Особливості створення та подання ЕЛЕКТРОННОГО ЗВІТУ


Скачати 110.01 Kb.
НазваОсобливості створення та подання ЕЛЕКТРОННОГО ЗВІТУ
Дата31.03.2013
Розмір110.01 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
Договір №__________________

Код ЕДРПОУ підприємства (установи)
м. ________________ «_____» _____________ 200__ р.
Державне підприємство «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України», що виконує функції центру обробки електронних звітів в системі подання електронних звітів до Пенсійного фонду України,
надалі “центр”, в особі директора Боніславського Ю.А., який діє на підставі Статуту підприємства, та

______________________________________________________________________________________________________________________

Назва підприємства (установи)

надалі “АБОНЕНТ”, в особі, ____________________________________________________________________________________________,

Посада, прізвище та ініціали керівника підприємства (установи)

що діє на підставі _____________________________, іменовані надалі “Сторонами”, уклали цей Договір про нижченаведене:

Назва установчого документу

Предмет Договору

  1. ЦЕНТР забезпечує процес здавання АБОНЕНТОМ звітів до системи персоніфікованого обліку та розрахунки сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування в електронній формі (надалі – ЕЛЕКТРОННИЙ ЗВІТ) у відповідності до норм Порядку подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній формі затвердженому Постановою правління Пенсійного фонду України 19.04.2007 року за № 7-7 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 27.04.2007 за № 436/13703 (надалі – ПОРЯДОК).

 1. Терміни та скорочення

  1. Сторони домовились що в цьому Договорі терміни та скорочення вживаються у значеннях, як це визначено статтею 1 Порядку, статтею 1 Закону України “Про електронний цифровий підпис”, статтею 1 Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”, іншими нормативно-правовими актами з питань криптографічного та технічного захисту інформації.

 2. Особливості створення та подання ЕЛЕКТРОННОГО ЗВІТУ

  1. АБОНЕНТ створює ЕЛЕКТРОННИЙ ЗВІТ за допомогою СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, що пройшло тестування в ЦЕНТРІ.

  2. При накладенні електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП) та шифруванні ЕЛЕКТРОННИХ ЗВІТІВ АБОНЕНТ зобов’язаний використовувати виключно надійні засоби ЕЦП, надані акредитованим центром сертифікації ключів (далі - АЦСК) або інтегровані в спеціалізоване програмне забезпечення.

  3. Під час накладення ЕЦП на ЕЛЕКТРОННИЙ ЗВІТ АБОНЕНТ зобов’язаний використовувати виключно чинні посилені сертифікати відкритого ключа, сформовані акредитованим центром сертифікації ключів:

______________________________________________________________________________________________________________________

Назва акредитованого центру сертифікації ключів

ЕЛЕКТРОННИЙ ЗВІТ обов’язково повинен бути підписаний ЕЦП керівника юридичної особи АБОНЕНТА та завірений електронною печаткою юридичної особи. У разі, якщо на підприємстві, установі, організації є головний бухгалтер (бухгалтер) ЕЛЕКТРОННИЙ ЗВІТ додатково підписується ЕЦП головного бухгалтера.

  1. ЕЦП накладаються на ЕЛЕКТРОННИЙ ЗВІТ в наступному порядку:

 • ЕЦП головного бухгалтера (бухгалтера) – перший підпис (у разі наявності відповідної посади);

 • ЕЦП керівника – другий підпис;

 • Електронна печатка – третій підпис.

 • Права та обов’язки Сторін

  1. ЦЕНТР зобов’язаний:

   1. Провести реєстрацію АБОНЕНТА, як суб’єкта СИСТЕМИ ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗВІТІВ (далі – СИСТЕМА);

   2. Приймати належно сформовані та підписані ЕЛЕКТРОННІ ЗВІТИ від АБОНЕНТА через власний WEB-сайт або електронну пошту;

   3. Надіслати АБОНЕНТУ електронну квитанцію про одержання ЕЛЕКТРОННОГО ЗВІТУ завірену електронною печаткою ЦЕНТРУ (далі - КВИТАНЦІЯ). КВИТАНЦІЯ є електронним аналогом печатки на другому екземплярі паперового звіту та підтверджує подання АБОНЕНТОМ ЕЛЕКТРОННОГО ЗВІТУ до Пенсійного Фонду України;

   4. Надіслати АБОНЕНТА відповідну КВИТАНЦІЮ у разі, якщо одержаний ЕЛЕКТРОННИЙ ЗВІТ не був розшифрований, не пройшов перевірку ЕЦП АБОНЕНТА або не був захищений шифруванням;

   5. Провести перевірку електронного звіту АБОНЕНТА на коректність заповнення, шляхом перевірки його відповідності формату ЕЛЕКТРОННОГО ЗВІТУ, який використовується в СИСТЕМІ на момент одержання цього звіту. У разі невідповідності ЕЛЕКТРОННОГО ЗВІТУ встановленому формату, надіслати АБОНЕНТУ відповідну КВИТАНЦІЮ;

   6. Забезпечити контроль внесення ЕЛЕКТРОННОГО ЗВІТУ АБОНЕНТА в базу даних місцевого (районного) управління Пенсійного фонду України, в якому АБОНЕНТ зареєстрований як платник страхових внесків;

  2. ЦЕНТР має право:

   1. Отримувати від АБОНЕНТА інформацію та документи (довідки, свідоцтва, сертифікати відкритих ключів інше), необхідні для отримання, обробки ЕЛЕКТРОННИХ ЗВІТІВ АБОНЕНТА та формування повідомлень АБОНЕНТУ про прийняття або відмову в прийнятті ЕЛЕКТРОННОГО ЗВІТУ;

   2. Надавати АБОНЕНТУ додаткові послуги в СИСТЕМІ ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗВІТІВ на підставі додаткових угод до цього Договору.

   3. Відмовити АБОНЕНТУ в прийнятті та обробці ЕЛЕКТРОННОГО ЗВІТУ з наступних підстав:

 • формат електронного документу, який містить ЕЛЕКТРОННИЙ ЗВІТ, не відповідає формату ЕЛЕКТРОННОГО ЗВІТУ, який використовується в СИСТЕМІ на момент прийняття ЗВІТУ;

 • ЕЦП АБОНЕНТА відсутні або не відповідають обов’язковим вимогам (п.п. 3.4, 3.5 цього Договору);

 • посилені сертифікати відкритих ключів АБОНЕНТА не були дійсними на момент накладання ЕЦП на ЕЛЕКТРОННИЙ ЗВІТ;

 • ЕЛЕКТРОННИЙ ЗВІТ не був захищений шифруванням.
  1. АБОНЕНТ зобов’язаний:

   1. Виконувати всі вимоги, визначені ПОРЯДКОМ та дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо застосування ЕЦП;

   2. Пройти реєстрацію на WEB-сайті ЦЕНТРУ;

   3. Використовувати для накладання ЕЦП та шифрування електронного звіту тільки свої особисті ключі, посилені сертифікати відкритих ключів яких є чинними на момент їх використання;

   4. У разі зміни умов п.п. 3.1.– 3.3., узгодити це питання з ЦЕНТРОМ, шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору;

   5. У разі неотримання КВИТАНЦІЇ в терміни, встановлені Статтею 5 цього Договору, перевірити факт одержання ЕЛЕКТРОННОГО ЗВІТУ ЦЕНТРОМ, шляхом перевірки його відображення на WEB-сайті ЦЕНТРУ, або телефонним запитом. При підтвердженні факту неодержання ЕЛЕКТРОННОГО ЗВІТУ ЦЕНТРОМ терміново надіслати його повторно;

   6. Вести архів надісланих ЕЛЕКТРОННИХ ЗВІТІВ із накладеними на них ЕЦП та отриманих електронних квитанцій з ЕЦП ЦЕНТРУ, а також зберігати їх протягом терміну, передбаченого чинним законодавством для такої звітності на паперових носіях та надавати такі електронні документі представникам ПФУ або судовій інстанції у разі виникнення спірних питань;

   7. Терміново повідомляти ЦЕНТР у разі скасування чи блокування посилених сертифікатів відкритих ключів та надавати ЦЕНТРУ нові посилені сертифікати відкритих ключів у разі скасування попередніх.

  2. АБОНЕНТ має право:

   1. У встановленому порядку надіслати свій ЕЛЕКТРОННИЙ ЗВІТ на WEB-сайт ЦЕНТРУ або засобами електронної пошти;

   2. У разі виявлення помилок в наданому ЕЛЕКТРОННОМУ ЗВІТІ передати до ЦЕНТРУ скорегований. Дійсним вважатиметься ЕЛЕКТРОННИЙ ЗВІТ, який надійшов останнім, протягом терміну встановленого чинним законодавством для прийняття такої форми звітності;

   3. Звертатися до ЦЕНТРУ для отримання будь-яких консультацій щодо роботи в СИСТЕМІ ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗВІТІВ;

   4. Надсилати до ЦЕНТРУ свої зауваження щодо його роботи;

   5. Надавати звіти на паперових носіях до місцевого (районного) управління Пенсійного фонду України, в якому зареєстрований АБОНЕНТ. Дійсним вважатиметься електронний або паперовий звіт, який надійшов останнім, протягом терміну встановленого чинним законодавством.

 1. Терміни прийняття ЕЛЕКТРОННИХ ЗВІТІВ

  1. Для ЕЛЕКТРОННИХ ЗВІТІВ встановлюються звітні періоди та терміни подання визначені законодавством для відповідних звітів у паперовій формі.

  2. При поданні АБОНЕНТОМ ЕЛЕКТРОННОГО ЗВІТУ встановлені такі терміни його приймання:

   1. ЦЕНТР приймає звітність з 9.00 до 22.00 щоденно, крім вихідних, святкових і неробочих днів;

   2. У разі надходження ЕЛЕКТРОННОГО ЗВІТУ до центру обробки електронних звітів до 16-ї години КВИТАНЦІЯ про одержання звіту надсилається АБОНЕНТУ протягом двох годин з моменту одержання;

   3. У разі надходження ЕЛЕКТРОННОГО ЗВІТУ до центру обробки електронних звітів після 16-ї години КВИТАНЦІЯ про одержання звіту надсилається АБОНЕНТУ до 11-ї години наступного робочого дня. Датою подання звіту вважатиметься дата надходження ЕЛЕКТРОННОГО ЗВІТУ.

 2. Відповідальність сторін

  1. За невиконання або неякісне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинному законодавству України.

  2. Сторони несуть відповідальність за дії своїх співробітників, яким надано право застосування ЕЦП (підписувачів), як за свої власні.

  3. Центр не несе відповідальності за збої у обміні інформацією, що виникли у результаті несправності ліній зв’язку, відключення та перебої в мережах живлення, несправності апаратних засобів АБОНЕНТА тощо.

  4. ЦЕНТР не несе відповідальності за зміст ЕЛЕКТРОННОГО ЗВІТУ, наданого АБОНЕНТОМ.

 3. Форс - мажор

  1. При виникненні форс-мажорних обставин, Сторона зобов`язана письмово негайно проінформувати іншу Сторону про наявність таких обставин, що перешкоджають виконанню цього Договору. Ці обставини повинні бути засвідчені Торгово-промисловою палатою України.

  2. Форс-мажорні обставини - це обставини, що виникли внаслідок подій екстраординарного характеру, які не могли бути передбачені та яким Сторони не могли запобігти (пожежі, повені, шторму, пилової бурі, землетрусу, засухи або інших природних явищ, а також війни, обмежень або санкцій будь-яких держав, що відбулися де-юре або де-факто, дій або відмовлення будь-яких державних влад, блокади, страйку, саботажу, безладдя, заколоти, затримки авіарейсів) за умов, що ці обставини впливають на виконання Договірних зобов`язань та у їх виникненні відсутня вина сторони, якій такі обставини перешкодили виконанню свого обов'язку за цим Договором.

  3. Якщо повідомлення про форс-мажорні обставини відсутнє, Сторони втрачають право посилатися, в разі невиконання своїх зобов`язань за цим Договором, на форс-мажорні обставини.

  4. Термін виконання Стороною зобов`язань по цьому Договору відсувається відповідно часу, на протязі якого діяли такі обставини та їх наслідки.

 4. Вирішення спорів

  1. Сторони вживатимуть усіх можливих заходів для вирішення шляхом переговорів спорів, що виникатимуть у ході виконання цього Договору.

  2. Якщо не вдається досягти взаємоприйнятних рішень шляхом переговорів, спори вирішуються господарським судом.

 5. Інші умови

  1. За цим Договором визначається такий порядок його підписання:

   1. До підписання даного договору АБОНЕНТ зобов’язаний отримати посилені сертифікати відкритих ключів в одному із АЦСК.

   2. Після узгодження всіх розбіжностей, АБОНЕНТ вносить свої реквізити в текст Договору, підписує його, ставить свою печатку та надсилає Договір рекомендованим листом на поштову адресу ЦЕНТРУ, а саме: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 25.

   3. ЦЕНТР підписує отриманий Договір, ставить свою печатку та надсилає Договір рекомендованим листом на поштову адресу АБОНЕНТА.

  2. Усі додатки та зміни до цього Договору дійсні тільки у письмовій формі у вигляді доповнень до цього Договору, які підписані уповноваженими представниками Сторін.

  3. Все листування, що пов`язане з реалізацією цього Договору, буде вестися українською мовою.

  4. Після підписання цього Договору усі переговори та листування по його укладанню вважаються такими, що втратили силу.

  5. Цей Договір підписаний у двох примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної із Сторін.

 6. Термін дії Договору

  1. Цей Договір починає свою дію з моменту його підписання, та діє протягом року.

  2. При закінченні терміну дії цього Договору СТОРОНИ мають право укласти відповідний Договір на новий термін.

  3. Цей Договір може бути розірвано за згодою СТОРІН або у випадку передбаченому законодавством, та за ініціативою однієї із СТОРІН. При цьому СТОРОНА, яка хоче розірвати цей Договір, має повідомити іншу СТОРОНУ не пізніше, як за два місяці до дати розірвання.

 7. Податковий статус сторін

  1. ЦЕНТР є платником податку на прибуток на загальних підставах.

  2. АБОНЕНТ ______________________________________________________________________________

(Податковий статус підприємства)

Реквізити і підписи сторін

АБОНЕНТ
ЦЕНТР

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________ _________________________________
М.П.
Державне підприємство «Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України»
01014, м. Київ, вул. Струтинського, 31-37

Поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 25,

тел.+044/278-42-50

Код ЄДРПОУ 31406759

Свідоцтво П.П. – 37445771

індивід. податковий 314067526555

Розрахунковий рахунок № 2600913822

в АППБ “Райффайзен банк Аваль” м. Київ МФО 300335
Директор
___________________ Ю.А. Боніславський
М.П
стр. из

Схожі:

Створення, відправлення та одержання електронного повідомлення. Мета
Тема уроку: Електронна пошта в глобальній мережі, принцип функціонування. Поштові стандарти. Електронна адреса. Створення, відправлення...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
«Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту» та з метою подальшого розвитку інформаційного освітнього простору,...
Общество с ограниченной ответственностью
Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до фінансової звітності (що додається)...
ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
На виконання доручення голови обласної державної адміністрації від 17 лютого 2012 року №01-27/44/1 щодо створення електронного реєстру...
Подання звітності в ФСС з ТВП
Ключі електронного цифрового підпису (бухгалтера за наявності, директора, печатки підприємства), отримані в одному з акредитованих...
ФОРМУВАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТУ З ЄДИНОГО ВНЕСКУ ДО ПФУ
Таблиця "Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам" 8
РОЗГЛЯНУТО
Засоби створення електронного документа. Автоматизація введення інформації в комп'ютер
Тема: Створення звітів та макросів у Microsoft Access. Мета
«звіт», «заголовок звіту», «область даних», «макрос»; пояснити учням основні принципи створення звітів та макросів
Тема уроку
Мета: дати студентам початкове уявлення про електронну пошту, принцип її функціонування; сформувати в студентах знання щодо створення,...
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНОВАЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» станом на 31. 12. 2011р у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка