Закони збереження в механіці


Скачати 154.15 Kb.
НазваЗакони збереження в механіці
Дата18.05.2013
Розмір154.15 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Фізика > Закон
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор ДВНЗ «ПДТУ»

______________В.С. Волошин

«____»_______________2013р.ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

“Фізика”Маріуполь


Зміст програми

МЕХАНІКА

Основи кінематики. Механічний рух. Система відліку. Відносність руху. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях і переміщення. Швидкість. Додавання швидкостей.

Нерівномірний рух. Середня і миттєва швидкості. Рівномірний і рівноприскорений рухи. Прискорення. Графіки залежності кінематичних величин від часу при рівномірному і рівноприскореному рухах.

Рівномірний рух по колу. Період і частота. Лінійна і кутова швидкості. Доцентрове прискорення.

Основи динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея.

Взаємодія тіл. Маса. Сила. Додавання сил. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона.

Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Рух тіла під дією сили тяжіння.

Вага тіла. Невагомість. Рух штучних супутників. Перша космічна швидкість.

Сили пружності. Закон Гука.

Сили тертя. Коефіцієнт тертя.

Момент сили. Умови рівноваги тіла. Види рівноваги.

Закони збереження в механіці. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

Механічна робота. Кінетична та потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах. Потужність. Коефіцієнт корисної дії. Прості механізми

Елементи механіки рідин та газів. Тиск. Закон Паскаля для рідин та газів. Атмосферний тиск. Тиск нерухомої рідини на дно і стінки посудини. Архімедова сила. Умови плавання тіл.


МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Основи молекулярно-кінетичної теорії. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне обґрунтування. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро. Середня квадратична швидкість теплового руху молекул.

Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура та її вимірювання. Шкала абсолютних температур.

Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси в газах.

Основи термодинаміки. Тепловий рух. Внутрішня енергія та способи її зміни. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Робота в термодинаміці. Закон збереження енергії в теплових процесах (перший закон термодинаміки). Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний процес.

Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна і його максимальне значення.

Властивості газів, рідин і твердих тіл. Пароутворення (випаровування та кипіння). Конденсація. Питома теплота пароутворення. Насичена та ненасичена пара, їхні властивості. Відносна вологість повітря та її вимірювання.

Плавлення і тверднення тіл. Питома теплота плавлення. Теплота згоряння палива. Рівняння теплового балансу для найпростіших теплових процесів.

Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні явища.

Кристалічні та аморфні тіла. Механічні властивості твердих тіл. Види деформацій. Модуль Юнга.

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Основи електростатики. Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона.

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції полів.

Провідники та діелектрики в електростатичному полі.

Робота електричного поля при переміщенні заряду. Потенціал і різниця потенціалів. Напруга. Зв’язок між напругою і напруженістю однорідного електричного поля.

Електроємність. Конденсатори. Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів.

Енергія електричного поля.

Закони постійного струму.

Електричний струм. Умови існування електричного струму. Сила струму. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідників. Послідовне та паралельне з’єднання провідників. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца.

Електричний струм у різних середовищах.

Електричний струм у металах. Електронна провідність металів. Залежність опору металів від температури. Надпровідність.

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закони електролізу. Застосування електролізу.

Електричний струм у газах. Несамостійний і самостійний розряди. Поняття про плазму.

Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. Діод. Електронно-променева трубка.

Електричний струм у напівпровідниках. Власна та домішкова електропровідність напівпровідників. Залежність опору напівпровідників від температури. Електронно-дірковий перехід. Напівпровідниковий діод.

Магнітне поле, електромагнітна індукція.

Взаємодія струмів. Магнітне поле. Магнітна індукція. Закон Ампера. Сила Лоренца.

Магнітні властивості речовин. Магнітна проникність. Феромагнетики.

Магнітний потік. Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. Явище самоіндукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля.

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

Механічні коливання і хвилі. Коливальний рух. Вільні механічні коливання. Гармонічні коливання. Зміщення, амплітуда, період, частота і фаза гармонічних коливань. Коливання вантажу на пружині. Математичний маятник, період коливань математичного маятника. Перетворення енергії при гармонічних коливаннях. Вимушені механічні коливання. Явище резонансу.

Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв`язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та періодом (частотою).

Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультразвуки.

Електромагнітні коливання і хвилі. Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота і період електромагнітних коливань.

Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм. Генератор змінного струму. Електричний резонанс.

Трансформатор. Передача електроенергії на великі відстані.

Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітного випромінювання різних діапазонів.

Оптика. Прямолінійність поширення світла в однорідному середовищі. Швидкість світла та її вимірювання.

Закони відбивання світла. Побудова зображень, які дає плоске дзеркало.

Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення. Повне відбивання.

Лінза. Оптична сила лінзи. Формула тонкої лінзи. Побудова зображень, які дає тонка лінза.

Інтерференція світла та її практичне застосування.

Дифракція світла. Дифракційні ґратки та їх використання для визначення довжини світлової хвилі.

Дисперсія світла. Неперервний і лінійчатий спектри. Спектральний аналіз.

Поляризація світла.


КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

Елементи теорії відносності. Принципи (постулати) теорії відносності Ейнштейна. Релятивістський закон додавання швидкостей. Взаємозв’язок маси та енергії.

Світлові кванти. Гіпотеза Планка. Стала Планка. Кванти світла (фотони).

Фотоефект та його закони. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Застосування фотоефекту в техніці.

Тиск світла. Дослід Лебедєва.

Атом та атомне ядро.

Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Випромінювання та поглинання світла атомом. Утворення лінійчастого спектра. Лазер.

Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв`язку атомних ядер. Ядерні реакції. Поділ ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерна реакція.

Радіоактивність. Альфа-, бета-, гамма-випромінювання. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання.


Критерий оценки знаний
В соответствии с инструктивными материалами Министерства образования и науки Украины, а также Украинского центра оценивания качества образования при оценке знаний абитуриентов предметная комиссия по физие руководствуется следующими критериями:

1. Оценки «отлично» заслуживает абитуриент, усвоивший программный материал глубоко и прочно, излагающий его логично строго и достаточно литературно, с полным пониманием существа вопроса.

Глубокое понимание и усвоение материала проявляется в правильных ответах при нестандартных формулировках вопросов, свободном выполнении предлагаемых заданий.

2. Оценки «хорошо» заслуживает абитуриент, если знание, понимание программного материала и умение практически использовать его, в основном, удовлетворяют требованиям п.1, однако допускаются при этом несущественные неточности, погрешности в изложении, небрежность в оформлении записей и рисунков.

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется абитуриенту, знающему основные, фундаментальные понятия математики, но не всегда проявляющему должную глубину в понимании существа вопроса, а также допускающему неточности, излагающему решение нелогично, испытывающему затруднения в практическом применении знаний.

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится абитуриенту, не знающему каких-либо основных понятий курса, либо не знающему или не понимающему значительной части программного материала, допускающему существенные ошибки при ответах.

Проверка заданий на экзамене проводится с использованием компьютера. Перед началом экзамена каждый абитуриент получает талон для ответов. Сначала абитуриент решает задачи и упражнения на листах, выдаваемых приемной комиссией. К концу экзамена все ответы должны быть аккуратно перенесены в талон для ответов в строку, соответствующую номеру задачи. Оператор вносит ответы в компьютер, которые сравниваются с ответами, заложенными в базу данных, и в случае их совпадения выставляются баллы, предусмотренные за это задание. Если ответы не совпадают, то выставляется за задание 0 баллов. Максимальная сумма составляет 60 баллов. Все работы, оцененные компьютером на «отлично» и 20 % остальных работ, выбранных выборочно, проверяются вручную. Следует заметить, что даже в случае правильного ответа, но при отсутствии обоснованного решения задания, при ручной проверке за задание выставляется 0 баллов.

Сравнительные критерии оценки заданий по математике на экзамене и тестировании:

Бал зовнішнього оцінювання

Бал вступного випробування
Бал зовнішнього оцінювання

Бал вступного випробування
Бал зовнішнього оцінювання

Бал вступного випробування
Бал зовнішнього оцінювання

Бал вступного випробування

100

0
126

18
152

33
178

48

101

1
127

18
153

33
179

48

102

2
128

19
154

34
180

49

103

3
129

20
155

34
181

49

104

4
130

20
156

35
182

50

105

4
131

21
157

36
183

50

106

5
132

21
158

36
184

51

107

6
133

22
159

37
185

52

108

6
134

22
160

37
186

52

109

7
135

23
161

38
187

53

110

8
136

24
162

38
188

53

111

8
137

24
163

39
189

54

112

9
138

25
164

40
190

54

113

10
139

25
165

40
191

55

114

10
140

26
166

41
192

56

115

11
141

26
167

41
193

56

116

12
142

27
168

42
194

57

117

12
143

28
169

42
195

57

118

13
144

28
170

43
196

58

119

14
145

29
171

44
197

58

120

14
146

29
172

44
198

59

121

15
147

30
173

45
199

60

122

16
148

30
174

45
200

60

123

16
149

31
175

46
124

17
150

32
176

46
125

17
151

32
177

47

Председатель предметной

комиссии по физике В.И. Жук

Схожі:

Тема уроку: Фотоефект. Закони фотоефекту. Мета уроку
Навчальна: активізувати знання про методи наукового пізнання природи; сформувати в учнів уявлення про фотоефект і вивчити його закони;...
План Предмет і методи біофізики, зв’язок з іншими науками. Основні розділи біофізики. 2
Основні поняття механіки поступального та обертального рухів. Рівняння руху, закони збереження
Тема: Історія механіки. Початковий етап розвитку механіки (2 год.)
Загальні уявлення про механічну форму руху в механіці. Джерела класичної механіки
Закони термохімії
Хімічна термодинаміка вивчає переходи хімічної енергії в інші форми – теплову, електричну і т п., встановлює кількісні закони для...
Закони сучасної загальної риторики
Більша увага буде приділена тому, як ці закони працюють при безпосередній взаємодії з тим (або з тими), кому ця мова адресована,...
Тема уроку: Газові закони. Комп ’ ютерні презентації. Мета уроку:...
Закон Бойля- Маріотта. Добуток тиску даної маси газу об’єм, що його займає газ за сталої температури, є величиною сталою
Проектування БД. Створення структури таблиці
База даних у складі інформаційної системи забезпечує збереження інформації і є пойменованою сукупністю даних, організованих за певними...
Дидактична гра «Що потрібно для збереження овочів, фруктів і ягід?»
Мета: ознайомити дітей з технологією заготівлі на зиму овочів та фруктів: соління, сушіння, приготування соку, збереження за допомогою...
Робота з таблицями
Таблиця бази даних місце збереження інформації про об’єкти бази даних, призначене для збереження первинних даних
Тема: Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з'єднання...
Мета: Розглянути залежність сили струму від напруги на ділянці кола, сформувати основні закони послідовного та паралельного з’єднання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка