ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ


Скачати 12.75 Mb.
Назва                                                            ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Сторінка1/95
Дата14.03.2013
Розмір12.75 Mb.
ТипКодекс
bibl.com.ua > Право > Кодекс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   95
                             http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif                             

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14,
N
15-16, N 17, ст.112 ){ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2856-VI (
2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272
N 3205-VI (
3205-17 ) від 07.04.2011, ВВР, 2011, N 41, ст.413
N 3221-VI (
3221-17 ) від 07.04.2011, ВВР, 2011, N 42, ст.428
N 3292-VI (
3292-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 44, ст.469
N 3320-VI (
3320-17 ) від 12.05.2011, ВВР, 2011, N 45, ст.477
N 3387-VI (
3387-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 47, ст.529
N 3609-VI (
3609-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 6, ст.50
N 3610-VI (
3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 7, ст.53
N 3675-VI (
3675-17 ) від 08.07.2011, ВВР, 2012, N 14, ст.88
N 3741-VI (
3741-17 ) від 20.09.2011, ВВР, 2012, N 19-20, ст.174
N 4014-VI (
4014-17 ) від 04.11.2011, ВВР, 2012, N 24, ст.248
N 4057-VI (
4057-17 ) від 17.11.2011, ВВР, 2012, N 27, ст.278 }{ Офіційне тлумачення до Кодексу див. в Рішенні
Конституційного Суду
N 18-рп/2011 (
v018p710-11 ) від 14.12.2011 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 4212-VI (
4212-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 32-33, ст.413
N 4220-VI (
4220-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 29, ст.345
N 4235-VI (
4235-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 38, ст.456
N 4238-VI (
4238-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 39, ст.460
N 4268-VI (
4268-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 30, ст.356
N 4279-VI (
4279-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 31, ст.389
N 4453-VI (
4453-17 ) від 23.02.2012, ВВР, 2012, N 49, ст.559
N 4652-VI (
4652-17 ) від 13.04.2012
N 4661-VI (
4661-17 ) від 24.04.2012
N 4677-VI (
4677-17 ) від 15.05.2012 }{ Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення
Конституційного Суду N 13-рп/2012 (
v013p710-12 ) від 12.06.2012 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 4834-VI (
4834-17 ) від 24.05.2012
N 4915-VI (
4915-17 ) від 07.06.2012
N 5019-VI (
5019-17 ) від 21.06.2012
N 5043-VI (
5043-17 ) від 04.07.2012
N 5073-VI (
5073-17 ) від 05.07.2012
N 5074-VI (
5074-17 ) від 05.07.2012
N 5083-VI (
5083-17 ) від 05.07.2012
N 5091-VI (
5091-17 ) від 05.07.2012
N 5180-VI (
5180-17 ) від 06.07.2012
N 5211-VI (
5211-17 ) від 06.09.2012
N 5412-VI (
5412-17 ) від 02.10.2012
N 5413-VI (
5413-17 ) від 02.10.2012
N 5414-VI (
5414-17 ) від 02.10.2012
N 5471-VI (
5471-17 ) від 06.11.2012
N 5503-VI (
5503-17 ) від 20.11.2012
N 5519-VI (
5519-17 ) від 06.12.2012 }
{ У тексті Кодексу слова "центральний орган державної
податкової служби", "центральний орган державної
податкової служби України" в усіх відмінках замінено
словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування державної фінансової політики" у відповідному
відмінку;слова "Міністерство фінансів України" в усіх відмінках
замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування державної фінансової політики" у
відповідному відмінку;

слова "орган Державного казначейства України", "орган
Державного казначейства" в усіх відмінках і числах
замінено словами "орган, що здійснює казначейське
обслуговування бюджетних коштів" у відповідному відмінку
та числі;

слова "орган державної митної служби" в усіх відмінках
замінено словами "митний орган" у відповідному відмінку;

слова "спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади в галузі митної справи" в усіх відмінках
замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері митної справи" у
відповідному відмінку;

слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
реалізацію державної економічної політики" в усіх
відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
економічного розвитку" у відповідному відмінку;

слова "центральний орган виконавчої влади з питань
земельних ресурсів" у всіх відмінках і числах замінено
словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері земельних відносин" у
відповідному відмінку і числі згідно із Законом
N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012 }
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу України

1.1. Податковий кодекс України регулює відносини, що
виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає
вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні,
та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх
права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження
і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового
контролю, а також відповідальність за порушення податкового
законодавства.

Цим Кодексом визначаються функції та правові основи
діяльності органів державної податкової служби. { Пункт 1.1 статті
1 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 5083-VI ( 5083-17 )
від 05.07.2012 }

1.2. Правила оподаткування товарів, що переміщуються через
митний кордон України, визначаються цим Кодексом, крім правил
оподаткування товарів митом, які встановлюються Митним кодексом
України ( 4495-17 ) та іншими законами з питань митної справи.
{ Пункт 1.2 статті 1 в редакції Закону N 4915-VI ( 4915-17 ) від
07.06.2012 }

1.3. Цей Кодекс не регулює питання погашення податкових
зобов'язань або стягнення податкового боргу з осіб, на яких
поширюються судові процедури, визначені Законом України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), з банків, на які поширюються норми
розділу V Закону України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ), та погашення зобов'язань зі сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу України

2.1. Зміна положень цього Кодексу може здійснюватися виключно
шляхом внесення змін до цього Кодексу.

Стаття 3. Податкове законодавство України

3.1. Податкове законодавство України складається з
Конституції України ( 254к/96-ВР ); цього Кодексу; Митного кодексу
України ( 4495-17 ) та інших законів з питань митної справи у
частині регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з
оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів через митний
кордон України (далі - законами з питань митної справи); чинних
міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування;
нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання
цього Кодексу та законів з питань митної справи; рішень Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами,
встановленими цим Кодексом.

{ Пункт 3.1 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4915-VI (
4915-17 ) від 07.06.2012 }3.2. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила,
ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила
міжнародного договору.

Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України

4.1. Податкове законодавство України ґрунтується на таких
принципах:

4.1.1. загальність оподаткування - кожна особа зобов'язана
сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань митної
справи податки та збори, платником яких вона є згідно з
положеннями цього Кодексу;

4.1.2. рівність усіх платників перед законом, недопущення
будь-яких проявів податкової дискримінації - забезпечення
однакового підходу до всіх платників податків незалежно від
соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми
власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця
походження капіталу;

4.1.3. невідворотність настання визначеної законом
відповідальності у разі порушення податкового законодавства;

4.1.4. презумпція правомірності рішень платника податку в
разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта,
виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи
різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне
(множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або
контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення
на користь як платника податків, так і контролюючого органу;

4.1.5. фіскальна достатність - встановлення податків та
зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості
витрат бюджету з його надходженнями;

4.1.6. соціальна справедливість - установлення податків та
зборів відповідно до платоспроможності платників податків;

4.1.7. економічність оподаткування - установлення податків та
зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно
перевищує витрати на їх адміністрування;

4.1.8. нейтральність оподаткування - установлення податків та
зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення
конкурентоздатності платника податків;

4.1.9. стабільність - зміни до будь-яких елементів податків
та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до
початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові
правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові
пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року;

4.1.10. рівномірність та зручність сплати - установлення
строків сплати податків та зборів, виходячи із необхідності
забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для
здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками;

4.1.11. єдиний підхід до встановлення податків та зборів -
визначення на законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів
податку.

4.2. Загальнодержавні, місцеві податки та збори, справляння
яких не передбачено цим Кодексом, сплаті не підлягають.

4.3. Податкові періоди та строки сплати податків та зборів
установлюються, виходячи з необхідності забезпечення своєчасного
надходження коштів до бюджетів, з урахуванням зручності виконання
платником податкового обов'язку та зменшення витрат на
адміністрування податків та зборів.

4.4. Установлення і скасування податків та зборів, а також
пільг їх платникам здійснюються відповідно до цього Кодексу
Верховною Радою України, а також Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, сільськими, селищними, міськими радами у межах їх
повноважень, визначених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та
законами України.

4.5. При встановленні або розширенні існуючих податкових
пільг такі пільги застосовуються з наступного бюджетного року.

{ Статтю 4 доповнено пунктом 4.5 згідно із Законом N 5503-VI
(
5503-17 ) від 20.11.2012 }  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   95

Схожі:

РОЗ’ЯСНЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МДПІ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ
Основними документами, що регулюють земельні відносини в Україні є Земельний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України...
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ зі змінами та доповненнями станом на 01. 01. 2013р

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Закону України від 5 липня 2012 року N 5083-VI, набирають чинності з 1 січня 2013 року
Кодекс України: Стаття №156 «Особливості оподаткування страховика»
Податковий кодекс України: Стаття №156 «Особливості оподаткування страховика» [Електронний ресурс]. Режим доступу
Тема. Мито в системі непрямих податків: платники, об ’ єкти, ставки, пільги
Податковий кодекс України: [ел ресурс] / Прийнятий 12. 2010 року. − К.: Кондор, 2011. – 472с
Кодекс України відносить
Частиною першою статі 1 Сімейного кодексу України встановлено, що Сімейний кодекс України визначає
Кодекс України  про адміністративні правопорушення
Митний кодекс України                                                               НОВИЙ!!!
КОДЕКС УКРАЇНИ
Тертишніков В. І. Т 35 Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-прак­тичний коментар. Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н....
Форма №3-ПДВ ЗАЯВА ПРО АНУЛЮВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ
Податковий номер / номер та серія паспорта* Індивідуальний податковий номер платника
Господарський кодекс України
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка