2008 рік 8 клас Теоретичний тур


Скачати 62.88 Kb.
Назва2008 рік 8 клас Теоретичний тур
Дата30.03.2013
Розмір62.88 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
Обласна олімпіада юних хіміків – 2008 рік

8 клас

Теоретичний тур


 1. Яку масу має 1 л суміші моно- і діоксиду карбону (умови нормальні) якщо монооксиду карбону в суміші 35% за масою.

(5 балів)

 1. У скляному циліндрі, опущеному вінцями у воду, спалили 1 г фосфору. Фосфор, який залишився після спалювання, мав масу 0,783 г. Який об’єм повітря (умови нормальні) був у циліндрі? Яка величина ∆Н реакції, в хімічному рівнянні якої цілочисельні коефіцієнти, якщо ∆Н утворення фосфор (V) оксиду дорівнює - 1492 кДж/моль.

(10 балів)

 1. Посудину, з якої заздалегідь викачали повітря і зважили, наповнили газом А і повторно зважили. Наважка газу становила 0,02 г. Газ А відкачали і посудину заповнили вуглекислим газом. Наважка газу становила 0,440 г. Визначити молекулярну масу газу А, об’єм посудини та масу повітря, що заповнює посудину (умови нормальні).

(15 балів)

 1. До літрової склянки, в яку налито 100 мл соляної кислоти з масовою часткою речовини 10% (ρ = 1,05 г/мл), вмістили 3,25 г цинку і склянку герметично закрили. Який тиск встановився у склянці після закінчення реакції, якщо температура до початку і після закінчення реакції дорівнювала 210С, а початковий тиск – 1 ат?

(20 балів)

На виконання відводиться 3 год.


Обласна олімпіада юних хіміків – 2008 рік

8 клас

Практичний тур

Які гази можна добути, маючи в розпорядженні Н2SO4, NaOH, NH4CI, Na2SO3, MnO2, KCIO3? Написати рівняння реакцій.

(20 балів)

На виконання відводиться 1 год.

Обласна олімпіада юних хіміків – 2008 рік
9 клас

Теоретичний тур


 1. На одній чашці врівноважених терезів знаходились 200 г 10% хлоридної кислоти, мармур та металічний цинк. У розчин кислоти занурили спочатку мармур, потім цинк. Частина цинку не розчинилася. Після завершення реакції для врівноважування терезів використали різноважки масою 9 г. Визначити вміст солей в утвореному розчині.

(15 балів)

 1. У двох колбах за нормальних умов знаходяться газоподібні амоніак і хлороводень. Колби повні, гази сухі. Гази у колбах розчинили у воді, вода повністю заповнила колби і вміст колб злили разом. Розрахувати молярні концентрації речовин, що знаходяться у розчині, якщо відомо, що колба з хлороводнем має в три рази більший об’єм ніж колба з амоніаком.

(10 балів)

 1. До 18,52 см3 розчину фосфатної кислоти (ρ = 1,08 г/см3) з молярною концентрацією 1,62 моль/дм3 додали 38,12 см3 5,60% розчину калій гідроксиду (ρ = 1,045 г/см3). Визначити масову частку вмісту речовин в утвореному розчині після додавання розчину калій гідроксиду.

(10 балів)

 1. Пояснити утворення молекули SiF4 і йона SiF62–. Чи може існувати йон СF62– ?

(15 балів)

На виконання відводиться 3 год


Обласна олімпіада юних хіміків – 2008 рік
9 клас

Практичний тур


 1. У яких випадках можливі реакції взаємодії між двома солями, якщо одна з них малорозчинна. Навести приклади.

(10 балів)

 1. При дослідженні розчину невідомої солі в окремі порції додали реактиви і спостерігали зовнішні ефекти:

додали калій гідроксид – утворився бурий осад;

додали хлоридну кислоту – змін не відбулося;

додали розчин натрій карбонату – утворився бурий осад;

додали калій тіоціонат – утворився червоний розчин;

додали розчин аргентум нітрату – утворився білий осад.

Визначити склад солі, записати хімічні рівняння всіх реакцій, описати приготування розчину цієї солі з сухого реактиву.

(10 балів)

На виконання відводиться 1 год.

Обласна олімпіада юних хіміків – 2008 рік

10 клас
Теоретичний тур

 1. Порівняти вміст флуорид-йонів у розчинах флуоридної кислоти та натрій флуориду з молярною концентрацією 0,1 моль/дм3 (константа дисоціації кислоти дорівнює 6,8·10–4)

(5 балів)

 1. При взаємодії 1,76 г суміші карбідів кальцію та стронцію з надлишком води утворюється 448 мл газу (н.у.). Визначити маси карбідів у суміші.

(10 балів)

 1. На суміш барій пероксиду і барій оксиду масою 60,04 г подіяли сульфатною кислотою з масовою часткою 12,3% (густина 1,085 г/см3). По закінченню реакції залишок кислоти нейтралізували розчином барій гідроксиду з молярною концентрацією еквівалента речовини Ва(ОН)2 2,50 моль/дм3, якого витрачено 80,00 см3. Після відокремлення осаду отримали 351,33 г розчину, до проби якого масою 5,0 г по краплям додали підкислений розчин калій перманганату. При цьому виділилось 108,3 см3 кисню (при 170С і тиску 740 мм рт. ст.). Розрахувати:

а) масову частку (%) одержаного розчину дигідроген пероксиду

б) масову частку (%) барій оксиду в суміші

в) використаний об’єм розчину сульфатної кислоти.

(30 балів)

 1. У 95 мл кисню спалили 25 мл суміші метану і етану. Після реакції суміш вуглекислого газу і кисню становила 60 мл. Визначити масові частки вихідної суміші.

(5 балів)

На виконання відводиться 3 год
Обласна олімпіада юних хіміків – 2008 рік

10 клас
Практичний тур


 1. У 3-х пробірках є гексан, гексен-1 і бензен. Запропонуйте реактиви, за допомогою яких можна їх розпізнати. Вкажіть умови та ознаки протікання реакцій.

(10 балів)

 1. В мірній колбі об’ємом 250,0 см3 знаходиться зразок суміші двох солей, що мають спільний іон, розчинений у невеликому об’ємі води. Маса зразка 5,2151 г. Зразок не містить домішок.

Отриманий розчин довели до мітки дистильованою водою. Піпеткою відібрали пробу приготовленного розчину об’ємом 10,00 см3 і відтитрували розчином хлоридної кислот із молярною концентрацією 0,1000 моль/дм3 з індикатором фенолфталеїном і метиловим оранжевим, що застосовувались послідовно. Дослід повторили не менше трьох раз.

На титрування з фенолфталеїном було витрачено 7,00 см3, а з метиловим оранжевим 23,00 см3 хлоридної кислоти.

а) використовуючи розчини AgNO3, NH4OH конц, HNO3, за допомогою простих реакцій, встановіть, суміш яких солей була взята для аналізу. При цьому необхідно врахувати, що розчин забарвлює полум’я в жовтий колір. Запишіть відповідні рівняння реакцій;

б) встановіть масову частку кожної солі в суміші. Поясніть, чому при титруванні в присутності різних індикаторів були отримані різні результати (запишіть рівняння відповідних реакцій). Перехід забарвлення фенолфталеїна відбувається в області рН 8,2-10,0, а метилового оранжевого – в області 3,1 – 4,4.

(20 балів)

На виконання відводиться 1 год.

Обласна олімпіада юних хіміків – 2008 рік
11 клас

Теоретичний тур


 1. Визначити масу сірчаного ангідриду, яку треба розчинити в 300 г 24,5%-го розчину сульфатної кислоти, щоб утворився 49% її розчин.

(10 балів)

 1. Шляхом відповідної обробки сплаву масою 4,5000 г, що містить свинець, виділено осад РbCrО4. Осад розчинили у кислоті і добавили надлишок калій йодиду. На титрування йоду, що виділився, витрачено 12,50 см3 розчину натрій тіосульфату з молярною концентрацією розчиненої речовини 0,09120 моль/дм3.

Написати рівняння реакцій. Визначити фактор еквівалентності Плюмбуму при його визначенні даним способом. Розрахувати масову частку (%) свинцю у сплаві.

(15 балів)

 1. Газ, що утворився дією цинку на розчин 3,32 г суміші форміатної і ацетатної кислот у 16,82 мл води, змішали з 112 мл етилену (н.у.). Після взаємодії над платиновим каталізатором об’єм суміші зменшився до 672 мл (н.у.). Визначити масову частку кожної кислоти у вихідному розчині.

(10 балів)

 1. Нерозчинна у воді органічна сполука А містить 54,55% Карбону, 9,09% Гідрогену і 36,36% Оксигену. При повільному кип’ятінні її з розбавленим розчином калій гідроксиду утворюється розчин Б. Перегонкою розчину Б можна добути рідину В3Н8О). Після висушування рідини маса її становить близько 45% маси вихідної речовини А. Сполука В взаємодіє з гідрогенбромідом, утворюючи речовину Г3Н7Вr). Під час нагрівання В з концентрованою сульфатною кислотою виділяється газ Д, який, взаємодіючи з гідрогенбромідом, утворює сполуку Е3Н7Br), що за властивостями відрізняється від речовини Г. Визначити будову всіх названих сполук і пояснити описані явища. Які ізомери може мати сполука А?

(15 балів)

На виконання відводиться 3 год


Обласна олімпіада юних хіміків – 2008 рік

11 клас

Практичний тур

 1. Недогарки, що утворюються в печі при випалюванні зразка піриту, прокалили в струмені водню. Під час нагрівання отриманий метал обробили розбавленою гідрогенхлоридною кислотою і отриманий розчин, добавивши до нього пероксид водню, наситили аміаком. Бурий осад, що виділився, відокремили і розчинили в гідрогенхлоридній кислоті, а потім додали до нього близько 1 г калій йодиду. Отриманий темно-бурий розчин знебарвили, використавши для цього 0,79 г натрій тіосульфату.

а) Напишіть хімічні рівняння проведених реакцій.

б) Обчисліть відсоток забруднення піриту, якщо відомо, що маса випалюваного зразка дорівнює 1,1 г.

(10 балів)

 1. У трьох пронумерованих пробірках містяться водні розчини формальдегіду, гліцеринового альдегіду і ацетону. За допомогою якісних реакцій визначіть, в якій пробірці міститься розчин кожної з названих речовин. Напишіть відповідні рівняння реакцій.

(10 балів)

На виконання відводиться 1 год.

Схожі:

Теоретичний тур обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового...

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА...
Тараса Шевченка: підсумки за 2007 рік і завдання на 2008 рік заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наукової роботи...
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА...
Тараса Шевченка: підсумки за 2007 рік і завдання на 2008 рік заслухана на засіданні Комісії Вченої ради з організації наукової роботи...
Обл теоретичний тур МАН (контрольна робота з хімії)-2007р
Скласти рівняння реакцій, які відбуваються при прожарюванні у нещільно закритому тиглі суміші Кальцій оксиду, Ферум (II) оксиду та...
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних істориків / 11 клас, 2008 рік
Напишіть замітку полемічного характеру про розвиток олімпійського руху в повоєнний час. (4 бали)
Гра проводиться в чотири тури. Тур перший бліц-турнір. Кожній команді...
Час на роздуми – 30 секунд. І останній четвертий тур найбільш видовищний: команди одна одній задають два питання в театралізованій...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Проте, виконання бюджету за доходами спеціального фонду має тенденцію до сталого зменшення: 2008 рік -97,9%, 2009 рік 90,5%, 2010...
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН проведення занять з гуманітарної підготовки старшого...
Завдання начальницького складу органів і підрозділів системи МНС на 2008-2009 навчальний рік
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних істориків / 8 клас, 2008 рік
Активний учасник Національно-визвольної війни. Брав участь в облозі Замостя, Зборівській битві, а також у походах на Молдавію. Під...
Тематичний план гуманітарної підготовки з особовим складом чергових...
Чорнобильської катастрофи – головний державний орган із забезпечення надійного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка