К О Н С П Е К Т

Проведення заняття із гуманітарної підготовки

з особовим складом підрозділів ГУМНС

Тема № 8 “Екологічні проблеми в сучасному світі й Україні. Надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру. Заходи щодо їх запобігання та ліквідації наслідків.”

Навчальна мета: Ознайомлення особового складу з екологічними проблемами в сучасному світі

й Україні. Закріплення нормативної бази.

Час - одна академічна година (45 хвилин)

Місце проведення – учбовий клас або актовий зал

Навчально-матеріальне забезпечення: плакати

Література 1. Учбові підручники.

2.

Порядок проведення заняття :

 1. (Перед початком занять) – Провести інформування слухачів з громадсько-політичних, міжнародних та правових питань, про діяльність МНС України, стан дисципліни та роботу, що проводиться щодо її зміцнення. – 10 хв.

Примітка: також можливо ознайомити особовий склад з останніми документами, які надійшли в підрозділ з МНС, ГУМНС для широкого ознайомлення працівників.

 1. Організаційний момент - 2 хв. :

 • перевірка присутніх ;

 • оголошення теми і мети заняття, питання , які вивчатимуся.

2. Контроль знань - 3 хв. :

 • перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.

 1. Викладення матеріалу теми - 25 хв. (якщо на тему відведено 1 год.)

- 85 хв. (якщо на тему відведено 2 год.)

Питання , які вивчатимуся :

1.Екологічні проблеми в сучасному світі й Україні.

2.Надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру.

3.Заходи щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

1 Питання: Екологічні проблеми в сучасному світі й Україні.

Природа- єдине й незамінне джерело матеріальних і духовних благ. Постійно користуючись цим джерелом, людина навіть думати не хотіла, що воно коли-небудь буде вичерпаним. Та вже сьогодні стало зрозумілим, що без кардинального розв‘язання назрілих природоохоронних проблем неможливо забезпечити дальший розвиток економіки.

Найбільшої шкоди всьому живому на планеті завдало XX століття. Щорічно з надр Землі добувають близько 100 млрд тонн руд металів, паливних корисних копалин, будматеріалів, виплавляють близько 800 млн тонн різних металів, виробляють понад 300 млн тонн невластивих природі синтетичних матеріалів, вивозять на поля близько 300 млн тонн мінеральних добрив і майже 4 млн тонн різних отрутохімікатів.

Звичайно, що все це дало змогу людині значно підвищити темпи та обсяги виробництва, але й викликало зростання надходження відходів у навколишнє середовище.

До екологічних проблем належать ті, що пов‘язані з погіршанням стану середовища проживання людей. Об‘єктами забруднення і знищення стали всі компоненти природного середовища- літосфера і грунти, атмосфера і гідросфера, біосфера.

Забруднення атмосфери- це зміни її стану внаслідок надходження домішок, не характерних для її постійного складу. Так. щорічно в атмосферу на території України викидається понад 17 млн тонн шкідливих речовин. На кожен квадратний кілометр української землі випадає близько 19 т отрути з атмосфери. Найгірші справи у Донецьку, Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Запоріжжі, Кривому Розі, Маріуполі, Одесі, Києві. Сильними забруднювачами є сірководень, аміак, фенол.

Найбільшим забруднювачем атмосфери є транспорт, особливо автомобільний.

Забруднення природних вод- це зміна їх складу і властивостей під впливом господарської діяльності людини. Щороку після промислового використання у водойми України неочищеними скидаються 2,5 млрд кубометрів води. проби вод у Чорному і Азовському морях показують серйозне бактеріологічне забруднення, причому в Азовському морі в деяких місцях воно перевищує гранично допустимій концентрації в тисячу разів. Основними джерелами забруднення є підприємства комунального господарства, на частку яких припадає майже 50% загальної кількості стічних вод. Металургія дає їх 28 %, хіміко-лісовий комплекс-19%. Значним забруднювачем вод є водний транспорт. Він залишає в морі велику кількість нафти та сміття.

Негативний вплив людської діяльності згубно позначився на рельєфі України. Добування корисних копалин, особливо відкритим способом, призвело до значних змін поверхні багатьох її районів: утворилися тріщини в земній корі, порожнини, а на поверхні - терикони, насипи, кар‘єри. Антропогенні форми рельєфу спричинені також зрошенням та осушенням, промисловим і цивільним будівництвом.

Неправильна агротехніка призвела до деградації грунтів. Якщо 100 років тому вміст гумусу в чорноземах становив 10-14 %, то нині –лише-3-4%. В Україні стали майже не придатними для використання вже 60 % славнозвісних колись чорноземів.

Внаслідок антропогенного впливу на рослинність відбулися і відбуваються якісні і кількісні зміни до її складу. Надмірне вирубування лісів призвело до погіршення газового складу атмосфери, до підвищення континентальності клімату. Велика кількість представників місцевої флори перебуває на межі зникнення й занесена до Червоної книги.

Помітно збіднів тваринний світ: ще на початку нашого століття на сучасній території України водилися тури, дикі коні кулани, сайгаки, росомахи тощо. Нині вони зникли.

В Україні сконцентровано значні потужності екологічно небезпечних підприємств різних галузей господарства (насамперед важкої індустрії), які до того ж слабо оснащені природозберігаючими технологіями. Тут також велика щільність об‘єктів, де безконтрольно зберігаються високотоксичні, отруйні та інші небезпечні для здоров‘я речовини (колишні військові об‘єкти, склади отрутохімікатів тощо) 26 квітня 1986 р. в Україні сталася найбільша техногенна катастрофа людства у XX столітті- аварія на Чорнобильській АЕС. Усе це дало підставу Верховній Раді України на початку 1990 років оголосити всю територію країни зоною екологічного лиха.

Отже сучасна екологічна обстановка в Україні стала вкрай небезпечною. Основними причинами цього є: застаріла технологія виробництва майже всіх промислових підприємств, нераціональна структура промисловості; недостатня екологічна освіта і виховання людей, що є причиною байдужого ставлення до екологічних проблем, недостатня увага до цієї проблеми державних органів.

2.Питання: Надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру.

Уся історія людства пов‘язана з переживанням більших або менших катастроф. Природні та техногенні катастрофи, соціальні зрушення та війни головна причина масової загибелі та страждань населення, патологічних та непатологічних психічних розладів, значних економічних втрат.

За даними ООН, протягом десятиріччя трапляється близько 70 техногенних та природних катастроф в яких гине понад 100 тис. осіб, а матеріальні збитки від них перевищують 400 млрд. доларів США. У нас час найбільшу загрозу несуть техногенні катастрофи, наслідком яких є невпинне зростання кількості жертв аварій на транспорті та на виробництві, злочинність, тероризм, соціальні зворушення, війни. Вони особливо небезпечні, тому що завдають великої шкоди довкіллю, мають небезпечні віддаленні наслідки для здоров‘я, добробуту та життя людей.

Надзвичайні ситуації (далі - НС) визначаються як порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження чи іншою небезпечною подією, що призвели (можуть призвести) до загибелі людей та значних матеріальних втрат.

Ознакою надзвичайної ситуації є:

- наявність або загроза загибелі людей та тварин чи значне погіршення умов їх життєдіяльності;

- заподіяння великих економічних збитків;

- істотне погіршення стану навколишнього природного середовища.

Відповідно до причин походження подій, що можуть зумовити виникнення НС на території України, розрізняються:

НС техногенного характеру – транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування споруд та будівель; аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, електроенергетичних системах, аварії в системах нафтогазового промислового комплексу, на очисних спорудах, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах та ін.

Техногенні надзвичайні ситуації виникають тільки внаслідок людської діяльності і в катастрофах техногенного походження повинні люди.

НС природного характеру – небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні явища, деградація грунтів чи надр, пожежі в природних екосистемах, зміни стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність та масове отруєння людей, інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин, масова загибель диких тварин, ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками та ін.;

НС соціально-політичного характеру, пов'язані з протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування - збройні напади, захоплення і утримання важливих об'єктів або реальна загроза вчинення таких акцій; збройні напади, захоплення і утримання атомних електростанцій або інших об'єктів атомної енергетики або реальна загроза вчинення таких акцій; замах на керівників держави та народних депутатів України; напад, замах на членів екіпажу повітряного або морського (річкового) судна, викрадення або спроба викрадення, знищення або спроба знищення таких суден; захоплення заручників з числа членів екіпажу чи пасажирів, встановлення вибухового пристрою у громадському місці, установі, організації, підприємстві, житловому секторі, на транспорті; зникнення або викрадення озброєння та небезпечних речовин з об'єктів зберігання, використання, переробки та під час транспортування; виявлення застарілих боєприпасів, аварії на арсеналах, складах боєприпасів та інших об'єктах військового призначення з викидом уламків, реактивних та звичайних снарядів, нещасні випадки з людьми та ін.

НС воєнного характеру, пов'язані з наслідками застосування звичайної зброї або зброї масового ураження, під час якої виникають вторинні фактори ураження населення. Вони визначаються окремими нормативними документами.
3.Питання. Заходи щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

У суспільстві й державі існують організаційні структури, дії яких спрямовані на профілактику небезпек. Структуру єдиної системи попередження і ліквідації НС становлять центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування і створювані ними функціональні та територіальні підсистеми єдиної системи цивільного захисту.

профілактика небезпек полягає у:

 1. знанні меж корисності природних явищ, корисних і небезпечних властивостей і якостей людей;

 2. вмінні впливати на природні явища і поведінку людей в безпечному для суспільства напрямку;

 3. вмінні простежувати зміну природних явищ і поведінку людей з метою попередження негативного, катастрофічного впливу на природу, суспільство і окрему людину.

Стихія або інші небезпечні для життя і здоров‘я людини явища сліпі і байдужі до її політичних уподобань, віросповідання та національності. Особливої ваги набуває дотримання кожним громадянином, працівниками та керівниками підприємств, установ і організацій заходів особистої та колективної небезпеки.

Захист від небезпек полягає у:

1-завчасній розробці заходів і засобів, які викликають виникнення потенційної небезпеки;

2-повідомленні про наближення небезпеки, якщо неможливо її уникнути;

3-певакуації людей з місця можливого виникнення НС;

4-наданні допомоги особам, що опинилися у зоні небезпеки.

Будь-яка НС вимагає проведення рятувальних, медичних, інженерних та інших робіт над ліквідацією її наслідків. При цьому надання невідкладної допомоги потерпілим в усіх випадках має приоритетне значення, як рятування і захист населення.

Отже, так склалося, що безпека життєдіяльності містить три частини:

 1. профілактику катастроф,

 2. охорону праці,

 3. надання допомоги потерпілим.


4. Закріплення вивченого матеріалу 3 - хв.

5. Підбиття підсумків - 2 хв. :

 • вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги ;

 • оголосити оцінки ( якщо проводилося опитування або тестування);

 • відповісти на запитання.


План-конспект склав:

Схожі:

ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №12, 21 Інтеграційні процеси у Європейському Союзі і перспективи подальшого розширення ЄС
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №21 Інтеграційні процеси у Європейському Союзі і перспективи подальшого розширення ЄС
ПЛАН КОНСПЕК Т проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №14: “Тарас Шевченко національна гордість українського народу. Життя та
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Навчальна мета: Ознайомлення особового складу з тенденціями демократичних перетворень в Україні
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Навчальна мета: Ознайомлення особового складу з тенденціями демократичних перетворень в Україні
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Навчальна мета: Ознайомлення особового складу з тенденціями демократичних перетворень в Україні
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №20 Основні міжнародні та національні політико – правові документи з прав людини
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №20 Основні міжнародні та національні політико-правові документи з прав людини
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №6 “Службовий етикет і культура поведінки працівника МНС України на службі та у побуті
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №6 “Службовий етикет і культура поведінки працівника МНС України у на службі та в побуті
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка