Розд і л I ОСНОВНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧНІВ ШКОЛИ Стаття 1


Скачати 247.84 Kb.
НазваРозд і л I ОСНОВНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧНІВ ШКОЛИ Стаття 1
Дата25.04.2013
Розмір247.84 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Р о з д і л I

ОСНОВНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

УЧНІВ ШКОЛИ

Стаття 1. Усі учні є вільні та рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 2. Права і свободи учня і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 3. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.

Стаття 4. Учні мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав дівчини і хлопця забезпечується наданням дівчатам рівних з хлопцями можливостей у громадській і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї.

Стаття 5. Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.

Стаття 6. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Стаття 7. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Стаття 8. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя.

Стаття 9. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, якщо тільки вони не завдають моральної чи матеріальної шкоди іншим особам.

Стаття 10. Учні мають право брати участь у роботі Учнівського самоврядування, вільно обирати і бути обраними до органів Учнівського самоврядування, крім винятків, передбачених цією Конституцією.

Стаття 11. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Стаття 12. Кожен має право на медичну допомогу.

Стаття 13. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.

Стаття 14. Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Стаття 15. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки.

Стаття 16. Кожен учень школи має право на:

 • доступність і безоплатність повної загальної

середньої освіти у школі;

 • переатестацію з навчальних предметів;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів,

позашкільних і позакласних занять;

 • на користування навчально-виробничою, науковою,

матеріально-технічною, культурно-спортивною,

корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою

базою навчального закладу.

Стаття 17. Конституційні права і свободи учнів не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Стаття 18. Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

Стаття 19. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, цієї Конституції школи, шкільного Статуту, Статуту Учнівського самоврядування, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної та адміністративної відповідальності.

Стаття 20. Учні зобов’язані дотримуватися вимог носіння шкільної форми (ділового стилю одягу), завжди бути у належному вигляді.

Стаття 21. Кожен учень має обов’язки перед суспільством та школою.

Учень зобов’язаний:

 • пройти курс навчання в школі;

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначений Державними стандартами загальної середньої освіти;

 • підвищувати власний загальний культурний рівень;

 • подавати документ, що пояснює його відсутність на уроках;

 • виконувати вимоги вчителів із підготовки до уроків;

 • дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм, норм та правил поведінки в школі;

 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

 • бережно ставитися до державного, шкільного й особистого майна;

 • дотримуватися правил особистої гігієни.

Стаття 22. Учень має право, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка на перерву.

Стаття 23. Кожен учень має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на власний вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь, гідність кожного, хто навчається чи працює в школі.

Стаття 24. Кожен учень має право обирати профіль навчання, мистецькі, творчі гуртки, студії за інтересами – на свій вибір.

Стаття 25. Старости класів, голови та члени комісій (міністерств) повинні дотримуватися своїх обов’язків, котрі встановленні педагогічною радою та адміністрацією школи, а також Статутом школи, Статутом Учнівського самоврядування.

Р о з д і л II

ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ
Стаття 26. Учнівське волевиявлення здійснюється через вибори та референдум.

Стаття 27. Право голосу на виборах і референдумах мають усі учні школи, які навчаються у 7-11 класах, а також педагогічні працівники школи.

Не мають права голосу учні, що навчаються у молодших класах, п’ятих та шостих класах.

Стаття 28. Вибори до органів Учнівського самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного чи відкритого голосування в класних колективах 7-11 класів.

Виборцям гарантується вільне волевиявлення.

Стаття 29. Загальношкільний референдум чи позачергові вибори до органів Учнівського самоврядування та вибори Президента школи призначаються Кабінетом Міністрів Учнівського самоврядування або Президентом школи відповідно до їхніх повноважень, установлених цією Конституцією та Законом Учнівського самоврядування «Про вибори Президента школи».

Загальношкільний референдум чи позачергові вибори до органів Учнівського самоврядування призначаються також педагогічною радою школи, якщо Кабінет Міністрів і/або Президент школи не впоралися зі своїми повноваженнями.

Стаття 30. Виключно загальношкільним референдумом вирішуються питання про заміну Конституції школи новою.


Р о з д і л III

ПРЕЗИДЕНТ ШКОЛИ
Стаття 31. Президент школи є головою Учнівського самоврядування і виступає від його імені, є представником законодавчої влади.

Президент школи є гарантом Конституції школи, прав і свобод людини і дитини.

Стаття 32. Президент школи обирається учнями школи на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на два роки.

Президентом школи може бути обраний учень, який досяг 14 років, є активним учасником шкільних справ, має добрі оцінки із шкільних предметів та володіє державною мовою.

Чергові вибори Президента школи проводяться в третій четвер листопада місяця другого року правління Президента. У разі дострокового припинення повноважень Президента школи вибори Президента школи проводяться в період дев'яти днів із дня припинення повноважень.

Порядок проведення виборів Президента школи встановлюється цією Конституцією та Законом Учнівського самоврядування «Про вибори Президента школи».

Стаття 33. Новообраний Президент школи вступає на пост не пізніше ніж через п'ятнадцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги школі на урочистій лінійці.

Приведення Президента школи до присяги здійснює завуч з виховної роботи чи педагог-організатор школи.

Президент школи складає таку присягу:

"Я, (ім'я та прізвище), волею учнів обраний Президентом школи, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність школі. Зобов'язуюсь усіма своїми справами сприяти розвитку Учнівського самоврядування, відстоювати та захищати права учнів, сприяти зміцненню доброзичливих, дружніх стосунків між учителями та учнями школи, боронити Конституцію школи, виконувати свої обов'язки в інтересах учнів, підносити авторитет школи".

Президент школи, обраний на позачергових виборах, складає присягу у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів.

Стаття 34. Звання Президента школи охороняється і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент школи не був усунений з поста в порядку імпічменту.

Стаття 35. Президент школи:

1) виносить на розгляд Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування питання, що турбують учнів школи;

2) має право брати участь у роботі педагогічних рад;

3) ініціює зміни, що покращать навчання та дозвілля школярів;

4) має право голосу при вирішенні питання подальшого перебування учнів у школі;

5) скликає чергові та позачергові засідання Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування;

6) призначає загальношкільний референдум щодо змін Конституції школи;

7) призначає позачергові вибори до Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування у строки, встановлені цією Конституцією;

8) припиняє повноваження Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування у випадках, передбачених цією Конституцією;

9) не має права передавати свої повноваження іншим особам (крім випадків, котрі передбачені цією Конституцією);

10) координує діяльність класних комісій;

11) має право "вето" щодо рішень Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування;

12) рішення Президента школи незалежні від рішень адміністрації школи з питань Учнівського самоврядування;

13) вносить на вибори за власним бажанням подання про кандидата на пост міністра різних міністерств;

14) вносить до Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування подання про призначення та звільнення прем’єр-міністра;

15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування з мотивів невідповідності цій Конституції;

16) підписує нормативні акти, прийняті Кабінетом Міністрів Учнівського самоврядування;

17) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією школи.

Президент школи не може передавати свої повноваження іншим особам або органам, крім прем’єр-міністра Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування.

Президент школи на основі та на виконання Конституції і Статуту школи видає укази і розпорядження в межах своєї компетенції, які є обов'язковими до виконання, а також може вносити поправки до Конституції.

Стаття 36. Президент школи виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента школи.

Повноваження Президента школи припиняються достроково у разі:

1) відставки;

2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

3) усунення з поста в порядку імпічменту;

4) закінчення школи.

Стаття 37. Відставка Президента школи набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на загальношкільній лінійці.

Стаття 38. Неможливість виконання Президентом школи своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування за медичним висновком.

Стаття 39. Президент школи може бути усунений з поста Кабінетом Міністрів Учнівського самоврядування в порядку імпічменту у разі вчинення ним шкільної зради або іншого злочину.

Питання про усунення Президента школи з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від складу Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування.

За наявності підстав Кабінет Міністрів Учнівського самоврядування не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента школи.

Рішення про усунення Президента школи з поста в порядку імпічменту приймається міністрами не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи педагогічною радою, якщо звинувачення Президента школи містять ознаки шкільної зради або іншого злочину.

Стаття 40. У разі дострокового припинення повноважень Президента школи відповідно до статей 36, 37, 38, 39 цієї Конституції виконання обов'язків Президента школи на період до обрання і вступу на пост нового Президента школи покладається на прем'єр-міністра Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування. Прем'єр-міністр в період виконання ним обов'язків Президента школи не може здійснювати повноваження міністра, а також деякі обов’язки Президента школи, передбачені пунктами 2, 4, 6-8, 12-15 статті 35 Конституції школи.

Р о з д і л IV

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 41. Кабінет Міністрів Учнівського самоврядування є органом виконавчої влади.

Кабінет Міністрів Учнівського самоврядування відповідальний перед Президентом школи і педагогічною радою, підконтрольний і підзвітний Президенту школи, а також Статуту школи та Статуту шкільного самоврядування.

Кабінет Міністрів Учнівського самоврядування у своїй діяльності керується цією Конституцією, а також указами Президента, прийнятими відповідно до Конституції школи, Статутом Учнівського самоврядування.

Стаття 42. До складу Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування входять міністерство освіти та науки, міністерство дисципліни та порядку, міністерство культури та дозвілля, міністерство охорони здоров'я спорту і туризму, міністерство суспільно корисної діяльності, міністерство зв’язків із громадськістю, міністерство юстиції та права, міністерство праці та санітарно-господарської діяльності. Також додатково поміж міністрами обирається прем’єр-міністр. Будь-який міністр може обіймати посаду прем'єр-міністра Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування.

Прем'єр-міністр Учнівського самоврядування призначається Президентом школи і має бути із числа членів Учнівського самоврядування.

Кандидатуру про призначення на пост прем'єр-міністра Учнівського самоврядування вносять Президент школи чи будь-хто зі складу Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування.

Всі члени Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування призначаються учнями школи на класних зборах шляхом прямого голосування.

Прем'єр-міністр Учнівського самоврядування керує роботою Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування, спрямовує її на виконання своїх прямих обов’язків.

Стаття 43 Кабінет Міністрів Учнівського самоврядування складає свої повноваження перед Президентом школи у випадках, передбачених цією статтею.

Прем'єр-міністр, інші члени Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування мають право заявити Президенту школи про свою відставку.

Відставка прем'єр-міністра, прийняття Президентом школи резолюції недовіри Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування. У цих випадках здійснює формування нового складу Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.

Кабінет Міністрів Учнівського самоврядування, який склав повноваження перед Президентом школи або відставку якого прийнято Президентом школи, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування.

Стаття 44. Кабінет Міністрів Учнівського самоврядування:

1) забезпечує виконання Конституції школи, актів Президента школи, планів роботи, Статуту школи та Статуту шкільного самоврядування;

2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод учня та педагога;

3) організовує і забезпечує діяльність класних комісій;

4) спрямовує і координує роботу міністерств;

5) оголошує Президенту школи імпічмент у порядку, передбаченому статтею 39 цієї Конституції;

6) виконує державні і місцеві програми соціального та культурного розвитку, програми охорони довкілля, а також програми національно-культурного розвитку корінних народів і національних меншин;

7) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією школи, зокрема виконує свої обов’язки до складання присяги новообраним Кабінетом Міністрів Учнівського самоврядування;

8) забезпечує проведення чергових та позачергових виборів Президента школи та Кабінету Міністрів;

Стаття 45. Кабінет Міністрів Учнівського самоврядування у межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання, але які не повинні суперечити Конституції школи, Статуту школи та Статуту шкільного самоврядування.

Акти Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування підписує прем'єр-міністр Учнівського самоврядування.

Стаття 46. Класні комісії забезпечують:

1) виконання Конституції школи, актів Президента школи, Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування, Статуту школи, Статуту Учнівського самоврядування;

2) дисципліну і правопорядок;

3) додержання прав і свобод учнів;

4) реалізацію поставлених завдань Президентом школи, Кабінетом Міністрів Учнівського самоврядування, учнівською та педагогічною радою школи.

Міністерство освіти та науки

Стаття 47. Міністерство контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів школи, збирає й систематизує матеріал про стан успішності в кожному класі.

Стаття 48. Міністерство освіти та науки організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки.

Стаття 49. Міністерство залучає учнів у гуртки, виступає з ініціативою створення нових гуртків за інтересами.

Стаття 50. Міністерство надає допомогу вчителям в організації предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів, тематичних вечорів, створення лекторських груп тощо.

Стаття 51. Міністерство бере участь в облагородженні навчальних кабінетів, організації виготовлення навчальних посібників, дидактичного матеріалу, обліку й збереженні обладнання, ремонті й виготовленні нових дидактичних матеріалів у шкільних умовах.

Стаття 52. Міністерство контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників учнів.

Стаття 53. Міністерство бере участь у підготовці і проведенні бесід у класах.

Стаття 54. Міністерство освіти та науки разом із міністерством дисципліни та порядку веде боротьбу з пропусками уроків окремими учнями і школярами в цілому, здійснює рейди контролю за відвідуванням, підготовкою до уроків (наявністю зошитів, щоденників, виконанням домашніх завдань).

Стаття 55. Міністерство тісно співпрацює із заступниками директора з навчально-виховної роботи, педагогом-організатором.

Міністерство дисципліни та порядку

Стаття 56. Міністерство надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил для учнів.

Стаття 57. Міністерство організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах, призначає та інструктує відповідальних чергових шкільного парламенту, оцінює якість виконання цієї роботи.

Стаття 58. Міністерство виховує в учнів бережливе ставлення до збереження шкільного майна.

Стаття 59. Міністерство призначає відповідальних за дотриманням дисципліни та порядку в школі та на її території.

Стаття 60. Міністерство використовує заходи виховного впливу до порушників дисципліни (за згодою адміністрації школи).

Стаття 61. Міністерство співпрацює з батьківським комітетом, шкільним парламентом із питань поведінки, дисципліни та порядку учнів.

Стаття 62. Разом із Радою Справедливих міністерство бере участь у регулюванні конфліктів різної категорії (учень – учень; учень – клас; учитель – учень тощо).

Стаття 63. Разом із Радою Справедливих міністерство розглядає питання порушення прав дитини батьками.

Стаття 64. Міністерство здійснює контроль за діяльністю інших міністерств.

Стаття 65. Міністерство здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні.

Стаття 66. Міністерство тісно співпрацює із заступниками директора з навчально-виховної роботи, соціальним педагогом, психологом школи, педагогом-організатором.

Міністерство культури та дозвілля

Стаття 67. Міністерство керує проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят державного, народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та окремими учнями доручення з підготовки цих заходів.

Стаття 68. Міністерство організовує та проводить конкурси ерудитів, проводить інтелектуальні ігри з метою виявлення обдарованих дітей і закріплення програмового матеріалу з різних предметів.

Стаття 69. Міністерство забезпечує своєчасне інформування учнів через старостат про план роботи на місяць, тиждень та можливі зміни.

Стаття 70. Міністерство організовує оформлення школи та класних кімнат.

Стаття 71. Міністерство несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини та дозвілля.

Стаття 72. Міністерство встановлює зв’язки та співпрацює з іншими навчальними закладами, кінотеатрами, клубами, Палацом молоді, Центрами дитячої та юнацької творчості, музеями та іншими позашкільними закладами освіти та культури.

Стаття 73. Міністерство домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторіїв для учнів тощо.

Стаття 74. Міністерство вивчає бажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності.

Стаття 75. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.

Стаття 76. Міністерство тісно співпрацює із заступником директора з виховної роботи та педагогом-організатором.

Міністерство охорони здоров’я, спорту та туризму

Стаття 77. Робота міністерства полягає в проведенні різних спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів разом із вчителями фізичної культури.

Стаття 78. Міністр міністерства охорони здоров’я, спорту та туризму повинен мати організаторські здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів.

Стаття 79. Члени міністерства повинні проявляти активність у різних спортивних акціях, здійснювати нагляд за фізичною формою учнів та станом здоров’я, пропагувати здоровий спосіб життя (антиалкогольну, антитютюнову, антинаркотичну програми).

Стаття 80. Міністерство забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей.

Стаття 81. Міністерство залучає учнів і батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи у вільний від навчання й роботи час.

  Стаття 82. Міністерство організовує заняття з профілактики дитячого травматизму, залучає до участі в акції «Діти на дорозі», проводить агітаційні виступи про правила дорожнього руху для молодших школярів.

  Стаття 83. Міністерство активно сприяє вихованню в дітей обережного поводження з вогнем, проведенню тижнів, місячників пожежної безпеки, проводить ділові ігри з навчання правил пожежної безпеки.

Стаття 84. Міністерство здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні.

Стаття 85. Міністерство тісно співпрацює із заступниками директора з навчально-виховної та виховної роботи, педагогом-організатором.

Міністерство суспільно корисної діяльності

Стаття 86. Міністерство допомагає одиноким літнім людям, ветеранам Великої Вітчизняної війни, ветеранам Афганської війни, інвалідам.

Стаття 87. Міністерство допомагає ветеранам праці, колишнім працівникам школи, запрошує їх на різноманітні шкільні свята, вітає зі святами.

Стаття 88. Міністерство готує і проводить різноманітні благодійні акції.

Стаття 89. Міністерство співпрацює з організацією Червоного Хреста, допомагає проводити благодійні акції, збирати речі у фонд Червоного Хреста.

Стаття 90. Міністерство організовує роботу волонтерів, виявляє милосердя і здійснює заходи до Дня людей похилого віку, Дня інваліда, Дня захисту дітей тощо.

Стаття 91. Контролює роботу класів по наданню допомоги дітям із соціально незахищених сімей (разом із соціальним педагогом).

Стаття 92. Міністерство тісно співпрацює із заступниками директора з навчально-виховної роботи, виховної роботи, педагогом-організатором, соціальним педагогом, психологом школи.

Міністерство зв’язків із громадськістю

Стаття 93. Міністерство забезпечує гласність у діяльності органів Учнівського самоврядування.

Стаття 94. Міністерство розвиває творчу співпрацю вчителів та учнів, створює добрі взаємини школи, дітей і батьків, налагоджує тісні стосунки з іншими закладами, установами та організаціями.

Стаття 95. Міністерство разом із Прес-центром розвиває у дітей вміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріалів шкільної газети.

Стаття 96. Міністерство сприяє підвищенню інтересу дітей до життя школи.

Стаття 97. Міністерство виховує свідоме й відповідальне ставлення до своїх обов’язків та прав, навички організаторської роботи в класних колективах.

Стаття 98. Міністерство тісно співпрацює із заступниками директора з навчально-виховної роботи, педагогом-організатором.

Міністерство юстиції та права

Стаття 99. Міністерство забезпечує захист прав та свобод учнів школи.

Стаття 100. Міністерство контролює дотримання учнями Статуту школи (Правил для учнів).

Стаття 101. Міністерство пропагує умови страхування серед школярів.

Стаття 102. Міністерство піклується про молодших школярів.

Стаття 103. Міністерство разом із психологом школи проводить психологічні дослідження серед учнів.

Стаття 104. Міністерство збирає інформацію для засідань Ради профілактики щодо учнів, схильних до правопорушень, формує банк даних таких учнів.

Стаття 105. Міністерство організовує в школі правову освіту (вивчення Правил для учнів, Статуту школи, документів про освіту, адміністративного та кримінального кодексів, інших правових документів).

Стаття 106. Міністерство тісно співпрацює із заступниками директора з навчально-виховної роботи, вчителями історії та права, педагогом-організатором.

Міністерство санітарно-господарської діяльності

Стаття 107. Міністерство співпрацює з черговими класами у плані естетичного оформлення класних кімнат та кабінетів із дотриманням санітарних вимог.

Стаття 108. Міністерство перевіряє озеленення класних кімнат та відповідає за збереження зелених насаджень на шкільному подвір’ї та у коридорах школи.

Стаття 109. Міністерство створює бригади учнів для проходження трудової практики та невеликих ремонтів меблів та шкільного інвентарю.

Стаття 110. Міністерство виховує в учнів бережливе ставлення до збереження шкільного майна.

Стаття 111. Міністерство здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні.

Стаття 112. Міністерство веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі.

Стаття 113. Проводить бесіди, рейди-перевірки кращого збереження підручника в класах; організовує роботу книжкових лікарень, проводить бесіди про бережливе ставлення до книги.

Стаття 114. Міністерство бере участь у всіх трудових справах школи, тісно співпрацюючи із заступником директора з господарської частини.

Стаття 115. Прем'єр-міністр Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування:

1) є єдиним представником Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування;

2) контролює виконання міністрами своїх обов’язків;

3) виконує функції Президента школи у його відсутності чи усунені шляхом імпічменту, крім пунктів 2, 4, 6-8, 12-15 статті 35 цієї Конституції;

4) проводить засідання Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування;

5) забезпечує виконання Конституції школи, актів Президента школи, рішень педагогічних рад, Статуту школи та Статуту Учнівського самоврядування;

6) забезпечує додержання прав і свобод учнів, а також дотриманням ними своїх обов’язків;

7) забезпечує реалізацію поставлених завдань Президентом школи, учнівською та педагогічною радами школи.

Стаття 116. Склад Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування обирається учнями школи строком на 2 роки.

Міністром може бути обраний учень, який досяг 14 років, є активним учасником шкільних справ, має достатньо добрі оцінки із шкільних предметів.

Чергові вибори міністрів проводяться в третю п’ятницю вересня місяця. У разі дострокового припинення повноважень Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування вибори проводяться в період дев'яти днів з дня припинення повноважень.

Порядок проведення виборів міністрів відповідає стандартам цією Конституцією.

Р о з д і л V

РОБОТА КООРДИНАЦІЙНИХ РАД ТА ЦЕНТРІВ
Рада Справедливих

Стаття 117. Захист честі й гідності учнів, викладачів і працівників школи покладається на Раду Справедливих.

Стаття 118. Склад Ради Справедливих затверджується шкільним парламентом та директором школи.

Стаття 119. Рада Справедливих керується таким документами: Статут школи, Статут Учнівського самоврядування, Конвенція про права дитини, Закон «Про освіту».

Стаття 120. Рада Справедливих розглядає конфліктні ситуації «вчитель-учень», «дитина-дитина», «батьки-діти», «вчитель-батьки».

Стаття 121. До Ради Справедливих можна звернутися в усній формі та у вигляді письмової скарги за наявності підпису (прізвище, ім’я, по батькові).

Стаття 122. Рада Справедливих розглядає заяви позивачів не пізніше, ніж через тиждень після подачі. Термін давності – два тижні від дня події.

Стаття 123. Справа розглядається в присутності обох сторін, за згодою позивача може розголошуватися.

Стаття 124. Якщо звинувачений не з’являється на засідання Ради Справедливих без поважних причин, то справа розглядається без нього, а рішення Ради Справедливих йому повідомляє один із членів Ради.

Стаття 125. Рада Справедливих за потреби може залучати до співпраці психолога школи, соціального педагога, заступника директора з виховної роботи, класних керівників, адміністрацію школи, батьків, Службу у справах дітей.

Стаття 126. Якщо заява позивача стосується педагога чи працівника школи, Рада Справедливих може прийняти рішення про переговори Ради Справедливих із тим, кого стосується заява, або з директором чи його заступником.

Стаття 127. Рада Справедливих слідкує за тим, щоб справа велася коректно.

Стаття 128. Рада Справедливих має право винести наступні рішення:

 • примирення сторін;

 • вибачення;

 • публічне вибачення;

 • поставити учня на шкільний облік;

 • передати справу на розгляд до відповідних органів.

Стаття 129. Рішення Ради Справедливих в разі необхідності доводиться до відома директора школи чи повідомляється на педагогічній раді школи.

Прес-центр

Стаття 130. Прес-цент співпрацює із усіма міністерствами та координаційними радами Учнівського самоврядування.

Стаття 131. Контролює та сприяє роботі редколегій класів.

Стаття 132. Забезпечує своєчасне інформування учнів школи про заходи, змагання та події шкільного життя.

Стаття 133. Веде облік разом із міністерством освіти та науки набраних класами балів у різноманітних моніторингах.

Стаття 134. Прес-центр займається підготовкою та виданням шкільної газети «Оригінал».

Стаття 135. Прес-центр тісно співпрацю з заступником директора з виховної роботи, педагогом-організатором і вчителями-філологами.

Трамплін-банк шкільних ініціатив

Стаття 136. Координаційний центр «Трамплін-банк шкільних ініціатив» має за мету допомогти учням школи, які бажають мати ділові якості і навчитися діловим творчим проектам.

Стаття 137. Трамплін-банк шкільних ініціатив допоможе створювати клуби за інтересами.

Стаття 138. Трамплін-банк шкільних ініціатив допоможе у збиранні інформаційно-методичного матеріалу з певної обраної справи.

Стаття 139. Трамплін-банк шкільних ініціатив допоможе забезпечити інформацію про певний клуб за інтересами серед жителів мікрорайону.

Стаття 140. Трамплін-банк шкільних ініціатив допоможе втілювати в життя цікаві проекти та пропозиції учнів та вчителів школи, створювати фотовиставки тощо.

Стаття 141. Трамплін-банк шкільних ініціатив тісно співпрацює з адміністрацією школи, заступником директора з виховної роботи, педагогом-організатором.


Р о з д і л VІ


ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 143. Законопроект про внесення змін до Конституції школи може бути поданий до Президентом школи або не менш як третиною складу Кабінету Міністрів Учнівського самоврядування.

Стаття 144. Конституція школи не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод учня і громадянина, крім надзвичайних ситуацій.

Стаття 145. Законопроект про внесення змін до Конституції школи розглядається і затверджуються Президентом школи.

Стаття 146. Конституція школи набуває чинності з дня її прийняття Кабінетом Міністрів Учнівського самоврядування, педагогічною радою, а також учнями школи через референдум.

Конституція школи набрала чинності 23 лютого 2011 року


Схожі:

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Стаття 51. Права вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття Сфера дії Податкового кодексу України
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження...
РОЗДІЛ II ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові
ЗАКОН УКРАЇНИ
Цей Закон визначає правовий статус, закріплює основні права, свободи та обов'язки іноземців та осіб без громадянства, які проживають...
Година спілкування (5 клас). Права та обов ’ язки дитини. Поняття гідності. Мета
Мета: поглибити знання учнів про основні права дитини, ознайомити з деякими нормативно-правовими актами щодо прав людини (Конституцією...
49 Права, свободи та обов'язки людини і громадянина
Права людини це Ті соціальна спроможність вільно діяти, самостійно обирати вид і міру своєї поведінки з метою задово­лення різнобічних...
Вступ. На порозі дорослого життя. Надзвичайні ситуації соціального,...
Мета: поглибити знання учнів про надзвичайні ситуації; сформувати уявлення про причини їх виникнення, наслідки, права та обов’язки...
Вступ. На порозі дорослого життя. Надзвичайні ситуації соціального,...
Мета: поглибити знання учнів про надзвичайні ситуації; сформувати уявлення про причини їх виникнення, наслідки, права та обов’язки...
СТАТУТ
РОЗДІЛ ІІІ. ЗАСНОВНИК, ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ОСВІТИ І НАУКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ У СФЕРІ ОСВІТИ І НАУКИ, ЇХ...
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 СІМ'Я. РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН...
Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя, підстави виникнення, зміст...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка