Положення про членство та партнерство в Громадській організації «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул»


Скачати 88.96 Kb.
НазваПоложення про членство та партнерство в Громадській організації «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул»
Дата26.03.2013
Розмір88.96 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Затверджено

рішенням загальних Зборів

Громадської організації

«Асоціація незалежних фінансових

консультантів «Фінконсул»
"___" _____________ 200 ___ р.
Головуючий на Зборах
_________________ / Ткаченко Д.А./

Положення про членство та партнерство в

Громадській організації «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул».

м. Київ

2009 рік
1. Загальні положення
1.1. Положення розроблене в розвиток положень Статуту Громадської організації «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул» (надалі - Асоціація) і затверджено Загальними зборами Асоціації. Це Положення визначає: порядок вступу в Асоціацію; вимоги, що є обов'язковими для членів Асоціації, їх права та обов'язки щодо Асоціації.

1.2. Терміни, в тому числі з великої букви, вживаються у цьому Положенні в наступному значенні:

Асоціація - Громадська організація «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул».

Член Асоціації - фізична особа, яка вступила до Асоціації та відповідає критеріям членства

Асоційований партнер - фізична особа, яка виявила бажання співпрацювати з Асоціаціїєю на засадах партнерства
Асоціації є відкритою для вступу до неї осіб, що виявили бажання стати повними чи асоційованими членами Асоціації.

2. Членство в Асоціації
2.1. Членство в Асоціації є індивідуальним. Вступ до членів Асоціації здійснюється виключно на добровільній основі В роботі Асоціації можуть приймати участь члени Асоціації , асоційовані партнери, почесні члени та інші особи відповідно до нормативних актів Асоціації.

3. Члени Асоціації
3.1. Членами Асоціації можуть бути фізичні особи, які:
а) відповідно до Цивільного кодексу України мають повну дієздатність;

б) сплачують членські внески у встановлені строки;

в) дотримуються Статуту Асоціації, Етичного кодексу Асоціації, встановлених Асоціацією стандартів професійної діяльності та інших внутрішніх нормативних документів Асоціації;

г) виконують вимоги, щодо постійного підвищення кваліфікації (приймають участь у навчальних заходах Асоціації не рідше 1 разу на рік або нові методи роботи;

д) мають досвід практичної роботи у сфері фінансового консалтингу не менше трьох років;

е) не працюють та не займають посад за сумісництвом у компаніях фінансової сфери;

не мають судимостей(не притягалися до кримінальної відповідальності);

є) мають не менше двох рекомендацій від членів Асоціації на момент надання рекомендації;

ж) приймають активну участь у роботі Асоціації, включаючи інтернет та інформаційні ресурси Асоціації.
Під досвідом практичної роботи у сфері фінансового консалтингу слід розуміти роботу в галузі фінансового та управлінського консалтингу, фінансового менеджменту, аудиту і викладацької, дослідницької та іншої роботи у вищезазначених сферах.
3.2. Члени Асоціації мають право:
а) бути обраними до органів Асоціації та працювати на посадах Асоціації;

б) мати доступ до найновішої професійної інформації шляхом участі в семінарах, конференціях які проводить Асоціація або в яких бере участь Асоціація, передплачувати друковані видання Асоціації, веб-сайту Асоціації та інших інформаційних ресурсів;

в) вносити пропозиції щодо змін Статуту та інших нормативних актів Асоціації;

г) висувати кандидатів до органів Асоціації;

д) заздалегідь отримувати всю необхідну інформацію з питань, що виносяться для прийняття рішень на голосування за його участю;

ж) голосувати з усіх питань особисто шляхом відкритого чи таємного голосування, або шляхом письмового (електронного) опитування. Порядок письмового (електронного) опитування визначається Правлінням Асоціації, за умови дотримання принципу обов’язкового завчасного доведення до всіх членів Асоціації всієї необхідної інформації для прийняття рішень. Контроль за забезпеченням принципу доступності інформації здійснює Правління та Президент Асоціації;

з) користуватися знижками на оплату участі в конференціях та інших заходах Асоціації;

і) вносити пропозиції в процесі розробки стандартів фінансового консалтингу та проектів інших нормативно-правових актів та методичних документів;

к) брати участь у загальних зборах Асоціації

л) мати інші права, які не суперечать Статуту Асоціації та законодавству України.
Члени Правління та Ревізійної Комісії Асоціації є членами Асоціації за посадою та звільняються від сплати щорічних та вступних членських внесків.
4. Асоційовані партнери Асоціації
4.1. Особи, які виявили бажання співпрацювати з Асоціаціїєю на засадах партнерства, за умови подання до Асоціації відповідної заяви та сплати внесків у розмірі, встановленому Правління, можуть брати участь у діяльності Асоціації як асоційовані партнери.
4.2. Асоційовані партнери Асоціації мають право:
а) мати доступ до найновішої професійної інформації шляхом участі в семінарах, конференціях які проводить Асоціація або в яких бере участь Асоціація, передплачувати друковані видання Асоціації, веб-сайту Асоціації та інших інформаційних ресурсів;

б) вносити пропозиції в процесі розробки стандартів фінансового консалтингу та проектів інших нормативно-правових актів та методичних документів;

в) вносити пропозиції щодо змін Статуту та інших нормативних актів Асоціації;

г) висувати кандидатів до органів Асоціації;

д) заздалегідь отримувати всю необхідну інформацію з питань, що виносяться для прийняття рішень на голосування за його участю;

ж) користуватися знижками на оплату участі в конференціях та інших заходах Асоціації;

з) мати інші права, які не суперечать Статуту Асоціації та законодавству України.
5. Прийом в члени та партнери Асоціації
5.1. Особа, що бажає вступити в асоційовані партнери Асоціації (далі по тексту «Заявник»), подає до місцевого осередку Асоціації за місцем проживання або до Президента Асоціації такі документи:

а) письмову заяву та анкету встановленої форми (Додаток 1 та 2);

б) копію паспорту та ідентифікаційного коду

в) копію диплому про вищу освіту, копію трудової книжки засвідчену за останнім місцем роботи (за бажанням);
5.2. Особа, що бажає вступити в члени Асоціації (далі по тексту «Заявник»), подає до місцевого осередку Асоціації за місцем проживання або до Президента Асоціації такі документи:

а) письмову заяву та анкету встановленої форми (Додаток 1 та 2);

б) копію паспорту та ідентифікаційного коду

в) копію диплому про вищу освіту, копію трудової книжки засвідчену за останнім місцем роботи (за наявності);
5.3. Вказані вище документи (далі по тексту «пакет документів») можуть бути надані особисто або надіслані поштою. Президент Асоціації або Голова/заступник голови місцевого осередку Асоціації зобов’язаний в термін не пізніше трьох днів передати дані документи на розгляд Комітету з питань членства та партнерства Асоціації (далі по тексту «Комітет») шляхом вручення пакету документів Голові/заступнику голови Комітету або надіслання цінним листом.
5.4. Прийом у члени Асоціації здійснюється Комітетом на підставі письмової заяви вступника. Заява вступника розглядається в місячний термін з дня її подання. Якщо Комітет не був створений, то усі обов"язки Комітету з питань членства Асоціації несе Правління Асоціації до того часу, поки не буде створений Комітет.
5.5. Комітет може затвердити або відхилити кандидатуру заявника більшістю голосів.
5.6. В разі відхилення Комітетом кандидатури заявника, Комітет повідомляє (поштою або електронною поштою) заявника з чітким обґрунтуванням щодо відхилення його заяви i повідомляє йому про право на повторне подання заяви про прийом у члениабо партнери та про право на подання апеляції до Правління Асоціації щодо членства або партнерства в Асоціації.
5.7. Апеляція підлягає розгляду на найближчому засіданні Правління Асоціації, в разі якщо вона надійшла в термін не пізніше 15 днів з моменту винесення рішення про відхилення кандидатури заявника Комітетом та відповідає вимогам, встановлених для звернень громадян.
5.8. Апеляції, які не відповідають умовам встановленим в п.5.7 цього Положення, розгляду не підлягають.
5.9. Апеляції що підлягають розгляду, Комітет разом з пакетом документів передає Президенту Асоціації.
5.10. Питання про прийняття чи відхилення кандидатури заявника розглядається на найближчому засіданні Правління Асоціації. Рішення Правління про прийняття у члени або партнери Асоціації вступає в силу після сплати заявником вступного внеску. Про рішення щодо кандидатури заявника заявник повідомляється письмово в термін не пізніше 5 днів з моменту винесення рішення.
6. Припинення членства (партнерства) і виключення із членів (партнерів) Асоціації
6.1. Членство (партнерство) у Асоціації припиняється у випадках:

- виходу з Асоціації за письмовою заявою члена (партнера) Асоціації до Комітету;

- виключення з членів (партнерів) Асоціації за рішенням Правління.
6.2. За порушення Статуту Асоціації та внутрішніх нормативних документів до члена (партнера) Асоціації можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення: застереження, тимчасове зупинення членства та виключення з Асоціації.
6.3. Тимчасове зупинення членства (партнерства) полягає у тимчасовому позбавленні члена (партнера) Асоціації прав, що згідно внутрішніх нормативних документів надаються членам (партнерам) Асоціації.
6.4. Підставою для тимчасового призупинення членства (партнерства) є прострочка у сплаті річних внесків більш, ніж на три місяці від встановленої дати сплати.
6.5. Рішення про призупинення членства (партнерства) приймається Правлінням Асоціації за поданням Комітету Асоціації з питань членства. Подання підлягає розгляду на найближчому засіданні Правління Асоціації.
6.6. Підставами для виключення можуть бути:

- систематичне не виконання вимог Статуту та інших нормативних документів Асоціації;

- вчинення дій, що дискредитують діяльність інших фінансових консультантів, підривають ділову репутацію Асоціації.
6.7. Виключення з членів (партнерів) Асоціації здійснюється Комітетом з наступним затвердженням Правління Асоціації протягом трьох місяців.
6.8. Особа є виключеною із членів (партнерів) Асоціації з моменту винесення рішення Правління Асоціації.
6.9. Член (партнер) Асоціації має право протягом двох місяців оскаржити рішення про його виключення в Правління Асоціації, яка приймає з цього питання остаточне рішення.

6.10. Вищезазначені положення щодо припинення членства також застосовуються і до асоційованих партнерів з врахуванням того, що асоційоване партнерство особи в Асоціації крім зазначеного припиняється в разі набуття особою статусу члена Асоціації.
7. Облік членів (партнерів) Асоціації
7.1. Членство (партнерство) у Асоціації підтверджується посвідченням яке видається Президентом Асоціації після сплати одноразового вступного внеску. У випадку призупинення членства (партнерства) або виходу із Асоціації посвідчення має бути повернуте за вимогою Правління Асоціації.
7.2. Жодна особа не може бути прийнята у члени (партнери) Асоціації або залишатись членом (партнером) Асоціації, якщо дана особа не відповідає критеріям кваліфікації, визначеним Правлінням Асоціації.
7.3. Правління Асоціації веде реєстр членів (партнерів) із зазначенням прізвища і контактних даних, вказаних в анкетах, кожного члена (партнера). Правління Асоціації веде також облік членів (партнерів) членство (партнерство) яких призупинене, облік рівня кваліфікації та наявності відповідних сертифікатів. Підставою для внесення змін до реєстру членів (партнерів) є письмова заява члена про зміну його даних або Рішення Правління Асоціації.

Схожі:

Рішенням загальних Зборів
Громадській організації «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул»
Це Положення розроблено на підставі чинного законодавства України...
Це Положення розроблено на підставі чинного законодавства України та Статуту Громадської організації "Асоціація незалежних фінансових...
ЕТИЧНИЙ КОДЕКС
Громадської організації «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул»
ЗАЯВА на вступ до
Громадської організації «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул»
СТАТУТ
Установчими зборами засновників Громадської організації «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул»
Рішенням загальних Зборів
Громадська організація «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул»
А соціація Молодих Реформаторів
Чиновники з Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації відмовили громадській організації...
СТАТУТ «Туристичної Асоціації Канівщини» м. Канів, червень 2010 р. Загальні положення
Асоціація „Туристична Асоціація Канівщини (далі за текстом – Асоціація) є господарською асоціацією
Президенту громадської організації
Прошу прийняти мене у члени громадської організації «Асоціація професіоналів з комерціалізації технологій України» (далі – Асоціація)....
Українська Асоціація Захисту Рослин
Це Положення розроблене на основі чинного законодавства України та Статуту Української Асоціації Захисту Рослин (далі Асоціація)....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка