МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ


НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
Сторінка1/8
Дата15.05.2013
Розмір1.07 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

УДК 616.839-008.6-07-08-053.2 (043.3)

Амеліна Яна Сергіївна

ДІАГНОСТИКА ТА КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ВЕГЕТАТИВНИХ ДИСФУНКЦІЙ У ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП14.01.10 – педіатрія

Робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти з курсами ПП і ДІ

Сміян Олександр Іванович


СУМИ – 2010
ЗМІСТ

Перелік умовних позначень 3

Вступ 5

Розділ 1. Огляд літератури

  1. Проблема вегетативних дисфункцій у дітей на сучасному етапі 9

  2. Вегетативні дисфункції у дітей 10

1.2.1.Загальна характеристика 10

1.2.2.Етіопатогенетичні механізми 11

1.2.3.Клініко-діагностичні особливості 16

1.2.4. Аспекти комплексного лікування 35

Розділ 2. Об’єкт та методи дослідження

2.1. Загальна характеристика обстежених дітей 40

2.2. Методи дослідження 41

Розділ 3. Клініко – інструментальна характеристика стану

серцево судинної та нервової системи у дітей з вегетативними

дисфункціями 51

Розділ 4. Ефективність використання диференційованих

комплексів лікування у дітей з різними типами вегетативних

дисфункцій 61

Розділ 5. Аналіз та обговорення отриманих результатів 72

Висновки 83

Практичні рекомендації 85

Список публікацій 87

Список використаних джерел 88

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

СВД- синдром вегетативних дисфункцій

ВНС – вегетативна нервова система

СНС – симпатична нервова система

ПНС – парасимпатична нервова система

ЦНС – центральна нервова система

ВД – вегетативні дисфункції

НЦД – нейроциркуляторна дисфункція

ВСД – вегето-судинна дисфункція

ВВД – вегетовісцеральна дисфункція

ПВН – пароксизмальна вегетативна недостатність

ВСТС – вегето-судино-трофічний синдром

СПВН – синдром прогресуючої вегетативної недостатності

ВК – вегетативні кризи

ПА – панічні атаки

ПР - панічний розлад

ТАД – трициклічні антидепресанти

СІЗЗС – селективні інгібітори зворотного захвату серотоніну

ЕКГ – електрокардіографія

РЕГ – реоенцефалографія

ЕхоКГ – ехокардіографія

ЕМГ – електроміографія

ЕЕГ – електроенцефалографія

РВГ – реовазографія

САТ – систолічний артеріальний тиск

ДАТ – діастолічний артеріальний тиск

БДО – багатостороннє дослідження особистості

ШГР – шкірно-гальванічна реакція

ВПР – вегетативний показник ритму

ВРС – варіабельність серцевого ритму

КОП – кліноортостатична проба

ПАПР – показник адекватності процесів регуляції

КІГ – кардіоінтервалографія

Мο – (мода) – найбільш часте значення інтервалу R-R

ΔX – (варіаційний розмах) – різниця між максимальним та мінімальним значеннями довжини зареєстрованих інтервалів R-R

AМο – (амплітуда моди) – число значень інтервалів, що дорівнюють Мο, у відсотках до загальної кількості зареєстрованих кардіоциклів

ІН – індекс напруги Баєвського, ІН 1 – в клиностатичному положенні,

ІН 2 – в ортостатичному положенні

ВР – вегетативна реактивність (ІН2/ІН1)

РЕГ – реоенцефалографія

НБПНПГ- неповна блокада правої ніжки пучка Гіса

ГАМК – гамма-аміномасляна кислота

АРХЛШ – аномально розташована хорда лівого шлуночка

ПМК – пролапс мітрального клапану

МКХ 10 – міжнародна класифікація хвороб 10 перегляду

ВСТУП

Актуальність


СВД - одне з найпоширеніших порушень і в той же час одне з найбільш дискутабельних і неоднозначно трактованих фахівцями різних профілів питань сучасної медицини (Антонова Л.К., 2003). Актуальність і соціальна значущість проблеми діагностики та лікування дітей з синдромом вегетативної дистонії (CВД) обумовлена високою поширеністю, особливо серед школярів (40-60%) і високою ймовірністю формування психосоматичної патології, що приводить до ранньої інвалідизації та передчасної летальності (Н. А. Білоконь, М. Б. Кубергер, 1987; Л. М. Бєляєва, 2000; С. Б. Шварков, 2003; Є. В. Мурашко, 2004; М. П. Котлукова, 2004; І.В. Леонтьєва, 2005; Є. В. Неудахін, 2006).

Відомо, що вегетативна нервова система (ВНС) відіграє значну роль у розвитку різноманітної патології (Вейн А.М., 2003). У виникненні та перебігу практично кожного патологічного стану беруть участь вегетативні дисфункції (Гарганеева Н.П., Тетенев Ф.Ф. та ін., 2004). Доведено, що вегетативні дисфункції для більшості соматичних захворювань відіграють роль істотних чинників патогенезу, вплітаючись на подальших етапах у клінічне оформлення хвороби (Зубаренко О.В., Кравченко Л.Г., 2005). Існуючі дослідження в області СВД характеризуются, з одного боку, фрагментарністю отриманих даних, а з іншого – загальним характером об'єкта дослідження. Незважаючи на велику кількість публікацій, присвячених різним аспектам проблеми соматоформної вегетативної дисфункції на даний момент відсутній повний консенсус у поглядах на її патогенез і клінічні прояви у осіб молодого віку, як найбільш типового контингенту для її виникнення, відповідно, відсутня єдина патогенетично обґрунтована модель лікування та профілактики даного розладу [Александровський Ю.А., 2000; Михайлов Б.В., 2003; Мірошниченко Н. В., 2005]. У зв'язку з цим в останні роки активну увагу фахівців різного профилю привертають питання діагностики і лікування вегетативних дисфункцій (Мачерет Е.Л., Мурашко Н.К. та ін., 2000; Васильєва-Лінецька Л.Я., 2000). Відомо, що застосування у більшості хворих з СВД медикаментозних методів лікування недостатньо ефективне й має значну кількість побічних ефектів, тому особливу увагу привертає застосування немедикаментозних методів лікування (Бабов К.Д., 2001; Бадтиева В.А, Разинкін С.М., 2004).

Таким чином, на даний момент проблема СВД потребує проведення досліджень, що передбачають комплексне вивчення клініко, психо-патологічних, клініко-анамнестичних, вегетативних та психофізіологічних проявів даного розладу, спрямованих на розкриття етіопатогенетичних механізмів її розвитку та обґрунтування підходів до її ефективної корекції та профілактики (Смулевич А.Б., 2000; Михайлов Б.В., Сарвір І.М., Мірошниченко Н.В., Баженов О.С., Омельченко С.В., 2002.) Ці невирішені питання і стали предметом проведеного дослідження.
Мета дослідження

Метою дослідження є оптимізація діагностики вегетативних дисфункцій у дітей різного віку та обґрунтування комплексного лікування з урахуванням отриманих результатів дослідження.

Для досягнення визначеної мети передбачено вирішити наступні задачі роботи:

 1. Вивчити особливості клінічних проявів вегетативних дисфункцій у дітей з різним вихідним вегетативним тонусом з урахуванням проявів мультифакторної соматичної патології.

 2. Вивчити особливості патопсихологічних характеристик дітей з вегетативними розладами.

 3. Обгрунтувати комплексне лікування з урахуванням отриманих результатів дослідження, в тому числі можливості використання немедикаментозних методів корекції зазначеної патології.

 4. Оцінити вплив запропонованих лікувальних комплексів з урахуванням вихідного вегетативного тонусу на стан здоров'я досліджуваних осіб.

Об’єкт дослідження

 1. Діти різних вікових груп, хворі на вегетативні дисфункції


Предмет дослідження

 1. Ступінь вегетативних змін, особливості клінічних проявів, психосоматичний статус, а також їх динаміка під впливом комплексної терапії.

Методи дослідження

 1. Клінічні характеристики дітей, загальноклінічні та психодіагностичні (тест Спілбергера – Ханіна, опитування для виявлення панічних атак (PHQ) Panic Screening Questions, опитувальник Вейна) методи дослідження.

 2. Електрокардіографія.

 3. ЕхоКГ.

 4. Кардіоінтервалографія.

 5. Реоенцефалографія.

5 . Оцінка результатів вегетативних проб (ВП)

 1. Аналітико-статистичні методи дослідження історій хвороб для оцінки ефективності комплексного лікування вегетативних дисфункцій.

Наукова новизна роботи. Представлена комплексна оцінка стану вегетативної нервової системи в дітей різних вікових груп, розроблені методики комплексного лікування даного контингенту осіб залежно від вихідного вегетативного тонусу з урахуванням використовування природних і преформованих лікувальних фізичних чинників/
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Конспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство...
Лекція З'ЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН. НАРІЗНІ З'ЄДНАННЯ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет...
РОЗДІЛ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
ФОРМУВАННЯ БРЕНД-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Хворий скаржиться на тривалий біль, постійного характеру в ділянці 36 зуба, який посилюється при пережовуванні їжі; неприємний запах...
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний...
«загальна практика-сімейна медицина» із самостійної підготовки до практичних занять
Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний...
«загальна практика-сімейна медицина» із самостійної підготовки до практичних занять
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТ
Міністерство освіти і науки України Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАУКИ,...
Про посилення заходів з профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27. 12. 2007 за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка