Практична робота № Предмет і завдання педагогіки (2 години)


Скачати 250.99 Kb.
НазваПрактична робота № Предмет і завдання педагогіки (2 години)
Дата13.03.2013
Розмір250.99 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
Практичний блок
Змістовий модуль 1.

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ
Практична робота № 1. Предмет і завдання педагогіки (2 години).

 1. Педагогіка як наука.

 2. Предмет, об’єкт, функції та завдання педагогіки.

 3. Структура педагогічної науки.

 4. Основні педагогічні категорії.

 5. Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з іншими науками.


Завдання для самоконтролю

 1. Розкрити сутність поняття «педагогіка».

 2. Що є об’єктом і предметом педагогіки?

 3. Основні завдання педагогіки.

 4. Охарактеризуйте структуру педагогічних наук.

 5. Назвіть основні категорії педагогіка, розкрийте їх сутність.

 6. З якими науками зв’язана педагогіка? У чому проглядаються зв’язки педагогіки з фізіологією та психологією людини?


Завдання для самостійної роботи

 1. Виписати із педагогічних словників, енциклопедій тлумачення понять «педагогіка», «навчання», «освіта».

 2. Зверніться до творчої спадщини відомих педагогів минулого (Я.А. Коменського, Ж.-Ж. Руссо, А. Дистервега, Й.Г. Песталоцці, М.І. Пирогова та ін.) і занотуйте їхні міркування про значення педагогічної науки у розв’язанні виховних завдань.

 3. Випишіть із статті К.Д. Ушинського «Про користь педагогічної літератури» судження про роль педагогічної науки в успішності педагогічної діяльності.

 4. Доведіть, що праці Я. А. Коменського заклали основу для розгляду педагогіки як самостійної науки.
Практична робота № 2. Історія вітчизняної та зарубіжної педагогіки (4 години).

 1. Історичний шлях розвитку освітньо-виховних систем.

 2. Входження вітчизняної освіти до єдиного освітянського простору Європи.

 3. Сучасні парадигми освіти.


Завдання для самоконтролю

 1. Педагогіка давнього світу.

 2. Педагогічні ідеї епохи Відродження.

 3. Становлення та розвиток зарубіжної педагогічної науки (ХVII - XX).

 4. Історичні аспекти розвитку освіти в Україні.

 5. Входження України в Болонський процес.

 6. Якими документами визначається діяльність системи освіти України?


Завдання для самостійної роботи

 1. Підготувати випуск газети «Історія педагогіки» з цікавими статтями відповідної тематики, доповнюючи відоме новими думками з становлення педагогіки як науки.

 2. Розробити проект з теми: «Система освіти України».

 3. Проаналізуйте основні завдання козацької педагогіки.

 4. Чому, останнім часом бурхливо стала розвиватися соціальна педагогіка? Проаналізуйте її структуру.

 5. На основі вивчення Закону України «Про освіту» розкрити принципи, на яких ґрунтується освіта в Україні.

 6. Виходячи із власного досвіду, проаналізуйте шляхи і засоби реалізації вимог певних принципів функціонування системи освіти в Україні.

 7. Охарактеризуйте різноманітні течії зарубіжної педагогіки.


Практична робота № 3. Логіка і методи педагогічних досліджень (2 години).

 1. Методологічна основа педагогічної науки.

 2. Методики педагогічних досліджень: теоретичні, емпіричні та експерименти.

 3. Етапи педагогічного дослідження.


Завдання для самоконтролю

 1. Сутність поняття «методологія педагогіки».

 2. Розкрийте сутність методів науково-педагогічних досліджень.

 3. Розкрити мету використання окремих методів науково-педагогічних досліджень.

 4. Критерії й показники в педагогічних дослідженнях.

 5. Окресліть можливі межі застосування кожного з конкретних методів науково-педагогічного дослідження та умови їх ефективного використання.


Завдання для самостійної роботи

 1. Розкрийте зміст понять: «методологія науки», «наукове дослідження», «проблема дослідження», «об’єкт дослідження», «предмет дослідження», «мета (ціль) дослідження», «завдання дослідження», «гіпотеза дослідження», «методи дослідження».

 2. Оберіть тему науково-дослідної роботи і визначте основні елементи дослідження (тему, об’єкт, предмет, мету, завдання).


Практична робота № 4. Розвиток і формування особистості як педагогічна проблема (2 години).

 1. Поняття про особистість, її розвиток та формування.

 2. Процес розвитку і формування особистості.

 3. Основні чинники, які впливають на розвиток і виховання людини.

 4. Зарубіжні теорії розвитку особистості.


Завдання для самоконтролю

 1. У чому полягає сутність понять «людина», «особистість», «індивідуальність», «розвиток»?

 2. Що ви розумієте під формуванням особистості?

 3. Назвіть основні фактори, які мають вирішальний вплив на розвиток людини.

 4. Чи є здібності людини вродженими? Поясніть.

 5. Наведіть 3-4 приклади впливу соціального середовища на розвиток особистості.


Завдання для самостійної роботи

 1. Проаналізуйте процеси власного розвитку і назвіть прояви соціального успадкування.

 2. Проілюструйте на конкретних прикладах врахування факторів розвитку в діяльності вчителя ( за фахом).

 3. Підготувати та захистити проект: «Фактори що впливають на розвиток особистості людини».

 4. Виділіть основні позиції зарубіжних теорій розвитку.


Практична робота № 5. Роль виховання у розвитку людини і формуванні її особистості (2 години).

 1. Проблема мети виховання в історії педагогіки та її сучасне визначення.

 2. Всебічний розвиток, соціальна активність і творча діяльність – основні завдання виховання.

 3. Особистісно-орієнтований підхід до навчання і виховання – один із принципів сучасної освіти.


Завдання для самоконтролю

 1. У чому полягає сутність всебічного гармонійного розвитку особистості?

 2. Назвіть основні завдання розумового виховання.

 3. Розкрийте сутність естетичного виховання.

 4. У чому полягає сутність морального виховання?

 5. Назвіть провідні завдання трудового виховання.

 6. Визначте основні завдання фізичного виховання.

 7. У чому полягає сутність комплексного підходу до виховання?


Завдання для самостійної роботи

Підготувати інформаційні проекти на теми:

 1. «Питання мети виховання в різні історичні періоди».

 2. «Проблеми національного виховання в сучасних умовах України».

 3. «В.О. Сухомлинський про всебічний гармонійний розвиток людини».


Змістовий модуль 2.

ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ
Практична робота № 6. Суть і зміст процесу виховання (2 години).

 1. Процес виховання, його специфіка, структурні елементи, рушійні сили.

 2. Етапи процесу виховання. Управління процесом виховання.

 3. Закономірності процесу виховання.

 4. Основні принципи виховання.


Завдання для самоконтролю

 1. Розкрийте специфічні особливості процесу виховання.

 2. Назвіть структурні елементи процесу виховання.

 3. Охарактеризуйте рушійні сили виховного процесу.

 4. Назвіть і дайте характеристику компонентів процесу виховання.

 5. Визначте етапи процесу виховання.

 6. Дайте характеристику управління процесом виховання.


Завдання для самостійної роботи

 1. Проаналізуйте Концепцію національного виховання з погляду психолого-педагогічної готовності педагога до здійснення виховної діяльності. Розкрийте сутність його готовності.

 2. Перерахуйте шляхи підвищення ефективності виховного процесу.

 3. Доведіть, що людина виховується під впливом різноманітних факторів.

 4. Доведіть взаємозв’язок закономірностей і принципів виховання.


Практична робота № 7. Сутність та зміст загальних закономірностей та принципів виховного процесу (2 години).

 1. Закономірності процесу виховання.

 2. Основні принципи виховання.


Завдання для самоконтролю

 1. Чому, на Вашу думку, виховання органічно зв’язане із суспільними потребами і умовами виховання?

 2. Доведіть, що результати виховання є залежними від виховного впливу на внутрішній світ дитини, її духовну сферу, зокрема на формування її думок, поглядів, переконань, емоційну сферу.

 3. Охарактеризуйте принципи виховання визначені концепцією національного виховання: народність, природовідповіність, гуманізація, демократизація, етнізація.

 4. Доведіть взаємозв’язок закономірностей і принципів виховання.

 5. Визначте роль діяльності і спілкування у вихованні.


Завдання для самостійної роботи

 1. На основі аналізу наукових праць сучасних педагогів вкажіть на відмінності у трактуванні суті процесу виховання.

 2. Підготуйте проект на тему: «Рушійні сили, закономірності і принципи виховання».

 3. Законспектуйте концепцію національного виховання. Розділ 2. «Принципи національного виховання».

 4. На конкретному прикладі виховного заходу покажіть можливості реалізації принципів виховання.


Практична робота № 8. Складові змісту всебічного розвитку особистості (4 години).

 1. Всебічний розвиток особистості – основна мета сучасного виховання в загальноосвітній школі.

 2. Характеристика напрямків змісту виховання:

 • розумове виховання;

 • моральне виховання;

 • естетичне виховання;

 • трудове виховання;

 • національне виховання;

 • статеве виховання;

 • фізичне виховання;

 • екологічне виховання;

 • правове виховання;

 • економічне виховання.

 1. Шляхи реалізації змісту виховання.


Завдання для самоконтролю

 1. Чому у системі розумового виховання важливе місце займає мовна культура учнів?

 2. Розкрийте напрямки виховної роботи з формування в учнів несприйнятливості до алкоголю, тютюнопаління, наркотиків.

 3. Поясніть, чому виховання свідомої дисципліни, обов’язку і відповідальності є актуальним у сьогоднішніх умовах.

 4. Обґрунтуйте необхідність правового виховання учнів на сучасному етапі розвитку суспільства.

 5. На конкретних фактах доведіть необхідність фізичного виховання.

 6. Доведіть, що статеве виховання забезпечує правильний статевий розвиток дітей і молоді.


Завдання для самостійної роботи

 1. Розкрийте зміст понять: «розумове виховання», «науковий світогляд», «світогляд», «релігія», «моральне виховання», «етика», «екологічне виховання», «статеве виховання», «шкільна дисципліна», «свідома дисципліна», «відповідальність», «правове виховання», «трудове виховання», «спеціальна підготовка», «економічне виховання», «естетичне виховання», «фізичне виховання».

 2. Законспектуйте концепцію національного виховання. Розділ 3. «Основні напрями національного виховання».

 3. Визначте шляхи і засоби реалізації змісту кожного напрямку національного виховання.


Практична робота № 9. Загальні методи виховання (2 години).

 1. Поняття про методи виховання.

 2. Класифікація методів виховання:

а) методи формування свідомості особистості;

б) методи формування досвіду суспільної поведінки і діяльності;

в) методи стимулювання поведінки і діяльності вихованців;

г) методи контролю і аналізу ефективності виховного процесу.

 1. Умови оптимального вибору і ефективного застосування методів виховання.


Завдання для самоконтролю

 1. Визначте вимоги щодо проведення бесіди з учнями.

 2. Чому диспут є ефективним методом формування свідомості особистості?

 3. Сформулюйте вимоги, яких слід дотримуватись при використанні методу вправ.

 4. В чому, на Вашу думку, полягає особливість виховного впливу прикладом?

 5. Визначте умови оптимального вибору методу виховання.


Завдання для самостійної роботи

 1. А. С. Макаренко вважав, що без щирої, переконливої і рішучої вимоги не можна починати виховання колективу. Як ви розумієте зміст його слів?

 2. Обґрунтуйте важливість методів, які виконують функції регулювання, коригування і стимулювання поведінки і діяльності.

 3. Підготувати проект на тему: «Методи виховання в умовах формулювання відносин співтворчості».


Практична робота № 10. Організаційні форми виховної роботи (2 години).

 1. Позакласна та позашкільна виховна робота.

 2. Розмаїття масових, групових та індивідуальних форм виховної роботи.

 3. Основні позашкільні установи, завдання і зміст їх роботи.


Завдання для самоконтролю

 1. Обґрунтуйте зміст позакласної та позашкільної виховної роботи.

 2. Обґрунтуйте основу класифікації форм організації виховання.

 3. Спробуйте обґрунтувати виховну цінність участі учнів у гуртках художньої самодіяльності.

 4. Назвіть найбільш поширені форми масової, групової та індивідуальної виховної роботи.

 5. Охарактеризуйте одну з нових форм позакласної виховної роботи.


Завдання для самостійної роботи

 1. Законспектуйте «Державну національну програму «Освіта. Україна ХХІ ст.». Розділ 5. «Позашкільне навчання і виховання».

 2. Складіть конспект позакласного виховного заходу на будь-яку тему в будь-якому класі.

 3. Спроектуйте модель заходу-комплексу.


Практична робота № 11. Виховання особистості в колективі (2 години).

 1. Планування роботи класного керівника.

 2. Виховання учнівського колективу:

а) ознаки колективу, його структура і типи;

б) динаміка і етапи розвитку колективу;

в) органи колективу, їх функції, умови ефективності діяльності.

 1. Спільна виховна робота школи, сім’ї та громадськості. Церква.

 2. Дитячі та молодіжні організації.


Завдання для самоконтролю

 1. Перерахуйте функції класного керівника визначені Положенням про середню загальноосвітню школу України.

 2. Наведіть думки А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського, І. П. Іванова та І. П. Щетиніна щодо стосунків в учнівському колективі.

 3. Проаналізуйте думку М. Красовицького щодо виховання «в колективі і через колектив».

 4. Визначте зміст, умови та засоби сімейного виховання.

 5. Розкрийте труднощі і недоліки виховання дітей у сім’ї.

 6. Як ви думаєте, чого можна повчитися і що перейняти педагогом від релігії?


Завдання для самостійної роботи

 1. Розкрийте зміст понять: «колектив», «органи колективу», «сім`я», «церква».

 2. Проаналізуйте спостереження і враження власних шкільних років і зробіть висновок: що створювало авторитет вчителям, які користувалися повагою і навіть любов’ю учнів школи, де навчалися ви?

 3. Розробіть колективну творчу справу (КТС) з урахуванням інтересів школярів середньої вікової категорії.
Змістовий модуль 3.

ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ

(ДИДАКТИКА)
Практична робота № 12. Процес навчання, його структура та методологія (2 години).

 1. Поняття дидактики та її основні категорії.

 2. Методологія процесу навчання.

 3. Основні функції навчання. Шляхи їх реалізації.

 4. Основні компоненти процесу навчання.

 5. Структура діяльності вчителя у навчальному процесі.

 6. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 7. Види навчання.


Завдання для самоконтролю

 1. Розкрийте проблеми сучасної дидактики.

 2. Чому «процес навчання» слід відрізняти від «навчального процесу».

 3. Перерахуйте вимоги, що ставляться до викладацької діяльності вчителя.

 4. Охарактеризуйте сприймання, осмислення і розуміння, узагальнення, закріплення нового навчального матеріалу та застосування знань, вмінь і навичок.

 5. Від чого залежить ефективність засвоєння знань учнями.

 6. Чому алгоритмізація навчання сприяє успішному засвоєнню учнями знань і розумових дій.


Завдання для самостійної роботи

 1. Розкрийте зміст понять «дидактика», «категорії дидактики», «функції навчання», «проблема», «проблемна ситуація», «структурування», «систематизація», «конкретизація», «варіювання», «доведення», «висновок», «пояснення», «класифікація», «аналіз», «синтез», «порівняння», «узагальнення».

 2. Змоделюйте схему, яка б відображала взаємозв’язок педагогіки, дидактики і окремої методики.

 3. Використовуючи факти з предмета вашої спеціальності охарактеризуйте функції навчання. Підготуйте виступ.


Практична робота № 13. Закономірності та принципи навчання (2 години).

 1. Закономірності навчання.

 2. Характеристика принципів навчання.


Завдання для самоконтролю

 1. Доведіть, що принципи навчання є основними вихідними положенням теорії навчання.

 2. Що сприяє активізації пізнавальної діяльності?

 3. Розкрийте сутність індивідуального підходу. Доведіть, що він має багато спільного з особистіснім підходом.

 4. У чому полягає взаємозв’язок між принципами навчання?

 5. Сформулюйте найважливіші дидактичні правилами, які випливають з принципів систематичності і послідовності активності і самостійності.


Завдання для самостійної роботи

 1. Розкрийте зміст понять: «дидактика», «закономірність», «принцип».

 2. Ознайомтесь із шкільною програмою трудового навчання (технології). Як на вашу думку, в ній реалізуються принципи науковості, систематичності і доступності навчання?

 3. Доведіть, що індивідуальний підхід має багато спільного з особистісним підходом.


Практична робота № 14. Зміст освіти в національній школі (2 години).

 1. Загальна характеристика змісту освіти. Вдосконалення змісту освіти відповідно до вимог Закону України “Про загальну середню освіту”.

 2. Характеристика навчальних планів, програм і підручників національної школи.

 3. Взаємозв’язок загальної, політехнічної та професійної освіти.

 4. Аналіз змісту освіти зарубіжної школи.


Завдання для самоконтролю

 1. Перерахуйте і поясніть зміст, принципи системи освіти, сформульовані у Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ ст.»).

 2. Охарактеризуйте елементи освіти визначені І. Я. Лернером.

 3. Чому у навчальному плані всіх типів шкіл виділено державний і шкільний компоненти.

 4. Перерахуйте найважливіші загально-навчальні вміння і навички, якими має оволодіти кожен учень.

 5. Чому у процесі вивчення навчальних дисциплін необхідно здійснювати внутріпредметні і міжпредметні зв’язки.


Завдання для самостійної роботи

 1. Розкрийте зміст понять: «зміст освіти», «навчальний план», «державний компонент», «шкільний компонент», «навчальна програма», «знання», «вміння», «навички», «навчальний предмет», «закон», «закономірності», «політехнічна освіта», «професійна освіта».

 2. Обґрунтуйте вимоги, яким має відповідати зміст освіти.

 3. Проаналізуйте пояснювальну записку навчальної програми з трудового навчання учнів загальноосвітніх шкіл. Сформулюйте головні завдання, що стоять перед вашою навчальною дисципліною.


Практична робота № 15. Методи і засоби навчання (2 години).

 1. Поняття про методи навчання і їх класифікація.

 2. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності.

 3. Методи стимулювання навчальної діяльності учнів.

 4. Методи контролю і самоконтролю у навчанні.

 5. Засоби навчання. Використання комп’ютерної техніки у навчанні.

 6. Вибір оптимального поєднання методів і засобів навчання.

 7. Методи навчання в зарубіжній теорії і практиці.


Завдання для самоконтролю

 1. Проаналізуйте підходи до класифікації методів навчання.

 2. Охарактеризуйте метод усного контролю, етапи усного опитування та перевірочні питання і завдання вчителя за формою викладу, за формою вираження, за формою перевірки знань.

 3. Назвіть методи письмового контролю. Охарактеризуйте позитивні і негативні сторони даного методу.

 4. Чому на вашу думку важливими є такі засоби навчання як слово вчителя, підручник та ТЗН.

 5. Визначте роль комп’ютера у школі. Позитивні і негативні моменти роботи учнів з ЕОМ.


Завдання для самостійної роботи

 1. Розкрийте зміст понять: «метод», «прийом», «дія», «операція», «засіб».

 2. Підготувати проект на тему: «Функції методів навчання».

 3. Продумайте і розкажіть про вибір поєднання методів і засобів навчання.


Практична робота № 16. Форми організації навчання в сучасній школі (2 години).

 1. Поняття форми організації навчання.

 2. Урок – основна форма організації навчання.

 3. Позаурочні форми навчання.


Завдання для самоконтролю

 1. У чому полягає сутність класно-урочної системи навчання? Проаналізуйте її позитивні та негативні сторони.

 2. Поясніть традиційні вимоги до уроку.

 3. Наведіть характеристику ефективного уроку.

 4. Охарактеризуйте шляхи вдосконалення уроку.

 5. Дайте характеристику позаурочних форм навчання: семінарських занять, практикумів, факультативних занять, екскурсій, предметних гуртків, технічних гуртків, спортивних секцій.


Завдання для самостійної роботи

 1. Розкрийте зміст понять: «форма організації навчання», «класно-урочна система», «урок», «клас».

 2. Складіть план-конспект уроку.

 3. Підготуйте проект на тему: «Види і форми організації навчання».


Практична робота № 17. Контроль і оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів (2 години).

 1. Суть і основні види контролю успішності учнів.

 2. Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Критерії норми оцінки. Алгоритм самопідготовки.


Завдання для самоконтролю

 1. Проаналізуйте функції контролю: освітню, діагностичну, виховну, розвиваючу, управляючу, оцінюючу.

 2. Охарактеризуйте рівні знань школярів: репродуктивний, реконструктивний, творчий.

 3. Чи можна на Вашу думку, здійснювати контроль без оцінки знань, умінь та навичок? Проведіть аргументи за і проти цього.

 4. Чи вважаєте ви, що ставлення до оцінок у невстигаючих і відмінників є однаковим? Обґрунтуйте відповідь.

 5. За яких умов оцінка стає ефективним засобом підвищення успішності.


Завдання для самостійної роботи

 1. Розкрийте зміст понять: «контроль», «облік», «перевірка», «оцінювання», «оцінка», «тестування».

 2. Перерахуйте шляхи подолання формалізму в оцінці результатів праці учнів.

 3. Класифікуйте основні причини суб’єктивного оцінювання педагогом знань, вмінь і навичок учнів. Як, на Вашу думку, можна цього уникнути?


Практична робота № 18. Прес-конференція «Сучасні технології навчання у закладах освіти України» (2 години).

Підготувати статтю на тему на тему «Сучасні технології навчання у закладах освіти України». Нижче наведені створені за останні роки освітні технології:

 • особистісно орієнтована освіта і технології;

 • вальдорфська педагогіка;

 • технологія саморозвитку;

 • технологія організації групової навчальної діяльності учнів;

 • технології розливального навчання;

 • технології формування творчої особистості;

 • технологія навчання як дослідження;

 • проектна технологія;

 • нові інформаційні технології навчання;

 • педагогічна технологія “Створення ситуації успіху”;

 • сугестивна технологія.


Змістовий модуль 4.

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Практична робота № 19. Системний підхід – методологічна основа управління сучасною школою. Принципи і функції управління (2 години).

 1. Поняття про педагогічну систему та системний підхід до управління школою.

 2. Принципи управління.

 3. Функції управління.


Завдання для самоконтролю

 1. Проаналізуйте цільові, управлінські та причинно-наслідкові зв’язки між елементами системи, її зв’язок із зовнішнім середовищем.

 2. Дайте характеристику сутності системного підходу до управління школою.

 3. Чому, на Вашу думку, без єдиного планування роботи, єдиного підходу немає педагогічного колективу і не може бути ніякого виховного процесу?

 4. Визначте особливості спеціальних і загальних функцій управління.


Завдання для самостійної роботи

 1. Підготуйте проект на тему: «Гуманізація відносин в процесі внутрішкільного управління».

 2. На конкретному прикладі покажіть процес здійснення організаційної функції управління.

 3. Доведіть, що узгодженість дій – одна із важливих умов управління.


Практична робота № 20. Демократизація методів і стилю управлінської діяльності керівника школи (2 години).

 1. Методи управління.

а) економічні;

б) організаційно-педагогічні;

в) соціально-психологічні.

 1. Стиль управління навчальним закладом.


Завдання для самоконтролю

 1. Назвіть провідні функції методів управління.

 2. Розкажіть з якою метою застосовуються організаційно-стабілізуючі методи (регламентування, нормування, інструктування).

 3. У чому полягає сутність розпорядних та стимулюючих впливів?

 4. Визначте об’єктивні і суб’єктивні фактори під впливом яких формується стиль керівника.

 5. Порівняйте характерні особливості авторитарного, демократичного і ліберального стилів управління.


Завдання для самостійної роботи

 1. Розкрийте зміст понять: «методи управління», «функції методів», «регламентування», «нормування», «інструктування», «нормативи», «методи стимулюючого впливу», «соціологічні методи», «психологічні методи», «стиль управління».

 2. Підтвердить конкретними прикладами те, що економічні методи активізують людський фактор. Назвіть економічні методи управління.

 3. Підготуйте проект на тему: «Моделювання в системі методів управління середнім загальноосвітнім навчально-виховним закладом».

 4. Законспектуйте Закон України «Про загальну середню освіту». Статті 26, 39.


Практична робота № 21. Професійне навчання педагогів, вивчення і використання передового педагогічного досвіду як шлях розвитку творчості вчителів (2 години).

 1. Цілі і завдання роботи з педагогічними кадрами.

 2. Форми організації колективного і групового навчання педагогів.

 3. Самоосвіта педагогів.

 4. Атестація педагогічних працівників.

 5. Передовий педагогічний досвід і його види.

 6. Комплексна оцінка педагогічного досвіду як передового.

 7. Способи виявлення та процес вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду.

 8. Поширення і використання передового педагогічного досвіду.


Завдання для самоконтролю

 1. Назвіть провідні компоненти системи роботи з педагогічними кадрами.

 2. Розкрийте важливість теоретичної підготовки вчителя, як предметника.

 3. Охарактеризуйте організаційні процедури атестації педагогічних працівників.

 4. Перерахуйте кваліфікаційні категорії, що встановлюються за наслідками атестації. Проаналізуйте загальні вимоги до кваліфікаційних категорій.

 5. Перерахуйте педагогічні звання, що присвоюються за наслідками атестації. Проаналізуйте загальні вимоги до педагогічних звань.


Завдання для самостійної роботи

 1. Підготуйте проект на тему: «Основні проблеми творчості праці педагога», «Узагальнення вчителем власного педагогічного досвіду».

 2. Перерахуйте показники, згідно яких можна говорити про наявність передового педагогічного досвіду.

 3. У чому, на вашу думку, проявляється системний підхід в управлінні формуванням передового педагогічного досвіду, його вивченням і поширенням.

 4. Доведіть важливість і необхідність виявлення, вивчення і поширення передового педагогічного досвіду.


ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 1. Виховання як провідний фактор розвитку і формування особистості.

 2. Поняття про процес навчання. Двосторонній характер, рушійні сили навчального процесу.

 3. Наукові знання як основа наукового світогляду і становлення особистості до оточуючої дійсності.

 4. Проблемне навчання. Керівництво вчителя розвитком самостійності і пізнавальної активності учнів.

 5. Система трудового виховання і його зміст у загальноосвітній школі. Види трудової діяльності учнів.

 6. Характеристика основних засобів навчання.

 7. Завдання, зміст і методи трудового виховання. Його роль у всебічному розвитку особистості.

 8. Характеристика методів контролю і самоконтролю у навчанні.

 9. Суть і структура самоуправління в школі. Розвиток ініціативи і самодіяльності учнівських колективів як умова підвищення їх ролі у вихованні учнів.

 10. Практикуми і семінари і їх місце в загальній системі навчальної роботи.

 11. Система, форми і методи профорієнтаційної роботи в школі

 12. Основні принципи управління народною освітою та її розвиток.

 13. Загальна характеристика методів науково-педагогічного дослідження.

 14. Характеристика педагогічного процесу. Загальні властивості і закономірності педагогічного процесу.

 15. Види навчання. Характеристика пояснювально-ілюстративного навчання.

 16. Самовиховання учнів. Характеристика самовиховання у різні вікові періоди розвитку особистості.

 17. Спільна виховна робота школи, сім’ї, громадськості.

 18. Єдність освітньої, виховної і розвиваючої функцій процесу навчання.

 19. Етична культура учнів як мета та результат морального виховання.

 20. Характеристика методів стимулювання навчально-пізнавальної діяльності.

 21. Завдання, зміст і форми фізичного виховання учнів у загальноосвітній школі.

 22. Контроль, його роль у керівництві і управлінні навчальною діяльністю учнів. Функції, зміст, види контролю.

 23. Формування особистості в колективі. Ознаки і структура колективу.

 24. Характеристика форм навчання.

 25. Зміст і форми позакласної і позашкільної роботи.

 26. Навчальні екскурсії, їх види, призначення, методика проведення.

 27. Етапи розвитку колективу. Шкільний колектив як єднання педагогічного і учнівського колективів.

 28. Закономірності та принципи навчання.

 29. Розробка в педагогіці цілей виховання.

 30. Самостійна робота учнів

 31. Характеристика принципів виховання, їх єдність, взаємозв’язок.

 32. Характеристика основних форм методичної роботи в школі. Самоосвіта і самовиховання вчителя.

 33. Виховання як процес цілеспрямованого формування особистості. Рушійні сили виховного процесу.

 34. Учіння як система пізнавальних дій, спрямованих на вирішення завдань навчання. Структура процесу засвоєння знань.

 35. Характеристика методів контролю за ефективністю виховання. Умови оптимального вибору і ефективного застосування методів виховання.

 36. Типи уроків і їх характеристика.

 37. Рушійні сили і закономірність розвитку особистості. Фактори які впливають на розвиток особистості.

 38. Навчання з використанням комп’ютерів

 39. Предмет і завдання педагогіки. Основні категорії педагогіки.

 40. Методична робота в сучасній школі.

 41. Планування роботи в школі: перспективне, річне, поточне.

 42. Загальне поняття про методи виховання.

 43. Форми роботи класного керівника по формуванню пізнавальних інтересів школярів і вихованню в них відповідального ставлення до учіння.

 44. Основи програмованого навчання.

 45. Керівництво навчально-виховною роботою в школі. Функції директора і його заступників.

 46. Диференційований підхід у навчанні. Врахування індивідуальних особливостей учнів.

 47. Методи виховання. Умови ефективного застосування методів виховання.

 48. Взаємозв’язок загальної, політехнічної і професійної освіти.

 49. Характеристика методів формування свідомості особистості.

 50. Домашня робота учнів. Шляхи попередження перевантаження учнів домашніми завданнями.

 51. Виховання та його роль у всебічному розвитку особистості.

 52. Організація вчителем індивідуальних і групових консультацій як форми розвитку навчальних можливостей учнів. Попередження і подолання неуспішності школярів.

 53. Завдання, зміст і форми роботи класного керівника.

 54. Поняття про педагогічний досвід. Форми і методи узагальнення і впровадження передового досвіду в шкільну практику.

 55. Характеристика методів організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки.

 56. Урок – основна форма організації навчального процесу. Вимоги до сучасного уроку.

 57. Завдання, шляхи і засоби морального виховання учнів.

 58. Факультативи, методика їх проведення.

 59. Завдання, зміст, форми та методи естетичного виховання учнів.

 60. Характеристика методів організації навчально-пізнавальної діяльності.

Схожі:

13. Педагогіка як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «педагогіка»,...
Предмет і об’єкт педагогіки. Основні етапи розвитку педагогіки і освіти. Категорії педагогіки (виховання, освіта, навчання, розвиток)....
Єкзамен по соц пед
Предмет та завдання соц педагогіки. Вкажіть особливість соціальної педагогіки як практичної діяльності
ПИТАННЯ ДО КУРСОВОГО ІСПИТУ З ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ
Сутність, предмет, завдання історії педагогіки як науки і навчальної дисципліни. Методи історико-педагогічних досліджень
1. Загальні засади дошкільної педагогіки Дошкільна педагогіка, як...
Загальними засадами дошкільної педагогіки є її предмет, особливості та організація педагогічного дослідження в галузі дошкільної...
Урок 4-5 Тема: Практична робота №2 «Робота з таблицями і зображеннями...
Тема: Практична робота №2 «Робота з таблицями і зображеннями в текстовому документі» Практична робота №3 «Використання стилів та...
ЛЕКЦІЙ 1-2
Предмет і завдання курсу «Основи сценарної роботи соціального педагога», робота зі словником термінів
ТЕМА. Практична робота №20. Розробка проекту Мета
Базові поняття й терміни: спільна робота, онлайновий документ, колективний проект
Практична робота. Розробка моделі «Сутність-зв'язок». Р обота з об'єктами...
Практична робота. Розробка моделі «Сутність-зв'язок». Робота з об'єктами БД у середовищі СКБД
Практична робота. Розробка моделі «Сутність-зв'язок». Р обота з об'єктами...
Практична робота. Розробка моделі «Сутність-зв'язок». Робота з об'єктами БД у середовищі СКБД
Тема уроку
Практична робота №8. Розміщення посівів сільськогосподарських культур ( робота на контурній карті). Аналіз статистичних даних виробництва...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка