План-конспект для проведення занять по технічній підготовці з особовим складом ДПЧ-13


Скачати 61.82 Kb.
НазваПлан-конспект для проведення занять по технічній підготовці з особовим складом ДПЧ-13
Дата11.08.2013
Розмір61.82 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Література > План-конспект
«Затверджую»

Начальник ДПЧ-13

майор вн.сл.
С.В.Іванов
"___" ______ 2005 р.


План-конспект

для проведення занять по технічній підготовці

з особовим складом ДПЧ-13 .


Тема: 4.2.1 Ізолюючі захисні апарати на стисненому повітрі..
Навчальна мета: вдосконалити знання особовим складом матерiальної частини ізолюючих захисних апаратів на стисненому повітрі.
Час: 1 година.
Місце проведення: навч. клас.
Матеріальне забезпечення: плакати, АСП-2.
Література: Настанова по ГДЗС ПО України затверджена Наказом МВС України №657 вiд 02.12.94р.

-технiчний опис АСП-2

-плакати

-методичнi рекомендацiї
Порядок проведення занять.

1. Організаційний момент 10 хв.:

- перевірка присутніх;

- оголошення теми і мети занять, питань, які мають вивчатися.

2. Контроль знань 10 хв.:

- перевірка засвоєння раніше пройденного матеріалу.

3. Викладення матеріалу теми 20 хв.
Питання які вивчаються:

1. Вступ.

2. Улаштування АСП-2


Питання та його короткій зміст

Методичні вказівки

ВСТУП

При гасiннi пожеж лiквiдацiї аварiй особовий склад ПО працює в непридатному для диханнi середовищi ,високiй температурi, пожежнiй концентрацiї кисню, наявностi отруйних складових в продуктах горiння.

Для забезпечення безпечної роботи о/с на пожежi та при лiквiдацiї аварiй в пожежнiй охоронi використовуються груповi iндивiдуальнi засоби захисту.

До групових вiдносяться перемички, переноснi та причепнi димовсмоктувачi, продуктивнiстю 5 до 40 тис. м. куб./г., якими всмоктують чи нагнiтають повiтря.

З метою створення нормальних умов для роботи пожежних пiдроздiлiв використовуються вiконнi i двернi отвори, фрамуги i димовi люки, окремi конструкцiї будiвель i споруд, приточна та витяжна вентиляцiя за рахунок вiдкривання /вiдключення включення/ в яких знижується концентрацiя диму, газiв, та висока температура. Однак груповi засоби захисту мають ряд недолiкiв, якi негативно впливають на процес гасiння пожежi: при їх застосуваннi створюються умови для доступу свiжого повiтря до мiсця пожежi, завдяки чому посилюються горiння. Внаслiдок чого вони застосовуються рiдко.

До iндивiдуальних засобiв вiдносяться протигази якi захищають органи дихання та зору, забезпечують безпеку пожежних в задимленiй зонi, дозволяють проводити розвiдку, рятування людей, виконувати рiзнi роботи по локалiзацiї та лiквiдацiї пожежi, або створювати нормальнi умови для роботи оперативних вiддiлень.

По принципу роботи iзолюючi протигази дiляться на три групи:

-шланговi - з примусовою подачею повiтря по шлангам;

-регенеративнi з вiдновленням видиху повiтря в регенеративному патронi /КIП-8; УРАЛ-1М, ЛУГАНСЬК-2/;

-повiтрянi – з подачею повiтря з балонiв стислим повiтрям /ВЛАДА; АСП-2;ЛАНА/;

На озброєнi ПО надходять протигази АСП-2; ВЛАДА-2, КIП-8, ЛАНА, ДРАГЕР.

Для забезпечення роботи о/с ПО в непридатному для диханнi середовищi в усiх частинах ПО МВС України маючи чисельнiсть бойового розрахунку чергового караулу бiльше 5 чоловiк органiзується ГДЗС.

Протигазами забезпечується весь о/с який виїздить на гасiння пожеж.

Протигази на стислому повiтрi не закрiплюються за однiєю особою, а передаються по змiнi.

Органiзацiя ГДЗС i загальне керiвництво службою, пiдготовкою до Бойової роботи, контроль за утриманням пожежного озброєння, обладнання, покладається на ВСП та ПГ, а матерiально-технiчне забезпечення на ВПТ i ЗЗ.

Весь о/с газодимозахисної служби повинен досконально вивчити матерiальну частину протигаза, вмiти правильно включатись i працювати в протигазi, знати порядок його перевiрки, регулювання та ремонт , а також порядок роботи ланок ГДЗС.

1. Апарат АСП-2 призначається для захисту органiв дихання людини при роботi в непридатному для диханнi середовищi, а при роботi пiд водою не глибше 20 м.

Апарат застосовується:

-в газорятiвнiй службi;

-в пожежнiй охоронi при гасiннi пожеж задимлених примiщеннях ;

-на флотi як газозахисний апарат, а також для виконання пiдводних робiт;

Робота АСП-2 основана на принципi пульсуючої подачi повiтря для дихання /тiльки на вдох/ по вiдкритiй схемi з видохом у вiдкрите середовище.

2.Улаштування АСП-2

Апарат АСП-2 складається:

-двох балонiв з стисненим повiтрям

-з'єднувального колектора

-зарядного штуцера з заглушкою

-запiрного вентиля з вмикачем резерва

-фiксатора вмикача резерва

-манометра з запобiжним клапаном

-легеневого автомата з повiтряподаючим шлангом

-шлем-маски

-верхнього та нижнього хомутiв

-захищаючих дуг

-плечеві та пояснi ременi

-амортизатори

БАЛОНИ- призначенi для зберiгання запасу повiтря.

Об'єм - 4л.

Робочий тиск - 200 атм. Довжина - 560 мм. Пробний тиск - 300 атм.

Дiаметр- 108 атм.

Маса - 4.4 кг

Запiрний вентиль з вмикачем резерву -при обертаннi маховичка по часовiй стрiльцi припиняється подача повiтря з балонiв.

ПРИСТРIЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ РЕЗЕРВУ ПОВIТРЯ - призначений для оповiщення працюючого в апаратi про використання робочого запасу повiтря i про необхiднiсть виходу з непридатного для дихання середовища.

Принцип його роботи при вiдкритому запiрному вентилi стиснене повiтря поступає на манометр i пiд золотник, долаючи зусилля пружини вiдсуває його вiд сiдла, пiсля чого повiтря по каналам в корпусi.

Поступає в редуктор i далi в легеневий автомат .Коли тиск в балонi впаде до 30 атм., воно вже буде не в змозi долати зусилля пружини золотника, внаслiдок чого подача повiтря зменшиться i працюючий в апаратi буде вiдчувати швидконаростаючий опiр на вдиху. Вiдчувши збiльшення опору на вдиху необхiдно повернути рукоятку включення резерву повiтря з положення "Р" в положення "О" /вiдкрито/. При цьому золотник вiдсувається вiд сiдла i вiдкриває вiльний доступ повiтря до редуктора. Опiр вдиху стає нормальним, але сам факт включення резервного запасу повiтря є сигналом про вихiд з непридатного для дихання середовища.

ЗАРЯДНИЙ ШТУЦЕР - призначений для заповнення балонiв стисненим повiтрям

КОЛЕКТОР - з'єднує два балони в загальний об'єм.

РЕДУКТОР - для зниження змiнного високого /первинного/ тиску в балонах в дiапазонi вiд 200 до 10 атм.до постiйного низького /вторинного/ тиску 4,5-5 атм. В апаратi використовується мембранний редуктор зворотньої дiї /з тиском повiтря на клапан/.

ЗАПОБIЖНИЙ КЛАПАН - спрацьовує при тиску в камерi редуктора вiд 9 до 11 атм. /технiчний опис/, по Настановi ГДЗС: 8-11 атм.

ЛЕГЕНЕВИЙ АВТОМАТ - призначений для подачi повiтря для дихання i приводиться в дiю легенями чоловiка. При проведенні вдиху в корпусi легеневого автомата створюється розрiдження, пiд дiєю якого мембрана прогинається в середину корпуса, надавлює на рушій, в наслiдок чого клапан перекошується i в зазор мiж клапаном i сiдлом поступає повiтря. При проведенні вдиху мембрана вертається в попереднє положення, перестає тиснути на важiль i подача повiтря припиняється. Повiтря, що видихається виходить через клапан видоху в атмосферу.

МАНОМЕТР - для контролю за витратами повiтря.

АМОРТИЗАТОРИ - захищають людину вiд безпосереднього контакту з балонами, якi охолоджуються пiд час роботи.

Дати під запис, при викладенні матеріалу використовувати плакати, привести приклади


4.Закріплення вивченного матеріалу
Питання для закріплення: 15 хвил.

1. Призначення АСП-2

2. Технiчна характеристика АСП-2

3. Улаштування АСП-2

4. Правила роботи в апаратi
5.Підбиття підсумків 5 хвил.

- вказати на питання, які вимагають підвищенної уваги;

- оголосити оцінки;

- відповісти на запитання.
План-конспект склав:

В.о.заступника начальника ДПЧ-13

ст. лейтенант вн.сл. О.Г.Іценко
«01» січня 2005 року

Схожі:

План-конспект для проведення додаткових занять по технічній підготовці...
Література: Настанова по ГДЗС ПО України затверджена Наказом МВС України №657 вiд 02. 12. 94р
План-конспект для проведення занять по технічній підготовці підготовці...
Навчальна мета: Удосконалення вмiнь i навичок, якi дозволяють тактично грамотно використовувати пожежну технiку i пожежно технiчне...
План конспект для проведення занять по технічній підготовці з водійським...
Навчальна позначка: Навчити водійський склад усунення несправності кордної передачі мостів
ПЛАН КОНСПЕКТ для проведення занять по технічній підготовці с особовим...
Сучасні резервуарні апарати на стисненому повітрі підрозділяються на два типи; автономні і комбіновані. Принципова відмінність полягає...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по технічній підготовці з водійським складом жовтневого ЗМПО
Навчальна мета: вивчити з особовим складом водіїв основні вимоги безпеки праці до пожежних машин
План конспект для проведення занять по технічній підготовці з водійським складом СДПЧ-25
Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку
План-конспект для проведення занять по технічній підготовці з начальницьким...
Навчальна мета: ознайомити з техникою яка використовуваеться час гасiння пожеж та виконання спецiальних робiт
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття по медичній підготовці з особовим...
ТЕМА: 1 Електротравма. Ураження блискавкою. Променева хвороба. Діагностика та надання першої медичної допомоги
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення додаткових занять по медичній підготовці з особовим складом ДПЧ-21
ТЕМА: Основні положення керівних документів з питань надання першої медичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях, завдання...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять із гуманітарної підготовці з...
Тема №21: Інтеграційні процеси в Європейському Союзі і перспективи подальшого розширення ЄС
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка