Форма державного правління та громадянське суспільство


Скачати 170.15 Kb.
НазваФорма державного правління та громадянське суспільство
Дата07.04.2013
Розмір170.15 Kb.
ТипРеферат
bibl.com.ua > Право > Реферат


Міністерство внутрішніх справ

Львівський державний університет внутрішніх справ

Юридичний факультет

Реферат на тему:

«Форма державного правління та громадянське суспільство»

Виконав:

студент 4 курсу, групи 12, потоку

Перевірила:

Кандидат наук із соціальних комунікацій

Львів – 2012 р.


Зміст

Вступ………………………………………………………………………….…3

1.Форма правління: поняття і види………………………………………...4

2. Держава і громадянське суспільство……………………………………13

Висновки……………………………………………………………………....16

Список використаних джерел……………………………………………....17

Вступ
Для збагнення такого складного соціального інституту, як держава у вітчизняній теорії держави і права особливе місце виділяється вивченню форми держави, від якої великою мірою залежить організація державної влади. Розрізняють форму правління, форму державного устрою, форму державно-правового режиму. Монархія - це форма державного правління, за якої вища дер¬жавна влада зосереджена (повністю або частково, реально або формально) в руках однієї особи - монарха, і, як правило, пере¬дається у спадщину серед представників правлячої династії.

Монархії властиві такі юридичні ознаки:

а) безстроковість влади монарха. Це означає, що монарх (імпе¬ратор, цар, король тощо) одержує і здійснює свої повноваження довічно. У той же час, як свідчить історія, належну йому владу монарх може добровільно чи вимушено передати іншій особі або втратити в результаті революції.


1.Форма правління: поняття і види

Форма правління характеризує порядок утворення та організації вищих органів державної влади, порядок їх утворення і розподіл компетенції між ними, їх взаємовідносини один з одним і населенням, тобто ця категорія показує, хто і як править у державі.

Форма правління являє собою структуру вищих органів державної влади, порядок їх утворення та розподілкомпетенції між ними.

Категорія «форма державного правління» дає можливість усвідомити:

- Як створюються вищі органи держави, і яке їхня будова;

- Як будуються взаємовідносини між вищими та іншими державними органами;

- Як будуються взаємовідносини між верховною державною владою та населенням країни

- Якою мірою організація вищих органів держави дозволяє забезпечувати права і свободи громадянина.

Таким чином, по-перше форма правління - це організація державної влади та її устрій, які відображають особливості розвитку країни, рівень демократії і культури населення в ній, а, по-друге, форма правління - це комплексний конституційно-правовий інститут, організація влади, характеризується її формальним джерелом, структура та правове становище вищих органів влади (глава держави, парламент, уряд), а також встановлений порядок взаємовідносин між ними.

Основним в понятті форми правління є організація верховної влади держави і порядок її утворення. Головним, визначальною ознакою є правовий статус глави держави (виборний і змінюваний в республіці, спадковий - в монархічному державі).

У суспільствах, не пов'язаних економічними узами обміну і змушених поєднуватися за допомогою централізованої державної влади, природною формою правління представляється монархія. Там, де форма правління не сполучена з ієрархічною системою феодальної власності на землю і її верховним власником в особі самого монарха, вона приймає вигляд деспотії. Для товариств заснованих на обмінних відносинах між вільними, політично рівними суб'єктами - Власниками, характерна республіканська форма правління.

Форма правління обумовлюється також конкретної розстановкою соціально-політичних сил і результатами боротьби між ними (дія цього фактора особливо яскраво виявляється в революційні періоди, доказом чого може бути падіння монархічних режимів у результаті Великої французької революції 1789 р. або Лютневої революції 1917 р. в Росії) ; історичними особливостями окремих країн (поза історичним контекстом неможливо пояснити існування в сучасній Великобританії парламентської монархії); особливостями культури народу, акумулюючої історичний і політичний досвід, звичаї і навички життя в умовах тієї чи іншої держави (наприклад, труднощі, які зустрічає на своєму шляху становлення демократичної форми правління в Росії багато в чому можуть бути пояснені специфікою її загальної і політичної культури); впливом у країні політичних процесів, у тому числі військових (зміна форм правління в ряді східноєвропейських країн у результаті Другої світової війни мало своєю передумовою присутність у цьому регіоні Червоної армії). Акция

Наука, фіксуючи реально виникають в історії форми правління, виробила декілька їх класифікацій. Найбільш поширена з них - це розподіл форм правління за кількістю правлячих осіб. Якщо влада належить одному - монархія, якщо багатьом - аристократія, якщо всім - демократія, або республіка. Існування такої класифікації відзначено ще Геродотом у його оповіданні про суперечку між Отан, Мегабізом і Дарієм про те, яку форму правління слід встановитив Персії після убивства Лже-Смердіса. Також і критика цього поділу має досить давню історію, простуючи до Платона і Аристотеля. Перший з них розрізняв форми правління в залежності від переважання в державі трьох чеснот: мудрості, мужності і помірності, другий - у залежності від співвідношення правильних або перекручених видів правління, оголошуючи правильними ті, в яких особистий інтерес правителів, хто б вони не були, підпорядкований спільному інтересу держави, і, навпаки, перекрученими - ті, в яких переважає особистий інтерес.

Існували й інші класифікації. Монтеск'є, наприклад, звертав увагу на різні принципи - сили, які, на його думку, рухають державне життя. Він вважав. що чеснота втілюється в демократії (республіці), помірність - в аристократії, честь - в монархії, страх - в деспотії. Поділ форм правління зафіксував Геродот. Воно дійшло до наших днів.

Сучасна юридична наука розрізняє дві форми правління: монархію і республіку.

При монархічної (грецьке слово monarchia - єдиновладдя) формі правління главою держави є одноосібний правитель - монарх; влада монарха, як правило, є довічною і передається в порядку престолонаслідування.

З початку минулого століття ставлення до монархії змінилося, і сьогодні монархія вже не розглядається як пережиток минулого, іноді навіть просто як данину традиції. Однак очевидно, що монархічна форма правління погано узгоджується з панівними в сучасній світі ідеями народногосуверенітету і рівноправності людей.

Центральною фігурою для цієї форми правління є монарх - одноосібний глава держави, який здійснює владу за власним правом, а не в порядку делегації. У різних країнах монарх носить різні назви: король - у Великобританії, Іспанії, Данії, Швеції, Бельгії; султан - в Малайзії, Брунеї, Омані; емір - у Кувейті, ОАЕ; великий герцог - в Люксембурзі, князь - у Ліхтенштейні.

Одним з основних елементів монархічної системи правління є престолонаслідування. Іншим важливим елементом монархічної форми правління є регентство (від лат. Regere - управляти) тимчасове колегіальне (регентським радою) або одноосібне (регентом) здійснення повноважень глави держави, у випадках вакантності престолу, змалку, хвороби або відсутності монарха.

Монархія як форма правління відрізняється наступними ознаками:

- Існування одноосібного носія верховної влади, який, як правило, користується цією владою довічно;

- Спадковим порядком наступності верховної влади, який регулюється законом про престолонаслідування або звичаєм;

- Монарх представляє державу за власним правом. яке не похідне від влади народу (найчастіше підкреслюється божественне походження монарха, завдяки чому цар стає помазаником Божим, іноді отримує корону з рук Папи Римського і т.п.);

- Відсутність юридичної відповідальності монарха як глави держави, (так, закони Швеції прямо говорять - «дії монарха не підлягають осуд»)

Монархія як форма дуже неоднорідна, гнучка й мінлива, завдяки чому їй івдалося вижити в сучасних умовах. Історія державності була по суті історією монархій, і в ході її ця форма правління істотно видозмінювалася. Ось чому першою підставою класифікації монархій є їх поділ за тим історичним епохам, в яких вони існували й існують. В історичному розрізі монархії підрозділяються на східно-деспотичні, засновані на азіатському способі виробництва; античні (рабовласницькі), в число яких входять рабовласницькі держави, які виросли на основі класичної стародавності (наприклад, монархія рабовласницького Рима); феодальні, до яких відносяться ранньофеодальні, що відрізнялися великою ступенем децентралізованності, станово-представницькі, у яких влада монарха була обмежена тим чи іншим станово-територіальним представництвом (у Франції - Генеральними штатами, в Англії - парламентом, в Іспанії - Кортеса і т.п.) і абсолютні (абсолютизм, самодержавство), в яких влада повністю належить одній особі і складаються такі державні інститути, як наймана армія (у Росії її не було), чиновництво, королівська скарбниця із системою податей і т.д.; буржуазні, у яких влада короля обмежується конституцією і парламентом і які підрозділяються на дуалістичні, коли монарх зберігає всю повноту виконавчої влади (зокрема, призначає міністрів, відповідальних перед ним) і парламентарні, коли монарх як глава виконавчої влади обмежений у правах і, зокрема, призначувані ним міністри залежать від вотуму довіри парламенту (наприклад, Великобританія , Швеція).

Ранньофеодальної монархії сьогодні не існує. У сучасному світі існують дватипу монархій - абсолютна (яка існує нині в двох формах - світської і теократичною) і конституційна (існуюча так само у двох видах: дуалістичної і парламентарної).

Абсолютна монархія являє собою різновид монархічної форми правління, що характеризується юридичним і фактичним зосередженням всієї повноти державної влади (законодавчої, виконавчої, судової), а також духовною (релігійної) влади в руках монарха. В даний час зберігаються 8 абсолютних монархій: Бахрейн, Бруней, Ватикан, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман, Саудівська Аравія. У деяких із цих країн останнім часом робляться перші кроки по переходу до конституційної монархії, однак, поки ці реформи не змінили абсолютного характеру монархій. Місто-держава Ватикан є теократичною монархією. Законодавча, виконавча і судова влада у Ватикані належить Папі, довічно що обирається колегією кардиналів.

Конституційна (обмежена) монархія є особливим різновидом монархічної форми правління, при якій влада монарха обмежена конституцією, є виборний законодавчий орган - парламент і незалежні суди. Вперше така монархія виникла у Великобританії в XVII ст. в результаті буржуазної революції. Характерними інститутами даного виду монархії є контрасигнатури і цивільний лист. Контрасигнатури (контрасигнація) являє собою скріплення акту монарха підписом глави уряду або міністра. Формально це пояснюється тим, що глава держави не відповідальний за свої дії. Цивільний лист - сума грошей, щорічно видається на утримання монарха. Розмір цієї суми встановлюється законом на початкукожного царювання, надалі може бути збільшений, але не зменшено.

Дуалістична монархія є перехідною формою від абсолютної монархії до парламентарної. При дуалістичної монархії влада монарха обмежена конституцією, але монарх і формально (в силу конституційних норм) і фактично (через нерозвиненість демократичних інститутів) зберігає великі владні повноваження. У силу цього він знаходиться в центрі політичної системи даної держави. Уряд несе подвійну відповідальність перед монархом і парламентом, але реально підкоряється волі монарха. В даний час така форма монархії існує в Марокко, Йорданії, Таїланді, Непалі. Малайзії.

Парламентарна монархія - більш прогресивний вил конституційної монархії. Характеризується тим, що монарх чисто номінально виконує свої функції. Навіть якщо конституція наділяє його великими повноваженнями (Нідерланди, Данія), він, через конституційно-правового звичаю, не може скористатися ними самостійно. Всі вихідні від монарха акти потребують офіційне схвалення міністрів. У ряді парламентарна монархія (Японія, Швеція) монарх по конституції навіть формально не має значних повноважень. Уряд же відповідально перед парламентом, якому належить формальне верховенство серед інших органів влади.
Незважаючи на те, що республіка є більш прогресивною формою правління, суперечка між нею та монархією в сучасному світі не завершено. Держави, які мають монархію, не поспішають розлучатися зі своїми традиціями та інститутами державної влади. І, навпаки, в деяких країнах світу, де утвердилися республіки посилюєтьсяностальгія за монархічної системі. У 1979 році в результаті загальнонаціонального референдуму монархічну форму правління придбала Іспанія.

Другою формою правління є республіка (лат. res - справа, publicus - суспільний) - форма державного правління, при якій всі вищі органи державної влади чи обираються, або формуються загальнонаціональними представницькими установами (парламентами), а громадяни мають особистими і політичними правами. В даний час з 190 держав світу більше 140 є республіками. Республіканська форма правління є такою ж давньою формою правління, як і монархія. Те чи інше співвідношення та взаємодія різних органів влади, ті або інші способи освіти зборів (рад) визначають різні республіканські форми правління. Але завжди при цьому республіка характеризується виборними вищими органами влади, до яких входять обрані представники народу. Для республіки характерні і різні повноваження, якими ці органи наділяються.

Республіканські форми правління так само, як і монархічні, визначаються не тільки співвідношенням класових сил, прагненням тих чи інших соціальних сил панувати, а й історичними традиціями, національної психологією, економічними та географічними факторами, різними контактами з оточуючими їх державами (фактор запозичення, наслідування) . Наприклад, давньогрецькі республіканські форми правління виростали з внутрішнього соціально-класового розвитку античного суспільства, острівної положення багатьох полісів, ролі морської торгівлі в економічному житті, перемоги демосу і його функції як колективного рабовласника і т.д.
Республіканське правління - цеколективне правління. Всі вищі органи державної влади мають складну структуру, наділяються певними, тільки їм властивими повноваженнями і несуть відповідальність за їх невиконання або неналежне виконання згідно закону. Рішення, що приймаються вищими органами влади, в більшості випадків довгостроково готуються, обговорюються по відповідній процедурі, проходять експертизу. Прийняття рішень здійснюється, як правило, шляхом голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало кваліфіковане або проста більшість.

Таким чином, республіка як форма правління відрізняється наступними ознаками:

- Виборністю органів державної влади на певний термін і їх колегіальним характером;

- Наявністю виборного на певний строк глави держави;

- Похідним характером державної влади, яка користується владними повноваженнями не за власним правом, а за дорученням суверенного народу;

- Юридичною відповідальністю глави держави. У республіканській формі правління розрізняють республіку президентську, парламентську і змішаного типу.

Президентська республіка (США, Мексика, Казахстан та ін) має юридично відмінні риси. Обирається на всенародних виборах президент є одночасно главою держави і виконавчої влади. Він формує виконавчу адміністрацію або уряд, які відповідальні перед ним. В уряді, як правило, відсутня посада прем'єр-міністра. Президент не може розпустити парламент, парламент не може відправити у відставку адміністрацію (уряд).

Президентська республіка - один з різновидів сучасної форми державного правління, яка поряд з парламентаризмом з'єднує в руках президента повноваження глави держави і главиуряду. При такій формі правління законодавстві парламент, а керує країною президент через підлеглих тільки йому міністрів. Президент володіє правом відкладального вето. Уряд формує та партія, яка перемогла на президентських виборах. Виділяють також три модифікації президентської форми правління:

а) суперпрезидентської республіка (у деяких країнах Латинської Америки, в Сирії). Президент, який спирається на армію, є незалежно фігурою.

б) президентсько-монократіческая республіка (Гвінея, Туніс, Ірак). Президент виконує свої функції довічно.

в) мілітарно-президентська республіка. Вся влада належить військовому (революційному) раді.

Парламентська республіка (Італія, ФРН, Угорщина, Латвія та ін) юридично характеризується тим, що парламент є повновладним органом, який формує політично відповідальна перед ним уряд і обирає президента, який є главою держави, але не виконавчої влади. Президент здійснює свої повноваження, як правило, тільки за пропозицією уряду, очолюваного прем'єр-міністром. Парламент може звільнити у відставку уряд, висловивши йому вотум недовіри, який має підтримати парламентська більшість. У цьому випадку президент має право за пропозицією уряду розпустити парламент і оголосити дострокові вибори.

Республіка змішаного типу (напівпрезидентська республіка). Для неї характерно те, що елементи президентської республіки поєднуються з елементами парламентської республіки. Президент є главою держави і обирається, як правило, на загальних виборах і наділений юридично і реально великими повноваженнями. Проте уряд формується парламентським шляхом і відповідально політично не тільки перед президентом, але й передпарламентом. Президент здійснює загальне керівництво урядом, який очолює прем'єр-міністр. Президент має право розпуску парламенту при настанні певних обставин. Для республік змішаного типу характерний дуалізм виконавчої влади. Класичним зразком республіки змішаного типу є Франція за Конституцією 1958 Також до цього типу належать Португалія, Ірландія, Фінляндія. Особливо широке поширення така форма правління отримала в постсоціалістичних державах (Польща, Румунія, Болгарія, Україна, Литва, Молдова).

По ряду формально-юридичних ознак до республіки змішаного типу можна віднести і Російську Федерацію. Якщо Росія в цілому відноситься до республіки змішаного типу, то серед республік у її складі є як республіки змішаного типу, так і республіки з президентською формою правління. У Російській Федерації велику роль грає владу президента. Її важко віднести до виконавчої або законодавчої влади. Це особлива форма, самостійна влада, яка випливає зі статусу глави держави як гаранта Конституції. Ця влада забезпечується не тільки розподілом повноважень між президентом, урядом і парламентом, а й створенням при президенті спеціальних органів, які сприяють Президенту Російської Федерації в здійсненні його повноважень глави держави, гаранта Конституції, в реалізації його законодавчої ініціативи.

2.Держава і громадянське суспільство

Громадянське суспільство – це сфера недержавних суспільних інститутів і відносин, сфера непримусової людської солідарності.

Поняття громадянського суспільства застосовується для пізнання усієї сукупності існуючих у суспільстві відносин, які не є державно-політичними, перебувають поза сферою державного директивного регулювання. У такому суспільстві самовияв вільних індивідів і добровільно сформованих організацій громадян захищені законом від прямого втручання і довільної регламентації з боку органів державної влади. Це справа розвитку вільного ринку, безперешкодного поширення духовних, моральних, національних цінностей тощо.

Ознаки :

– відокремлена від держави структура суспільства, яка характеризується різноманітними асоціаціями, добровільними обєднаннями людей;

– сфера вільної реалізації безпосередніх і різноманітних інтересів людей;

– відносини вільного обміну продуктами діяльності між незалежними власниками;

– форма безпосереднього спілкування людей;

– плюралізм ідей, вартостей, соціальних цінностей;

– політична система, де держава є похідною від громадянського суспільства та процесів, що відбуваються у ньому;

– сфера реального приватного життя та безпосереднього спілкування люддей на відміну від держави як умовного формального життя;

– пріоритет громадянських прав порівняно з державними законами;

– свобода особистості;

– усвідомлення особою інтересу суспільства, держави як свого власного інтересу

Модель громадянського суспільства, елементи якого зазначені на рис. 8.5, принципово відрізняються від того суспільства, яке сформувалося в Україні, починаючи з кінця 30-х років, коли були ліквідовані його горизонтальні структури, несанкціоновані владою громадські об’єднання, неполітичні організації. Сьогодні, в умовах незалежності з’явилась можливість для формування в Україні громадянського суспільства, для чого й необхідні відповідні передумови.

Характеризуючи взаємовідносини між громадянським суспільством і державою, слід підкреслити, що суспільство повинне мати пріоритет над державою, а не навпаки, бо остання існує як регулятор суспільних відносин і гарант здійснення прав особи.

Згідно з сучасним поняттям, поряд з державою повинно існувати громадянське суспільство, але так, щоб ці дві сили перебували в діалектичному взаємозв’язку. Головне для держави – створення передумов для формування плюралізму державних і приватних суб’єктів, тобто потрібна держава, яка б більше гарантувала соціальні права і менше займалася оперативним управлінням (рис. 8.6).

Від ступеня розвиненості громадянського суспільства залежить ступінь демократизму держави. Альтернатива ознак та цінностей держави й громадянського суспільства не означає антагоністичності цих сфер суспільного життя, а, навпаки, взаємозумовлює їх. Без держави нема громадянського суспільства, без останнього неможлива правова держава.
Партнером держави громадянське суспільство виступає лише у правовій державі за демократичного політичного режиму. Вони є сторонами одного цілісного буття людини і сучасного цивілізованого суспільного буття.

Зв’язок громадянського суспільства й держави проявляється й через права і свободи особи. З одного боку, конституційне проголошення і закріплення прав і свобод особи є політико-правовою основою розмежування громадянського суспільства й держави.

З другого боку, права і свободи є найголовнішою ланкою, котра з’єднує громадянське суспільство й державу: завдяки наявності у громадян політичних прав вони підпорядковують державу своєму впливові та здійснюють контроль над нею.

Наявність нового типу взаємодії – громадянське суспільство має ту особливість, що його суб’єктами постають вільні і рівні індивіди, що вірять у свою здатність розв’язувати малі й великі питання, добровільно входячи й виходячи з асоціацій, належачи до декількох із них одночасно.

Наявність нового типу культури – громадянське суспільство асоціюється з цінностями довіри, поміркованості й толерантності. Його члени з довірою ставляться до своїх колег по діяльності, до інших людей та до суспільних інститутів, визнають право інших громадян на власну думку, її висловлення та захист.

Висновки
Отже, з рефераторої роботи стало відомо, що основними формами державного правління є монархія та республіка. Наведемо їхні короткі характеристики.

Монархія - це форма державного правління, за якої вища дер¬жавна влада зосереджена (повністю або частково, реально або формально) в руках однієї особи - монарха, і, як правило, пере¬дається у спадщину серед представників правлячої династії.

У свою чергу монархія поділяється на :

— абсолютну;

— обмежену (парламентську);

— дуалістичну;

— теократичну;

— парламентську.

Республіка - форма державного правління, за якої всі вищі дер¬жавні органи обираються населенням або формуються загально¬національним представницьким органом влади.

Республіка ж у свою чергу поділяються за формою державного устрою на:

— парламентарну;

— президентську.

Список використаних джерел

1. Андрусяк Т.Г. Теорія держави і права. — Львів.: Фонд «Право для України», 1997. — 396 с.

2. Волинк К.Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.

3. Загальна теорія держави і права / За ред. Копєйчикова В.В. – К.: Освіта, 1999. – 320 с.

4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Х.: Консум, 2001. — 656 с.

5. Теорія держави і права: Підручник / С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. Тихомиров, В.С. Ковальський; За ред. С.Л. Лисенкові. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 448 с. Політологія /За заг. ред. О. 1. Ссмківа. -2-ге вид. -Львів, 1994. - С. 9- 24, 79-122.

6. Політологія: Курс лекцій / За заг. ред. С. Дзюбка. - К., 1993. -С. 5-24, 25-35

7. Політологія: Посібник для студентів вузів. За ред. О.В. Бабкіної, В.П.. Горбатенка. - К, І998.-С 5-21

8. Степіко М., Степіко В. Політика і економіка: проблеми взаємодії // Політика і час. -1991, № 17-18 ст.


Схожі:

Форми державного правління Форма державного правління
Форма державного правління — це спосіб організації державної влади, зумовлений принципами формування і взаємовідносин вищих органів...
Форми державного устрою Форма державного устрою
Форма державного устрою — це спосіб територіальної організації держави, що визначається принципами взаємовідносин держави як цілого...
Домашня робота №6. Тема «Громадянське суспільство»
Структура суспільства — це внутрішня його будова, що відтворює багатогранність та взаємодію складових суспільства, забезпечує його...
Змішана форма республіканського правління

Александрова О. А., учитель історії та правознавства НВК «колегіум-школа»№28...
Профільне вивчення предмету в 10-11-х класах дає молоді не тільки правові знання, а й формує вміння, навички, життєву позицію, компетентності,...
Словник юридичних термінів
Абсолютна монархія – форма правління, за якою влада (законодавча, виконавча, судова)
1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Навчальний предмет «Я у світі» реалізує галузь «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти і спрямовується...
А. П. Яценюку В. о. Голови Фонду державного майна України
Фірташа-Льовочкіна, спочатку встановила над ним оперативний контроль шляхом призначення у 2010 році на посаду голови правління підприємства...
A БВГДЕЖЗ І КЛМНОПРСТУЦФЧШЮ
Абсолютна монархія — форма правління, за якою влада (законодавча, виконавча, судова) цілковито належить одній особі (цареві, королю,...
Обсяг державного замовлення (денна форма)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка