ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН


НазваОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН
Сторінка1/11
Дата04.04.2013
Розмір1.31 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»


ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУВАННЯ

КОРИСНИХ КОПАЛИН
ПОСІБНИК

з дисципліни „Основи гірничого виробництва” для студентів

напряму підготовки 6.09 03 «Гірництво» та

з дисципліни „Гірнича справа” для студентів напрямку підготовки

6.0507 „Електромеханіка”

Затверджено Методичною радою НТУУ «КПІ»

Київ

«Політехніка»

2009
Основи технології видобування корисних копалин [Текст]: посібник з дисципліни „Основи гірничого виробництва” для студентів напряму підготовки 6.050302 «Гірництво» та з дисципліни „Гірнича справа” для студентів напряму підготовки 6.050702 „Електромеханіка” / В.Г. Кравець, М.Т. Кириченко, О.О. Фролов, В.В. Вапнічна.– К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2008. – 72 с.
Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ»

(Протокол № __ від «___»_______________ 2008 р.)


Н а в ч а л ь н е в и д а н н я
ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУВАННЯ

КОРИСНИХ КОПАЛИН
ПОСІБНИК

з дисципліни „Основи гірничого виробництва” для студентів напряму підготовки 6.050302 «Гірництво» та з дисципліни „Гірнича справа” напрямку підготовки 6.050702 „Електромеханіка” /В.Г. Кравець, М.Т. Кириченко, О.О. Фролов, В.В. Вапнічна В.В. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2009. – 72 с. – 120 прим. – ISBN 966-683-035-3.


Автори Кравець Віктор Георгійович, докт. техн. наук, професор

Кириченко Михайло Терентійович, канд. техн. наук, доцент

Фролов Олександр Олександрович, канд. техн. наук, доцент

Вапнічна Вікторія Вікторівна, гірничий інженер

Відповідальніий В.Г. Кравець, докт. техн. наук, професор
редактор
Рецензенти В.В. Бойко, докт. техн. наук

Л.І. Демещук, канд.. техн.. наук

За редакцією авторів

Надруковано з оригінал-макету замовника
Темплан 2008 р., поз.....
Підп. до друку ........2008. Формат 60´841/16. Папір офс. Спосіб друку – ризографія.

Ум. друк. арк. ...... Обл.-вид. арк. ..... Зам. № ..... Наклад 120 пр.

______________________________________________________________-

.

НТУУ ”КПІ” ВПІ ВПК „Політехніка”

Свідоцтво про держреєстрацію ДК № 1665 від 28.01.2004 р.

03056, Київ-56, вул. Політехнічна 14, корп.15,

тел./факс (044) 241-68-78

ЗМІСТ

Вступ

5

1.

Розташування і призначення підземних гірничих виробок

1.1. Загальні зауваження до вивчення теми

1.2. Короткі відомості про підземні гірничі виробки

1.3. Контрольні запитання

6

6

7

13

2.

Кріплення для капітальних і підготовчих підземних гірничих виробок

2.1. Загальні зауваження до вивчення теми

2.2. Характеристика кріплення, і умови його роботи та область застосування

2.3. Контрольні запитання


14

14
14

18

3.

Технологія проведення капітальних і підготовчих підземних гірничих виробок

    1. . Загальні зауваження до вивчення теми

3.2. Способи і технологічні схеми проведення підготовчих гірничих виробок виробок

3.3. Контрольні запитання


18

18
19

25

4.

Виймання вугілля і кріплення в очисних вибоях шахт

4.1. Загальні зауваження до вивчення теми

4.2. Поняття про засоби і процеси виймання пластів

4.3. Виймання вугілля комбайнами

4.4. Виймання вугілля стругами

4.5. Кріплення для очисних вибоїв

4.6. Поняття про технологічні схеми очисних робіт, організацію роботи в лаві

4.7. Контрольні запитання

26

26

26

27

29

30
33

37

5.

Процеси і системи розробки рудних родовищ

5.1. Загальні зауваження до вивчення теми

5.2. Основні виробничі процеси при розробці рудних родовищ

5.3. Системи розробки руди, порядок виконання підготовчих та очисних робіт

5.4. Контрольні запитання

38

38

38
39

43

6.

Вентиляція гірничих підприємств

6.1. Загальні зауваження до вивчення теми

6.2. Склад рудникового повітря, гранично-припустимі концентрації газів та пилу

6.3. Принцип розрахунку основних параметрів провітрювання підземних виробок

6.4. Засоби та способи вентиляції підземних гірничих виробок та шахти в цілому

6.5. Засоби та способи нормалізації атмосфери в кар'єрах

6.6. Визначення необхідної кількості повітря і величини депресії для очисного вибою та виймальної дільниці

6.7. Контрольні запитання

43

43
43
44

46

48
48

49

7.

Технологія і механізація відкритих гірничих робіт

7.1. Загальні зауваження до вивчення теми

7.2. Гірничі виробки на відкритих гірничих роботах

7.3. Етапи і процеси відкритих гірничих робіт

7.4. Підготовки гірських порід до виймання

7.5. Виймально-навантажувальні роботи на кар’єрах

7.6. Контрольні запитання

50

50

50

52

52

55

57

8.

Засоби і процеси транспорту на гірничих підприємствах

8.1. Загальні зауваження до вивчення теми

8.2. Особливості транспорту на гірничих підприємствах

8.3. Підземний транспорт

8.4. Переміщення кар’єрних вантажів

8.5. Контрольні запитання

58

58

58

58

64

68
Література

69
Додаток

70ВСТУП

Даний посібник складено для допомоги у вивченні дисципліни „Основи гірничого виробництва” для студентів денної і заочної форми навчання напрямку підготовки «Гірництво» та дисципліни „Гірнича справа” напрямку підготовки „Електромеханіка” і можуть бути використаними також для студентів інших спеціальностей, пов'язаних з гірництвом.

При вивченні вказаних дисциплін студентами, які ще мало знайомі з гірничою справою, важко буває засвоїти початкові поняття з взаємного розташування гірничих виробок, з процесами, машинами і механізмами, які там відбуваються. Перш за все це стосується основних розділів робочої навчальної програми з дисциплін – технології видобування твердих корисних копалин підземним і відкритим способами (75% об'єму дисциплін). Пiд технологією видобування корисної копалини pозумiють сукупнiсть пов'язаних мiж собою у часі і просторі виpобничих пpоцесiв (пpоведення пiдготовчих виробок, очисних pобiт, тpанспоpтування, пpовiтpювання та iн.), засобів виробництва, об'єктів виробництва та відповідного середовища для отримання певної корисної копалини. Так, об'єктом виробництва для процесів проведення гірничих виробок, очисних робіт є масив гірських порід, а середовищем – підготовчі та очисні виробки, уступи; основним об'єктом для процесу транспортування є зруйнована порода та корисна копалина, а середовищем, де відбувається процес – гірничі виробки.

Метою посібника є поглиблення теоретичних знань і підвищення ефективності вивчення з дисциплін «Основи гірничого виробництва» та «Гірнича справа», зокрема проведення практичних занять. Завданнями вивчення дисциплін є отримання знань щодо розташування, призначення і способів проведення гірничих виробок, засвоєння понять про способи розкриття і підготовки родовища, ознайомлення з технологічними процесами, обладнанням, яке застосовують при проведенні гірничих виробок, вийманні та транспортуванні корисних копалин при підземній і відкритій розробках, ознайомлення з порядком визначення параметрів вентиляції, з основними вимогами „Правил безпеки” для гірничих підприємств, підготовка до проведення практики.

Для виконання практичних робіт, закріплення матеріалу передбачено використання макетів, плакатів технологічних схем, натурних зразків виробок, діючих моделей гірничих машин, проведення екскурсій на підприємства. Отримані знання використовуються студентами при подальшому вивченні дисциплін «Технологія спорудження гірничих підприємств», «Руйнування гірських порід», «Підземні гірничі роботи», «Відкриті гірничі роботи», «Аерологія підприємств» та ін., передбачених навчальним планом.

Посібник охоплює вісім головних тем дисциплін „Основи гірничого виробництва” та „Гірнича справа”, для кожної з них виділяються основні завдання, далі розкривається суть розв'язання цих завдань, а в кінці теми пропонуються контрольні завдання для самоперевірки і перевірки ступеню засвоєння матеріалу.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів спеціальностей: 010100(21) Професійне...
Професійне навчання. Електромеханічне обладнання, автоматизація процесів добування корисних копалин і руд
Доцент кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ Ю. В. Марчук ЗМІСТ Стор
Бойко В. С., Тарко Я. Б., Вольченко Д. О., Соломчак Я. В., Псюк М. О. Лабораторний практикум з технології видобування нафти. Частина...
ПАСПОР Т територіальної громади
Родовища корисних копалин, що знаходяться в користуванні суб’єктів підприємницької діяльності
ПАСПОР Т територіальної громади
Родовища корисних копалин, що знаходяться в користуванні суб’єктів підприємницької діяльності
ПАСПОР Т територіальної громади
Родовища корисних копалин, що знаходяться в користуванні суб’єктів підприємницької діяльності
ПАСПОР Т територіальної громади
Родовища корисних копалин, що знаходяться в користуванні суб’єктів підприємницької діяльності
ПАСПОР Т територіальної громади
Родовища корисних копалин, що знаходяться в користуванні суб’єктів підприємницької діяльності
ПАСПОР Т територіальної громади
Родовища корисних копалин, що знаходяться в користуванні суб’єктів підприємницької діяльності
ПАСПОР Т територіальної громади
Родовища корисних копалин, що знаходяться в користуванні суб’єктів підприємницької діяльності
ПАСПОР Т територіальної громади
Родовища корисних копалин, що знаходяться в користуванні суб’єктів підприємницької діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка