ПРОГРАМА З ГЕОМЕТРИ ДЛЯ 7 КЛАСУ (54 год. І семестр 16 год, 1 год на тиждень, II семестр 38 год, 2 год на тиждень)


Скачати 42.01 Kb.
НазваПРОГРАМА З ГЕОМЕТРИ ДЛЯ 7 КЛАСУ (54 год. І семестр 16 год, 1 год на тиждень, II семестр 38 год, 2 год на тиждень)
Дата25.10.2013
Розмір42.01 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Математика > Документи
ПРОГРАМА З ГЕОМЕТРИ ДЛЯ 7 КЛАСУ

(54 год. І семестр — 16 год, 1 год на тиждень,

II семестр — 38 год, 2 год на тиждень)


К-ть год.

Зміст навчального ма­теріалу

Державні вимоги до рівня загаль­ноосвітньої підготовки учнів

4

Тема 1. НАЙПРОСТІШІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх влас­тивості. Вимірювання відрізків і кутів. Бісект­риса кута. Відстань між двома точками. Вимірю­вальні, креслярські та допоміжні інструменти, що використовуються в геометрії.

Наводить приклади геометричних фігур.

Описує точку, пряму, відрізок, промінь, кут.

Формулює:

означення: рівних відрізків, рів­них кутів, бісектриси кута;

властивості: розміщення точок на прямій; вимірювання відрізків і кутів.

Знаходить довжину відрізка, гра­дусну міру кута, використовуючи властивості їх вимірювання.

Зображує за допомогою креслярсь­ких інструментів геометричні фігури, вказані у змісті. Застосовує вивчені означення і властивості до розв'язування за­дач.

12

Тема 2. ВЗАЄМНЕ РОЗ­ТАШУВАННЯ ПРЯМИХ НА ПЛОЩИНІ

Суміжні та вертикальні кути, їх властивості. Паралельні та перпенди­кулярні прямі, їх влас­тивості.

Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої. Кут між двома прямими, що перетина­ються.

Кути, утворені при пере­тині двох прямих січною. Ознаки пара­лельності прямих. Влас­тивості кутів, утворених ари перетині паралель­них прямих січною.

Пояснює, що таке аксіома, теоре­ма, означення, ознака.

Наводить приклади геометричних фігур, вказаних у змісті.

Зображує за допомогою лінійки і косинця паралельні й перпендику­лярні прямі.

Описує кути, утворені при перети­ні двох прямих січною.

Формулює:

означення: суміжних і вертикаль­них кутів, паралельних і перпен­дикулярних прямих, перпендику­ляра, відстані від точки до прямої;

властивості: суміжних і верти­кальних кутів; паралельних і пер­пендикулярних прямих, кутів, ут­ворених при перетині паралельних прямих січною; ознаки паралельності прямих.

Обґрунтовує взаємне розміщення вказаних у змісті геометричних фі­гур, спираючись на їх властивості.

Доводить властивості суміжних і вертикальних кутів,паралельних прямих, перпендикулярних пря­мих, ознаки паралельності прямих.

Застосовує вивчені означення і властивості до розв'язування за­дач.

18

Тема 3. ТРИКУТНИКИ

Трикутник і його елемен­ти. Рівність геометричних фігур. Ознаки рівності трикутників. Види трикутників. Рівно-бедрений трикутник, його властивості та ознаки. Ви­сота, бісектриса і медіана трикутника.

Ознаки рівності прямокут­них трикутників. Власти­вості прямокутних три­кутників.

Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника та його властивості. Нерівність трикутника.

Описує зміст поняття "рівні фігу­ри".

Наводить приклади рівних фігур. Зображує та знаходить на малюн­ках рівносторонні, рівнобедрені, прямокутні трикутники та їх еле­менти.

Формулює:

означення: різних видів трикутни­ків; бісектриси, висоти, медіани трикутника;

властивості: рівнобедреного і прямокутного трикутників;

ознаки: рівності трикутників; рівнобедреного трикутника.

Класифікує трикутники за сторо­нами і кутами.

Доводить: ознаки рівності трикут­ників, ознаки рівності та власти­вості прямокутних трикутників, властивості й ознаки рівнобедре­ного трикутника, властивості ку­тів трикутника, властивість зов­нішнього кута трикутника.

Застосовує вивчені означення і вла­стивості до розв'язування задач.

14

Тема 4. КОЛО І КРУГ. ГЕО­МЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ

Коло. Круг.

Дотична до кола, її влас­тивість.

Коло, описане навколо трикутника.

Коло, вписане в трикутник. Задача на побудову та її розв'язування. Основні задачі на побудову:

- побудова трикутника за трьома сторонами;

- побудова кута, що дорі­внює даному;

- побудова бісектриси даного кута;

- поділ даного відрізка навпіл;

- побудова прямої, яка
перпендикулярна до даної
прямої.

Пояснює, що таке: задача на побу­дову; геометричне місце точок.

Зображує на малюнках коло та йо­го елементи; дотичну до кола; ко­ло, вписане в трикутник, і коло, описане навколо нього.

Описує взаємне розташування ко­ла і прямої.

Формулює:

означення: кола, круга, їх еле­ментів; дотичної до кола, кола, описаного навколо трикутника, і кола, вписаного в трикутник;

властивості: серединного перпен­дикуляра, бісектриси кута, дотичної до кола, діаметра і хорди, точки перетину серединних перпендику­лярів сторін трикутника,точки перетину бісектрис кутів трикут­ника.

Доводить властивості: дотичної до кола, існування кола, вписаного в трикутник, та кола, описаного на­вколо трикутника.
Геометричне місце точок. Метод геометричних місць.

Доводить правильність виконаних побудов для основних задач.

Розв'язує основні задачі на побудо­ву та нескладні задачі, розв'язан­ня яких зводиться до основних по­будов.

Застосовує вивчені означення і вла­стивості до розв'язування задач.

6

Тема 5. СИСТЕМАТИЗА­ЦІЯ І ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО

МАТЕРІАЛУ

Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г. Уроки геометрії в 7 класі

Схожі:

Уроку
Поглиблене вивчення : 3 год на тиждень. 1 семестр – 48 год. 2 семестр – 57 год. Усього 105 год
Шановні колеги! Пропонуємо вам варіант ущільненого календарно-тематичного...
Пропонуємо вам варіант ущільненого календарно-тематичного планування із всесвітньої історії (62 год., 2 год на тиждень) та історії...
Тернопільський міський центр з нарахування і виплати допомог
Режим роботи: з 00 год до 17. 15 год., п’ятниця з 00 год до 16. 00 год. Обідня перерва з 13. 00 год до 14. 00 год
Згідно з вимогами ISO 9001
...
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (2 год на тиждень, усього 70 год, резервний час 8 год) Номер уроку
Найпростіші задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (2 год на тиждень, усього 70 год, резервний час 8 год) Номер уроку
Найпростіші задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди
Навчальна програма для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних...
Біологічна освіта має сприяти: становленню загальної культури школяра, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Дисципліна «Редакторська майстерність» входить до нормативної частини робочого навчального плану – циклу професійної та практичної...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2008
Навчальна дисципліна „Юридична деонтологія” викладається студентам І курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання...
Факультативний курс (35 год, 1 год на тиждень) Програма
Овчаренко І. Розв`язування задач з хімії. Факультативний курс. 10 клас.//Навчальні програми курсів за вибором та факультативів з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка