Тема: Прибуток Мета


Скачати 58.28 Kb.
НазваТема: Прибуток Мета
Дата29.02.2016
Розмір58.28 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Тема: Прибуток

Мета: З’ясуватисуть прибутку.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, дидактичнийматеріал.

Структура уроку

1.                Організаційний момент.

2.                Актуалізаціяопорнихзнаньучнів.

1)                Як можуть бути виміряні витрати обігу?

2)                Перерахувати відносні показники.

3)                Як розраховується рівень витрат обігу?

3.                Пояснення нового матеріалу

Прибуток. Поняття, економічна суть

Прибуток є одним з найважливіших показників фінансової діяльності, по якому визначається рейтинг підприємства (фірми). Наявність прибутку свідчить про ефективність виробництва, благополучний фінансовий стан підприємства. Це одне з основних джерел накопичень і утворення фінансових ресурсів підприємств і держави. 

Що ж є прибутком? Це частина валового доходу підприємства (фірми) за вирахуванням всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність.

 Валовий прибуток є загальною сумою доходу від всіх видів діяльності підприємства (фірми) як на території України, так і за її межами і включає:

       загальні доходи (виручку) від реалізації товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних і обслуговуючих виробництв, а також від реалізації цінних паперів;

       дохід від здійснення банківських, страхових і інших операцій за поданням фінансових послуг, від торгівлі валютними цінностями, коштовними паперами, борговими зобов'язаннями і вимогами;

       доходи від товарообмінних (бартерних) операцій, від операцій з розрахунками в іноземній валюті;

       доходи від спільної діяльності, від здійснення операцій лізингу (оренда), а також у вигляді дивідендів, відсотків, роялті; доходи від позареалізаційних операцій.

 З валового доходу виключаються:

       суми акцизного збору, податку на додану вартість (ПДВ), мит, митних зборів і пр.;

       інші суми, визначені законодавством.

Різниця між валовим доходом і сумами, що виключаються з нього, називається скоректованим валовим доходом.

Сума витрат підприємства в грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які отримуються цим підприємством для їх подальшого використання у власній господарській діяльності, утворює валові витрати.

Для підприємств (фірм), основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, до складу валових витрат включається плата за землю, не використовувану в сільськогосподарському виробничому звороті.

 Детальніше про всі ці поняття можна дізнаватися, ознайомившись із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 р.

Згідно цьому Закону прибуток визначається шляхом зменшення скоректованого валового доходу на суму валових витрат і амортизаційних відрахувань.

Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного удосконалення його матеріальної бази, всіх форм інвестування. Він служить джерелом сплати податків. Отже, вся діяльність підприємства має бути направлена на те, аби забезпечити збільшення прибутку або стабілізувати її на досягнутому рівні.

Розрізняють прибуток необхідний і граничний.

 

Необхідний прибуток характеризується сумою, достатньою для підтримки виробничо-господарської діяльності підприємства (фірми) при досягнутих обсягах випуску продукції (робіт, послуг). Розмір необхідного прибутку для товаровиробника визначається вирішенням двох завдань: забезпеченням конкурентоспроможності продукції і можливістю різних виплат що працює у вигляді дивідендів, премій і задоволення їх соціальних потреб. Сума необхідного прибутку співвідноситься з собівартістю продукції.

Граничний прибуток може бути гранично високий і гранично низькой. Логічно передбачити, що меж гранично високого прибутку не існує, оскільки будь-яке підприємство (фірма) прагне до здобуття як можна більшому прибутку від результатів своєї діяльності. Гранично низький прибуток характеризує мінімальну вигоду виробника, нижче за яку процес виробництва стає безглуздим.

Видиприбутку

Основну долю в прибуткупідприємствазаймаєприбутоквідреалізаціїпродукції (Пр),якийзалежитьвідоб'ємувиробленої (реалізованою) продукції (В), їїсобівартості (С) і ціни (Ц):

http://library.if.ua/content/images/price1/11.jpg

Чим більшепідприємствовиробить і реалізуєпродукції, тимбільшу суму прибуткувоноотримає за іншихрівних умов; чимнижче за витрату на виробництво і збутпродукції, тимвищеприбуток при незміннійціні. Якщопродукціявідрізняєтьсявід аналога вищимиякісними характеристиками, вона може бути реалізована по більшвисокійціні.

Протегосподарськадіяльністьпідприємств не обмежуєтьсялишевиготовленням і реалізацієютоварноїпродукції. Багатопідприємствмають на своємубалансіавтогосподарство, підсобнесільськегосподарство, фірмову мережу по технічномуобслуговуванню і продажу виробіввласноговиробництва і іншідопоміжнінепромисловігосподарства. Доходи відпродукціїнепромисловихвиробництв (робіт, послуг), відпущених на сторону, а такожвідреалізаціїматеріалів, засобівпраці, нематеріальнихактивів (прав на користуванняоб'єктамипромисловоївласності — винаходами, товарними знаками, знаками обслуговування, промисловимизразками і т. п., а такожоб'єктамиінтелектуальноївласності — програмнимзабезпеченням ПЕВМ, банками знань, ноу-хау, раціоналізаторськимипропозиціями і т. п.) не включаються у вартістьреалізованоїпродукції, а враховуютьсяокремо в статті "Іншареалізація".Перевищеннядоходів по ційстатті над витратамиутворюєприбутоквідіншоїреалізації (Ппр).

Крім того, підприємстваздійснюють внереализационные операції, не пов'язанііззбутомпродукції (робіт, послуг). До них відносятьсяпайова участь в спільнихпідприємствах, розміщення на депозитнихрахівницяхбанківтимчасововільнихзасобів, вступи ранішесписанихборгів, сплатаабовступштрафів, пені, неустойок, а такожзмінивалютнихкурсів і тому подібнеРізницясумикоштів, отриманихпідприємствомвід внереализационных операцій, і сумивитрат по цихопераціяхутворюєприбутоквідвнереализаціонних операцій (Пвн).

Загальну суму прибутку, отриманогопідприємством в результатівиробничо-господарськоїдіяльності, абозагальнийфінансовий результат, визначаютьбалансуваннямзагальноїсумивсіхприбутків і всіхзбитків. Цейзагальнийфінансовий результат називаєтьсябалансовимприбутком (Пб) і розраховується по формулі

http://library.if.ua/content/images/price1/13.jpg

 

Було б неправильнимвважати, що весь прибутокпідприємствайде на особистийвжитокйогопрацівників. У будь-якомусуспільстві вона є основною прибутковоючастиною бюджету у виглядіподатковихвступів.

Балансовийприбуток за вирахуваннямподатківназивається чистим прибутком, якийвитрачається на соціально-економічніціліпідприємства: інвестиції в розвитоквиробництва, створенняфінансового резерву, фінансуваннясоціально-культурноїсфери, відрахування до фонду/Вр оплати праціпонадзаробітну плату, створеннядобродійнихфондів і тому подібне

Порядок використання чистого прибуткувизначаєвласникпідприємстваабоуповноважений ним орган згідно Статуту підприємства. Протезагальною для підприємств будь-якоїформивласності є виплата з чистого прибуткуборгів і відсотків за довгостроковікредити. Прибуток, щозалишився, називаєтьсярозподілюваним.

4.                Підсумок уроку

1)    Поняття прибутку

2)    Поняття та суть валового прибутку

3)    Що не включає в себе валовий доход?

4)    Суть необхідного прибутку.

5)    Суть граничного прибутку.

6)    Види прибутку.

5.                Домашнє завдання

Конспект

Схожі:

4. Формування й розподіл прибутку Тема 4
Ключові слова: ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ, ІНВЕСТИЦІЙНОЇ, ФІНАНСОВОЇ, ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК, ПРИБУТОК...
Прибуток, його норма і напрями використання
Бухгалтерський прибуток — це виручка фірми за вирахування явних, зовнішніх витрат виробництва (у радянській економічній літературі...
Тема 10. Податок на прибуток підприємств
Навчальна мета: Охарактеризувати суть мита, митного тарифу та методи обчислення мита і митної вартості товарів
План Подат ок на прибуток підприємств Амортизація
Стаття 10 Прикінцевих положень Податкового кодексу України встановлює такі ставки податку на прибуток підприємств
Курс лекцій Розділ : Тема Тема 14
Модель визначення впливу ринкової стратегії на прибуток [ PIMS ] та ВОСС аналіз
Підприємства (П в ) включає прибуток від реалізації продукції (робіт,...
Загальний прибуток підприємства (Пв) включає прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) і майна (матеріальних цінностей) та...
Тема: Види та організаційно-правові форми торговельних підприємств Мета
Природно, що виробниче підприємництво має бути прибутковим, відшкодовувати зроблені витрати. Вважають, що організація нового виробництва...
До рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
Сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачений суб’єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під...
Тема: Маркетингова товарна політика
Підприємство, яке досягло значних показників обсягів збуту власної продукції та визнання покупців, отримує максимальний прибуток...
Складання декларації про прибуток

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка