МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Скачати 287.82 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Сторінка1/3
Дата04.04.2013
Розмір287.82 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КПІ»

Видавничо-поліграфічний інститут

Кафедра видавничої справи та редагування

ЗАТВЕРДЖУЮ”

____________________________

____________________________


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

«Редакторська майстерність»

для напрямку підготовки (спеціальності):

7.030203 – «Видавнича справа та редагування»

Ухвалено методичною Програму рекомендовано кафедрою

комісією факультету видавничої справи та редагування

ВПІ НТУУ “КПІ” Протокол № від

Протокол № від Завідувач кафедри

Голова методичної комісії _________________________________

Київ – 2012

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дисципліна «Редакторська майстерність» входить до нормативної частини робочого навчального плану – циклу професійної та практичної підготовки. Викладається на 5 курсі (1-й семестр) в обсязі 36 год – лекції, 18 год – практичні заняття 72 год – самостійна робота. Форма підсумкового контролю − іспит.

Мета – подальше вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок, необхідних редакторові в повсякденній професійній діяльності.

Комплексне вивчення «Редакторської майстерності» передбачає розв’язання студентами таких основних завдань:

 • опрацювання джерельної бази з теорії та практики редагування, у тому числі навчальної й довідкової літератури, фундаментальних наукових праць українських та зарубіжних учених у галузі редагування, фахової періодики, державних стандартів;

 • ознайомлення з досвідом кращих редакторів минулого й сучасності;

 • формування уявлень про межі редакторського втручання в авторський текст;

 • удосконалення навичок практичної роботи редактора;

 • становлення власного уявлення про організаційно-творчі обов’язки редактора.

Вимоги до знань та вмінь

Після вивчення «Редакторської майстерності» студент повинен знати:

 • організацію і зміст процесу редагування;

 • методику редагування текстів;

 • структуру різних видів видавничої продукції;

 • особливості редагування різних елементів тексту;

 • принципи спілкування між автором і редактором;

 • межі редакторського втручання в авторський оригінал;

 • систему національних і міжнародних видавничих стандартів;

 • договірну систему у видавничій справі.

Студент повинен уміти:

 • робити редакторський аналіз авторського оригіналу;

 • володіти навичками співпраці з автором та іншими учасниками редакційно-видавничого процесу;

 • редагувати різні види видань із композиційного, логічного, фактичного, мовностилістичного поглядів;

 • опрацьовувати ілюстративний матеріал та складні і спеціальні види тексту у виданнях різних типів;

 • удосконалювати апарат книги;

 • оформлювати видання згідно зі стандартами;

 • обґрунтовувати внесені виправлення, обстоювати свою думку;

 • орієнтуватися в тенденціях розвитку видавничої справи в Україні і світі.

ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

Форма

навч.

Всього годин

Розподіл годин за видами занять

Семестрова атестація

Лекції

Семінарські заняття

СРС

Контрольна робота

денна

126

36


18


72

3

Іспит 4


ІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема

Розподіл за видами занять

Разом

Лекції

Семінари

СРС

1. Вступ. Навчальний курс «Редакторська майстерність»: предмет, мета, завдання, структура, зміст, зв’язок з іншими дисциплінами, оцінювання результатів опанування

7

2

1

4

Теоретичний блок

2.Досвід редакторів і видавців минулого та сучасності як зразок для наслідування

10

3

1

4

3.Основи діалогу в редакції. Принципи співпраці

7

2

1

4

4. Напрями діяльності редактора в сучасному видавництві

10

3

1

4

5. Композиція та рубрикація друкованого видання: що треба знати і вміти редакторові

8

2

1

5

6.Логічний аналіз тексту

10

2

1

5

7.Мовностилістична правка: типові помилки та способи їх усунення

11

2

1,5

6

8.Фактичний матеріал як об’єкт редакторського аналізу. Робота редактора з ілюстраціями

7

2

1

4

9.Редагування елементів тексту (рубрикація, переліки, назви, скорочення, виділення, числа, дати, фізичні величини, цитати, епіграфи тощо)

11


3


1.5


6


10.Редагування складних і спеціальних видів тексту.


11

3

2

6

11.Роль редактора в підготовці елементів апарату видання

11

3

2

6

12. Дотримання видавничих стандартів як ознака видавничої культури

6

2

2

2

Практичний блок. Створюємо видання


13.Спільне обговорення концепції видання. Розподіл ролей

4

1

1

2

14.Добір матеріалів, їх колективне обговорення

6

1

1

4

15.Узгодження напрямів ілюстрування майбутнього видання


3

1
2

16.Комплектування видання

1

117.Редагування матеріалів.


5

1
4

18.Робота з І і ІІ верстками. Співпраця автора, редактора і коректора


3

1
2

19.Розповсюдження видання.


3

1
2


Усього

36


18


72


ІV. ЛЕКЦІЇ

Тема 1. Вступ.

  1. Навчальний курс «Редакторська майстерність»: предмет, мета, завдання, структура, зміст, зв’язок з іншими дисциплінами, оцінювання результатів опанування.

  2. Суміжні дисципліни в роботі редактора (економіка видавничої справи, філософія, лінгвістика тощо).

  3. Інформаційна функція книговидання як особлива ділянка суспільної відповідальності редактора.

  4. Поняття «інформації» та «інформаційного суспільства».

  5. Структура інформаційного середовища: інституції, шляхи передачі, носії та споживачі.

Завдання на СРС. Редактор як координатор інформаційних потоків

 1. Редактор та інформаційні потоки.

 2. Поняття інформаційного продукту.

 3. Типологічні ряди творів друку.

Література [48; 49]

Тема 2. Досвід редакторів і видавців минулого та сучасності як зразок для наслідування.

2.1. Школа редакторської майстерності в наукових дослідженнях.

2.2. Зміни у трактуванні ролі літературного редактора (ретроспектива і сучасний стан).

2.3. Михайло Максимович: діяльність і результати.

2.4. Постать Івана Огієнка і його вплив на становлення української книги.

2.5. Софія Русова – видавець і редактор.

2.6. Редакторська діяльність Бориса Грінченка.

2.7. Редакторська майстерність Івана Франка.

2.7. Редакторська діяльність М. Бажана.

2.8. Редакторський досвід Р. Г. Іванченка.

Завдання на СРС. Підготувайте повідомлення, дослідження, реферат про одну з постатей українського Редактора

Література [27; 48; 49; 51]

Тема 3. Основи діалогу в редакції. Принципи співпраці.

  1. Різновиди редакційної праці залежно від функціональних обов’язків.

  2. Принципи діяльності редактора на засадах співпраці:

  • пунктуальність;

  • позитивність;

  • добровільність;

  • персоналізація;

  • толерантність;

  • урахування інтересів сторін;

  • відповідальність.

  1. Причини конфліктів між автором (замовником) і редактором (редакцією, видавництвом).

  2. Види професійних конфліктів і способи їх розв’язання.

  3. Автор і редактор як творчі особистості: креативний, морально-етичний і правовий аспекти

Завдання на СРС. Моделювання редакції на принципах співпраці

 1. Розробіть структуру власної редакції.

 2. Розробіть проект статуту власної редакції.

 3. Візьміть інтерв’ю в редактора- практика щодо принципів співпраці у видавництві.

 4. Змоделюйте конфліктну ситуацію і розв’яжіть її

Література [48; 49]

Тема 4. Напрями діяльності редактора в сучасному видавництві.

  1. Організаційний аспект.

  2. Творчий аспект.

  3. Види редагування: авторське саморедагування, авторське доопрацювання («доведення») тексту відповідно до зауважень редактора і рецензентів, фахове редагування (літературний, науковий і титульний редактори), коректура.

Завдання на СРС. Редактор як організатор видання

 1. Чинники, що впливають на формування редакційного портфеля.

 2. Етапи творчого процесу науковця, письменника, журналіста, редактора: спільне і відмінне.

Література [48; 49].
Тема 5. Композиція та рубрикація друкованого видання: що треба знати і вміти редакторові.

5.1. Композиція, структура, архітектоніка: визначення понять.

5.2. Складові структури: інформаційна, логічна, психологічна, естетична тощо.

5.3. Редакторський аналіз структури тексту: головні завдання (аспекти).

5.4 Редакторська робота над композицією. Опрацювання змістової і формальної сторін композиції.

5.5. План-проспект.

5.6. Робота редактора над заголовковим комплексом видання.

5.7. Композиційні засоби впливу на читача.

Завдання на СРС. Відредагуйте рубрикацію наукового видання (повнота представлення рубрик, доцільність обраної структури, система виділень, стрункість рубрикації тощо).

Література [3; 39; 47; 48; 49]
Тема 6. Логічний аналіз тексту

  1. Логічні норми в діяльності редактора

  2. Логічна послідовність викладу.

  3. Типи зв’язків у тексті. Мовні формули і встановлення структурних зв’язків між компонентами структури викладу.

Завдання на СРС Оцініть текстів логічного з погляду

 1. Оцініть текст щодо зрозумілості і послідовності викладу.

 2. Знайдіть приклади логічних помилок у ЗМІ.


Література [38; 45; 47; 49]

Тема 7. Мовностилістична правка: типові помилки та способи їх усунення

7.1. Напрями роботи редактора над мовою та стилем авторського тексту.

7.2. Типові лексико-стилістичні помилки.

7.3. Морфолого-стилістичні помилки.

7.4. Стилістико-синтаксичні помилки.

7.5. Орфографічні й пунктуаційні помилки.

7.6. Робота редактора з термінологічним апаратом авторського тексту.
Завдання на СРС. Доцільність і межа редакторського втручання в авторський текст з метою його редагування з погляду мови і стилю

 1. Здійсніть стилістичну правку тексту виходячи з його жанрових та інших особливостей (типу викладу, функціонального призначення тощо). Обґрунтуйте правки.

 2. Знайдіть штампи в матеріалах періодичних видань. Поясніть причини їх використання і запропонуйте способи усунення.

 3. Елементи індивідуально-авторського стилю “під лупою і скальпелем редактора”.


Література [1; 4; 5; 6; 24]
  1   2   3

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10. 06. 2011 №572 "Про Типові навчальні плани початкової школи", рішення...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Представництво ООН в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України проводить конкурс, присвячений важливій...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Всеукраїнська акція "Моральний вчинок", ініційована Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі за...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Севастопольської міських державних адміністрацій на виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16....
УКАЗ Президента України Про затвердження Положення про Міністерство...
Затвердити Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (додається)
Відповідно до протоколу засідання журі конкурсу від 06. 04. 2013 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ...
Міністерства освіти і науки проводиться Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників, метою якого є створення умов для творчого...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ...
Львівський обласний дитячий еколого-натуралістичний центр в березні-травні 2013 року проводить природоохоронну акцію «Первоцвіти...
«Загальні і спеціальні здібності»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Донецька обласна державна адміністрація Управління освіти і науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка