2056 ПОЛОЖЕНН Я


Скачати 113.7 Kb.
Назва2056 ПОЛОЖЕНН Я
Дата24.04.2013
Розмір113.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Д о д а т о к № 1

до рішення міськвиконкому від “09” 11 2001 року

2056

П О Л О Ж Е Н Н ЯПро порядок надання в оренду

нежилих приміщень та дахів, що належать до комунальної

власності територіальної громади міста Кременчука

Це Положення розроблено на підставі Законів України “Про власність”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна” та інших правових актів з метою встановлення у м. Кременчуці єдиного порядку обліку та умов надання в оренду нежилих приміщень та дахів.


 1. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ В ОРЕНДУ

НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ1.1. Оренда є засноване на договорі строкове платне користування нежилим приміщенням, дахом (надалі - об”єкт), необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності .

1.2. Право надання об”єктів в оренду належить виконавчому комітету міської ради на підставі пропозицій комісії по розподілу нежилих приміщень. Рішення виконкому є виключною підставою для укладення договору оренди та зайняття об”єкта на підставі договору ( додаток № 1).

1.3. В оренду надаються об”єкти, які призначені чи пристосовані або можуть бути переобладнані для цих потреб.

1.4. Стороною по договору оренди можуть бути організації, підприємства, установи усіх форм власності, громадяни України, іноземних держав та особи без громадянства.

Пріоритет може надаватись організаціям, підприємствам та установам, які безпосередньо обслуговують населення та надають фінансову допомогу міському господарству.

1.5. Потенційний орендар отримує інформацію про вільні приміщення в Фонді міського майна Кременчуцької міської ради шляхом ознайомлення з переліком вільних приміщень. Перелік вільних приміщень уточнюється щотижнево працівниками Фонду міського майна Кременчуцької міської ради

- 2 -


на основі даних комунальних підприємств “Госпрозрахункова житлово-експлуатаційна дільниця №№ 1-16 “ ( далі ГЖЕД ) та листів орендарів про припинення договорів оренди.
1.6. За наявності заяв від двох або більше фізичних чи юридичних осіб, орендар визначається на конкурсних засадах. Конкурс на укладення договору оренди полягає у визначенні комісією по розподілу нежилих приміщень на своїх засіданнях орендаря, який запропонував найкращі умови експлуатації приміщення. Комісія, в разі необхідності, може заслуховувати пояснення претендентів.

1.7. Поза конкурсом можуть надаватись :

 • об”єкти оренди при наявності договору на погашення боргу по орендній платі, укладеного між орендарем та третьою особою ;

 • об”єкти оренди для бюджетних установ та організацій, комунальних підприємств , які відносяться до власності територіальної громади міста Кременчука ;

 • об”єкти оренди, строк дії договору оренди яких закінчився, але є заява на його продовження при умові відсутності заборгованості по орендній платі;

 • об”єкти, на оренду яких надійшла лише одна заява протягом тижня з дня дострокової відмови попереднього орендаря від оренди ( або відмови від продовження ).


1.8. Для розгляду питання про надання об”єкта в оренду, або продов-

ження оренди ( далі – надання в оренду ), зацікавлені особи надсилають заяву з обгрунтуванням необхідності об”єкта, дотримання необхідних експлуатаційних вимог, оплати послуги по наданню приміщення (даху) в оренду, з зазначенням мети використання об”єкта та зазначенням умов експлуатації приміщення на ім”я міського голови, або начальника Фонду міського майна Кременчуцької міської ради.
До заяви додаються ( за згодою заявника ) :


 • копія договору про соціальне та економічне співробітництво між виконкомом міської ради ;

 • копія свідоцтва про реєстрацію суб”єкта підприємницької діяльності .


1.9. При розгляді питання передачі об”єкта в оренду потенційним

- 3 -

орендарям можуть висуватись такі в и м о г и :

 • участь у вирішенні загальноміських соціальних питань ;

 • благодійна діяльність ;

 • оплата оренди на договірних умовах ;

 • інші необхідні вимоги.


1.10. Розгляд питань та підготовка пропозицій для прийняття рішення виконкомом про надання об”єкта в оренду покладається на комісію по розподілу нежилих приміщень, яка затверджується розпорядженням міського голови, та здійснюється протягом 30 днів з дня реєстрації заяви при умови надання заявником всіх необхідних матеріалів, передбачених цим положенням .

1.11. Після реєстрації заяви Фонд міського майна Кременчуцької міської ради готує матеріали для розгляду комісією :


 • перелік об”єктів для надання в оренду ;

 • перелік юридичних та фізичних осіб, які подали заяву на оренду об”єктів.


1.12. На підставі рішення виконкому міської ради про надання об”єкта

в оренду Фонд міського майна готує проект відповідного договору оренди, який підписується міським головою або виконуючим його обов”язки .

1.13. У наданні в оренду об”єктів може бути відмовлено , я к щ о :


 • прийнято рішення про приватизацію цих об”єктів ;

 • мається заборгованість по оплаті за оренду, або за експлуатаційні витрати;

 • приміщення передано в оренду іншому заявнику ;

 • заявником не надано всіх матеріалів, передбачених цим положенням ;

 • орендар, який добросовісно виконував умови договору оренди подав заяву на укладення договору на новий термін ;

 • з інших законних підстав .


1.14. Як виняток, договір суборенди може бути укладений по окре-

мому рішенню виконкому міської ради. При цьому строк надання приміщення в суборенду не може перевищувати строку дії договору оренди, а плата за суборенду не може перевищувати плати за оренду орендаря.

- 4 -


1.15. Контроль за виконанням умов договору покладається на житлово-експлуатаційні дільниці ( крім плати за оренду) та Фонд міського майна Кременчуцької міської ради .

1.16. При порушенні орендарем хоча б однієї з умов договору, що стосується зайняття, утримання та використання приміщення, житлово-експлуатаційні дільниці письмово повідомляють Фонд міського майна Кременчуцької міської ради , подають претензію орендарю про виявлені порушення та їх усунення.
1.17. При відмові в задоволенні претензії чи не одержання на неї відповіді в установлений законом термін, Фонд міського майна має право подати позов до суду, господарчого суду про дострокове розірвання договору оренди.

2. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ, ЗАКІНЧЕННЯ

ДОГОВОРУ ТА ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ
2.1. Договір оренди об”єкта є основним документом, який визначає права і обов”язки сторін в процесі експлуатації об”єкта.

Договір оренди вважається укладеним після підписання сторонами договору.

2.2.Як правило, терміном дії договору визначається 6 (шість) місяців. Заключення договору оренди на наступний строк, можливе при відсутності заборгованості по орендній платі.

2.3. Договір оренди об”єкту припиняється у випадках :

 • закінчення строку, на який його було укладено ;

 • при прийнятті рішення про приватизацію об”єкта ;

 • банкрутства орендаря ;

 • загибелі об”єкта оренди.


Договір може бути розірвано за погодженням сторін.
2.4. Орендодавець може порушувати питання про дострокове

розірвання договору оренди, стягнення з орендаря спричинених ним збитків, якщо орендар :


 • надав приміщення, або його частину в суборенду без окремого рішення виконкому про дозвіл ;

- 5 - • здійснив перебудову (реконструкцію) орендованого об”єкта без погодження з управлінням архітектури, містобудування;

 • не вніс плату за оренду протягом 3-х (трьох) місяців і більше ;

 • своїми діями навмисно, чи необережно призводить до руйнування чи погіршення стану об”єкта ;

 • не виконує правил санітарії, протипожежних правил, вимог по утриманню приміщень та об”єктів інженерного обладнання і прилеглої території у належному стані ;

 • не забезпечує охорону об”єкта ;

 • не виконує інші, передбачені договором умови.В разі звільнення приміщення орендарем до закінчення терміну дії договору, він за один місяць письмово попереджує орендодавця. При звільненні орендарем приміщення без попередження про відмову від оренди, орендар несе повну матеріальну відповідальність за спричинені збитки і не звільняється від внесення плати за оренду до здачі приміщення по акту.
2.5. У разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства орендаря, він зобов”язаний повернути орендодавцеві об”єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди. Якщо орендар допустив погіршення стану орендованого об”єкта або його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель майна сталися не з його вини.
2.6. Орендар вправі залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого об”єкта, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від об”єкта без заподіяння йому шкоди.

Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою орендодавця поліпшення орендованого об”єкта, які неможливо відокремити від об”єкта без заподіяння йому шкоди вартістю менш ніж 25 відсотків залишкової ( відновної за вирахуванням зносу ) вартості об”єкта, орендодавець не компенсує орендарю зазначені кошти.

Якщо вартість здійснених поліпшень при вищевказаних умовах складає 25 відсотків або більше, зазначені кошти враховуються при визначенні інвестиційної вартості під час приватизації об”єкта, включеного в установленому порядку до переліку об”єктів, що підлягають приватизації.
- 6 -

Вартість поліпшень орендованого об”єкта, зроблених орендарем без згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для об”єкта, компенсації не підлягає .
2.7. За згодою сторін в договорі оренди можуть бути передбачені інші умови.

3. ПЛАТА ЗА ОРЕНДУ

3.1. За користування приміщенням, Орендар вносить передбачену плату за оренду не пізніше 25 числа кожного поточного місяця.
3.2. Плата за оренду об”єкта визначається відповідно до Методики розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука (далі – Методика).
3.3. Ставки плати за оренду підлягають перегляду у разі зміни цін, тарифів та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.
3.4. Організації та установи, які фінансуються з місцевого бюджету, звільняються від плати за оренду.
3.5. У виключних випадках, Орендар може звільнюватись від плати за оренду за рішенням сесії міської ради .
3.6. Орендар здійснює авансове внесення плати за оренду в розмірі не менше ніж орендна плата за базовий місяць після відповідного рішення виконкому, але до укладання договору оренди. 1. УТРИМАННЯ ПРИМІЩЕНЬ (ДАХІВ), ФАСАДІВ,

РЕКЛАМНИХ ТА ФІРМОВИХ ВИВІСОК
4.1. Капітальний, поточний ремонт об”єктів, наданих в оренду, провадиться за рахунок власних коштів орендаря .

  1. Орендар ЗОБОВ”ЯЗАНИЙ :

 • вживати заходи по захисту орендованого об”єкта від передчасного

- 7 -

зносу ;

 • забезпечити охорону об”єкта ;

 • виконувати усі протипожежні правила, правила санітарії і технічні вимоги по утриманню приміщення та об”єктів інженерного обладнання і прилеглої території в належному стані ;

 • утримувати, реставрувати та оздоблювати фасади орендованих об”єктів належним чином. При зайнятті об”єкта новим орендарем, він зобов”язаний на протязі двох тижнів з дня прийняття об”єкта, розмістити на фасаді вивіску з назвою підприємства (організації, установи ( державною мовою ) ;

 • крім внесення плати за оренду, брати участь в загальній для всієї будівлі і прилеглої до неї території витратах, пов”язаних з експлуатацією і ремонтом нежитлових приміщень, а також сплачує фактичні витрати за користування комунальними послугами за встановленими тарифами . З цією метою укласти договори з відповідними підприємствами, що надають зазначені послуги;

 • погодити мету використання приміщення з відповідною пожежною частиною, міською санітарно-епідеміологічною станцією, управлінням архітектури, містобудування ( при необхідності ).

Фондом міського майна Кременчуцької міської ради таке погодження може вимагатись для розгляду на комісії по розподілу нежилих приміщень .

 • укласти договір страхування нежилого приміщення.

 • забезпечити доступ в орендовані приміщення представникам служб міськвиконкому та ГЖЕД для необхідного огляду, ремонту інженерних комунікацій та споруд .


4.3. Орендареві ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ :


 • передача об”єкта в суборенду часткового або повністю , без окремого рішення виконкому про дозвіл ;

 • переобладнувати і пристосувати орендований об”єкт для своїх потреб без дозволу орендодавця та всупереч закону “Про основи містобудування “, інших чинних правових актів ;

 • використання об”єкта не за прямим призначенням , обумовленим рішенням виконкому міської ради та договором оренди ;

 • відступати від розробленого проекту інтер”єру чи екстер”єру .

- 8 - 1. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ВИКОРИСТАННЯ

О Б “ Є К Т І В

5.1. Централізований облік нежилих приміщень (дахів), які є об”єктами комунальної власності, здійснює Фонд міського майна Кременчуцької міської ради .

5.2. Поточні дані щодо вільних об”єктів надають відповідні ГЖЕДи до Фонду міського майна Кременчуцької міської ради за формою, що визначається цим органом, щотижнево . ГЖЕДи несуть відповідальність за достовірність наданої інформації . Контроль та відповідальність за надходженням плати за оренду покладається на Фонд міського майна Кременчуцької міської ради , за експлуатацію приміщень - на житлово-експлуатаційні дільниці .
5.3. Фонд міського майна Кременчуцької міської ради має право здійснювати поточні перевірки житлово-експлуатаційних дільниць на предмет ефективності контролю за дотриманням умов договорів оренди. По результатах перевірки Фондом міського майна Кременчуцької міської ради можуть вноситись пропозиції управлінню житлово-комунального господарства по притягненню до дисциплінарної відповідальності посадових осіб житлово-експлуатаційних дільниць, які не забезпечують відповідних заходів, або заохочення посадових осіб ГЖЕД в разі належного та ефективного контролю .
 1. НАДАННЯ В ОРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВАМИ

( ОРГАНІЗАЦІЯМИ ) МІСТА КРЕМЕНЧУКА,

ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, НЕРУХОМОГО МАЙНА,

ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЇХ БАЛАНСАХ

6.1. Цей розділ регламентує організацію робіт з реалізації положень статті 5 Закону України “Про оренду державного і комунального майна” .
6.2. Цей розділ не поширюється на житлово-експлуатаційні дільниці.
- 9 -

6.3. ГЖЕДи можуть бути орендодавцями нежитлових приміщень та будівель в межах площ, які безпосередньо займають їх контори. Дозвіл на укладання таких договорів оренди надається Фондом міського майна Кременчуцької міської ради на підставі заяви ГЖЕД та орендаря без додаткового рішення міськвиконкому. Проект договору оренди узгоджується з Фондом міського майна Кременчуцької міської ради.
6.4. Підприємства ( організації), які належать до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, можуть бути орендодавцями нерухомого майна, яке знаходиться на їх балансах, тільки з дозволу виконкому міської ради.
6.5. Розмір плати за оренду не може бути меншим розміру, розрахованого згідно Методики.
6.6. Підприємство (організація), яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, для одержання дозволу бути орендодавцем нерухомого майна, що знаходиться на його балансі, звертається до виконкому міської ради або Фонду міського майна Кременчуцької міської ради з листом-клопотанням про надання підприємству ( організації ) дозволу на надання в оренду певного нерухомого майна певної площі, що знаходиться на його балансі з зазначенням його місця розташування та мети використання .

До листа-клопотання д о д а ю т ь с я :


 • лист-клопотання потенційного орендаря ;

 • проект договору оренди в трьох примірниках, завізований сторонами договору ;

 • розрахунок плати за оренду за перший місяць оренди, виконаний згідно з вимогами вказаної Методики, підписаний керівником і головним бухгалтером підприємства (організації ), у трьох примірниках .


У разі необхідності, Фонд міського майна Кременчуцької міської ради

має право вимагати від підприємства (організації) надання копій статутних та інших документів.
6.7. Проект договору оренди має містити в собі всі встановлені законодавством істотні умови договору оренди.

- 10 -

6.8. Фонд міського майна Кременчуцької міської ради має право перевіряти фактичне використання нерухомого майна, яке знаходиться на балансах підприємств ( організацій ), які належать до комунальної власності. За результатами перевірки складаються відповідні акти, в разі необхідності вживаються заходи по недопущенню порушень цього Порядку.

За керуючого справами


виконкому міської ради В.І. МАТВІЄНКО

Схожі:

2056 МЕТОДИК А
Міністрів України від 10. 1995 р. №786 із змінами і доповненнями, з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму...
Райдержадміністрації від 18 січня 2013 року №8 ПОЛОЖЕНН Япро управління...
Житомирської облдержадміністрації та забезпечує виконання покладених на нього завдань
ПОЛОЖЕНН Я про проведення Чемпіонату України 2011 року
Популяризація здорового способу життя та творчого спортивного довголіття серед населення України
ПОЛОЖЕНН Я
Відділ архітектурного планування та забудови міста (далі відділ) є структурним підрозділом Нікопольської міської ради у складі управління...
ПОЛОЖЕНН Я про Вищу атестаційну комісію України
Вища атестаційна комісія України (ВАК України) є центральним органом виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України
ПОЛОЖЕНН Я про першість Оболонського району зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді
Змагання проводяться 22 жовтня 2010 р на території Пуща Водицького лісництва (місце проведення змагань буде уточнене на нараді представників...
ПОЛОЖЕНН Я про «Алею педагогічної слави»
«Алея педагогічної слави» це Дошка Пошани управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради, на яку заносяться кращі...
ПОЛОЖЕНН Япро проведення міських спортивних ігор “Олімпійські надії”...
Змагання проводяться з метою покращання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в загальноосвітніх школах та вирішують...
ПОЛОЖЕНН Я про відділ обліку та фінансового забезпечення Тернопільської міської ради
Відділ підпорядковується виконавчому комітету та міському голові, є правонаступником всіх прав та обов’язків відділу фінансового...
ПОЛОЖЕНН Я про комунальну установу
«Про внесення зміни до Типового положення про пункти прокату технічних та інших засобів реабілітації», розглянувши заяву комунальної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка