Тема: Довідково-інформаційні документи. Обліково-фінансові документи


Скачати 73.33 Kb.
НазваТема: Довідково-інформаційні документи. Обліково-фінансові документи
Дата16.03.2013
Розмір73.33 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
Практичне заняття № 1-3

Тема: Довідково-інформаційні документи. Обліково-фінансові документи

Мета: з’ясувати спільні та відмінні риси між доповідною і пояснювальною записками, повторити правила використання великої літери; навчити студентів складати тексти службових записок та прес-реліз; з’ясувати реквізити протоколу і витягу з протоколу, навчити складати тексти таких документів, повторити правопис слів іншомовного походження; подати реквізити обліково-фінансових документів, повторити основні граматичні категорії іменника, що використовуються у документах.

Основні питання

 1. Прес-реліз (реквізити) (практичне 1).

 2. Доповідна та пояснювальна записки (спільні та відмінні риси) (практичне 1).

 3. Протокол, витяг з протоколу (практичне 2).

 4. Доручення та розписка (вимоги до складання та реквізити) (практичне 3).

Література:

 1. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення : Навчальний посібник. – Вінниця : Нова книга, 2003.

 2. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування : Навчальний посібник. – К. : Каравела, 2008.

 3. Українська мова за професійним спрямуванням / за ред. Т.В.Симоненко. – Київ : Видавничий центр «Академія», 2009. – 270с.

 4. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – К., 1997.

 5. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. – К. : Арій, 2008. – 424 с.

 6. Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник. – К. : Арій, 2009.

 7. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням : Підручник / С. В. Шевчук. – К. : Алерта, 2011. – 696 с.


Самостійна робота

 1. Вживання великої літери («Українська мова за професійним спрямуванням / за ред. Т. В. Симоненко. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2009. – 270с.) (до практичного №1)

 2. Підготувати словничок на вживання великої літери за фахом (до практичного №1)

 3. Виконати вправи 1, стор.159; впр.8, стор. 162 (речення 1,2, 5,11, 12) (до практичного №1). (За підручником «Українська мова за професійним спрямуванням / за ред. Т. В. Симоненко. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2009. – 270с.)

 4. Правопис слів іншомовного походження. Підготувати словничок на вживання слів іншомовного походження (до практичного №2).

 5. Виконати вправи впр. 8, 9, стор.167 (до практичного №2) (За підручником «Українська мова за професійним спрямуванням / за ред. Т. В. Симоненко. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2009. – 270с.)

 6. Правопис складних іменників.

 7. Відмінкові категорії іменників в діловому мовленні (Р. в. 2 відміни, Ор. в. 3 відміни, Кличний відмінок, Д.в.(паралельні форми) (Впр.3, стор. 38; Впр. 6 (а), стор. 39; Впр. 4, стор. 70 (За підручником : Українська мова за професійним спрямуванням / за ред. Т. В. Симоненко. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2009. – 270с.) (до практичного №3)

 8. Словничок: виписати 10 складних іменників із тлумаченням значення, що відповідають вашому фаху (до практичного №3)Практичне заняття № 4

Тема: Етикет ділового листування.

Мета: з’ясувати відмінності між різними типами листів; навчити студентів складати тексти листів різних типів; повторити правила написання складних прикметників, числівників, займенників та правила використання прийменникових конструкцій у діловому мовленні.

Основні питання

 1. Лист як документ, реквізити листа.

 2. Типи листів та їхня характеристика.

Література:

 1. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2008.

 2. Українська мова за професійним спрямуванням / за ред. Т. В. Симоненко. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2009. – 270с.

 3. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – К., 1997.

 4. Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник. – К.Арій, 2009.

 5. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням : Підручник / С. В. Шевчук. – К. : Алерта, 2011. – 696 с.

Самостійна робота

1. Впр. 10, 13, 14, стор.484-485 (Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням : Підручник / С. В. Шевчук. – К. : Алерта, 2011. – 696 с.)

2. Повторити морфологічні норми вживання прикметників (складні прикметники, відмінювання прізвищ та географічних назв прикметникового походження) Впр. 2, 3, стор. 138, впр. 8, стор. 139 (За підручником: Українська мова за професійним спрямуванням / за ред. Т. В. Симоненко. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2009. – 270с.)

3. Словничок: виписати 10 складних прикметників із тлумаченням значення, що відповідають вашому фаху.

Повторити прийменникові конструкції (звернути особливу увагу на використання прийменника по у діловому мовленні) впр. 10, стор. 154 (За підручником: Українська мова за професійним спрямуванням / за ред. Т. В. Симоненко. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2009. – 270с.)

Практичне заняття № 5

Тема: Ораторська (риторична) компетенція

Мета: ознайомити студентів з поняттями ораторська майстерність, риторичний ідеал; навчити готуватися до публічного виступу; з’ясувати необхідність підготовки плану, тез та письмового варіанту публічного виступу; дати визначення аргументу.

Основні питання

 1. Поняття про ораторську майстерність.

 2. Публічний виступ як важливий засіб комунікації.

 3. План, типи планів.

 4. Мистецтво аргументації (техніка і тактика аргументації).

 5. Комунікативні вимоги до мовної поведінки.

 • Фактори, що зумовлюють прихильне ставлення до мовця (зовнішній вигляд, уміння гарно поводитися, внутрішні якості особистості, вміння спілкуватися з людьми).

 • Проблема некомунікабельності окремої людини, шляхи її розв'язання. Поради сором'язливим. Маломовність і балакучість.

 • Культура мовного спілкування – яскравий показник вихованості й освіченості людини.

Література:

 1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика. – Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2002. – 506 с.

 2. Мацько Л.І. Риторика. – Київ: Вища школа, 2005

 3. Українська мова за професійним спрямуванням / за ред. Т. В. Симоненко. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2009. – 270с.

 4. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням : Підручник / С. В. Шевчук. – К. : Алерта, 2011. – 696 с.


Домашнє завдання: Написати текст промови і виголосити її.

Орієнтовні теми промов:

 1. Сутність спілкування. Спілкування і комунікація. Функції спілкування.

 2. Невербальні компоненти спілкування. Слухання і його роль у комунікації.

 3. Гендерні аспекти спілкування. Стратегії мовленнєвого спілкування.

 4. Поняття ділового спілкування. Стилі та моделі ділового спілкування.

 5. Поняття комунікації, типи комунікацій, перешкоди та бар’єри комунікації.

 6. Типи промов.

Самостійна робота

1.Правопис складних прислівників

Випишіть із фахової літератури 10 речень, в яких є складні прислівники. Письмово поясніть правопис цих слів, звертаючи увагу на їхнє творення.

2.Документація з кадрово-контрактних питань (наказ щодо особового складу (правила його оформлення), трудова книжка, спільні та відмінні риси трудового договору та контракту, правила оформлення трудової угоди). Конспект у робочий зошит.

Практичне заняття № 6

Тема: Види публічного мовлення. Культура усного фахового спілкування

Мета: з’ясувати, які є види публічного мовлення, дати їм визначення; розглянути різні види презентацій; навчити студентів готувати презентації; звернути увагу на синтаксичні конструкції ділового мовлення та уміти аналізувати їх.

Основні питання

 1. Ділове спілкування як різновид спілкування. Його функції, види та жанри.

 2. Визначення різних видів публічного мовлення. Особливості усного спілкування. Способи впливу на людей під час безпосереднього спілкування.

 3. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Культура сприймання під час презентації.

 4. Функції та види бесід. Стратегії поведінки під час ділової бесіди.

 5. Етикет телефонної розмови (самостійно)


Література:

 1. Арредондо Л. Искусство деловой презентации: Пер. С англ.. – Челябинск, 1998.

 2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика. – Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2002. – 506 с.

 3. Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речового поведения. – М., 1993.

 4. Джей Э. Эффективная презентация: Пер. с англ. – Минск, 1996.

 5. Українська мова за професійним спрямуванням / за ред. Т.В.Симоненко. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2009. – 270с

 6. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням : Підручник / С. В. Шевчук. – К. : Алерта, 2011. – 696 с.

Самостійна робота

Підготувати презентацію, уміти правильно та чітко висловлюватися, слідкувати за культурою мовлення.

Підготувати бесіду про правила користування комп’ютерною технікою.

Виписати текст за фахом (250-300 слів), проаналізувати синтаксичні конструкції (письмово)

Практичне заняття № 7

Тема: Форми колективного обговорення професійних проблем.

Мета: навчити студентів правильно проводити суперечки, дискусії; звернути особливу увагу на культуру ведення суперечок

Основні питання

 1. Мистецтво перемовин.

 2. Дискусія, диспут, суперечка (спільні та відмінні риси).

 3. «Мозковий штурм». Методика його проведення.

 4. Види суперечок. Культура ведення суперечки.

 5. Збори як форма прийняття колективного рішення.

Література:

 1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика. – Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2002. – 506 с.

 2. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2003.

 3. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2008.

 4. Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням : Підручник / С. В. Шевчук. – К. : Алерта, 2011. – 696 с.


Практичне завдання: підготуватися до суперечки на запропоновані теми:

 1. Платна медицина: за і проти.

 2. Платна освіта.

 3. Сурогатне материнство.

 4. Контрактна армія.

 5. Шлюб з іноземцями.

 6. Смертна кара: за і проти.

Практичне заняття № 8

Модульна тестова контрольна робота

Повторити матеріал, вивчений потягом 2 семестру.

Практичне заняття № 9

Підсумкове заняття

Узагальнення і систематизація вивченого за два семестри


Схожі:

І. Законодавчі акти та державні документи
Книга заступника директора з виховної роботи: Довідково-метод видання/ Упоряд. С. В. Кириленко, Н.І. Косарєва. Харків: Торсінг плюс,...
ДНПБ України Відділ наукового опрацювання і каталогізації документів...
Усі документи (книги, брошури, журнали та ін.), що надійшли до фонду шкільної бібліотеки, обов'язково опрацьовуються
9. Конструкторська та технологічна документація
Вміти орієнтуватись та читати конструкторські документи, створювати прості документи. Розуміти роль конструкторської та експлуатаційної...
Керівництво 01. 01. Документи вищих установ >01. 01. 01
Урядові та галузеві документи про освіту (постанови, накази, інструкції, рішення колегії, листи Міністерства освіти і науки України)...
Лабораторна робота № Робота із сервісом Документи Google (GoogleDocs)
...
3. Організація зберігання документів Первинні документи, що пройшли...
Для цього первинні документи звітного місяця, що відносяться до відповідного облікового регістру, комплектуються в хронологічному...
Посольство Королівства Норвегія у Києві
ЙТЕ КВИТКИ ДО ПОЗИТИВНОЇ ВІДПОВІДІ ПРО ВИДАЧУ ВІЗИ. Посольство може запитати надання квитків перед видачею паспорта з візою. Для...
Документи, необхідні для проведення державної реєстрації речових...
...
ТЕМА: Форми бухгалтерського обліку
Мета заняття: навчитися реєструвати документи в облікових регістрах та проставляти кореспондуючі рахунки
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття із гуманітарної підготовки
Тема №20 Основні міжнародні та національні політико-правові документи з прав людини
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка