ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по технічній підготовці з водійським складом жовтневого ЗМПО


Скачати 94.07 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по технічній підготовці з водійським складом жовтневого ЗМПО
Дата13.05.2013
Розмір94.07 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Фізика > План-конспект
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Жовтневого

ЗМПО

С.І. Черніков

_____” _____________ 2006р.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведення заняття по технічній підготовці

з водійським складом жовтневого ЗМПО.

Тема 1.2.: Організація експлуатації пожежної техніки.
Навчальна мета: вивчити з особовим складом водіїв основні вимоги безпеки праці до пожежних машин
Час: 1 год.
Метод проведення: семінар
Місце проведення: учбовий клас
Матеріальне забезпечення: план-конспект
Література: Наказ МВС України № 840 від 05.12.00. “Правла безпеки праці в ДПО”

Порядок проведення заняття:


 1. організаційний момент – 2 хв.

  • перевірка присутніх;

  • оголошення теми і мети занять, питань які вивчатимуться 2. контроль знань – 3 хв.

  • перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу. 3. викладення матеріалу теми – 30 хв.

Питання які вивчаються:

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ДО ПОЖЕЖНОЇ ТЕХНІКИ

3.1. Загальні положення

3.2. Пожежні автомобілі та мотопомпи

3.3. Автодрабини, колiнчастi та телескопічні пiдйомники

3.4. Пожежні автомобілі із спеціальним обладнанням


Питання та його короткий зміст

Методичні вказівки

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ДО ПОЖЕЖНОЇ ТЕХНІКИ

Загальні положення
Будова пожежних машин (розміщення агрегатів, систем управління, пожежно-технічного обладнання, бойової обслуги та інше) повинно забезпечувати безпеку виконання тактичних завдань при гасінні пожеж, а також безпеку при русі, технічному обслуговуванні та ремонті. Схема розміщення та вузли кріплення пожежно-технічного обладнання повинні забезпечувати надійність його фіксації, оперативність бойового розгортання, зручність та безпечність при зніманні та установленні. Експлуатація їх у несправному стані забороняється. Придатність визнається при технічних обслуговуваннях, випробуваннях, а також при прийомі караулом, що заступає.

Відповідальність за своєчасне і якісне технічне обслуговування і випробування пожежної техніки покладається на начальників пожежних частин. Вони зобов'язані забезпечити технічне обслуговування і випробування в установлені строки.

Види технiчного обслуговування та перелiки його основних операцiй, а також види випробувань встановленi Настановою щодо їх експлуатацiї, а також iнструкцiями заводiв-виробникiв.

Технічне обслуговування пожежних автомобілів проводиться з метою забезпечення їх постійної технічної готовності і безпечної експлуатації, попередження виникнення несправності, їх виявлення і своєчасного усунення.

Порядок і строки випробувань повинні відповідати вимогам на цю техніку. Результати випробувань заносяться у спеціальний журнал або оформлюються актами.

Конструкція пневмо- та гідросистем, а також робочих органів пожежних машин повинна бути безпечною. Пневматичні приводи та інші пристрої - за ГОСТ 12.2.040-79.

Посудини, що працюють під тиском повинні відповідати "Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", що затверджені Держміськтехнаглядом України. Вимоги до гідроциліндрів - за ГОСТ 16514-87.

Улаштування й експлуатація електрообладнання мають відповідати діючим правилам улаштування електроустановок, правилам технічної експлуатації електроустановок споживачів, правилам безпеки при експлуатації електроустановок пожежних автомобілів і причепів.
23.2 Пожежні автомобілі та мотопомпи
Технiчний стан пожежних автомобiлiв повинен вiдповiдати вимогам вiдповiдних Правил технiчної експлуатацiї та iнструкцiй заводiв-виробникiв. Безаварiйна та безпечна робота забезпечується своєчасним та квалiфiкованим їх обслуговуванням водiями та мотористами, якi несуть вiдповiдальнiсть за справний стан закрiплених за ними автомобiлiв, спецвузлiв та агрегатiв

До керування автомобiлями та до роботи зі спецагрегатами допускаються:

- до керування пожежними автомобiлями, обладнаними спецiальними звуковими та свiтловими сигналами - водiї з безперервним трирiчним стажем роботи на посаді водiя відповідних категорій транспортних засобiв, якi пройшли спецiальну пiдготовку та отримали свiдоцтво встановленого зразка, видане квалiфiкацiйною комiсiєю УДПО, ВДПО.

Особи, що працюють iз спецiальним обладнанням яке, установлене на пожежних автомобiлях АЗО, ПНС, АД, АГВГ та iн. повиннi мати вiдповiдну пiдготовку та квалiфiкацiйне посвiдчення на право роботи з спецiальними агрегатами;

- до роботи на мотопомпах - особи, що пройшли навчання за програмою пiдготовки мотористiв пожежних мотопомп та отримали свiдоцтво встановленого зразка.

Пожежна технiка, що знаходиться в бойовiй обслузi та резервi чергової вахти, повинна бути технiчно полагодженою. При виявленнi неполадок вона виводиться з бойової обслуги. При виявленнi неполадок, водiї та мотористи повиннi негайно доповiсти начальнику чергової вахти та вжити необхiдних заходів щодо їх усунення.

Рух автомобiля дозволяється тiльки при зачинених дверях кабiни та кузова. Забороняється знаходження в автомобiлях стороннiх осiб.

При змiнi караулу запуск двигунiв може вiдбуватися тiльки пiсля огляду та прийому пожежно-технiчного озброєння та обладнання.
23.3 Автодрабини, колiнчастi та телескопічні пiдйомники
До експлуатацiї автодрабин колiнчастих та телескопічних пiдйомникiв допускаються водiї, якi пройшли курс навчання за вiдповiдною програмою навчального центру (навчального пункту) та отримали посвiдчення про право роботи на автодрабинi (колiнчастому пiдйомнику).

Водiї, що мають перерву в роботi на автодрабинi (колiнчастому та телескопічному пiдйомнику) бiльше року перед призначенням на посаду проходять навчання та атестацiю в установленому порядку.

Пiдготовка автодрабини (пiдйомників) до роботи та порядок роботи організовується згідно з iнструкцiєю, що складена на пiдставi iнструкцiї заводу-виробника та правил безпеки праці і затверджена керiвником пiдроздiлу, профкомом.

Огляд автодрабин (пiдйомникiв) проводять водії, за якими вони закрiплюються під час заступання водіїв на чергування.

На автодрабинах з лiфтами через кожнi 30 днiв перевiряються працездатнiсть уловлювачiв кабiни лiфтiв. Огляд вантажозахватних пристосувань повинен проводитись особою, яка вiдповiдає за їх справний стан, але не рiдше нiж:

а) траверси та коромисла - один раз на 6 мiсяцiв;

б) клiщi та другi захвати - один раз на мiсяць;

в) чалочнi канати та ланцюги - один раз на 10 днiв.

Результати перевiрки уловлювачiв кабiни лiфта та огляд допомiжних вантажозахватних пристосувань реєструються в журналі технiчного обслуговування автомобiля.

Результати технiчного огляду автодрабин (пiдйомникiв) записуються в формуляр пожежного автомобiля особою, яка провела техогляд. При первинному оглядi цим записом пiдтверджується, що автодрабина знаходиться в справному станi, налагоджено її технiчне обслуговування, нагляд, екiпаж укомплектований, навчений та атестований.

З метою постiйного утримання автодрабин (пiдйомникiв) у справному станi, органiзацiї обслуговування та технiчного нагляду наказом керiвника призначається вiдповiдальний за здiйснення нагляду за безпечною експлуатацiєю автомобiля та закрiплюється водiй.

Установка автодрабини повинна встановлюватись поблизу будинку на вiдстанi, що забезпечує висунення та приставлення її до заданої точки (вiкно, балкон, покрiвля та iн.), у межах припустимого кута нахилу та вильоту до заданої довжини. Висунення драбини вiдбувається на 1-1, 5 метра вище карнизу покрiвлi, майданчика, огорожi i т.ін. Пiсля висунення на задану довжину автодрабина повинна бути посаджена на замикачi (де вони є), а двигун виключений.

Пiдйом (спуск) по непритуленiй верхiвкою драбині та при кутi нахилу до 50 дозволяється тiльки однiй людинi, при кутi нахилу понад 50 - водночас двом людям. По притуленiй драбинi пожежники можуть пересуватися ланцюжком з iнтервалом не менш 3 м, а при перенесенні вантажiв масою 100-120 кг - з iнтервалом не менше 8 м, при цьому необхiдно просуватися не в такт, щоб не виникло резонансних коливань драбини.

Майданчик, де встановлюється автодрабина (пiдйомник) пiд нахилом не бiльше 6 , має бути з твердим покриттям чи твердим грунтом. При установцi на м'якому грунтi пiд опорнi диски пiдкладаються спецiальнi пiдкладки, якi входять до комплекту автодрабин (колiнчастого пiдйомника).

При роботi пожежного ствола, закрiпленого на верхiвці драбини, необхідно дотримуватись таких вимог:

а) драбину висувати на довжину не бiльше 2/3 її повної дов жини при кутi пiдйому 75 ;

б) рукавну лiнiю прокладати по серединi драбини та надiйно

закрiплювати до схiдцiв рукавними затримками. Прокладання

рукавiв по колiнах драбини та закрiплення їх за схiдцi

(тетиви) дозволяється тiльки у випадках, коли ствол пра цює безпосередньо з драбини;

в) подачу та припинення подачi води в рукавну лiнiю здiйс нювати повiльно, без рiзких коливань тиску.

Пiднімання людей в кабiнi лiфта дозволяється тiльки тодi, коли електромережа автоматичного вимкнення та сигналiзацiї справна. При сигнальному дзвiнку автомата пiдйом кабiни слід негайно припинити i кабiну лiфта повернути у вихiдне становище.

Кiлькiсть людей (вантажiв), що водночас можна пiднiмати чи спускати в кабiнi лiфта, не повинна перевищувати число, встановлене заводською iнструкцiєю з експлуатацiї автодрабини.

При роботi на автодрабинi (пiдйомнику) водiй зобов'язаний дотримуватись вимог iнструкцiї з екплуатацiї автодрабин та вимагати цього вiд працюючих на них осiб:

а) не допускати (особливо в зимовий час) пролиття на колiна драбини (стрiлу пiдйомника) води та пiни;

б) при змiнi мiсця роботи колiна (стріла) драбини (пiдйомніків) вкладаються в транспортне становище, опори пiднiмаються, ресори розблоковуються, коробка передач виключається;

в) при роботi автодрабиною (пiдйомником) як краном, колiна (стрiла) повиннi бути складенi. Максимальна величина вантажу разом з масою талей не повинна перевищувати допущену заводом-виробником. Пристосованi для роботи стропи повиннi бути випробованi та мати маркування.

Забороняється:

- встановлення автодрабини (пiдйомника) на кришках люкiв, колодязiв та т.ін., а також ближче нiж на 2-2, 5 м вiд середини опорних дискiв, висунутих виносних опор до урвищ, котлованiв та канав;

- прокладання по колiнах (стрілі) драбини (пiдйомника) електричних кабелiв та телефонних проводiв;

- висування драбини при ввімкненому автоматі бокового вирiвнювання;

- при роботi з ручним приводом виходити за межi поля руху механизмів;

- проводити регулювання запобiжного клапана з метою пiдвищення робочого тиску в гiдросистемi пiд час роботи автодрабини (пiдйомника);

- працювати на автодрабинi (пiдйомнику) при швидкостi вiтру бiльше 10 м/с, а також при знаходженнi людей пiд пiднятими колiнами та люлькою;

- робота ручного чи лафетного ствола iз люльки колiнчастого пiдйомника при знаходженнi в нiй бiльше 2 людей;

- при роботi та прибираннi автодрабини (пiдйомника) доторкання колiнами (стрiлою) повiтряних електричних та радiотрансляцiйних мереж;

- проводити будь-якi перемiщення автодрабини механiчним чи ручним способом, якщо на нiй знаходяться люди.

Випробування автодрабин проводяться один раз на рiк. Порядок випробувань автодрабин та пiдйомникiв описується в Інструкцiї з експлуатацiї заводу-виробника.
23.4 Пожежні автомобілі із спеціальним обладнанням
Технiчний стан пожежних автомобiлiв із спеціальним обладнанням повинен вiдповiдати вимогам вiдповiдних Правил технiчної експлуатацiї та iнструкцiй заводiв-виробникiв.

Схема розміщення та кріплення спеціального обладнання повинна забезпечувати надійність його фіксації, оперативність бойового розгортання, зручність і безпечність при зніманні та установці й відповідати інструкціям та рекомендаціям заводів-виробників.

Робота на спеціальному обладнанні повинна виконуватись при суворому дотриманні правил експлуатації цього обладнання.

Міри безпеки при експлуатації електричних силових установок повинні відповідати вимогам "Правил безпеки при експлуатації електроустановок автомобилів та причепів". (Додаток N9).

У випадку несправності генератора електросилової установки або появи ознак, що вказують на вихід його з ладу, підключають щит розподілення автомобіля до зовнішньої електромережі.

Відстань від місця підключення до автомобіля не повинна перевищувати 50 м. Параметри струмоприймачів повинні відповідати параметрам електромережі : напруга - 220/380 В, частота струму 50 Гц.

Електронний захист електросилової установки автомобіля повинен забезпечувати миттєве вимкнення силового живлення у випадку пробиття ізоляції електроінструмента або зниження її опору ничже допустимої величини.

Робота на обладнанні, що знаходиться під тиском та на вантажопідйомних механізмах регламентується спеціальними інструкціями заводів-виробників, нормами і правилами роботи на вантажопідйомних механізмах та на обладнанні, що знаходиться під тиском.

До роботи на пожежних автомобілях із спеціальним обладнанням допускаються особи, що пройшли інструктаж і допущені до роботи на усіх видах обладнання, що знаходиться на цьому автомобілі.

Як виключення, до роботи можуть бути допущені особи, що пройшли інструктаж тільки щодо одного або декількох видів обладнання, що знаходиться на пожежнім автомобілі. При цьому, за кожний вид обладнання повинна бути призначена відповідальна особа, яка повинна не допускати до роботи на цьому обладнанні осіб, що не пройшли інструктаж.

4. Закріплення вивченого матеріалу – 20 хв.:

4.1. Загальні положення

4.2. Пожежні автомобілі та мотопомпи

4.3. Автодрабини, колiнчастi та телескопічні пiдйомники

4.4. Пожежні автомобілі із спеціальним обладнанням
5. Підведення підсумків – 5 хв.:

 • вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

 • оголосити оцінки;

 • відповісти на запитання.План – конспект склав:

Ст. механик Жовтневого

ЗМПО М.Д. Мельник


Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по технічній підготовці з водійським складом Жовтневого ЗМПО
Навчальна мета: вдосконалити знання водійського складу та практично відпрацювати проведення технічного обслуговування карданої передачі...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим...
ТЕМА: 14 Організаційний устрій та порядок функціонування цивільного захисту країни
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по рятувальній підготовці з особовим...
ТЕМА №6: Організація і порядок проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при виникненні НС на водних об’єктах
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по технічній підготовці з водійським складом СДПЧ-3
Навчальна мета: ознайомити особовий склад водіїв з основними вимогами ТО системи живлення дизельних двигунів
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по безпеці праці з водійським Жовтневого ЗМПО
Тема.: Вимоги техніки безпеки до пожежних та аварійно- рятувального обладнання
План конспект для проведення занять по технічній підготовці з водійським складом СДПЧ-25
Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з особовим...
Конституції України, Закону України “Про правові засади цивільного захисту”, інших законів України, нормативних актів Президента...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з технічної підготовки з водійським складом частини
МЕТА: вивчити з водійським складом порядок організації експлуатації пожежної техніки
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з технічної підготовки з водійським складом частини
МЕТА: вивчити з водійським складом основні заходи що забезпечують безпеку дорожнього руху
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з технічної підготовки з водійським складом частини
МЕТА: вивчити з водійським складом порядок перевірки контактної та контактно-транзисторної системи запалювання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка