Законом України


Скачати 96.45 Kb.
НазваЗаконом України
Дата07.04.2013
Розмір96.45 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон
(ПРОЕКТ№1)

СТАТУТ МОЛОДІЖНО ГРОМАДСЬКОГО ОБЄДНАННЯ

«УКРАЇНА ЖИВА»

(проект, з набуттям чинності додається чинна)

19 червня 2010 р.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Молодіжне громадське об’єднання «Україна жива» (далі Об’єднання) є добровільним молодіжним громадським об’єднанням, що діє на території України у відповідності з Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян"(додається файлом №2) та цим Статутом.

1.2.Об’єднання здійснює діяльність на території України.

1.3.Об'єднання є юридичною особою відповідно до законодавства України, має самостійний баланс, символіку і реєструється у встановленому порядку.

Об'єднання може виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді.

1.4.Об'єднання діє на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності.

1.5.Об'єднання набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.6.Об'єднання відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном.

1.7.Місцезнаходження Об'єднання: Україна, м. Дрогобич, Львівська область (вулиця додається за адресою офісу).

2.МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАВДАННЯ ОБ'ЄДНАННЯ

2.1.Головна мета діяльності Об'єднання -  встановлення соціальної національної та історичної справедливості на території України, створити коло молодих однодумців, небайдужих до політичних і суспільних подій в країні.

2.2.Основними завданнями Об'єднання є :

а) встановлення соціальної, національної та історичної справедливості на території України;

б) сприяння реалізації інтелектуального та творчого потенціалу своїх членів;

в) сприяння процесу духовного та культурного відродження України шляхом безпосередньої участі у відбудові, реставрації та захисті пам'яток історії та культури;

г) участь у розробці та впровадженні місцевих програм оздоровлення та розвитку молоді;

ґ) вивчення та узагальнення вітчизняного і закордонного досвіду розвитку молоді;

д) сприяння поширення в Україні націоналістичної ідеології;

е) сприяння реалізації програм, спрямованих на вирішення проблем дітей та молоді в Україні;

є) сприяння зміцненню культурних, соціальних, економічних та екологічних контактів між усіма областями України та Автономною Республікою Крим.

2.3.Для виконання поставленої мети та завдань у встановленому законом порядку Об'єднання:

а) ініціює проведення тренінгів, дебатів, круглих столів, для встановлення історичної справедливості на території України;

б) сприяє діяльності, пов'язаної з охороною та використанням пам'яток історії, культури, музейних цінностей, історичного та природного середовища, організовує заходи щодо науково-дослідних, консерваційних, реставраційних, художніх, ремонтно-будівельних та монтажних робіт;

в) проводить благодійні свята, концерти та інші заходи;

г) організовує різного роду масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо), фестивалі з метою здійснення статутної діяльності;

ґ) здійснює іншу діяльність, не заборонену законодавством України та міжнародним законодавством для неприбуткових організацій.

2.4.З метою виконання статутних завдань Об'єднання в установленому порядку:

а) здійснює видавничу діяльність через створені видавництва, розповсюджує інформацію та пропагує свої ідеї та цілі;

б) приймає участь у політичній діяльності, проводить масові заходи;

в) ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об'єднання громадян.

3.ЧЛЕНИ ОБ'ЄДНАННЯ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1.Членство в Об'єднанні може бути індивідуальним та колективним. Індивідуальними членами Об'єднання можуть бути громадяни України та громадяни інших країн, незалежно від національності, походження, статі, віросповідання, політичних переконань, світогляду, які визнають Статут Об'єднання і приймають участь в його реалізації.

Колективними членами Об'єднання можуть бути трудові колективи підприємств, установ, організацій, громадські організації, що сприяють виконанню цілей і завдань Об'єднання.

3.2.Прийом у члени Об'єднання здійснюється Радою Об'єднання на підставі особистої заяви - для індивідуального членства.

3.3.Члени Об'єднання мають право:

а) приймати участь в діяльності Об'єднання і управлінні його справами;

б) обирати та бути обраними в органи управління та контролю Об'єднання;

в) подавати на розгляд органів управління Об'єднання пропозиції про розгляд питань, що стосуються діяльності Об'єднання, приймати участь у їх обговоренні та реалізації;

г) добровільно виходити з Об'єднання;

Колективні члени Об'єднання здійснюють ці права через своїх представників.

3.4.Члени Об'єднання зобов'язані:

а) дотримуватися статутних вимог, виконувати рішення Зборів та інших органів управління Об'єднання, прийняті в межах їх повноважень;

б) приймати участь у діяльності Об'єднання по реалізації його статутних цілей та завдань;

в) не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Об'єднання;

г) своєчасно виконувати свої фінансові, майнові та інші зобов'язання перед Об'єднанням.

4.ПОРЯДОК ВИХОДУ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ З ОБ'ЄДНАННЯ

 4.1.Членство в Об'єднанні припиняється в разі:

а) виходу з нього за власним бажанням на підставі поданої заяви;

б) недотримання статутних вимог, систематичної відмови приймати участь у діяльності Об'єднання по реалізації його статутних цілей та завдань.

5.СТРУКТУРА І КЕРІВНІ ОРГАНИ ОБ'ЄДНАННЯ

5.1. Структурно Об’єднання складається із 20 представників від кожного округу м. Дрогобича (межі округів встановлені Радою Об’єднання).

5.2. Вищим керівним органом Об’єднання є Голова та Рада Об’єднання, Загальні Збори його членів. Рада Об’єднання скликається не рідше 1-го разу на 6 місяців. Загальні Збори скликаються не рідше 1-го разу на 1 рік.

Загальні Збори скликаються Радою Об'єднання, або коли скликання зборів вимагають більш як чверть членів Об'єднання. Загальні Збори визнаються як такі, що відбулися, якщо в них приймали участь більше половини членів Об'єднання.

Позачергові Загальні збори можуть бути скликані Радою Об'єднання чи на вимогу (більше одної третини) членів Об'єднання в будь-який час.

5.3.До виключної компетенції Загальних Зборів відноситься:

а) затвердження Статуту Об'єднання, внесення змін і доповнень до Статуту;

б) обрання Голови, заступників Голови та членів Ради Об'єднання;

в) обрання Ревізійної комісії;

г) затвердження річних звітів діяльності Об'єднання, в тому числі звітів Ревізійної комісії;

ґ) обговорення найважливіших напрямків діяльності Об'єднання, прийняття рішення з цих питань;

д) реалізація права власності на майно та кошти;

е) прийняття рішень про припинення діяльності Об'єднання, призначення Ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Загальні Збори реалізують право власності на майно, та кошти Об'єднання, здійснюють нагляд за їх використанням.

5.4. Для вирішення Загальними Зборами питань про внесення змін і доповнень до Статуту Об'єднання, прийняття рішень про припинення діяльності Об'єднання, його реорганізацію необхідно більш як дві третини голосів, які приймають участь у Зборах.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів.

5.5. Керівним органом Об'єднання є Рада Об'єднання, яка включає у себе 24 людини:

а) Голова Об'єднання;

б) три його заступники: заступник Голови Об'єднання з питань дисципліни та ідеології, заступник Голови Об'єднання з фінансових питань, заступник Голови Об'єднання з питань зв'язку з громадськістю;

б) 20 голів округів.

5.6. Рада Об'єднання:

а) здійснює загальне керівництво діяльністю Об'єднання;

б) утворює постійні і тимчасові комісії з різних напрямків роботи Об'єднання, координує і сприяє їх діяльності;

в)  затверджує річний кошторис доходів і витрат Об'єднання і розглядає питання про його виконання;

г) затверджує зразки штампів, печаток, емблем та іншої атрибутики та символіки;

ґ)  приймає рішення про створення нових та ліквідацію старих округів та затверджує положення про них;

д) приймає рішення щодо порядку сплати та розміру членських внесків.

5.6.Засідання Ради Об'єднання проводяться не рідше одного разу в 6 місяців.

 Засіданні Ради правомочні, якщо на них присутні половина складу Ради.

 Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів.

5.7. Голова Об'єднання:

а) головує на Загальних Зборах та засіданнях Ради Об'єднання, підписує їх протоколи та рішення;

б) без довіреності діє від імені Об'єднання, представляє його інтереси в усіх українських та іноземних установах, підприємствах і організаціях;

6.КОШТИ ТА МАЙНО ОБ'ЄДНАННЯ

6.1.Об'єднання може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності. Об'єднання набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, державою у встановленому порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами, та організаціями, а також все майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

6.2.Кошти Об'єднання використовуються на:

а) виконання статутних завдань Об'єднання;

б) створення і розширення матеріальної бази Об'єднання.

7.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАННЯ

7.1.Припинення діяльності Об'єднання може бути здійснено шляхом його реорганізації або ліквідації.

7.2.Ліквідація Об'єднання проводиться за рішенням Загальних Зборів Об'єднання, або за рішенням суду.

7.3.Реорганізація Об'єднання здійснюється на підставі рішення Загальних Зборів Об'єднання.

7.4.Ліквідація Об'єднання проводиться ліквідаційною комісією, що призначається Загальними Зборами, або органом, що прийняв рішення про ліквідацію.

7.5.Ліквідаційна комісія розміщує в офіційній пресі за місцем знаходження Об'єднання публікацію про його ліквідацію.

7.6.Порядок і строк ліквідації Об'єднання встановлюється Загальними Зборами, або судом.

7.7.Ліквідаційна комісія:

-оцінює наявне майно;

-складає ліквідаційний баланс і подає його Загальним Зборам засновників.

7.8.Кошти і майно Об'єднання, в тому числі і в разі його ліквідації, не можуть перерозподілятись між його членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках передбачених законодавчими актами, за рішенням суду, спрямовуються в дохід держави.    

7.9.Об'єднання визначається ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру об'єднання громадян України.

7.10.Ліквідаційна комісія несе відповідальність за шкоду, завдану Об'єднанню, його членам та третім особам за нормами чинного законодавства України.

8.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕННЬ ДО СТАТУТУ ОБ'ЄДНАННЯ

8.1.Зміни та доповнення до Статуту Об'єднання вносяться за рішенням Загальних Зборів.

8.2.Про зміни, що сталися в статутних документах, Об'єднання зобов'язане в п'ятиденний строк повідомляти Міністерство юстиції.

 

Схожі:

Законом України «Про основні засади державного нагляду контролю у...
Законом України «Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності», Законом України «Про захист прав...
РІШЕННЯ
Від імені та в інтересах територіальної громади, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України...
Синельниківської міської ради
ХІХ Податкового кодексу України, пунктом 24 статті 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України від...
ЗАКОН УКРАЇНИ
Угоди і колективні договори, укладені до набрання чинності цим Законом, вважаються дійсними протягом строку, на який вони укладені,...
ПРОЕКТ
Україні», вимогами Бюджетного кодексу України щодо розмежування бюджету, законом України «Про передачу об’єктів права державної та...
Назва маршруту Опис руху автобусів
Кременчуці, керуючись Законом України „Про дорожній рух”, „Про автомобільний транспорт”, ст. 30 Законом України „Про місцеве самоврядування”...
Про затвердження Програми приватизації об’єктів комунальної власності Нікопольської міської ради
Законом України «Про Державну програму приватизації», Законом України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»,...
Спадкування за законом
До складу спадщини входять не тільки майнові права спадкодавця, а й деякі немайнові права. Спадкрємство здійснюється за законом та...
Рішення Синельниківської міської ради від 22. 04. 2011 №108-8/УІ...
ХІХ Податкового кодексу України, пунктом 24 статті 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України від...
Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи заяви депутатів Тернопільської міської ради П'яли Богдана...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка