Відділ освіти Канівського міськвиконкому


Скачати 390.63 Kb.
НазваВідділ освіти Канівського міськвиконкому
Сторінка2/3
Дата08.04.2013
Розмір390.63 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
1   2   3

Розділ 3. Поради щодо написання науково-дослідницької роботи
Написання наукової роботи має за мету дати учню старшої школи навички проведення наукового дослідження, розвинути навички творчої самостійної роботи, оволодіти загальнонауковими й спеціальними методами сучасних наукових досліджень, поглибити знання та розуміння навчальної дисципліни. Наукова та творча робота допомагає учню системно показати теоретичні знання з вивченої дисципліни та застосувати їх у конкретному дослідженні, оволодіти первинними навичками дослідної роботи: збирання даних, їх аналіз, творче та критичне осмислення, генерування нових ідей. Це потребує від учня не лише знань загальної і спеціальної літератури з теми, а й уміння проводити математичні, експертні та інші дослідження, пов’язувати теоретичні знання із практикою, робити узагальнення, формувати висновки та пропозиції.

Для того, щоб робота була якісною, потрібно вміло використовувати практичний матеріал. Підбір даних, їх критичне осмислення та обробка є досить важливим етапом у підготовці і написанні науково-дослідницької праці. Пропоную рекомендації щодо написання учнями наукової роботи; вони ґрунтуються, які широко використовують у вищих навчальних закладах, дослідницьких інститутах тощо, однак рідко застосовують і у загальноосвітніх школах.

У розділі наведено поширену й відому методика оформлення та підготовки робіт у сфері науки загальновідома методика написання та оформлення наукових робіт, яку широко використовують у вищих навчальних закладах, дослідницьких інститутах тощо, однак рідко – у загальноосвітніх школах. Автор має надію, що її короткий виклад у цьому посібнику разом з прикладами буде корисним вчителям, які починають знайомитися із таким видом роботи, а також учням, які виявили бажання провести наукове дослідження.
Процес виконання наукової роботи поділяється на декілька етапів, а саме:

 • вибір теми наукової роботи;

 • підготовка до написання наукової роботи;

 • складання плану роботи;

 • формування тексту наукової роботи;

 • оформлення роботи;

 • захист наукової роботи.


Тематика роботи учня має вільний вибір. Під час вибору теми доцільно враховувати актуальність теми та об’єкт дослідження, навчальні, наукові та професійні інтереси учня. Назва наукової роботи повинна бути короткою, відповідати обраній спеціальності та суті дослідження. Вибрану тему погоджують із науковим керівником, далі її затверджує методична рада школи.
Під час підготовки до написання наукової роботи автор підбирає і вивчає літературні джерела, складає бібліографія. На цьому етапі надати допомогу учневі має і науковий керівник, і працівники бібліотек. Особливу увагу слід звернути на періодичні видання: газети, журнали, де можна знайти останні результати досліджень спеціалістів. Науковий керівник допомагає учню опрацьовувати складніший матеріал, або теми, які не вивчались ще у школі, навчає учня робити обрахунки, будувати графіки, діаграми, тощо. Учень повинен дотримуватись загальних правил опрацювання літератури. Спочатку потрібно ознайомитись з основною літературою (підручниками, теоретичними статтями), а потім – прикладною (інструктивними матеріалами, статтями про конкретні дослідження). Вивчення складних джерел (монографій) слід починати лише після опрацювання простіших підручників). Вивчення книг передує вивченню статей давніших видань – найновіших джерел.

Відібрана література підлягає уважній обробці. Попереднє ознайомлення включає огляд змісту, читання передмови, анотації. Розділи відповідної літератури, які мають безпосереднє значення для наукової роботи, потрібно старанно обробляти, звертаючи особливу увагу на ідеї й пропозиції щодо вирішення проблемних питань обраної теми, дискусійні питання, наявність різних точок зору й протиріч.

У процесі опрацювання літератури на окремих аркушах або картках учню доцільно робити конспективні записи, виписки з тексту, цитати, цифровий матеріал. При цьому слід обов’язково робити повні бібліографічні записи джерел: автора, назва книги (статті), видавництва (назви журналу), року видання, обсягу книги (номеру журналу), номеру сторінки, з тим, щоб використати ці записи для підготовки списку використаної літератури й зробити необхідні посилання на джерела в тексті наукової роботи.
Попереднє ознайомлення з літературними джерелами є основою для складання плану наукової роботи. План включає: вступ; 3-4 взаємопов’язані й логічно побудовані питання, що дозволяють розкрити тему; висновки. Учень самостійно складає план, обговорює його із науковим керівником, та, у разі необхідності, коригує.
Формування тексту наукової роботи відбувається шляхом систематизації і обробки зібраних матеріалів з кожної позиції плану. До тексту вносять тільки старанно підібрані й цілеспрямовано проаналізовані матеріали. На цьому ж етапі виконують обчислення, обґрунтовують пропозиції, формулюють висновки, підбирають ілюстративний матеріал (графіки, рисунки, таблиці). У процесі роботи також визначають необхідність доповнення додатковими матеріалами. Наукова робота учня традиційно має описово-розрахунковий характер і повинна бути логічно побудованою, мати характер цілісного й завершеного самостійного дослідження.
На оформлення наукової праці слід звертати особливу увагу. По-перше, охайно та правильно виконана робота є більш зрозумілою для читання. По-друге, на будь-якому конкурсі при оцінюванні обов’язково враховують оформлення. І нарешті, структура, запропонована державними вимогами, допомагає учню логічно побудувати своє дослідження та сприяє отриманню більш ґрунтовних та аргументованих результатів. Кожен конкурс має свої вимоги до оформлення робіт, які є в інформаційних листах організацій, що їх проводять. Однак, існують державні стандарти щодо структури і правил оформлення звітів у сфері науки і техніки (ДСТУ 3008-95), на які необхідно зважати.

Незалежно від обраної теми, структура наукової роботи учня має бути такою:

 • Титульний аркуш;

 • Зміст;

 • Перелік умовних позначень (при необхідності);

 • Вступ;

 • Основна частина з декількома підрозділами;

 • Загальні висновки;

 • Список використаних джерел;

 • Додатки (при необхідності).

У вступі, зазвичай, обґрунтовують актуальність вибраної теми, дають характеристику сучасного стану досліджуваної проблеми, визначають мета наукової роботи і ставлять завдання на виконання для досягнення визначеної мети, вказується предмет та об’єкт дослідження. У вступі варто звернути увагу на рівень розробленості теми у вітчизняній та зарубіжній літературі, виділити дискусійні питання й проблеми, які варто розв’язати. Рекомендований обсяг вступу 2-3 сторінки.

Основну частину найчастіше поділяють на 3-4 розділи. Перший, як правило, присвячується теоретико-методичним аспектам досліджуваної теми, другий методичним підходам та діагностичним засобам, третій – аналізу стану об’єкту дослідження, четвертий – рекомендаціям та пропозиціям щодо розв’язання досліджуваної проблеми. Усі ці розділи повинні бути логічно пов’язані між собою. Теоретичні положення й методичні підходи є основою для аналізу первинних матеріалів або статистичної інформації. Висновки й рекомендації базуються на результатах аналізу.

Заключна частина роботи – висновки, тобто коротке резюме усього змісту наукової роботи. Тут вміщують висновки та рекомендації, що показують, якою мірою виконано завдання й досягнуто мети, сформульованої у вступі. Обсяг заключної частини – 2-3 сторінки.

Невід’ємною частиною наукової роботи є список літератури, який включає перелік усіх джерел, використаних у процесі роботи. Окремі частини тексту, що мають самостійне значення (громіздкі розрахунки, методика, алгоритми тощо), можна розмістити в додатки.

Рекомендований обсяг залежить від характеру наукової роботи або конкурсу, на який вона подається. Оптимальний обсяг – 30 друкованих аркушів.

Традиційно, по завершенню наукової роботи, науковий керівник пише відгук, а незалежний науковець – рецензію на науково-дослідницьку роботу. Приклад відгуку та рецензії на роботу Лизогуб Оксани розміщено у додатках Б та В до цього посібника.

1   2   3

Схожі:

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ ( зі змінами). на 2013 рік Відділ освіти,...
Головний розпорядник бюджетних коштів Відділ освіти, молоді та спорту Лутугинської РДА
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ ( зі змінами). на 2013 рік Відділ освіти,...
Головний розпорядник бюджетних коштів Відділ освіти, молоді та спорту Лутугинської РДА
ЗМІНИ ДО РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2013 рік Відділ освіти, молоді...
Головний розпорядник бюджетних коштів Відділ освіти, молоді та спорту Лутугинської РДА
ЗМІНИ ДО РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2013 рік Відділ освіти, молоді...
Головний розпорядник бюджетних коштів Відділ освіти, молоді та спорту Лутугинської РДА
ЗМІНИ ДО РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2013 рік Відділ освіти, молоді...
Головний розпорядник бюджетних коштів Відділ освіти, молоді та спорту Лутугинської РДА
ЗАТВЕРДЖУЮ перший заступник голови Ульяновської районної державної адміністрації
Відділ культури і туризму, відділ освіти, сектор з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю та у справах преси і інформації...
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
Відпрацювання ОК: Гуртожитки «Юність», «Дружба», музична школа, будівля міськвиконкому
ВІДДІЛ ОСВІТИ
...
«Діяльність волонтерських центрів психологічної служби як інноваційна...
Ихологи загальноосвітніх навчальних закладів, НВК, навчальних закладів інтернатного типу та професійно-технічних навчальних закладів,...
Регламент 10 хв
Мащенко О. В., заступник директора з виробничого навчання, викладач вищої категорії, викладач-методист Канівського училища культури...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка