Що таке світло?


Скачати 86.83 Kb.
НазваЩо таке світло?
Дата28.03.2013
Розмір86.83 Kb.
ТипВопрос
bibl.com.ua > Фізика > Вопрос
IV. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ, КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1. Що таке світло?

2. В якій області довжин хвиль можливе використання наближення геометричної оптики?

3. Наведіть визначення хвильового фронту та променя світла.

4. Що вивчає геометрична оптика?

5. Закони геометричної оптики.

6. Що таке абсолютний та відносний показники заломлення середовища?

7 Які середовища називають оптично бльш щільними, оптично менш щільними?

8. Що таке кут падіння, кут відбиття та кут заломлення при падінні світлової хвилі на поверхню розподілу двох середовищ?

9. Що таке повне внутрішне відбиття? Який кут падіння світла називається граничним кутом? Чому він дорівнює?

10. Наведіть приклади використання явища повного внутрішнього відбиття.

11 .Що називають плоским дзеркалом? Правила побудови зображень точки i протяжного предмета у плоскому дзеркалі.

12. Що називається уявним зображенням, дійсним зображенням?

13. Що називаеться сферичним дзеркалом? Якими бувають сферичні дзеркала?

14 .Що таке полюс сферичного дзеркала? Де він розташований?

15. Що таке головна оптична вicь сферичного дзеркала? Що таке noбiчнa вісь сферичного дзеркала?

16. Що таке фокус та фокусна відстань сферичного дзеркала?

17. Як будувати зображення точкового та протяжного предметів в сферичному дзеркалі?

18. 3апишіть формулу для сферичного дзеркала.

19. На якій відстані від центру кривизни сферичного дзеркала розташований фокус дзеркала?

20. Що таке уявний фокус? У яких сферичних дзеркал фокус є уявним?

21 .Які сферичні дзеркала дають тільки уявні зображення? Поясніть на малюнку. 22. Чи змінює напрямок промінь світла при проходженні через плоску пластинку? 23. Чому дорівнює кут зміни напрямку променя свiтлa, який падае на тригранну призму?

24. Що таке дисперсія? Де використовуеться це явище?

25. Що таке лінза? Якими бувають лінзи відносно геометрп поверхонь, що i'x створюють, та оптичних властивостей?

26. Що таке оптичний центр лінзи?

27. Що таке головна та побічна оптичні віci лінзи? Як вони розташовуються?

28. Що таке передній та задній фокуси лінзи? Як вони визначаються?

29. Якими променями необхідно користуватись при побудові зображень за допомогою збиральної та розсіюваючої лінз?

30. Які промені називаються параксіальними?

31. Запишіть формулу лінзи. У чому полягає відмінність формули для збиральної та розсіюваючої лінз?

32. Дійсні та уявні зображення. Навести приклади для збиральної та розсіюваючої лінз.

33. Що таке лінійне та кутове збільшення лінзи? Як їх визначити?

34. Оптична сила лінзи, її визначення, одиниця вимірювань.

З5. Реальні оптичні системи та їх властивості. Головні площини та головні точки системи.

З6. Побудова зображень в оптичних системах системах. Лінійне та кутове збільшення у оптичних системах.

37. Похибки реальних оптичних систем. Типи похибок. Методи їх усувань.

38. Поясніть принцип дії і побудуйте хід променів у лупі. Збільшення лупи.

39. Поясніть припини дії і побудуйте хід променів у мікроскопі. Чому дорівнює збільшення в мікроскопі? Як його збільшити?

40. Поясніть принцип дії і побудуйте хід променів у телескопах рефракторного та рефлекторного типів. Чому дорівнює збільшення в телескопі? Як його збільшити?

41.Що таке монохроматичне світло?

42.Що таке явище інтерференції?

43.Що розуміють під когерентними джерелами?

44.Чи зберігається закон збереження енергії при явищі інтерференції? Поясніть свої міркування.

45.Які пристрої спостереження інтерференції можна використовувати? Як у цих пристроях сформовані когерентні джерела?

46.Шо спостерігається на екрані в результаті явища інтерференції? У чому причина ефекту, що спостерігається?

47.Що таке ширина інтерференційної смуги? Як вона визначається?

48.Запишіть умову максимуму m-го порядку для явища інтерференції.

49.Запишіть умову мінімуму m-го порядку для явища інтерференції.

50.У чому суть явища інтерференції на тонких плівках?

51.Що таке оптична довжина шляху світла? Чим ця величина відрізняється від геометричного шляху світла?

52.Що таке оптична різниця ходу променів?

53.Чому явище інтерференції не спостерігається при проходженні світла крізь віконне скло?

54.У чому суть явища інтерференції світла на плоскоопуклій лінзі (кільця Ньютона)?

55.Залишіть умови максимуму і мінімуму світла при інтерференції на плоскоопуклій лінзі. Поясніть вирази.

56.Перелічіть основні практичні застосування явища інтерференції в науці і техніці.

57.Що таке просвітління оптики? Поясніть цей ефект.

58.Поясніть конструкцію і принцип дії інтерферометра Майкельсона.

59.Поясніть конструкцію і принцип дії мікроінтерферометра.

60.Поясніть конструкцію і принцип дії газового інтерферометра.

61.Що таке явище дифракції?

62.У чому рівниця між дифракцією Фраунгофера і дифракцією Френеля?

63.Виходячи із принципу Гюйгенса, поясніть прямолінійність світлових хвиль.

64.Сформулюйте основні положення принципів Гюйгенса-Френеля.

65.Користуючись принципами Гюйгенса-Френеля, поясніть явище дифракції.

66.Що таке зоиа Френеля? Поясніть принцип її побудови.

67.Поясніть явище дифракції на невеликому круглому отворі.

68.Поясніть явище дифракції на невеликому круглому диску.

69.Поясніть явище дифракції на вузькій довгій щілині.

70.Поясніть фізичні процеси, що відбуваються при дифракції світла на дуже вузькій довгій щілині.

71.Поясніть фіpичні процеси, що відбуваються при дифракції світла на широкій довгій щілині.

72.Поясніть явище дифракції світлових хвиль на одномірних дифракційних гратах.

73.Що таке період дифракційних ґрат?

74.Запишіть умови головних максимумів і мінімумів при явищі дифракції на одномірних дифракційних ґратах.

75.Залишіть і поясніть вираз для кутової ширини головного максимуму.

76.Залишіть умову для головного максимуму світлових хвиль при падінні хвиль на дифракційні грати.

77.Поясніть явище дифракції рентгенівських променів на кристалічних гратах.

78.Як відбувається процес проходження електромагнітних хвиль у речовині. Що таке оптичні електрони?

79.Що таке поглинання світла?

80.Запишіть закон Бугера- Ламберта. У чому суть цього .закону

81.Що таке спектр поглинання світла? Якими бувають спектри поглинання для різних агрегатних станів речовини?

82.У чому причина високої відбивної здатності металів?

83.Що таке явище розсіювання?

84.Що таке молекулярне розсіювання? Що таке розсіювання в мутній воді?

85.Поясніть чому захід Сонця червоний, а небо на Землі блакитне. Як ці ефекти пов'язані з розсіюванням?

86.Що таке дисперсія світла?

87.Яка різниця між нормальною й аномальною дисперсіями?

88.Що таке поляризація електромагнітної хвилі?

89.Яке світло називають природнім? Яке світло називають частково поляри­зованим? Яка різниця між ними?

90.Сформулюйте і доведіть закон Малюса.

91.Що таке явище подвійної променезаломлюваності? Де його можна спостері­гати?

92.Що таке оптична вісь кристала? Які властивості вона мас?

93.У чому різниця між звичайним і незвичайним променями при проходженні світла через кристал, що має подвійну променезаломлюваність

94.Що таке променева швидкість хвилі? Які особливості має променева швид­кість для звичайного і незвичайного променів?

95.Який кристал називають оптично позитивним (оптично негативним)?

96.Поясніть конструкцію призми Ніколя і фізичні особливості проходження світлової хвилі в ній.

97.Що таке діхроізм (плеохроізм) у кристалах?

98.Що таке ефект Керра?

99.Що таке ефект Коттона-Мутона?

100.У чому суть явища обертання площини поляризації?

101.Що таке голографія? Поясніть суть голографічного запису інформації.

102.Як здійснити кольоровий запис голографічної інформації?

103.Що таке вимушене (індуковане) випромінювання речовини?

104.Залишіть закон Бугера-Ламберта-Фабриканта. У чому суть оптичного посилення світла в оптично активному середовищі?

105.Шо таке оптичний квантовий генератор?

106.Поясніть конструкцію і принцип дії рубінового лазера.

107.Що таке підсилювач електромагнітних хвиль? Як він працює?

108.Приведіть класифікацію основних оптоелектронних приладів.

109.Що таке напівпровідниковий лазер? Поясніть його конструкцію і принципи дії..

110.Перелічіть основні види напівпровідникових лазерів.

111.Що таке фотоприйомні пристрої? Приведіть класифікацію.

112.Що таке світловипромішоючий діод? Поясніть його конструкцію і принцип дії.

113.Що таке індикаторний світлодіод. Поясніть його конструкцію і принцип дії.

114.Що таке оптрон? Поясніть його конструкцію і принцип дії.

115.Поясніть основні фізичні процеси при фокусуванні електромагнітного випромінювання за допомогою плоскопаралельних пластин.

116.Що таке світловод? Які фізичні процеси відбуваються у світловоді при

117.проходженні електромагнітної хвилі?

118.Перелічіть основні параметри світловодів.

119.Шо таке волоконний світловод? Поясніть його конструкцію.

120.Які переваги мають волоконно-оптичні лінії зв'язку?

121.Що таке багатомодовий волоконний світловод? Які параметри він має.

122.Що таке одномодовий волоконний світловод? Які параметри він має.

123.Що таке профіль поперечного перерізу показника заломлення волоконного

світловода?

124.Що таке волоконно-оптичний кабель? Перелічіть основні види конструкцій.

125.Що таке багатошаровий оптичний фільтр?

126.Перелічіть основні види конструкцій оптичних розгалужувачів і змішувачів.

127.Що таке оптичний перемикач? Які параметри він мас?

128.Що таке волоконно-оптичні лінії зв'язку? Перелічіть сфери застосування волоконно-оптичних ліній зв'язку.
V. ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Кривуца В.Г., Булгач В.Л., Гуржий А.А. Физические основы оптической связи. ДУІКТ, Київ, 2003, 127с.

 2. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики. Т.3. Оптика, квантова фізика. „Техніка”. Київ. 1999. 518с.

 3. Ландсберг Г.С., Общий курс физики. Т.3. Оптика. ГИТТЛ.,М., 1954, 727с.

 4. Савельеев И.В. Курс общей физики. Т2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. Наука. М., 1988. 470с.

 5. Савельев И.В. Сборник вопросов и задач по общей физике. Астрехь АСТ, М, 2001, 319с.

 6. Трофимова Т.И. Курс физики: учебное пособие для вузов. 2-е изд. 1990-478с.

 7. Трофимова Т.И. Краткий курс физики., Высшая школа. М. 2000. 352с.

 8. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики для вузов. «Оникс 21 век» «Мир и Образование», М., 2003, 383с.

 9. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики.., Наука, М 1985. 384с.

 10. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике. Учебн. пособие для студентов вузов. 4-е изд.,перераб.и доп.:Высшая школа, М.1981.496 с.

 11. Нагибина И.М. Интерференция и дифракция света. Машиностроение. Л. 1985. 332 с.

 12. Уинкон М. Знакомство с голографией., Мир, М.1980, 191с.

 13. Кучикян Л.М. Физическая оптика волоконных световодов. Энергия. М. 1979, 190с.

 14. Окоси Т. и др. Волоконно-оптические датчики. Энергоатомиздат, Л.1990. 256с.

 15. Гринфилд Д. Оптические сети. Все о новых технологиях. Diasoft M., C.-П., Киев.,2002. 244с. www.diasoft.kiev.ua.

 16. Ривлин Л.А. Динамика излучения полупроводниковіх квантовіх генераторов.”Советское радио”, М. 1976. 185 с.

 17. Изнар А.Н., Федоров Б.Ф. Оптические квантовые приборы в военной технике. .”Советское радио”, М. 1964. 174 с.

Додаткова

 1. Поль Р.В. Оптика и атомная физика. Наука, М., 1966., 456с.

 2. Малышев В.И. Введение в экспериментальную спектроскопию. Наука. М. 1979.

 3. Агравал. Г. Нелинейная волоконная оптика. Мир, М.1996.

 4. Волоконная оптика и приборостроение. /Бутусов М.М.,Галкин С.П., Оробинский С.П., Пал Б.П., под общ.ред. М.М. Бутусова. Машиностроение. Л. 1987.

 5. Минаев И.В., Мордовин А.А, Шереметьев А.Г. Лазерные информационные системы космических аппаратов. Машиностроение, М.1981.

 6. Основы волоконно-оптической связи. Пер. с англ. под. ред. Е.М.Дианова. Сов.радио. М. 1980.

 7. Сурис Р.А., Тагер А.А. Спектр излучения полупроводникового лазера с внешним резонатором // Квантовая электроника. 1985. №10.с2085-2095.

 8. Уингер Г.Г. Оптическая связь. Пер.с нем. под ред. Н.А.Семенова. М.:Связь, 1979.
Схожі:

Що таке конфлікт?
Мета. Навчити учнів усвідомлювати першопри­чини конфлікту, що таке конфлікт, наслідки конфліктів
2)Над вертепом звіздар ясна Світло засіяла.   Де Христос родився, З Діви воплотився, (2)

Гасло: Майбутнє в наших руках, запали світло в своїх думках. Спрямуй...
Гасло: Майбутнє в наших руках, запали світло в своїх думках. Спрямуй позитив у життя, щоб краще стало наше майбуття
1. МІНІМАЛЬНИЙ БАЗОВИЙ ПАКЕТ
Професійні світло, акустика, аудіовідео-термінали, кондиціонування залу, 5 мікрофонів, 4 радіо-мікрофони, безкоштовний доступ до...
1. МІНІМАЛЬНИЙ БАЗОВИЙ ПАКЕТ
Професійні світло, акустика, аудіовідео-термінали, кондиціонування залу, 5 мікрофонів, 4 радіо-мікрофони, безкоштовний доступ до...
Звучить дуже гучно і пафосно. Таке враження, що це щось таке надзвичайне,...
Ро сенс мого життя, я б сказала одне слово – Щастя. Я так готова була відповісти колись, і зараз моя думка не змінилась. Але колись...
Замовлення
Професійні світло, акустика, аудіовідео-термінали, кондиціонування залу, 5 мікрофонів, 4 радіо-мікрофони, безкоштовний доступ до...
Замовлення
Професійні світло, акустика, аудіовідео-термінали, кондиціонування залу, 5 мікрофонів, 4 радіо-мікрофони, безкоштовний доступ до...
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. РЕЧЕННЯ. ВИДИ. РЕЧЕНЬ. ЛЕКСИЧНА ТЕМА: СВІТЛО РОЗУМУ
...
Що таке агіографічна література?

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка