Л. О. Тимчук ПОСАДОВА І НСТРУКЦ І Я


Скачати 81.14 Kb.
НазваЛ. О. Тимчук ПОСАДОВА І НСТРУКЦ І Я
Дата29.04.2013
Розмір81.14 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Затверджено

Директор Цвітоського НВО

Л. О. Тимчук


П О С А Д О В А І Н С Т Р У К Ц І Я

ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА


З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ
________________________________________________________________
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики заступника директора закладу освіти, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про охорону праці”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кодексу Законів “Про працю України”, постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1993 р. № 64, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу, наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.03. № 352 “Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінки діяльності загальноосвітніх навчальних закладів”.

1.2. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи призначається і звільняється з посади начальником (завідуючим) управління освіти (відділу освіти).

На період відпустки чи тимчасової непрацездатності заступника директора школи з навчально-виховної роботи його обов”язки можуть бути покладені на іншого заступника директора з навчально-виховної роботи, або вчителя з числа найбільш досвідчених педагогів. Тимчасове виконання обов”язків у таких випадках здійснюється на підставі наказу директора школи, виданого з дотриманням вимог законодавства про працю.

1.3. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи повинен мати вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менше 5 років на педагогічних чи керівних посадах.

1.4. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи підпорядковується безпосередньо директору школи.

1.5. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи безпосередньо підпорядковуються педагогічні працівники школи, класні керівники 1-11 кл., керівники гуртків, вихователь ГПД.

1.6. У своїй діяльності заступник директора школи з навчально-виховної роботи керується Конституцією України, Законом України “Про освіту”, Указами Президента України, рішенням Кабінету Міністрів України та органів управління освіти всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, трудовим законодавством, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, а також Статутом і локальними правовими актами школи ( в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною посадовою інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи дотримується Конвенції про права дитини.

2. ФУНКЦІЇ

Основними напрямками діяльності заступника директора школи навчально-виховної роботи є:

2.1. Організація навчально-виховного процесу в школі, групи продовженого дня, позакласної виховної роботи, дозвілля школярів.

2.2.Методичне керівництво класними керівниками, педагогом-організатором, вихователем ГПД, керівниками гуртків, секцій.

2.3. Забезпечення режиму, дотримання норм і правил техніки безпеки під час виховної позакласної і позашкільної роботи з учнями..

3. ПОСАДОВІ ОБОВ”ЯЗКИ

3.1. Організовує поточне і перспективне планування позакласної та позашкільної роботи з учнями та її здійснення.

3.2. Направляє діяльність учителів таких предметів: математика (1-11 кл.), фізика (7-11), інформатика (10-11), фізкультура, трудове навчання, образотворче мистецтво, основи здоров”я, музика (1-4), надає їм допомогу в піднесенні методичного рівня, підвищенні якості знань учнів та контролює виконання навчальних планів і програм.

3.3. Здійснює систематичний контроль за якістю навчального процесу з предметів, що вказані в п.2 та якістю виховного процесу, роботою гуртків, групи продовженого дня, спортивних секцій, проведення позакласних та позашкільних заходів, відвідує позакласні та позашкільні заходи, заняття гуртків, ГПД, аналізує їхню діяльність, доводить результати аналізу до відома педагогів, дирекції школи.

3.4. Координує роботу вихователя ГПД.

3.5. Організовує просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків/осіб, які їх замінюють/ з питань виховання. Забезпечує роботу батьківського лекторію (1-11 кл.).

3.6. Надає допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій.

3.7. Веде книгу запису внутрішкільного контролю.

3.8. Надає допомогу колективам учнів у проведенні культурно-освітніх і оздоровчих заходів.

3.9. Забезпечує своєчасне складання встановленої звітної документації, контролює правильне і своєчасне ведення класними керівниками, вихователем журналів, іншої документації.

3.10. Керує роботою методичного об”єднання класних керівників.

3.11. Бере участь у підготовці й проведенні атестації педагогічних та інших працівників школи.

3.12. Вивчає і поширює педагогічний досвід вчителів та класних керівників.

3.13. Відповідає за своєчасне складання списків первинного обліку дітей, що підлягають навчанню.

3.14. Узгоджує з вчителями і складає плани роботи з учнями в канікулярний час і забезпечує їх виконання.

3.15. Забезпечує організацію літнього відпочинку школярів.

3.16. Відповідає за харчування учнів 1-11 кл., систематично контролює цей процес.

3.17. Регулює випуск загальношкільних газет, радіогазет.

3.18. Організовує проведення щотижневих шкільних лінійок.

3.19. Контролює чергування учнів по школі та ведення журналу обліку відвідування учнями школи.

3.20. Забезпечує виконання класними керівниками, вихователем, іншими безпосередньо підпорядкованими йому працівниками покладених на них обов”язків щодо організації забезпечення безпеки життєдіяльності учнів, організовує виховну роботу, суспільно корисну працю учнів відповідно до норм та правил охорони праці.

3.21. Інструктує безпосередньо підпорядкованиї йому працівників з питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки з оформленням відповідної документації, складає інструкції з техніки безпеки для шкільних гуртків.

3.22. Контролює дотримання та вживає заходів щодо виконання санітарно-гігієнічних норм, вимог, правил з охорони праці, пожежної безпеки під час проведення виховних заходів та робіт за межами навчального закладу.

3.23. Встановлює і підтримує зв”язки школи із закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань позашкільного виховання.

3.24. Готує сценарії і організовує проведення традиційних загальношкільних заходів (свято Першого дзвоника, свято Останнього дзвоника, випускний вечір, новорічний бал, День учителя, День захисника Вітчизни, 8 Березня, Міжнародний день захисту дітей, конкурс-огляд художньої самодіяльності тощо).

3.25. Контролює та надає допомогу в організації роботи шкільного музею.

3.26. Планує контроль та проводить заходи по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх.

3.27. Організовує морально-правове виховання, залучає до цієї роботи працівників правоохоронних органів..

3.28. Сприяє розвитку і діяльності дитячих організацій, відвідує засідання сенату школи, надає методичну допомогу.

3.29. Готує проекти наказів позакласної та позашкільної роботи, роботи всіх виховних заходів, та здійснює контроль за їх виконанням.

3.30. Організовує наочне оформлення школи з питань виховної роботи.

3.31. Контролює та відповідає за організацію роботи з питань охорони праці в школі, ведення відповідної документації, навчання та інструктаж з питань охорони праці з безпосередньо підпорядкованими працівниками.

3.32. Організовує роботу гуртків, спортивних секцій, дозвілля школярів в позаурочний час та контролює графіки проведення цих заходів.

3.33. Вносить пропозиції директору школи, щодо розстановки кадрів з числа класних керівників 1-11 класів, розподілу гурткової роботи.

3.34. Контролює безпеку всього навчально-виховного процесу в школі, безпечне використання обладнання, матеріалів, будівель в урочній, позакласній та позашкільній роботі всіма учасниками навчально-виховного процесу, дотримання ними норм і правил охорони праці.

3.35. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків з учнями та працівниками, приймає міри по недопущенню травмування їх під час навчально-виховного процесу.

3.36. Контролює та відповідає за організацію цивільної оборони в школі.

3.37. Контролює ведення обов”язкової шкільної документації та відповідає за достовірність записів в ній:

 • Списки первинного обліку дітей, що підлягають навчанню.

 • Журнал роботи ГПД.

 • Журнали гуртків, секцій.

 • Книга первинних та повторних інструктажів по ТБ з працівниками.

 • Документація по ТБ.

 • Документація по ЦО.

 • Матеріали по виховній роботі школи.

 • Списки пільгових категорій дітей.

 • Книга внутрішкільного контролю.

 • Графіки роботи гуртків, секцій.

 • Журнал обліку відвідувань занять учнями.

3.38. Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, в громадських місцях, які відповідають суспільному статусу педагога.

4. ПРАВА

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи має право в межах своєї компетенції:

4.1. Бути присутнім на будь-яких заняттях та засіданнях, які проводяться з учнями школи.

4.2. Перевіряти роботу та давати обов”язкові для виконання розпорядження безпосередньо підпорядкованим працівникам.

4.3. Притягати до дисциплінарної відповідальності учнів за вчинки, які дезорганізують навчально-виховний процес, у порядку, визначеному Статутом школи та Правилами про заохочення та покарання.

4.4. Вносити в разі потреби тимчасові зміни в розкладі занять, заходів, відміняти їх, тимчасово об”єднувати групи і класи для проведення спільних занять та заходів.

4.5. Вимагати в працівників необхідні відомості, документацію, пояснення стосовно дій або бездіяльності.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов”язків, встановлених даною Інструкцією, в тому числі за невиконання наданих прав, заступник директора школи з навчально-виховної роботи несе дисциплінарну відповідність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудових обов”язків у якості дисциплінарного покарання може бути використано звільнення.

5.2. За застосування ( в тому числі одноразове) методів виховання, пов”язаних з фізичним і (чи) психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку заступник директора школи з навчально-виховної роботи може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством. Звільнення за подібний вчинок не є заходом дисциплінарного покарання.

5.3. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу у своєму структурному підрозділі заступник директора школи з навчально-виховної роботи притягається до адміністративної відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним законодавством.

5.4. За спричинення школі чи учасникам навчального процесу збитків у зв”язку з виконанням ( чи невиконанням) своїх посадових обов”язків заступник директора школи з навчально-виховної роботи несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, встановлених трудовим і (чи) цивільним законодавством.

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ”ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи:

6.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, затвердженим директором школи.

6.2. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік та семестр. План роботи затверджується директором школи не пізніше як за п”ять днів до початку запланованого періоду.

6.3. Представляє директору письмовий звіт про свою діяльність обсягом не більше п”яти машинописних сторінок на протязі 10 днів після закінчення кожного семестру.

6.4.Отримує від директора школи інформацію нормативно-правового організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.5. Візує накази директора школи з питань організації навчально-виховного процесу.

6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з педагогічними працівниками школи, іншим заступником директора з навчально-виховної роботи, заступником директора школи по господарській частині.

6.7. Виконує обов”язки директора школи в період тимчасової його відсутності. Виконання обов”язків директора здійснюється у відповідності з трудовим законодавством і Статутом школи на підставі наказу директора чи наказу керівника органу управління освіти.

Узгоджено

Відповідальний за ОП _______ Л.П. Колодніцька

(підпис)
Посадову інструкцію отримав:
__________ __________ _________________

(дата) (підпис) П.І.П.

Схожі:

Л. О. Тимчук ПОСАДОВА І НСТРУКЦ І Я
України від 27. 01. 1993 р. №64, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Примірного статуту загальноосвітнього навчального...
Л. О. Тимчук ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики керівника освітнього закладу
Л. О. Тимчук ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
Ця інструкція складена на основі кваліфікаційного довідника професій робітників, яким встановлюються місячні оклади згідно діючому...
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕДИЧН ОЇ СЕСТР И
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧ А КАБІНЕТОМ
Дана посадова інструкція розроблена на основі Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИК А ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики заступника директора. При складанні інструкції...
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КЛАСН ОГО КЕРІВНИК А
Дана посадова Інструкція розроблена на основі Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти,...
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Дана посадова інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики заступника директора закладу освіти, затвердженої...
План роботи учнівського самоврядування «Держава успіхів»
Заступник директора з навчально-виховної роботи В. М Аврамчук Директор Л. О. Тимчук
ЗАТВЕРДЖУЮ
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ РОБОТИ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка