Питання до підсумкового контролю


Скачати 104.42 Kb.
НазваПитання до підсумкового контролю
Дата03.04.2013
Розмір104.42 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Питання до підсумкового контролю


 1. Предмет і завдання курсу історії України.

 2. Початок формування людської цивілізації на території України.

 3. Початок формування людської цивілізації на території України. “Неолітична революція”. Трипільська культура

 4. Скіфо-сарматська доба та античні міста-держави Північного Причорномор’я.

 5. Східні слов’яни в І – ІХ ст.: основні теорії етногенезу, розселення, заняття, побут та еволюція суспільного устрою. Східні слов’яни в І – ІХ ст. Основні теорії етногенезу слов’ян. Розселення і заняття, звичаї, вірування, побут східних слов’ян. Анти. Еволюція суспільного устрою

 6. Назвіть характерні риси Трипільської культури.

 7. Яка з теорій походження слов’ян є найсучаснішою?

 8. Передумови утворення та теорії походження Київської Русі.

 9. Основні етапи розвитку Давньоруської держави. Політичний та соціальний устрій, економічний розвиток Київської Русі.

 10. Характерні риси та особливості розвитку культури, хрещення Русі та його історичне значення.

 11. Чим можна пояснити тривалість дискусії прихильників та противників норманської теорії походження слов’янської державності?

 12. Хто з київських князів остаточно переміг печенігів: а) Святослав; б) Володимир Великий; в) Ярослав Мудрий?

 13. Назвіть категорії залежного населення Київської Русі.

 14. Поясніть значення введення християнства.

 15. Роздроблення Русі. Причини феодальної роздробленості.

 16. Змагання українських князівств за політичне лідерство.

 17. Галицько-Волинська держава – спадкоємниця Київської Русі.

 18. Боротьба Русі проти монголо-татарської навали. Південно-західні руські князівства під гнітом Золотої Орди.

 19. Назвіть головні причини феодальної роздробленості Київської Русі.

 20. Охарактеризуйте значення Любецького з'їзду князів.

 21. Чому Галицько-Волинська держава може вважатися спадкоємницею Київської Русі?

 22. В яких формах здійснювалось на Русі татаро-монгольське іго?

 23. Проаналізуйте процес приєднання українських земель до Великого князівства Литовського.

 24. Велике князівство Литовське як форма поліетнічної держави литовців, українців, білорусів.

 25. Дайте характеристику польській експансії на українські землі наприкінці ХІV – на початку ХV ст.

 26. Проаналізуйте процес зближення Литви і Польщі на початку ХV ст. та його причини. Кревська унія.

 27. Дайте характеристику реформам великого князя Вітовта та їх значення для слов’янського населення князівства .

 28. Українські землі у другій третині XV– першій половині XVI ст. Люблінська, Берестейська унії та їх політичні наслідки.

 29. Яку політику щодо українських земель проводили Литовські князі (до Вітовта)?

 30. В чому суть змін, запроваджених на українських землях Вітовтом?

 31. Які чинники сприяли поширенню в Україні ідей уніатства?

 32. Запорізьке козацтво у вітчизняній та зарубіжній історіографії.

 33. Передумови виникнення та джерела формування козацтва.

 34. Запорізька Січ. Військовий та адміністративний устрій. Формування органів влади та управління.

 35. Причини та наслідки козацько-селянських повстань наприкінці ХVІ – початку ХVІІ ст.

 36. Охарактеризуйте поширені в історичній літературі версії походження козацтва.

 37. Чому Запорізьку Січ називають козацькою православною республікою?

 38. Проаналізуйте еволюцію визвольного руху українського народу наприкінці ХVІ – початку ХVІІ ст.

 39. Дайте характеристику українській національній революції XVII ст.

 40. Визначте причини, характер, рушійні сили, періодизація національно-визвольній війни XVII ст .

 41. Розгортання національно-визвольної війни (лютий 1648 – серпень 1657 рр.)

 42. Визначте основні складові процесу створення козацької держави під час національно-визвольних змагань XVII ст.

 43. Дайте характеристику громадянській війні та поділу козацької України на два гетьманства наприкінці XVII ст.

 44. Охарактеризуйте процес боротьби за возз’єднання Української держави останній третині XVII ст.. Петро Дорошенко.

 45. Зробіть порівняльний аналіз Зборівської та Білоцерківської мирних угод.

 46. Охарактеризуйте систему органів публічної влади козацької держави.

 47. У чому, на ваш погляд, полягає суть періоду Руїни?

 48. Проаналізуйте на конкретних прикладах основні напрямки зовнішньополітичної орієнтації українських гетьманів після смерті Б.Хмельницького.

 49. Проаналізуйте стан українських земель наприкінці XVII – XVIII ст.

 50. Дайте характеристику процесу ліквідація козацької державності наприкінці XVII – початку XVIII ст. І. Самойлович, І. Мазепа, П. Орлик.

 51. Визначте основні напрямки колоніальної політики Російської імперії щодо України у XVIII ст. та скасування Гетьманщини.

 52. Визначте етапи ліквідації Запорізької Січі Російською державою.

 53. Яким був адміністративно-територіальний поділ України у складі Росії наприкінці XVII – на початку XVIII ст.

 54. Якою була державна діяльність гетьмана І. Мазепи? Дайте їй оцінку.

 55. Які території і внаслідок чого здобула Російська імперія у другій половині XVIII ст.

 56. Яким чином Україна втрачала свою автономію у складі Російської імперії?

 57. За яких обставин була ліквідована Запорізька Січ?

 58. Правобережні й західноукраїнські землі в останній чверті ХVІІ – ХVІІІ ст.

 59. Визначте соціально-економічне та політичне становище правобережних та західноукраїнських земель. Бахчисарайський та Карловицький мир.

 60. Дайте характеристику Правобережжя в роки Північної війни та відновлення влади Речі Посполитої.

 61. Дайте характеристику новій добі козацько-селянських війн: Гайдамаччині.

 62. Поділи Речі Посполитої та їх наслідки для українських земель.

 63. Дайте характеристику процесу заселення і економічного освоєння Півдня України. Заснування нових міст.

 64. Охарактеризуйте причини гайдамацького руху.

 65. Охарактеризуйте ставлення російських правлячих кіл до гайдамацького руху.

 66. Яким чином Росія обґрунтовувала свою участь у розділах Речі Посполитої?

 67. Які наслідки для українських земель мали поділи Речі Посполитої?

 68. Охарактеризуйте різновиди колонізації Південної України у ХVIII ст.

 69. Визначте спільні та відмінні риси положення українських земель під владою Російської та Австрійської імперій (ХІХ ст.)

 70. Дайте характеристику адміністративного поділу та соціально-економічного розвитку України в першій половині ХІХ ст.

 71. Неукраїнські визвольні рухи на території України в першій половині ХІХ ст.

 72. Початок українського національного відродження в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство.

 73. Дайте характеристику соціально-економічного та політичного розвитку західноукраїнських земель в першій половині ХІХ ст.

 74. Реформи 1860 - 70-х рр. у Російській імперії та соціально-економічний розвиток другої половини ХІХ ст.

 75. Польській визвольний рух, народництво та соціал-демократичний рух на теренах України та його спрямування.

 76. Дайте характеристику українському національному руху другої половини ХІХ ст.

 77. Суспільно-політичні рухи в Наддніпрянській Україні другої половини XIХ ст. (питання виноситься на самостійне вивчення студентами).

 78. Західноукраїнські землі в другій половині ХІХ ст.

 79. Яку політику щодо України здійснювали уряди Росії та Австро-Угорщини?

 80. Коли було скасовано кріпосне право в Австрійській і Російській імперіях?

 81. Які особливості економічного розвитку Наддніпрянської України у складі Російської імперії?

 82. Чим відрізнялось бачення місця і ролі України в документах Кирило-Мефодіївського братства та декабристів?

 83. Доведіть, що XIХ ст. стало періодом справжнього національного відродження України.

 84. Охарактеризуйте реформи 60-70-х років в Російській імперії та визначить їх наслідки для України.

 85. Соціально-економічне та політичне становище українських земель на початку ХХ ст.

 86. Україна в роки першої російської революції 1905 – 1907 рр. Піднесення українського національного руху.

 87. Україна в роки Третьочервневої монархії (червень 1907 – липень 1914 рр.). Столипінська аграрна реформа.

 88. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Соціально-економічний розвиток. Культурно-просвітницький рух.

 89. Українські землі в роки Першої світової війни. Національно-визвольний рух в умовах війни.

 90. Які факти свідчать про відносно високий розвиток економіки України на початку ХХ ст.?

 91. Дайте характеристику розвитку революційного процесу в 1905 р. та 1906 – 1907 рр.

 92. Яку мету переслідував П. Столипін селянською реформою та чи досяг він її?

 93. Який зміст вкладається в поняття “український П’ємонт”?

 94. У чому полягає трагедія українського народу під час Першої світової війни?

 95. Боротьба за відновлення державності України (1917-1920 рр.)

 96. Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну.

 97. Створення Центральної Ради та проголошення автономії України.

 98. Проголошення УНР. Війна Радянської Росії проти УНР. Четвертий Універсал Центральної Ради.

 99. Українська держава часів гетьмана П. Скоропадського.

 100. та такі питання у лекції 13:

 101. Українська Народна республіка за доби Директорії. Акт злуки УНР та ЗУНР.

 102. Проголошення ЗУНР. Окупація Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними військами.

 103. Боротьба за владу в Україні в 1919 – 1920 рр. Проголошення УРСР. Запровадження політики “воєнного комунізму”. Боротьба проти Денікінщини.

 104. Україна в 1919-1920 рр. Встановлення радянського режиму.

 105. Радянсько-польська війна та Україна.

 106. Коли Центральна Рада стає легітимним українським парламентом?

 107. У чому полягає значення Універсалів Центральної Ради?

 108. Які прорахунки привели до поразки Центральної Ради під час війни з Радянською Росією?

 109. У чому полягає значення створення Української Держави?

 110. Назвіть основні внутрішні та зовнішньополітичні прорахунки гетьмана П. Скоропадського.

 111. Які причини зумовили поразку Директорії УНР?

 112. У чому полягає значення проголошення ЗУНР?

 113. Від позиції якої соціальної групи українського суспільства залежала доля української незалежності?

 114. Міжвоєнний період в історії українського народу (1921 – 1939 рр.) УСРР на початку 20-х рр. Міжнародне і внутрішнє становище. НЕП. Створення СРСР.

 115. Соціально-економічні перетворення. Індустріалізація. Колективізація. Голод 1932 – 1933 рр. Процес формування тоталітарного режиму в СРСР.

 116. Національно-культурне будівництво. Політика коренізації.

 117. Західноукраїнські землі у 20 – 30-ті рр. Українські землі у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини.

 118. Якими причинами було обумовлене впровадження політики НЕПу?

 119. В якому документі законодавчо затверджувалось входження УРСР до складу СРСР?

 120. Які фактори сприяли встановленню тоталітарного режиму в СРСР?

 121. У чому полягала політика коренізаціі? Які наслідки вона мала для України?

 122. Назвіть основні течії суспільно-політичного руху на Західній Україні.

 123. Україна в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.) Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни.

 124. Пакт Молотова-Ріббентропа. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР. Радянізація західноукраїнських територій.

 125. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Оборонні бої на території України у 1941 – 1942 рр. Причини поразок Червоної армії на початку війни.

 126. 3. Окупаційний режим в Україні (1941 – 1944 рр.). Політичні та економічні плани нацистів щодо України та методи їх реалізації.

 127. Рух опору проти німецько-фашистського режиму на території України. Радянський партизанський рух. Збройна боротьба формувань ОУН-УПА.

 128. Завершення Другої світової війни. Внесок народу України в перемогу над фашизмом.

 129. Дайте визначення поняття “мюнхенська змова”.

 130. Охарактеризуйте пакт Молотова – Ріббентропа та таємний протокол до нього.

 131. Визначить причини поразок Червоної армії на початку війни.

 132. Дайте характеристику окупаційного режиму в Україні.

 133. Дайте оцінку боротьби формувань ОУН-УПА.

 134. Яка подія стала початком визволення території України від німецьких загарбників?

 135. Характеризуйте суспільно-політичний, соціально-економічний розвиток України (1945 – 1955 рр.). Повоєнні адміністративно-територіальні зміни. Зовнішньополітична діяльність УРСР.

 136. Визначить особливості відбудови народного господарства України. Радянізація західних областей республіки.

 137. Дайте характеристику руху опору (ОУН-УПА). Операція “Вісла”.

 138. Визначте основне наповнення культурно-ідеологічним процесам в Україні в повоєнне десятиріччя.

 139. Соціально-економічний розвиток України (1956 – 1985 рр.). Проблеми розвитку народного господарства. Економічні реформи 60-х рр. та причини їх згортання. Посилення застійних явищ в соціально-економічному житті республіки.

 140. Суспільно-політичне життя в Україні (1956 – 1985 рр.). Хрущовська “відлига”. Наростання кризи в суспільно-політичному житті. Дисидентський рух.

 141. Розкрийте особливості відбудови народного господарства.

 142. Розкрийте сутність економічних реформ 60-х рр. та визначить причини їх згортання.

 143. Поясніть поняття “хрущовська відлига”.

 144. Що таке “дисидентство”, охарактеризуйте напрямки українського дисидентства.

 145. Порівняйте політичні портрети П. Шелеста та В. Щербицького.

 146. Україна і процес перебудови в СРСР (квітень 1985 – серпень 1991 р.) Головні чинники, що зумовили процес перебудови; проведення економічних та політичних реформ.

 147. Піднесення національно-визвольного руху. Формування багатопартійності в Україні.

 148. Суверенізація УРСР. Народження незалежної України.

 149. Чим була зумовлена спроба реформувати суспільство в СРСР шляхом перебудови?

 150. Визначить основні напрямки політичних реформ М. Горбачова.

 151. За яких умов та яких форм набувала політизація суспільства наприкінці 80-х –початку 90-х рр.?

 152. Які обставини викликали прийняття Декларації про державний суверенітет України?

 153. Обґрунтуйте історичне значення Акта проголошення незалежності України.

 154. Розвиток незалежної України (від 1991 р. – до сучасності). Утвердження національної державності.

 155. Розвиток незалежної України (від 1991 р. – до сучасності)Стартові умови розгортання державотворчого процесу. Становлення владних структур.

 156. Розвиток незалежної України (від 1991 р. – до сучасності)Формування політичної системи. Конституційний процес; сучасне політичне життя в Україні.

 157. Розвиток незалежної України (від 1991 р. – до сучасності)Проблеми реформування економіки.

 158. Розвиток незалежної України (від 1991 р. – до сучасності) Формування концепції зовнішньополітичного курсу. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України. Західний напрям зовнішньої політики. Україна та держави СНД.

 159. Розвиток незалежної України (від 1991 р. – до сучасності) Розвиток культурної сфери. Шляхи духовного відродження народу.

 160. Розкрийте вузлові події державотворення в Україні(від 1991 р. – до сучасності).

 161. Які причини зумовили прийняття нової Конституції України?

 162. Охарактеризуйте стан економіки в Україні за перше десятиріччя її незалежності.

 163. Які атрибути незалежної держави має Україна?

 164. Назвіть основні принципи і завдання внутрішньої та зовнішньої політики України.

Схожі:

Система поточного та підсумкового контролю знань
...
Питання для підсумкового контролю з Етики та естетики
Художні особливості мистецтва Північного Відродження (Нідерланди, Німеччина, Франція)
ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З КУРСУ
Державна мова – мова професійного спілкування. Мовне законодавство та мовна політика в Україні
14. Питання та завдання для підготовки до підсумкового контролю
Джерела цивільного права. Співвідношення загального і спеціального цивільного законодавства
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Виникнення теорії алгоритмів. Область завдань, які розв’язуються за допомогою теорії алгоритмів
Питання для підсумкового контролю
Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи і течії економічної теорії
Перелік питань до підсумкового контролю модуля №1
Повному хімічному контролю згідно з вимогами Наказу МОЗ України №626 від 15 грудня 2004р. „Про затвердження Правил виробництва (виготовлення)...
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Медицина Середньовіччя (Візантії, арабських народів, Тибету, середньовічної Європи)
ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Експериментально-прикладний та експериментальний етапи у розвитку соціальної психології
Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю
Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими соціогуманітарними науками
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка