ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ


Скачати 54.22 Kb.
НазваПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Дата13.04.2013
Розмір54.22 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №


Затверджую

Директор школи


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11

________________________________________________

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1 Дана посадова інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики заступника директора закладу освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та погодженої з Міністерством праці України.

1.2 Заступник директора з виховної роботи призначається і звільняється з посади начальником міського управління освіти. На період відпустки та тимчасової непрацездатності заступника директора з виховної роботи його обов'язки можуть бути покладені на заступника директора з навчально-виховної роботи або досвідченого педагога. Тимчасове виконання обов'язків у цьому разі здійснюється на підставі наказу директора школи, виданого з дотриманням вимог законодавства про працю.

1.3 Заступник директора з виховної роботи повинен мати вищу освіту (професійну) і стаж педагогічної роботи не менше 5 років.

1.4 Заступник директора з виховної роботи підпорядковується безпосередньо директору школи.

1.5 У своїй діяльності заступник директора з виховної роботи керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання і виховання учнів, адміністративним, трудовим законодавством, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, а також Статутом, правовими актами школи, трудовою угодою.

Заступник директора з виховної роботи дотримується Конвенції про права дитини.

2. ФУНКЦІЇ

Основними напрямками діяльності заступника директора з виховної роботи є:

    1. Організація позакласної та позашкільної роботи з учнями.

    2. Методичне керівництво виховним процесом.

    3. Забезпечення режиму дотриманя норм і правил техніки безпеки у позакласній та позашкільній роботі з учнями.


3. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

Заступник директора з виховної роботи виконує такі посадові обов'язки:

3.1 Організовує поточне і перспективне планування позакласної роботи, позашкільної виховної роботи з учнями та її проведення.

3.2 Координує роботу класних керівників, вихователів, організатора учнівської молоді та інших безпосередньо підпорядкованих працівників.

3.3 Організовує і спрямовує розробку необхідної навчально-методичної документації.

3.4 Здіснює систематичний контроль за якістю виховного процесу, за роботою гуртків і проведенням позакласних заходів.

3.5 Організовує роботу з батьками.

3.6 Надає допомогу педагогічним працівникам в розробці і освоєнні виховних програм і технологій.

3.7 Разом з заступником директора з навчально-виховної роботи складає розклад роботи гуртків та інших виховних і культурно-відпочинкових заходів.

3.8 Забезпечує своєчасне складання встановленої звітності, контролює правильність ведення класними керівниками журналів гурткової роботи, іншої документації.

3.9 Надає допомогу колективам учнів у проведенні позакласних і оздоровчих заходів.

3.10 Контролює дотримання учнями Статуту і Правил для учнів школи.

3.11 Бере участь у доборі та розстановці педагогічних кадрів, організовує підвщення їхньої кваліфікації і професійної майстерності.

3.12 Вносить пропозиції щодо удосконалення вихвоного процесу, бере участь у роботі педагогічної ради школи.

3.13 Бере участь у підготовці і проведенні атестації педагогічних працівників.

3.14 Бере участь у поповнені бібліотеки навчально-методичною літературою, педагогічними виданнями.

3.15 Забезпечує виконання кланими керівниками обов'язків з забезпечення безпеки життєдіяльності учнів; організовує виховну роботу, суспільне корисну працю учнів у суворій відповідності з нормами і правилами охорони праці.

3.16 Бере участь у проведенні адміністративно-громадського контролю з питань забезпечення життєдіяльності у розслідуванні нещасних випадків, які трапилися з учнями і працівниками.

3.17 Інструктує безпосередньо підпорядкованих працівників з питань охорони праці, техніки безпеки, виробничої, санітарної і пожежної безпеки з оформленням відповідної документації; складає інструкції з техніки безпеки для шкільних гуртків.

3.18 Контролює дотримання учнями вимог щодо виконання санітарно-гігієнічних норм, вимог, правил з охорони праці, пожежної безпеки при проведенні виховних заходів і робіт поза школою.

3.19 Організовує з учнями та їх батьками (особами, що їх заміняють) заходи з попередження травматизму, дорожньо-транспортних пригод; нещасних випадків, які можуть трапитись на воді, вулиці тощо, організовує залучення батьків до проведення виховної роботи з учнями; сприяє створенню комплексної системи виховання.

3.20 Встановлює і підтримує зв'язки школи з позашкільними установами, закладами додаткової освіти дітей для спільної діяльності з позашкільного виховання.

3.21 Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, громадських місцях, які відповідають громадському стану педагога.

3.22 Проходить періодичні медичні обстеження.

4. ПРАВА

Заступник директора школи з питань виховної роботи має право в межах своєї компетенції:

4.1 Перевіряти роботу безпосередньо підпорядкованих працівників, бути присутнім на їх заняттях; давати їм обов'язкові для виконання розпорядження (без права давати зауваження під час проведення занять).

4.2 Притягати до дисциплінарної відповідальності учнів за скоєння вчинків, що дезорганізовують виховний процес, у порядку, встановленому Статутом школи. Правилами для учнів.

4.3 Вносити в разі необхідності тимчасової зміни в розклад занять гуртків, спортивних секцій та інше, відміняти заняття.

4.4 Вимагати від працівників необхідні відомості, документи, пояснення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

5.1 За невиконання або неякісне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора, посадових обов'язків, встановлених даною інструкцією, у тому числі за невикористання наданих прав, заступник директора з виховної роботи несе дисцплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудових обов'язків як дисциплінарне стягнення може бути застосоване звільнення.

5.1 За вжиття, у тому числі однаразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним або психічним насиллям над особою учня, а також скоєння іншого аморального вчинку заступник директора з виховної роботи притягується до адміністративної відповідальності у порядку і межах, передбачених законодавством.

5.2 За нанесення школі або учасникам освітнього процесу значних збитків у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків заступник директора з виховної роботи несе майнову відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і цивільним законодавством.

6. ВЗАЄМОСТОСУНКИ. ЗВ'ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ.

Заступник директора школи з виховної роботи:

6.1 Працює в режимі ненормованого робочого дня згідно з графіком, виходячи з 40-годинного робочого тижня, затвердженого директором школи.

6.2 Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і щотижневе (щомісячно). План роботи затверджується директором не пізніше п'яти днів з початку запланованого періоду.

6.3 Надає директору письмовий звіт про свою діяльність.

6.4 Отримує від директора школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру.

6.5 Візує накази директора школи з питань організації виховної роботи.

6.6 Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять в його компетенцію, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.
З інструкцією ознайомлений(а) _________________________________
дата "____"________ 200__р.

Схожі:

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИК А ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики заступника директора. При складанні інструкції...
ЗАТВЕРДЖУЮ
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ РОБОТИ
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СТОРОЖ А
Сторож приймається на роботу і звільняється з неї директором школи за поданням заступника директора з адміністративно-господарської...
Л. О. Тимчук ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики керівника освітнього закладу
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕДИЧН ОЇ СЕСТР И
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧ А КАБІНЕТОМ
Дана посадова інструкція розроблена на основі Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
І. Законодавчі акти та державні документи
Книга заступника директора з виховної роботи: Довідково-метод видання/ Упоряд. С. В. Кириленко, Н.І. Косарєва. Харків: Торсінг плюс,...
ЗАТВЕРДЖУЮ
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ (ТЕЛЕКОМПАНІЇ, РАДІОКОМПАНІЇ)
ЗАТВЕРДЖУЮ
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (ГОЛОВИ, ПРЕЗИДЕНТА, ІНШОГО КЕРІВНИКА) ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ (АСОЦІАЦІЇ, КОРПОРАЦІЇ,...
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КЛАСН ОГО КЕРІВНИК А
Дана посадова Інструкція розроблена на основі Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка